ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Miljö och Hållbar utveckling, LBT625

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-27 - 2008-11-30
Antal svar: 50
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Anna Nyström Claesson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Kursutvärdering, Miljö och Hållbar utveckling

Sätt ett kryss i den ruta som du anser stämmer bäst överens med din uppfattning. Läs noga! Ge ett spontant svar och tänk inte efter för länge. Utvärderingen är på två sidor och tack på förhand.Om det står lärarna, så tänk lärare där det passar

1. Lärarna motiverade mig att gör mitt absolut bästa under kursen och ansträngde sig för att göra ämnet intressant.*

50 svarande

Håller med - absolut»6 12%
Håller med - delvis»13 26%
Varken eller»15 30%
Håller med - knappast»10 20%
Håller mer - inte alls»6 12%

Genomsnitt: 2.94

2. Jag tyckte att det var en intressant kurs och blev inspirerad*

50 svarande

Håller med - absolut»10 20%
Håller med - delvis»17 34%
Varken eller»10 20%
Håller med - knappast»3 6%
Håller mer - inte alls»10 20%

Genomsnitt: 2.72

3. Kursmålen hjälpte mig att organisera mina studier i ämnet.*

50 svarande

Håller med - absolut»6 12%
Håller med - delvis»16 32%
Varken eller»9 18%
Håller med - knappast»7 14%
Håller mer - inte alls»12 24%

Genomsnitt: 3.06

4. I examinationen förväntades jag visa om jag kunde generalisera min kunskap och tillämpa min kunskap i nya situationer.*

50 svarande

Håller med - absolut»4 8%
Håller med - delvis»25 50%
Varken eller»12 24%
Håller med - knappast»4 8%
Håller mer - inte alls»5 10%

Genomsnitt: 2.62

5. Jag hade tillräckligt med tid att lära mig ämnet.*

50 svarande

Håller med - absolut»10 20%
Håller med - delvis»20 40%
Varken eller»8 16%
Håller med - knappast»7 14%
Håller mer - inte alls»5 10%

Genomsnitt: 2.54

6. Kursen stärkte min förmåga att resonera med andra på ett trovärdigt och analytiskt sätt.*

50 svarande

Håller med - absolut»4 8%
Håller med - delvis»17 34%
Varken eller»16 32%
Håller med - knappast»9 18%
Håller mer - inte alls»4 8%

Genomsnitt: 2.84

7. Lärarna gav mig användbar respons på mitt arbete under kursen.*

50 svarande

Håller med - absolut»9 18%
Håller med - delvis»9 18%
Varken eller»11 22%
Håller med - knappast»13 26%
Håller mer - inte alls»8 16%

Genomsnitt: 3.04

8. Kursen utvecklade mina analytiska färdigheter.*

50 svarande

Håller med - absolut»5 10%
Håller med - delvis»12 24%
Varken eller»18 36%
Håller med - knappast»8 16%
Håller mer - inte alls»7 14%

Genomsnitt: 3

9. Lärarna uppmuntrade oss att testa våra egna idéer.*

50 svarande

Håller med - absolut»4 8%
Håller med - delvis»4 8%
Varken eller»19 38%
Håller med - knappast»15 30%
Håller mer - inte alls»8 16%

Genomsnitt: 3.38

10. Examinationen fick mig att förstå ämnet på ett djupare sätt.*

50 svarande

Håller med - absolut»2 4%
Håller med - delvis»10 20%
Varken eller»13 26%
Håller med - knappast»11 22%
Håller mer - inte alls»14 28%

Genomsnitt: 3.5

11. Arbetsbelastningen i kursen var för tung och vi hade inte tillräckligt med tid att till fullo förstå ämnet.*

50 svarande

Håller med - absolut»12 24%
Håller med - delvis»15 30%
Varken eller»16 32%
Håller med - knappast»6 12%
Håller mer - inte alls»1 2%

Genomsnitt: 2.38

12. Lärarna var duktiga på att förklara saker som hade med ämnet att göra.*

50 svarande

Håller med - absolut»3 6%
Håller med - delvis»17 34%
Varken eller»9 18%
Håller med - knappast»11 22%
Håller mer - inte alls»10 20%

Genomsnitt: 3.16


Till sist

Använd utrymmet och tyck till!

