ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Maskinkonstruktion 2011, MMF092

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-12 - 2012-01-31
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Samuel Lorin»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


DIN EGEN ARBETSINSATS

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen? Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»4 23%
Cirka 25 timmar»11 64%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»2 11%

Genomsnitt: 3

- Hade velat lägga mer tid men reglertekniken tar upp väldigt stor del.» (Cirka 20 timmar)
- ca 20-25 i början. Minst 35 timmar i slutet» (Cirka 25 timmar)
- Den mest arbetskrävande kursen jag någonsin haft på chalmers.» (Minst 35 timmar)


MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningsätt du skall ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen:»3 17%
Målen är svåra att förstå:»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare:»5 29%
Målen beskriver tydligt vad jag skall lära mig under kursen:»9 52%

Genomsnitt: 3.17 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Projektbeskrivningshäftet var något otydligt i vissa lägen. Mall för hur rapporten borde strukturerats stämmde inte med hur projektet var utarbetat. Tex att analyser (som gjordes på valt koncept) skulle redovisas innan valt koncept ens var redovisat. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare:)
- Målen kring vad som gäller kring rapporten och de olika delstegen där måste vara tydligare. Målen kring dugga 2 om material motsvarade inte riktigt vad som testades. Inte ok!» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare:)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, Målen är för lågt ställda:»0 0%
Ja, målen verkar rimliga:»12 85%
Nej, målen är för högt ställda:»2 14%

Genomsnitt: 2.14 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tiden räckte inte till att detaljkonstruera en kaffebryggare.» (Nej, målen är för högt ställda:)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

Denna fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, inte alls:»0 0%
I viss utsträckning:»3 20%
Ja, i hög grad:»10 66%
Vet ej/har inte examinerats än:»2 13%

Genomsnitt: 2.93 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det är alltid svårt att visa hur bra man är och hur mycket man gör i ett projekt. Det blir alltid att vissa bara glider med medan andra arbeta.» (I viss utsträckning:)
- Andra duggan täckte/innehöll inte det som gåtts igenom på föreläsningarna.» (I viss utsträckning:)
- Dugga 1 var övergripande. Dugga 2 var som sagt inte okej då själva duggan var väldigt flummig i förhållande till övningsmaterialet (åhörakopiorna från föreläsningarna). Rapporten testade på resten t.ex. labbarna, vilket var bra.» (Ja, i hög grad:)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.78


UNDERVISNING OCH KURSADMINISTRATION

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 11%
Ganska stor»8 47%
Mycket stor»7 41%

Genomsnitt: 3.29 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Förelsningarna var bra men samtidigt kunde jag lärt mig av dom genom att läsa PDF:erna. » (Ganska liten)
- Bra och relevanta föreläsningar. Hade varit bra att ha alla föreläsningar tidigare då man ibland fick tänka om då det framkom saker som man gjort fel för man inte riktigt hade gått igenom det än. Ett föreläsningsblock de första två veckorna är en idé.» (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteraturen och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»7 43%
Ganska stor»6 37%
Mycket stor»2 12%

Genomsnitt: 2.56 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Har varit relativt lite kurslitteratur och mer "learn by doing", vilket i min mening är bättre!» (Ganska liten)
- Swift and Booker och kurspm/föreläsningar utanför datorn. Datorverktygen var till stor hjälp. Speciell CES» (Ganska stor)
- Var inte så mycket litteratur utöver slides, men de var bra.» (Ganska stor)
- Utan föreläsningarna och labbarna hade inte projektet kunnat genomföras.» (Mycket stor)

7. Hur väl fungerade kursadministrationen, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 56%
Mycket bra»7 43%

Genomsnitt: 3.43 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- De funkade väl bra så, men hade vart lättare att hitta om de var lite tydligare beteckningar typ "För.1.." eller "Lab1" innan resten av namnet. Bara en tanke.» (Ganska bra)
- Projekt PM var något luddigt då leveranserna inte helt stämde överens med de två andra texterna om vad som skulle finnas i rapporten. » (Ganska bra)
- Skönt att äntligen gå en kurs där pingpong används ordentligt, mycket bättre än studentportalen och liknande! » (Mycket bra)
- Samuel har gjort ett jättebra jobb som kursadmin» (Mycket bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.1


