ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 4 12/13 Hydrologi och hydrogeologi, VMT031

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-13
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 6%
Godkänt»8 50%
Gott»5 31%
Mycket gott»2 12%

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bristen på struktur och samarbete sänker helhetsintrycket mycket.» (Dåligt)
- Kursen har känts lite spretig och rörig ibland! Men fältdagen var kul!» (Godkänt)
- För slapp och för mycket repetition från tidigare kurser.» (Godkänt)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.5


Lärandemål

* Kunna redovisa det hydrologiska kretsloppet, deltagande hydrologiska processer, samt den fysikaliska innebörden av processerna
* Kunna beskriva betydelsen av det europeiska vattendirektivet, av "integrated water resource management" (IWRM) samt "water safety plans" (WSP)
* Kunna redovisa och beräkna hydrogeologiska förhållanden i jord
* Kunna beskriva vattenkvalitetsparametrar i ett hydrologiskt perspektiv
* Kunna utvärdera och modellera lokala grundvattenrelaterade frågeställningar
* Kunna ta fram relevanta värden på nederbörd, avrinning mm, inklusive deras variation, som är av intresse för samhällsbyggandet


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 6%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 37%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 56%

Genomsnitt: 3.43

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Målen är rimliga, men låter mycket bättre än den faktiska kursinnehållet.» (Ja, målen verkar rimliga)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 37%
Ja, i hög grad»10 62%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.62

- När man läser kursmålen känns det inte som att man har testats på allt.» (I viss utsträckning)
- Eftersom man får ha med sig allt material på tentan är det svårt att veta om man nått alla målen eller bara tittat i kurslitteraturen.» (I viss utsträckning)
- Många frågor var ej relevanta till kursen och kändes inte viktiga att kunna. Kändes som att de ville "sätta dit" en lite.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»5 31%
Ganska stor»8 50%
Mycket stor»2 12%

Genomsnitt: 2.68

- Jag missade tyvärr merparten av undervisningen pga benbrott» (Mycket liten)
- Det mesta har jag lärt mig på egen hand.» (Ganska liten)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 18%
Ganska stor»10 62%
Mycket stor»3 18%

Genomsnitt: 3

- Kurslitteraturen är rörig. Boken är svår att hitta i. Boken är dessutom väldigt gammal. Det bästa vore om en ny kursbok sammanställdes som innefattar hela kursen och är lättare att hitta i. » (Ganska stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»11 68%
Mycket bra»4 25%

Genomsnitt: 3.18

- Att namnge filer på hemsidan med rimliga namn skulle vara en positiv förbättring» (Ganska bra)
- Hade gärna haft alla PP på hemsidan innan föreläsning då vi var många som använder sig av läsplattor som hjälpmedel. I övrigt så bra» (Ganska bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»1 6%
Låg»1 6%
Lagom»14 87%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.81


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 6%
Ganska bra»7 43%
Mycket bra»8 50%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.43

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 18%
Mycket bra»13 81%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.81

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 68%
Hög»5 31%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.31

- Hade brokandidaten, så jag hade tillräckligt att göra ändå» (Lagom)
- Enbart pga kandidatarbetet» (Hög)
- Det är väldigt hög arbetsbelastning de sista veckorna på grund av att kandidatarbetet tar all tid då, men fungerade bra ändå tack vare att projektuppgiften lämnades in innan det var som mest att göra med kandidaten.» (Hög)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Fältdagen»
- Det var kul att åka till varnum. Kul att få använda riktiga data som man tagit fram själv till utvärderingen. »
- Föreläsningarna, fältdagen och projektuppgiften var bra moment för inlärningen»
- Fältdagen. Projektuppgiften.»
- Fältdagen och projektuppgiften.»
- Fältdagen»
- Resan och arbetet. Mickaels genomgång i början om hur tentan var upplagd få det annars skulle känts svårt att veta hur man ska förbereda sig.»
- exkursionen»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ha inte retur på rapporterna efter att sista tentan har gått för läsperioden!! Var åtminstone väldigt väldigt väldigt tydliga med att berätta att det är så om inte annat bestäms.»
- Det hade varit bättre med fler räknetillfällen. När det finns såna schemalagda ökar det pressen på att man måste räkna.Kursen har känts väldigt splittrad, och det hade varit bättre om det hade kunnat bindas ihop på något sätt. WSP-delen känns väldigt enkel att glida förbi utan att egentligen lära sig något. Mer fokus hade gärna fått ligga på den här delen. Den känns viktig men hamnar i skymundan. Gregs föreläsningar var på svenska samtidigt som Powerpointen i bakgrunden var på engelska. Det var förvirrande när han pratade om svårgreppade saker och kemi. Ett språk på allt hade varit bättre, om det är svenska eller engelska spelar ingen roll. »
- Projektuppgiften måste bli tydligare. Exakt vad ska utföras och lämnas in vid varje delinlämning? Och vad ska till mer inför slutinlämning? Jag tror att anledningen till att det blev många returer var att det var så oklart. Det bör också läggas in typ två räknestugor i början/mitten av kursen»
- Kurslitteraturen som är rörig. Ha ett sammanställt dokument med alla övningsuppgifter som delas ut i början av kursen.»
- Kursen bör ha riktigt kursmaterial! Materialet var oerhört rörigt och allt som togs upp i kursen, inklusive tentan var inte med i litteraturen. Tydligare hänvisningar till övningsuppgifter. »
- Kontroll av inlämnings tider samt tentan»
- Mycket tydligare struktur på projektuppgiften samt WSP. Svårt att veta vad som krävs. Kanske därför många fick rest. Ni sa att chansen att få rest var stor. Detta tror jag beror på att uppgiften är utformat ganska vagt. Om ni skulle varit tydligare så hade både studenter och ni sluppit mycket jobb tror jag.»
- Bättre framförhållning vad gäller PP på hemsidan innan föreläsningen. Samt försök beskriv/förklara tydligare vilka moment som innefattas i kursen och vad dem innebär, gärna tidigt.»


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- När blev tentan 5 timmar lång?!?»
- Tentan var lite väl lätt. 40 % rätt för godkänt på en tenta som är likadan varje år är väldigt lågt. »
- Intressant kurs!»
- Ämnet är intressant med kursmaterialet drar verkligen ner kursen! Den känns även väldigt spretig , behövs mer en röd tråd.»
- Bättre information om vad som ska göras och hur. svårt att förstå vad som önskas.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.5
Beräknat jämförelseindex: 0.62

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från