13. Mina förväntningar på kursen var…,,.

- Att den skulle ge en bra förståelse för miljöproblemen i utbildningsområdet och övrigt få en bredare syn på hela biten.»
- Låga»
- Förväntningarna var inte höga innan kursen startade, hade hört mycket och efter första föreläsningen kändes det som det stämde, men kursen hade sämre rykte än vad den förtjänade. »
- att kursen skulle ge mer konkreta exempel från byggbranschen»
- Att vi under kursens gång skulle få verktyg för att kunna bedöma miljökonsekvenser, såväl kvalitativt som kvantitativt, samt att vi skulle få ett medvetet och miljömässigt tankesätt.»
- inte alltför höga...»
- Hade inte hört så mycket positivt om kursen innan, men förväntningen var i alla fall att den skulle gå in på miljö i byggbranschen»
- Att lära mig mer om miljö och vad som händer i samhället och vad vi skall förbättra för att förhindra miljökatastrofer. »
- Höga»
- Intressant att lära sig mer om något som är bra att veta både för yrkeslivet och allmänbildningen.»
- Låga, tidigare årgångar har haft mycket negativt att säga. Det har varit både bra och dåligt under kursen men med facit i hand och vad jag faktiskt kommit på att jag lärt mig så är jag nöjd!»
- Utökat kunskap»
- lära mig vad som händer med vår planet»
- oerhört låga!»
- rätt så höga, jag tycker miljö är ett väldigt intressent ämne»
- Inte hög och det stämde!!»
- väldigt låga.»
- Ny information kring ämnet miljö.»
- att lära mig mer om hållbar utveckling och vad byggindustrierna kan göra för att förändra den miljöpåverkan som de faktiskt har idag.»
- Intressant med en miljökurs och framförallt viktigt, tycker det är intressant med miljö och trevligt att inte bara läsa "räkne"-kurser....»
- Att lära mig mer allmänt om miljö och hållbar utveckling»
- Inte allt för höga efter allt man hört innan. Men jag skaffade mig en egen uppfattning och tyckte den var ok med undantag från nedanstående.»
- Att jag skulle få en bra förståelse för hur vår miljö fungerar, och hur saker och ting hänger ihop.»
- att lära sig vad man som byggingenjör kan göra för att bidra till en bättre miljö. »
- Förstå kopplingen mellan miljö och byggbranschen.»
- att få djupare insikter i miljö och hållbarutveckling. Hur är det relevant dels för min framtida yrkesroll och dels för mig privat.»
- Hade inga större förväntningar.»
- Hade inga direkta förväntningar. Hade dock hört lite lösa rykten.»
- Djupare förståelse på området. »
- till exempel att få en större inblick i vad miljö har med byggbranschen att göra.»
- Tung med mycket uppgifter framför mig. Lite onödig...»
- låga»
- Väldigt låga/dåliga efter all kritik kursen fått. Från föregående års studenter spreds en bild av kursen som obegriplig och osaklig. »
- Att få ökad förståelse för den globala miljön där allt hänger ihop. »
- ..förstå vad som var dåligt i världen och vad man kan göra åt det.»
- Inga alls»
- att den gick att klara på allmänbildning och sunt förnuft.»
- att jag skulle få en inblick i byggbranchensmiljöarbete, miljöpåverkan och vilka material som är bättre än andra osv.....»