ARBETSKLIMAT

8. Hur var möjligheten att få hjälp och ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»7 41%
Mycket bra»9 52%

Genomsnitt: 3.47 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- När det väl var handledartid var det alldeles för få som han få hjälp. » (Ganska dåliga)
- Handledarna gav mycket bra hjälp men föreläsaren borde inte säga "maila gärna om det är nåt" om han inte har några planer på att svara» (Ganska bra)
- Bra med tillfällen att ställa frågor och enkelt att få hjälp utöver denna tid. » (Mycket bra)
- Mycket bra över lag tack vare att så många jobbat med kursen. Därmed har man alltid fått snabb och bra hjälp. Dock var en av övningsledarna på materialvalslabben ohjälpsam och till och med otrevlig mot en i vår grupp och därmed otrevlig mot hela gruppen. Visst ska man som ledare låta stuenterna jobba och försöka själva utan att få för mycket vägledning. men om en fråga dyker upp ska den absolut inte besvaras elakt och på ett nedvärderande sätt. Den här övningsledaren borde bytas ut samt läsa 7,5hp i hyffs&uppförande.» (Mycket bra)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»5 29%
Mycket bra»11 64%

Genomsnitt: 3.58 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vi hade lite olika ambitioner i vår grupp kan man säga...» (Ganska dåligt)
- Som vid alla grupparbeten har inte alla samma arbetsmoral. Men det har gått bra!» (Ganska bra)
- Bra i gruppen i stort sett. Hade problem med 1 gruppmeddlem som inte drog sitt strå till stacken.» (Ganska bra)
- Kul att få arbeta med studenter från andra program!» (Mycket bra)
- En idé vore att blanda programmen lite för så man kan lära av varandra.» (Mycket bra)

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 52%
Hög»6 35%
För hög»2 11%

Genomsnitt: 3.58 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vi lade ner mycket tid på arbetet men hade lite att göra i parallellkursen. Det kändes inte jobbigt direkt.» (Lagom)
- Relativt hög arbetsbelastning men kul och lärorikt så bara positivt!» (Lagom)
- de har varit mycket att göra» (Hög)
- Brukar bli så med roliga projektkurser. Ser inte det som något negativt i den här kursen.» (Hög)
- Blev väldigt många sena kvällar under detta projekt.» (För hög)

11. Hur har tillgången till datorer/programvaror varit?

16 svarande

Mycket dålig»1 6%
Ganska dålig»1 6%
Ganska bra»8 50%
Mycket bra»6 37%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.18 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Var problem att komma åt inventor samt strul med programvaror på vissa labbar. Kan ju vara bättre förberett till nästa år.» (Ganska dålig)
- Alltid svårt att hitta lediga datorer på Chalmers men vi har haft tur och det var lättare än vanligt denna perioden.» (Ganska bra)
- Vi kunde alltid hitta en dator, men CES fanns bara i maskin så vitt jag vet. detta gjorde att vi inte alltid hade en dator med det när vi behövde det.» (Ganska bra)
- Ont med plats i datasalar i M-huset. » (Ganska bra)
- Bra att introduceras till många nya, mycket effektiva, datorhjälpmedel som CES som man inte visste fanns innan!» (Mycket bra)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 35%
Hög»7 41%
Mycket Hög»4 23%

Genomsnitt: 3.88

- Läste kursen parallellt med en relativt lugn kurs, vilket var bra då projektet både krävde och förtjänade mycket tid. Kan dock vara tungt som för t.ex. M3orna som läser en tung kurs parallellt! (Jag går Z, det gick inte förtydliga i utvärderingens början...)» (Lagom)
- Mycket tack vare denna kursen men också för kursen Reglerteknik.» (Mycket Hög)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.46


KURSENS MÅLSÄTTNINGAR

13. Hur tycker du att kursens målsättningar har blivit uppfyllda? Jag tycker att:

(Tar helt avstånd = 1, Instämmer helt = 5)

Matrisfråga

Jag har goda kunskaper i omkonstruktionsmetoder som används inom modern produktutveckling.
17 svarande

