ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matemaisk statistik, MVE265

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-27 - 2011-06-12
Antal svar: 62
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Ayla Irebring Ruiperez»


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

62 svarande

Jag har inte sett/läst målen»13 20%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»15 24%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»33 53%

Genomsnitt: 3.09

- För ospecificerade» (Målen är svåra att förstå)
- Målen var mkt övergripande, men jag tycker inte att det var något problem. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen (tre stycken) är tydliga och vi har fått ta del av dem ofta men de är ju väldigt övergripande och preciserar inte direkt detaljerat vad det är vi ska kunna. Det stör mig dock inte, jag tycker att målen är bra.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Det fanns bara tre mål för hela kursen, och dessa tre blir svåra att konkretisera» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Väldigt breda mål, gav inte speciellt bra vägledning.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- målen är väldigt ospecifika» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Kunde varit lite mer konkreta, presenterat fördelningar.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Mycket trevligt att föreläsaren tog upp målen regelbundet i kursen. Det blev en bra röd tråd.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Väldigt bra med enkla tydliga mål som lätt går att applicera på det som gås igenom på föreläsningar» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Jag tycker att målen beskrev väl vad jag förväntades lära mig.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Bra att gå igenom målen under kursens gång» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Räcker bra, målet beskriver i det stora hela vad man förväntas kunna efter kursens slut.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

51 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»48 94%
Nej, målen är för högt ställda»2 3%

Genomsnitt: 2.01

- med tanke på poängen» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det som tentamen examinerar är rimligt ställt i förhållande till kursens poängantal och mina förkunskaper.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Absolut!» (Ja, målen verkar rimliga)
- kändes som en vanlig 7.5p kurs» (Nej, målen är för högt ställda)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

55 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 14%
Ja, i hög grad»44 80%
Vet ej/har inte examinerats än»3 5%

Genomsnitt: 2.9

- Mer tydlig riskanalys?» (I viss utsträckning)
- Tentan var alldelses för svår. Många tentauppgifter var mycket olika uppgifterna i boken och man hade svårt att känna igen sig. » (I viss utsträckning)
- Ja fast nu är ju målen inte alls detaljerade så egentligen kan jag inte svara alls på den här frågan.» (Ja, i hög grad)
- Mycket bra tentamen som testade stora delar av kursen.» (Ja, i hög grad)
- Det var endast få områden som inte täcktes in av tentamen. Bra jobbat!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

62 svarande

Mycket liten»4 6%
Ganska liten»9 14%
Ganska stor»21 33%
Mycket stor»28 45%

Genomsnitt: 3.17

- Många exempel, kunde diskuterat innebörden av sannolikheten mer för förståelse.» (Ganska liten)
- roliga föreläsningar men för många» (Ganska liten)
- Varit bra att gå, men man kan nog lätt läsa in kursen genom att bara läsa boken.» (Ganska stor)
- Mycket bra när vi hade ordinarie föreläsare. Vikarien vi hade vid några tillfällen gjorde inte så bra ifrån sig. Detta gjorde att dessa delar av kursen var mycket mer svårförståeliga.» (Ganska stor)
- Föreläsningarna har varit mycket bra! Kul med en lärare som anstränger sig för att vara pedagogisk!» (Mycket stor)
- Ulla är en fantastisk föreläsare.» (Mycket stor)
- Förläsningarna var föredömliga! Det har varit en fröjd att ha Ulla som föreläsare i kursen!» (Mycket stor)
- Ulla är mycket pedagogisk och blandar lek med allvar på ett mycket uppskattat sett» (Mycket stor)
- Bra föreläsningar» (Mycket stor)

5. Hur många föreläsningar är relevant för kursen?

Under läsperiodens gång har det uppkommit olika åsikter om hur många föreläsningar som behövs till kursen. Du har nu möjlighet att säga din åsikt om denna sak. Tycker du att antalet föreläsningar har:

62 svarande

varit alldeles för många»4 6%
varit lite för många»16 25%
varit lagom många»39 62%
kunde gärna varit fler»2 3%
har ingen åsikt om detta»1 1%