14. Det viktigaste jag lärt mig under kursen är…,

- Arbete över programgränserna fungerade.»
- Hur stort ämnet är»
- Att tänka på långsiktigt för att få en bättre miljö. »
- verktygen»
- Alla begrepp och hur de hänger ihop.»
- att börja tänka kritiskt kring invanda levnadsmönster och förstå hur mycket det är som påverkar vår miljö negativt.»
- En lite mer allmän inblick i vad som händer med miljön idag»
- Att förstå begreppet hållbar utveckling.»
- Tankegångar»
- hur komplexa miljöproblem kan vara»
- Miljö är ett komplext begrepp och allt hänger ihop på ett eller annat sätt. Speciellt intressant med LCA. Gör man LCA för etanolprocessen inser man att det faktiskt inte är speciellt miljövänligt, utan det får flera andra negativa konsekvenser. Sådant visste jag inte innan.»
- Allmän kunskap»
- dagens miljöproblem»
- att förväntningarna var helt fel.. och jag har fått ett större intresse för ämnet»
- fördjupade kunskaper inom ämnet»
- inget »
- att förstå hur ila det kan gå om vi inte gör något åt miljön i tid.»
- Spara på miljön.»
- att allt hör ihop!»
- Inte mycket nytt, det mesta är sådant man redan känner till sen innan, visserligen har jag läst natur men tycker ändå att växthuseffekten och den globala uppvärmninigen inte får ta så mycket tid, det lärde man ju sig om i högstadiet och nivån och lärarens kunskaper om det var tyvärr inte högre i kursen än i grundskolan...»
- var det jag lärde mig när jag pluggade inför tentan»
- Förbättrat analyseringsförmågan.»
- Att miljön är sårbar»
- vet ej»
- hur jag i mina val kan påverka vår miljö och klimatet.»
- Det enda vettiga jag lärde mig var i samband med eget informationssök under grupparbetsdelen och gästföreläsningarna. »
- Anser att LCA-biten är viktig, dock hade jag redan kunskapen sen tidigare kurs.»
- Se helheten inom miljö och teknik samt kopplingen dessa ämnen emellan.»
- att anlysera ur olika perspektiv samt att försöka se saker ur ett mer helhetsperspektiv.»
- Ha ett helhetstänkande på hur miljön fungerar och hur alla olika punkter påverkar varandra. Att miljöfrågor är en viktig punkt att tänka på i framtiden.»
- Få upp ögonen för att miljöfrågor är en viktig del av "vardagen".»
- Analysmodeller som indikerar det omöjliga i att tekniskt bygga bort hållbarhetsproblem. Dessutom förståelse för terminologin. »
- Tänk till en gång extra innan du drar en slutsats. »
- ..att ingen VET vad händer och att många bara gissar fram nya rön om vad som påverkar vad.»
- Att håller vi på som vi gör kommer vi inte att kunna göra något alls till slut»
- att chalmerister saknar politiska insikter och inte klarar av humanioraämnen.»
- biomagnifikation, inte vad det är och att det fanns det lärde jag mig nog i lekis, utan ordet.»

15. Speciellt bra var…,

- Utflykten. Det är gav mycket att se problemen och omgivningarna kring Kvillebäcken.»
- övningarna»
- Jag vet inte om jag anser att något var speciellt bra, det jag kommer på nu som det är sämre med i andra kurser är respons på rapporter. Det gjorde Rickard bra. »
- kvillebäcken»
- Den sista övningen som handlade om etik. Det var bra att vi fick öva oss i kritiskt tänkande och att kursen var informativ och relativt konkret om än mer levande än jag antar många är vana vid. Det kändes dock ibland som att nivån var lite skiftande, ibland var det väldigt basalt medan det ibland kunde bli lite väl avancerat. Samarbetet mellan AE och Bygg var ett bra initiativ och gav olika infallsvinklar, dessutom är det alltid roligt att lära känna nytt folk.»
- diskussionen efter den muntliga redovisningen.»
- här är finns inget att skriva.....»
- Sista lektionen, då Anna gick igenom ordentligt med hjälp av PowerPoint och skrift på tavlan hur vi skall gå till väga för att konstruera en tankekarta. Riktigt bra, mer sånt!»
- Föreläsningen om Etik och Moral och delar av övningarna. Det blev oftast mer intressanta diskussioner i de mindre grupperna.»
- orsak-verkan-kedjor, och andra modeller som tydliggjorde miljöproblemen.»
- Den sista tiden i kursen då man på allvar började läsa boken och diskutera miljöfrågor bland polarna. Det ÄR ett intressant ämne och det rör väldigt mycket i vår vardag. Det var en hög tröskel att ta sig över innan man kom dit dock...»
- Föreläsningar»
- att kursen var så bred och att man fick se flera sidor av problemen.»
- föreläsningarna»
- inget»
- Handledningen av uppsatsskrivningen»
- Övningarna»
- Annas föreläsningar- snacka om en lärare som brinner för sitt ämne!»
- Att det var en kurs om miljö, viktigt med miljö... men tyvärr alldeles för dålig undervisning.»
- det sista pappret med kursmålen»
- Övningarna (med Rickard)»
- Din kritik Anna, på rapporten.»
- *på övningen då vi bytte övningsledare en sväng var den nya ledaren mycket pedagogisk. *lappen vi gick på sista lektionen om vad vi skulle kunna till tentan. enligt mig hade den dock varit bättre att få på första lektionen.»
- jag tyckte föreläsningarna var bra och givande.»
- Gästföreläsningarna var intressanta och givande.»
- Upplägget är i grunden bra. Med bättre organisering kommer det bli perfekt.»
- Kopplingarna mellan miljö och teknik, kursens innehåll känns viktigt och är ju i dagsläget mycket aktuellt.»
- att upplägget med föreläsning och sedan övning, dock lyckades det inte riktigt fullt ut tycker jag(läs nedan varför), vilket var synd men likväl en bra tanke!»
- Det egna arbetet. Gav utrymme för att va kreativ och tänka till lite själv.»
- Al Gore´,s film - en tankeställare»
- Delar av föreläsningarna. Dessa var överlag bra, men slarv med siffror, diagram och syftningsfel i ppt-materialet skapade ibland stor förvirring. Anna behöver tänka på vad hon säger och skriver. Det är inte alltid lätt att hänga med i det analytiska tänkandet om exempelfaktan är bristfällig eller t o m helt upp-o-ner. I stort var ändå föreläsningarna överlägset bäst. Grupparbetet var delvis givande, men då vi studenter är på helt olika nivå, när det gäller analytiskt tänkande (samhällsvetenskaplig metodik) och mycket tid skulle behövas för att förstå varandras tankesätt och skapa en kreativ gruppdynamik. Det är givetvis givande med den dialektik som tvingat blandade grupper ger, men då detta i princip inte tillämpats i någon annan kurs kan mer tid behövas för gruppdynamiken. »
- Att jobba gruppvis och möjligheten till diskussion.»
- ..att man fick reda på att en grej kan påverka många andra grejer.»
- Promenaden kring kvillebäcken»
- betoningen av sambandet mellan konsumtion, fattigdom, imperialism, kapitalism etc. och miljöproblem»
- inget»