0 0%
0 0%
1 5%
8 47%
8 47%

Genomsnitt: 4.41 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Jag har grundläggande kunskaper inom materialval vid omkonstruktion.
16 svarande

0 0%
1 6%
2 12%
7 43%
6 37%

Genomsnitt: 4.12 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Jag kan analysera en befintlig produkts funktion och konstruktion och utifrån detta föreslå lämplig omkonstruktion.
17 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
6 35%
11 64%

Genomsnitt: 4.64 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Jag kommer att rekommendera andra teknologer att gå kursen nästa år.
17 svarande

1 5%
0 0%
2 11%
3 17%
11 64%

Genomsnitt: 4.35 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.38


KURSENS DELMOMENT

14. FÖRELÄSNINGAR

(Dåligt = 1, Mycket bra = 5)

Matrisfråga

- Väldigt oengagerande föreläsningar i materialval.»
- Rickard är en väldigt bra föreläsare! Jag tycker det är lite svårt att ta till sig när man pratar om olika programvaror, innan man provat dem praktiskt. Tjejen som föreläste om industridesign var bra. Han som föreläste om material var inte speciellt inspirerande att lyssna på. Gjorde inte saken bättre att han gjorde en konstig dugga i förhållande till föreläsningarna.»

Omkonstruktion, produktarkitektur, moduler och plattformar
17 svarande

0 0%
0 0%
3 17%
6 35%
8 47%

Genomsnitt: 4.29 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Industridesign och designkvalitet
17 svarande

0 0%
0 0%
3 17%
6 35%
8 47%

Genomsnitt: 4.29 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Robust konstruktion
17 svarande

0 0%
0 0%
4 23%
5 29%
8 47%

Genomsnitt: 4.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

DFA
17 svarande

0 0%
2 11%
5 29%
5 29%
5 29%

Genomsnitt: 3.76 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

LCA
17 svarande

0 0%
2 11%
4 23%
7 41%
4 23%

Genomsnitt: 3.76 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

FMEA/7Q
17 svarande

0 0%
0 0%
7 41%
5 29%
5 29%

Genomsnitt: 3.88 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Materialval
17 svarande

2 11%
2 11%
5 29%
6 35%
2 11%

Genomsnitt: 3.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

15. PROJEKTUPPGIFT OCH LABORATIONER

(Dåligt = 1, Mycket bra = 5)

Matrisfråga

- RD&T: Svårast. Man fattade principen men detta var det svåraste att greppa genom hela kursen. Design FMEA kändes flummig när man gjorde den men antar att det blir så när resultatet kan variera från person till person LCA: Bra men lite svårt med ämnen som inte fanns i kursmaterialet. Projektet: Roligaste jag gjort på Chalmers hittils»
- RD&T kan det nog läggas lite mer energi på. Är antagligen ett jättebra program, men känner inte att jag riktigt fått den förståelse som krävs för programet ännu. »
- Den ena handledaren under materialvals laborationen var väldigt otrevligt och sa olämpliga saker till oss studenter. Nedvärderande oss! Beteendet kan inte ursäktas med att han hade en dålig dag! Så beter man sig inte! Den andra labbledaren förstod inte varför den andra sa att vi svarat fel, då han tyckte att det var rätt! Vi är inte experter på materialval vid labbtillfället direkt!»
- Projekt-PM bör göras tydligare. Omfattningen av projektuppgiften var väldigt stor och tycker tiden är för knapp för denna omfattning.»

Innehåll (produkt, deluppgifter)
17 svarande

0 0%
0 0%
3 17%
10 58%
4 23%

Genomsnitt: 4.05 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Omfattning av projektuppgift
16 svarande

1 6%
1 6%
5 31%
4 25%
5 31%

Genomsnitt: 3.68 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Laboration RD&T
17 svarande

1 5%
3 17%
6 35%
5 29%
2 11%

Genomsnitt: 3.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Design-FMEA
17 svarande

2 11%
1 5%
11 64%
2 11%
1 5%

Genomsnitt: 2.94 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Laboration DFA
17 svarande