Genomsnitt: 2.67

- hälften vore lagom.» (varit alldeles för många)
- kunde läst själv under den tiden och fått lite förståelse» (varit alldeles för många)
- Föreläsningstempot var ungefär hälften så snabbt som i tidigare Matemaikkurser. Det hade altså räckt med hälften av föreläsningarna om tempot höjdes.» (varit alldeles för många)
- Jag tycker att det är för många föreläsningar i förehållande till hur många poäng kursen är på. » (varit lite för många)
- Istället för att dra ut på föreläsningarna så hade det kanske gått att göra mer effektivt. Gå igenom allt som ska tas upp, och ha fler föreläsningar med repetition istället under kursens gång.» (varit lite för många)
- För många föreläsningar, tror att föreläsningarna går att effektivisera lite och på så sätt hinner man gå igenom mer. Däremot vore fler räknestugor bra» (varit lite för många)
- Kunde verkligen effektiviseras.» (varit lite för många)
- Tempot har varit lagom, även om jag inte hunnit med att räkna alla uppgifter har den grund föreläsningarna lagt gjort att tentatalen inte varit svårbegripliga. Så ska det kortas ned - gör det med omsorg.» (varit lagom många)
- Tycker INTE man borde minska antalet föreläsningar. Tempot var bra! » (varit lagom många)
- Tycker inte att man ska minska förklaringsmängden på föreläsningarna. Om antalet föreläsningar minskas, kommer inte alla hänga med tyvärr, då alla inte kommer ihåg allt som tagits upp i tidigare kurser.» (varit lagom många)
- Har varit borta en del under våren men ändå klarat att hänga med och det kanske av anledningen att de va ganska många föreläsningar. Är ju inget tvång att gå på föreläsningarna så ser inget problem med att dem skulle vare för många.» (varit lagom många)
- Bra med många föreläsningar, då får varje moment mer tid och exempel kan användas till att förklara teorin» (varit lagom många)
- Jag tycker att det har känts tryggt att det har varit ordentligt med föreläsningar så att allt i kapitelna har gåtts igenom ordentligt av föreläsaren. Att istället ha fler räknestugor och färre föreläsningar hade jag inte velat ha, mha lösningsboken saknade jag inte alls räknestugor. » (varit lagom många)
- Jag tycker att antalet föreläsningar har varit bra för kursen.» (varit lagom många)
- blev en bra takt allt hann gå in, inga större frågor...» (varit lagom många)
- Bra antal och lagom tempo!» (varit lagom många)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

62 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»3 4%
Ganska stor»25 40%
Mycket stor»33 53%

Genomsnitt: 3.45

- Att ha boken på tentan kändes jättebra, ha kvar det så» (Ganska stor)
- Väldigt bra bok.» (Mycket stor)
- bra bok!» (Mycket stor)
- Det hade varit trevligt om lösningboken fanns tillgänglig som PDF och inte kostat så mycket.» (Mycket stor)
- Boken är bra med de många exemplena som komplement till föreläsnignarna. lösningsboken väldigt bra att ha, jag saknade inte räknestugor alls, de frågor jag hade kunde jag ställa till Ulla under raster.» (Mycket stor)
- Mycket bra kurslitteratur. Bra övningar i boken som relaterade mycket till "verkliga livet".» (Mycket stor)
- Läroboken är bra! » (Mycket stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

62 svarande

Mycket dåligt»5 8%
Ganska dåligt»6 9%
Ganska bra»31 50%
Mycket bra»20 32%

Genomsnitt: 3.06

- omodernt att inte ligga på studieportalen» (Mycket dåligt)
- När lektioner har blivit inställda/framflyttade har inte detta skrivits på kurshemsidan.» (Mycket dåligt)
- använde den inte alls och det brukar jag göra» (Mycket dåligt)
- Var ur funktion stora delar av kursen.» (Mycket dåligt)
- information kom ej ut på kurshemsida » (Mycket dåligt)
- Inställda lektioner och fram flyttade lektioner meddelades endast muntligt, även att det sades att detta skulle läggas ut på hemsida/mailas. Det var dåligt! » (Ganska dåligt)
- Webbsidan har varit nere ett flertal gånger.» (Ganska dåligt)
- Kurshemsidan gick inte att gå in på några gånger» (Ganska dåligt)
- Kurshemsidan nere en period.» (Ganska bra)
- lite dåligt med information då föreläsningstider ändrades.» (Ganska bra)
- Synd att den vid en period inte fungerade. I övrigt var den bra» (Ganska bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