16. Mindre bra var…,

- Vissa övningar fungerade inte. Det var speciellt den med dubbelspårsdiskussionen, skulle vara bra att bara få färdig info. Istället var vi tvungna att räkna fram svar med enkel matematik, men krångliga vägar. Det gjorde att det blev onödigt dålig stämning, beroende av tidigare erfarenheter av strul i andra övningstillfällen.»
- för mycket arbete med industribyggnadskursen»
- Mindre bra var framför allt den stora gemensamma övningen vissa av de andra övningarna var så där, ofta saknades en bättre bakgrund eller kunskap om teorierna. Sedan var den muntliga pres. onödig, anser inte att jag lärde mig något samt svårt att få i hop något på korttid med så olika människor. »
- den stora nivåskillnaden från handledare till handledare»
- Att vi inte fick fler kvantitativa redskap, jag har full förståelse för att det tar tid att lära sig att göra en hel mkb till exempel men man hade haft större behållning av kursen om man verkligen fått se hur stor miljöpåverkan olika produkter och ingrepp ger. Ekonomi hade med fördel kunnat vävas in som en del av kursen för att motivera studenterna till ett medvetet miljötänkande.»
- övningarna som var svåra att få ut något av då jag tycker att vi ofta var för dåligt insatta i ämnena som vi diskuterade. Det blev mycket gissande...»
- Handledaren av arbetet samt den stora övningen.»
- Föreläsningarna: Att en person(läraren) drar igenom sina PowerPoints i ett så högt tempo att det inte finns en chans för någon att hinna med och dessutom inte ens hinna med hela powerpointen är inte särskilt lärorik för den som lyssnar. Om det nu är så mycket information som det är tänkt att man ska lära sig i denna kursen borde man fördubbla föreläsningstiden. Övningarna: dålig struktur och ingen direkt ordning. Studiebesöket: Jag med många flera läser till Byggingejörer det vill säga att istället för att bara visa problemen som finns så visa lösningar och hur man arbetar för miljön i byggbranschen. Lärare/Föreläsare: Den här kursen skulle mycket väl kunna vara en bra kurs där man skulle kunna lärasig något. Men inte med en lärare som har en enbart negativt attityd mot byggbranschen och hela chalmerssystemet. Att sen inte kunna ta åt sig kritik utan bara skylla på att det är allt annat som det är fel på gör ju inte att man får mer förtroende för en lärare. Litteratur: Om man i denna kursen nödvändigtvis ska ha en litteratur så SKA den vara RELEVANT och inte innehålla en massa orelevant. Sen om boken överhuvudtaget ska vara läsbar så får man göra om hela boken. Nu får man vända och vrida på boken hela tiden samtidigt som man går från minimala bokstäver till gigantiska. Vad är det för nytta att ha en innehållsförteckning om man inte ens har lyckats få in sidnummer. Det finns gränser för hur dåligt upplägg en studielitteratur får ha. Om det nu inte är möjligt att göra en bättre version av boken så kan man istället lägga upp den som PDF-dokument på hemsidan så man slipper betala för eländet. »
- För mycket information i för hög hastighet. Bättre att använda sig av tavlan och verkligen förklara varje del så att man förstår.»
- Att man många gånger lyckas göra ett intressant ämne ointressant. »
- kursupplägget och övningarna. Övningarna låg på för simpel nivå, det kändes lite som lekstuga. »
- Överlag dåliga övningar som till stor del var en gissningslek. För att göra DPSIR och LCA t.ex. skulle vi behövt mycket mer fakta om produkten/tjänsten/händelsen. Låt varje grupp gå till en datasal i 20 minuter innnan de sätter igång med övningen och låt de samla in information om sitt ämne. Har man den tekniska kunskapen är det mycket lättare att analysera djupare. T.ex. visste vår grupp inte hur man framställde aluminium så vi fick gissa. Hade vi haft den faktan kunde vi gjort en mycket bättre LCA.»