0 0%
1 5%
7 41%
7 41%
2 11%

Genomsnitt: 3.58 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

LCA
17 svarande

1 5%
0 0%
5 29%
8 47%
3 17%

Genomsnitt: 3.7 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Konstruktions-FMEA
17 svarande

1 5%
0 0%
7 41%
8 47%
1 5%

Genomsnitt: 3.47 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Laboration Materialval
17 svarande

1 5%
4 23%
3 17%
6 35%
3 17%

Genomsnitt: 3.35 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Projekt-PM
17 svarande

1 5%
0 0%
6 35%
4 23%
6 35%

Genomsnitt: 3.82 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.7


HANDLEDNING

16. Hur upplevde du handledningen i kursen?

(Dålig = 1, Mycket bra = 5)

17 svarande

0 0%
0 0%
2 11%
10 58%
5 29%

Genomsnitt: 4.17 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Skulle haft mer inbokade möten, mer struktur på handledningen» (3)
- Den var egentligen mycket bra men materialhandledaren Martin var inte särskilt tillmötesgående..» (4)
- Bra att det fanns många handledare. Hade alltid någon att fråga och kunde på så sätt få olika input. En av handledarna till materialdelen var mindre bra, vilket jag skrivit om ovan.» (5)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.17


EXAMINATION

17. Vad anser du om kursens examinationsform?

(Tar helt avstånd = 1, Instämmer helt = 5)

Matrisfråga

- Projekt är alltid mer lärorika och dessutom mycket roligare än tentamen. Att dessutom sprida ut den skriftliga examinationen på två duggor var bra så att man tvingas repetera kontinuerlig. Dessutom får man då tid i tentaveckan till rapportskrivning osv. vilket man gärna lägger lite extra energi på.»
- Hur kan betyget höjas med 25% för duggorna?»
- Känndes bra att dela upp betyget på detta vis och i 2 st duggor»

2 st duggor istället för tenta var rimligt
17 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
2 11%
15 88%

Genomsnitt: 4.88 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Fördelningen (25% duggor - 75%projekt) var rättvis
16 svarande

0 0%
1 6%
0 0%
7 43%
8 50%

Genomsnitt: 4.37 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.63


SAMMANFATTANDE FRÅGOR

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 11%
Gott»5 29%
Mycket gott»9 52%

Genomsnitt: 4.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Igentligen har det varit intresant med de olika programvarorna men belastningen av kursen är för hög. » (Godkänt)
- Tveklöst den mest lärorika OCH roliga kursen jag gått hittills! » (Mycket gott)
- Bra Kurs, tråkigt att den lider av att gå samtidigt av reglertekniken.» (Mycket gott)

19. Vad bör främst bevaras tilll nästa år?

- Kan inte peka på något specifikt»
- Projektet! Bästa inlärningsformen i min mening!»
- Duggorna, minirapport som enda delinlämning samt Samuel och Björn!»
- Upplägget var bra!»
- De olika programvarorna och produktutvecklingsmetoderna. Roligt att få lite kunskap om vad som finns. »
- Duggorna istället för tenta. Redovisningen och tävlingen var ett kul sätt att få de andra gruppernas förslag redovisade.»
- Projektet»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske lite mer RD&T efter labben. diskutera vad resultaten betyder och så. Bara 20 min eller så.»
- Vore eventuellt bra att slumpa projektgrupper. Min grupp bestod av tre studenter från Z och två från TD och jag upplevde denna blanding som extremt givande då man oftast arbetar med andra från Z.»
- Skulle väl vara materialhandledaren Martins attityd»
- Skulle kunna anpassa det mer till verkligheten genom att ha en kund som ställer krav och har synpunkter på projektet.»
- Materialvals handledaren!»
- Någon mer sorts begränsning vad gäller projektet.»
- Vissa av labbarna kan vara mer förberedda.»
- Mer utförligt materialval, hur man ska göra. R&D behövs förklaras mer under labbtillfället.»

21. Övriga kommentarer

- Rolig kurs.»
- Mycket bra kurs, lärorik och skoj!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.23

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.71
Beräknat jämförelseindex: 0.72


Kursutvärderingssystem från