62 svarande

För låg»2 3%
Låg»1 1%
Lagom»48 77%
Hög»8 12%
För hög»3 4%

Genomsnitt: 3.14

- Lagom, men kanske lite hög om man tänker på att den är 4,5p. » (Lagom)
- 4,5HP på 1 läsperiod skall inte vara ta allt för mycket tid.» (Lagom)
- Lagom tempo genom hela kursen» (Lagom)
- för hög för de låga poängen» (Hög)
- För hög för en 4,5 poängskurs. Kunde skippat en del moment.» (Hög)
- Kändes som att belastningen var högre än vad som motsvarar en 4,5p kurs.» (Hög)
- det kändes som väldigt många föreläsningar och rekommenderad räkning för att vara en 4,5 hp kurs» (Hög)
- för hög för poängen» (För hög)
- för att vara en 4.5 poängs kurs tycker jag arbetsbelastningen varit för hög hade varit ok om den varit på 7.5p» (För hög)
- Det var ungefär lika hög arbetsbelastning som en 7,5hp kurs fast denna kurs bara var på 4,5hp» (För hög)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

62 svarande

Mycket dåliga»2 3%
Ganska dåliga»5 8%
Ganska bra»16 25%
Mycket bra»19 30%
Har ej sökt hjälp»20 32%

Genomsnitt: 3.8

- Hade varit bra med åtminstone 2 övningspass i veckan.» (Mycket dåliga)
- Jag har vid flera tillfällen försökt få hjälp av två övningsledare (under övningar). Den ena kunde inte lösa problemet (det slutade med att jag visade honom min lösning) och den andra förklarar på en nivå som vi inte har kommit till ännu. Använder ord som vi inte har någon aning om vem det är. Jag anser att övningsledarna gott kunde ha förberett sig bättre och räknat igenom uppgifterna innan.» (Mycket dåliga)
- Det behövs fler övningar! Och övningsledare som KAN svara på frågor. » (Ganska dåliga)
- Lite för få övningar.» (Ganska dåliga)
- Borde ha varit fler räknestugor och bättre övningsledare. De övningsledarna som var under kursen kunde inte svara på frågorna och förstod ofta inte vad jag frågade om. » (Ganska dåliga)
- vissa veckor var det inga räknestugor alls, det hade behövts.» (Ganska dåliga)
- Behövs inte frågas så mycket med en så tydlig bok.» (Ganska bra)
- Dem rent av roliga föreläsningarna bidrog till en öppen och trevlig studiemiljö att trivas i!» (Mycket bra)
- Förmodligen hade det varit lätt om jag hade velat söka hjälp.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

62 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 12%
Mycket bra»45 72%
Har ej sökt samarbete»9 14%

Genomsnitt: 4.01

- Mina vänner och diskussioner med dem är det enda som har hjälpt mig lösa svåra problem i den här kursen.» (Mycket bra)

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

61 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 4%
Lagom»30 49%
Hög»27 44%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.42