- Rapporter och övningar, de var inte tillräckligt konkreta för att jag ska kunna använda det»
- powerpointsen - lite mer hjälptext»
- svårt att se den röda tråden på föreläsningarna och att övningarna kändes lite som lekstuga»
- övningarna där diskuterade ganska självklara saker. kanske skulle man fått igång en bättre diskussion»
- Att hållbar utveckling förminskades till ett "flumämne" där vi mestadels fick sitta och hitta på hur saker låg till istället för att ta reda på fakta.»
- Tvetydiga riktlinjer inför och under rapportskrivningen, all info ang sidantal, antal ord osv stämde inte helt överens mellan handledare och kursPM»
- det mesta var dåligt eller rättare sagt allt»
- Övningarna»
- Föreläsningarna»
- Övningarna. Tyvärr verkar inte min handledare inte ha riktigt koll på läget och ingen förmåga att kunna introducera ett ämne på ett spännande sätt. Övningarna gav inte så mycket då man inte hade så mycket kunskap att applicera på övningen. Dessutom var ämnet för rapportskrivningen urkasst- feedbacken lika så. Enda bra feedbacken vår grupp fick var samma dag som inlämningen skulle ske, och det var för att vi bad vår föreläsare att sätta sig ned med en rödpenna och stryka det som var oväsentligt. Det slutar med att nästan hela vårt arbete förkastas och vi stress-skriver arbetet på em. Ingen möjlighet att ses under helgen då mer än hälften i gruppen var från Skövde... Detta känns tråkigt då handledaren haft flertalet tillfällen att ta upp brister i rapporten innan sista inlämningsdag.»
- Läraren, tycker att det är ok att elever rättar läraren nån gång ibland under föreläsningarna, men när det sker hela tiden och man känner att man inte orkar säga till när något hon säger är fel så har det gott för långt. Man känner sig inte motiverad att gå på föreläsningarna när man inte känner att läraren har tillräckliga kunskaper inom ämnet. Och då tycker jag ändå att ämnet är intressant och viktigt..Sen tycker jag att kursboken eller vad man ska kalla det var helt bedrövligt dålig, ett ihoppklipp från internet, en del artiklar från tidigt 90-tal....Vad jag vet så har det hänt en del sen dess inom miljötekniken... Och bland det värsta var nog tentan, den hade varit ok om det var en hemtenta som man hade ett par dagar på sig att göra...Jag skrev själv 24 sidor och då hann jag inte med alla frågor, kanske inte ska ha så omfattande frågor på en salstenta på 4 h, vill man ha en 5a på tentan måste man stressa helt orimmligt mycket... »
- ARE!!!!»
- att nästan inget under kursens gång hade med "bygg" att göra, hur ska jag kunna tillämpa mina miljökunskaper när jag skall ut och bygga om några månader. Mer inriktning mot bygg!! Det hjälper inte att det plötsligt står på tentan "tillämpa i ett byggperspektiv".. »
- Föreläsningarna, där föreläsaren pratar om saker som hon uppenbarligen inte kan någonting om, t.ex. svenska kungar, författare och krigsförbrytare.Blir lätt att man ifrågasätter även det som förmodligen är korrekt. Mindmaps, kan inte ha ett moment som består i att flumma och sen påpeka hur folk har tänkt och rätta den sen, funkar inte. Övningarna, för mycket gissande och sen drar vi slutsatser av våra gissningar, mer påtaglig fakta! Informera om vilka hjälpmedel som är tillåtna på tentan innan tentan börjar! Och läs Chalmers regler om vad som gäller angående tentamen, alla regler, och sprid det blad alla lärare på Chalmers, för det är en stor andel, inkl. de i Miljö, som inte vet vad reglerna säger! http://www.chalmers.se/sections/ar_student/regler_och_riktlinje/tentamina_och_examin»
- För lite inriktning mot bygg. För mycket Powerpoint på föreläsningar. Skriv mer på tavlan så man hinner med att anteckna! Tentan tog inte upp samma saker som föreläsningarna gjort.»
- *svårbegripliga övningar med en opedagogisk övningsledare som mer förvirrade än förklarade. och som dessutom inte höll tiderna. *det skriftliga arbetet var sådär. hade varit lättare om man visste vad tanken var med det i slutet (fas 2). som det blev nu insåg vi försent att vi inte hade skrivit om det som vi skulle. och vi missuppfattade den muntliga redovisningen något.»
- Kopplingen mellan miljö och byggbranschen framgick inte tydligt. Kursen var vilseledande.»
- övningarna. Vissa var bra men ibland känndes det svårt och att man inte lärede sig så mycke. Totalt tog kursen mycket tid eftersom mycket var obligatoriskt samtidigt som arbeterna var mycket omfattande.»
- Tycker inte att upplägget på föreläsningarna var tillräckligt för att man skulle lära sig något, endast enstaka moment var nytt, som tex DPSIR, men resten kändes som ren allmänbildning som man redan hade koll på. Tycker inte att upplägget relaterar till byggbranschen tillräckligt, hade tex varit intressant om ni tog upp nåt med energisnålt byggande, mer än att det är bra att bygga energieffektivt som säger sig självt. Övningarna skulle även dessa kunna bli mycket bättre, kan ju tex försöka hitta övningar där man inte behöver utgå från sig själv och diskutera ämnen som man inte vet speciellt mycket om. Hade varit bra mycket mer givande om man fick information i ämnet innan och därefter kunna diskutera utifrån det. Tror att man skulle kunna ta ställning till problem etc mycket lättare på så sätt. Tycker även att tentan var ett skämt när man ska bli betygsatt på sin argumentationsteknik. Liknar mer en svenskakurs än en miljökurs, vilket jag tycker är pinsamt. »
- Organiseringen när det gäller övningarna. Dessutom verkade handledarnas pedagogiska kompitens vara väldigt varierad.»
- Övningstillfällerna var många gånger inte det jag hoppast på, tror meningen var att få ökad förståelse inom just det området, nu blev det många gånger tvärt om. Även vissa föreläsningar kändes något krystade, bättre att ta med lite mindre saker och verkligen hinna förklara dem än att stressa igenom pp som är för långa. Man tappar fokus på det viktiga. Poäng systemet verkar otroligt onödigt komplicerat, varför inte bara göra som alla andra och sätta normala bedömningar och poäng?! Tror vi minst ägnat 1,5 föreläsning och att förklara och diskutera hur poängen fördelas, verkligen slöseri med tid, det är knappast det denna kurs ska lära oss. Vid diskssioner med kursare känns de som den allmänna uppfattningen kring tentan vara att svara inte som vi själva tycker utom som vi tror Anna tycker. Då har man kanske inte uppmuntrat eget tänkande i kursen. Kan vara något att tänka på till nästa år..»
- att övningarna ibland inte hade en självklar koppling till föreläsningarna.. »
- Mycket uppgifter, många onödiga och meningslösa övningar. Överlag många grejer att göra i förhållasnde till kursens storlek.»
- Övningarna. Det kändes mest som man satt och gissade. Svårt att skaffa sig en verklig bild av det som diskuterades.»
- Efter besök på Ekocentrum framstår det jag beskrivit under punkt/fråga 14 som en tvivelaktig slutsats, vilket gör att jag undrar om kursen problematiserar teknikfrågan (speciellt för byggbranschen tillräckligt), dvs Ekocentrum ger en mer positiv bild av teknikens möjligheter. »
- Den höga arbetsbelastningen och det krångliga systemet för att sätta slutbetyg på kursen.»
- ..den dåliga struktur som föreläsningarna och övningarna hade. Are måste lära sig att få fram vad han menar innom en rimlig tidsrymd.»
- Gruppövningen som vi fick dra ett streck över. Intressent konflikt...»
- det tendensiösa tyckandet ifrån föreläsarens sida. Fördomar, påhittad fakta m.m. som förtar trovärdigheten. Även det överdrivet "pedagoiska" upplägget som var på grundskolenivå var irriterande»
- att inte tentan motsvarade kursmålen.»