- pga kursen byggnadsfysik, inneklimat o tekniska system» (Hög)
- andra kursen är mkt stor» (Hög)
- Men detta gäller främst den andra kursen i denna läsperiod» (För hög)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ulla, »
- Föreläsningarna!»
- Bra och inspirerande föreläsare som bör vara kvar även till nästa år.»
- De otroligt lärorika föreläsningarna, pedagogisk som få!»
- Att Ulla går igenom i den takt hon gjort detta år!»
- Ulla! För övrigt tentaupplägget och de små "avbrotten" på föreläsningarna»
- Ulla som föreläsare!»
- Ulla är en jättebra föreläsare. Vikarier har varit mindre bra...»
- Ulla!! Jätte bra föreläsare!»
- Ulla!»
- Antal föreläsningar och Ulla som examinator»
-
- Ulla som föreläsare Jag tycker att kursen var bra i helhet. Jag kan inte komma på något som bör ändras förutom att det hade kanske varit bra om någon kommit på tentamenstillfället för att svara på ev. frågor.»
- ulla»
- Humorn på föreläsningarna.»
- Ulla, härligt med en föreläsare som kan skoja till det lite och inte vara konstant seriös!!!»
- Anekdoterna»
- Jättebra när du drar praktiska exempel från verkligheten, lite roligare att lära sig då. »
- Tydliga mål och en bra utformad examen är guld värda. Det var roligt med de små humoristiska inslagen under föreläsningstimmarna.»
- Roliga anekdoter under föreläsningarna. Får dock inte bli för mycket så det känns som om man inte lär sig något.»
- Ulla och hennes humor, fantastiskt!»
- Upplägget»
- Föreläsaren och kurslitteraturen»
- Föreläsaren.»
- Allt»
- Jag är mycket nöjd och tacksam för kursen. Föreläsningarna har varit riktigt bra och det har alltid känts roligt och lyssna till Ulla. Jag tycker att allt bör vara precis som det varit!»
- Ulla!»
- Examinatorn»
- ulla och hennes underbara inslag»
- Tempot på föreläsningarna. Ulla»
- Böckerna och upplägget på tentan.»
- Ulla som föreläsare! Mycket bra och ger tydliga samt verklighetsförankrade exempel och förklaringar!»
- Den tydliga pressentationen av kursmaterialet som också överensstämmer väl med litteraturen.»
- Ulla»
- Ulla, hon är väldigt pedagogisk och använder relevanta och realistiska exempel som gör den här matematikkursen mycket enklare att förstå än föregående, samt mer motiverande att studera. För en gång skulle förstod jag vad jag skulle ha matten till. »
- Lotta och hennes böcker.»
- Läraren och hennes sätt att föreläsa. Hon får det att bli roligt, vilket gör att kunskapen sätter sig lättare.»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Färre lektioner, billigare kurslitteratur, fler poäng om så mycket lektioner»
- Mer information på kurshemsidan»
- Att all info även kommer på kurshemsidan!»
- Samla gärna alla rekommenderade uppgifter för kursen i ett dokument, eller gör som läsveckor istället för kapitel - skulle göra det lättare att följa tempot och veta var man förväntas vara ungefär.»
- Förklara ingående termer i varje fördelning så att man lättare kan välja i problem. »
- Lägg till Ulla som övningsledare.»
- Fler övningar.»
- Inget»
- Tentamen, svårtydliga svar. 1:an var svår att förstå på årets tentamen.»
-
- mindre föreläsningar»
- Lite färre föreläsningar»
- Fungerande kurshemsida, gärna i stil med övriga kursers hemsidor istället för "mattestilen"»
- Kan man få en tillämpning som knyter an till exempelvis byggnadsekonomi och organisation? Statistik känns som ett ämne som kan vara bra att besitta kunskaper inom om man skall jobba med byggnadsprojektledning och management i allmänhet. »
- Inget»
- Något högre tempo på föreläsningarna»
- lite färre lektioner så det blir mer jämnt fördelat med byggnadsfysik och inneklimat»
- Färre moment, i dagsläget behandlas många olika moment, men man hinner ej gå in på djupet på något område. Detta leder till låg förståelse och gör kursen oanvändbar.»
- få ut information på ett bra sett och bättre vikarie om ulla är sjuk»
- Fler räknestugor och bättre övningsledare»
- Om vikarie behövs så välj en annan än den vi hade under kursen.»
-
- Övningsledarna, de kändes inte insatta i kursen. Dessutom uppkom vissa språkproblem.»
- Kurslitteraturen. Boken "Statistics for Business and Economics", av Newbold mfl. omfattar allt som vår bok innehåller och lite till. Den kostar inte mycket extra och kan användas i många andra statistik- och ekonomikurser.»


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Mycket bra kurs överlag!»
- Ulla, väldigt bra föreläsningar!»
- Ulla är en riktigt duktig pedagog, jag gillar starkt hennes historier på lektionerna.»
- Tentan var mycket svår jämfört med övningstentor och tidigare tentor. Kan vara bra ifall ribban är samma på övningsskrivningar så att man vet nivån på den vanliga tentan»
- Mycket bra och pedagogisk föreläsare i Ulla.»
- Lite halvklurig tenta tyckte jag allt att det var, hade förväntat mig att det skulle vara lite lättare, men annars en go kurs!»
- Tack för en rolig kurs!»
- Bra lärare.»
- Bra kurs!»
- Konstigt/dåligt att det var en exakt lika dan uppgift på tentamen som det var året innan.»
- Tack så mycket för en jättetrevlig kurs!»
- Ulla är den bästa läraren jag haft hittills.»
-


Kursutvärderingssystem från