17. Jag skulle vilja föreslå lärarlaget som planerar nästa års kurs att…,

- att den "stora" övningen ska fördela sig på två övningstillfällen»
- Ta bort den muntliga presentationen. Ge mer information om övningarna samt ta bort obligatorisk närvaro på övningarna. Så man själv kan välja att gå på övningarna om man tycker att de ger något. »
- Prata ihop sig ordentligt och ta till sig av kritiken. Kraven på arbetet varierade kraftigt mellan de olika grupperna»
- fokusera mer på byggbranchen under själva undervisningen.»
- Var tydlig med att redogöra målen tidigt i kursen för att undvika att studenterna blir oroliga för vad som komma skall, de var ju trots allt relativt tydliga och speglade väl vad som kom på tentamen. Kompendiet "Miljö och hållbar utveckling" var inte världens mest inspirerande litteratur och intrycket höjdes inte direkt av att det såg så hafsigt ut och att det saknade sammanhang (mellan de olika delarna). Jag förutsätter och hoppas innerligt att kompendiet kommer revideras inför nästa år. Jag förstår dock att kravet på Miljö och hållbar utveckling som kurs kommit rätt hastigt och därmed förklaras den taffliga litteraturen. PowerPoint-presentationerna var bra och gav ett bra underlag inför tentorna däremot.»
- se till att övningarna är på sådan nivå, eller att det finns tillräckligt med fakta att läsa på, så att man vet vad man pratar om. Jag tror att det finns mycket att hämta på att diskutera och argumentera i grupp!»
- Se till att alla lärare kan förklara övningarnas mening, och ge bra handledning.»
- Tänk om! Gör om gör rätt! Gör kursen mer relevant för byggbranschen så skulle många fler engagera sig.»
- Ta till sig den respons de får utan att försvara sig. Använd den istället för att göra kursen bättre. Förklara övningarna bättre, gå kanske igenom något på tavlan, så att man förstår uppgiften ordentligt. Då kommer men veta vad man skall göra och det kommer leda till bättre resultat. Till Anna: Ta emot kritik och använd den till det bättre utan att försvara dina metoder. Du har en bra pedagogik!»
- Kanske fundera på att minska ner tentan och lägga mer vikt vid arbetet och presentationen. Tror att det ger en mer rättvis bild av en persons kunskaper. Verkar som de flesta inte ens hunnit med att svara på alla frågor på tentan, och de flesta satt ändå tiden ut.»
- Jag hade velat ha mer fakta om olika miljöproblem i början av kursen för att få lite kött bå benen innan man börjar analysera problemen på övningar och föreläsningar.»
- * Tipsa eleverna att diskutera med varandra och miljösaker i deras vardag. Tipsa dem att läsa boken tidigt. *Ge mer konkret (teknisk) fakta på övningarna. *Använd tavlan mer på föreläsningarna.»
- Omstrukturera övningarna så det framgår tydligare vad vi ska få ut av dem, vad vi ska lära oss och i vilket sammanhang vi har användning av det»
- förbättra strukturen på föreläsningarna, lite tydligare och bättre powerpoint bilder! Animationer och text som täcker över annan blir dåligt i utskriven version. »
- Sätta färre uppgifter på tentan men istället kräva mer fördjupade svar på frågorna. som det var i år hade man inte tid att tänka till, man skrev ner det som poppade upp först i huvudet. Detta gjorde att det inte kändes som att man hade chansen att få visa vad man egentligen kunde. kanske en hemtenta hade varit ett alternativ?»
- Att jobba med miljöfrågor på ett mer praktiskt sätt anpassat till byggbranschen. Alla känner till växthuseffekten men det svåra är att veta hur man gör någonting åt den och andra miljöproblem»
- lägga ner den»
- Mer konkret klargöra de olika miljöproblem som finns»
- Ge en bättre och klar insyn vad kursen omfattar.»
- Se över rutinerna för genomförandet av övningarna. Låtsas att ni är elever och låt handledarna "öva" på att leda en övning. Kolla över övningarna- vad kunde vi gjort bättre i år? Ska vi omformulera något? Kanske göra ett exempel på tavlan ihop med studenterna innan de sätter igång med sin övning? Ex IPAT där ingen förstod något.. Även sista övningen- den var ju katastrof! Se även över ämnesvalen för rapportskrivandet- vissa bör kunna bytas ut mot intressantare. »
- Byt ut läraren är nog en bra början, handledarna har jag inget att säga om... Lite mer fokus på ny teknik och inte massa snack om växthuseffekt, global uppvärmning, koldioxid från transporter, det anser jag att man redan bör känna till idag...Visst ska det tas upp men att bilar släpper ut CO2 är lite för basic för Chalmers anser iaf jag och behöver alltså inte upprepas hela tiden...»
- Har större samspel. Alla som hade haft Are som handledare hade inte fått all information om projektet, tentan och presentationen. Vi lärde oss ingenting av Are. Det vi lärde oss var det som sas på Annas föreläsningar. »
- Man tillämpar till bygg under i stort sett hela kursen, efter att ha gett en intro om det stora hela på 1-2 veckor. »
- Se svar på föregående fråga, samt att det är för många examninationssätt i den här kursen!»
- Se punkt 16.»
- *tydligare beskrivningar. *berätta innan vad som är meningen med allt. *beskrivningen på hur man skriver en rapport är enligt mig mer lättförståelig i punktform istället för löpande text. *det hade varit roligare om miljön var mer inriktad mot bygg. *viktigt att föreläsarens fakta går att belägga, så att trovärdigheten inte undermineras.»
- Ändra betyg på projektarbetet till endast godkänd/underkänd. Tentan skall vara en valfri tenta där man kan öka på sitt eget betyg. »
- Srukturera övningar och kanske ha litte färre av dem. Jag funderar lite över att presentationen var 20 % av betyget vilket känndes konstigt med hänsyn till hur mycket tid man la på de olika momenten.. Den känndes hastig och omständigt med nya grupper. Fundera på om den är relevant och hur det skulle kunna organiseras aorlunda..»
- Ändra om upplägget på föreläsningarna och relatera mer till vad som kan vara användbart för oss som byggare, istället för att bara ta upp älta allmäna miljöproblem i världen hela kursen. Känns som att denna kursen passar bättre på högstadiet än på högskolan. »
- Ha färre övningar. Det är bättre att utforma några få bra istället för många halvdant.»
- Strukturera om kursen, det känns som ni fastnat i ett och samma spår som är svårt att ta sig ut. Kursen är intressant men den behöver ett nytt upplägg.»
- ge ut material om övningarna kanske en vecka innan eller något sådant så man får en chans att läsa in sig lite, samt koppla ihop föreläsning och övning lite mer.»
- Inte göra kursen så tung.»
- Vet inte»
- Våga stå för vad ni gör (trots hård kritik) och höja nivån på övningarna (om dessa ska vara obl). Som det var nu kändes övningarna löjliga. Det krävdes ingen seriositet i deltagandet och övningsledarnas (i mitt fall Rickard) höll själv en lite för oseriös ton för att diskussionerna skulle bli givande. Jag tror inte ni har det lätt då chalmerister som kollektiv kan vara den mest trångsynta skaran människor i stan, men jag tror att ni kan våga höja nivån lite grand. Svår balansgång kan jag tänka mig... På samma sätt tycker jag att den kritik kursen framför mot "chalmerssystemet" är befogad. Det ges ingen tid för och finns inga krav om verkligt lärande på chalmers. MEN att utforma själva kursen som kritik mot skolans system (som jag upplever att ni gör) är mycket problematiskt. För oss som varit på praktik och nu läser vår sista läsperiod är det inte kul att få en släpande tenta som förhindrar examen. Det är positivt att ni använder er av en annan metodik än andra kurser, men det är lite sent att köra ner den i halsen på oss 3 månader före examen. I övrigt, tack för en bra kurs, långt över mina förväntningar. »
- Inte krångla till handledningarna som delades ut i samband med övningnarna. Blir handledning för kryptisk, hamnar frågeställningen kring uppgiften i periferin och fokus lägs på att förstå den grundläggande frågan. Vidare vore det bra om lärarlaget pratade ihop sig innan övningarna så att samma infomration går fram till alla studerande.»
- ..strukturera upp någon form av logisk ordnig i kursen. Antingen se till att kursen blir lagd i en lättare period eller att minska arbetsbelastningen så att det inte tar lika mycket tid.»
- Studera hur liknade kurser läggs upp på universitet och höj den intellektuella nivån.»
- lägger den i mera relation till byggbranchen»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från