ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Material- och tillverkningsteknik M2, MPR095

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-30 - 2012-01-31
Antal svar: 64
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Gustav Holmqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

63 svarande

Högst 15 timmar»28 44%
Cirka 20 timmar»24 38%
Cirka 25 timmar»6 9%
Cirka 30 timmar»4 6%
Minst 35 timmar»1 1%

Genomsnitt: 1.82

- Svårt att svara exakt men det har varit en väldigt hög arbetsbelastning!» (?)
- ca. 8 h/vecka.» (Högst 15 timmar)
- 0 timmar.» (Högst 15 timmar)
- Jobbade i stort sett bara med kursen under lv7...» (Högst 15 timmar)
- Gjorde nästan ingenting under ordinarie läsveckor eftersom Maskinelementskursen och dess inlämningar tog upp de mesta av tiden.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

64 svarande

0%»0 0%
25%»7 10%
50%»4 6%
75%»19 29%
100%»34 53%

Genomsnitt: 4.25

- Hoppade över många föreläsningar på grund av att konstruktionsuppgifterna i kursen Maskinelement tog så mycket tid. Då det var en deadline på dessa gick de före andra föreläsningar.» (50%)
- Var borta första veckan men sedan deltog jag i alla föreläsningar och nästan alla övningar.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

64 svarande

Jag har inte sett/läst målen»15 23%
Målen är svåra att förstå»14 21%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»21 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 21%

Genomsnitt: 2.53

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

48 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»42 87%
Nej, målen är för högt ställda»6 12%

Genomsnitt: 2.12

- Vet ej» (?)
- Kursen är extremt bred förhållande till tentamenstid och antalet frågor på tentan.» (Nej, målen är för högt ställda)
- hur skall man kunna ta till sig de hundratals sidor med fakta som delats ut på hemsidan? På provet visade det sig att den ändå bara var räkneuppgifterna som gav nämnvärda poäng.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

58 svarande

Nej, inte alls»7 12%
I viss utsträckning»34 58%
Ja, i hög grad»13 22%
Vet ej/har inte examinerats än»4 6%

Genomsnitt: 2.24

- trodde att detta kurs skulle vara mer fakta baserad och ge en större allmän kunskap runt tillverknings teknik. Varför ges då löjligt lite poäng till fakta delen. varför är klassisk "formelräkning" det enda som prioriteras? En fakta fråga ströks även under provets gång pga att den var bristfälligt formulerad, detta är inte första gången heller utan brukar i regel förekomma under tentor, finns det ingen möjlighet att någon läser igenom och kontrollerar provet innan tentamen?» (Nej, inte alls)
- Kursen syftade till att testa användandes av formler, inte härledning. Trots detta skulle formlerna förklaras och illustreras.» (Nej, inte alls)
- Hade i princip pluggat på alla föreläsningsanteckningar, vilket man tror är det väsentliga, men kunde inte mycket på tentan. » (Nej, inte alls)
- Det framgick inte tydligt alls på föreläsningarna och övningarna vad som skulle komma på tentan. Allt var rörigt.mycket detaljer om väldigt mkt som gjorde att det var rörigt att förstå vad som var viktigt att lägga tid på. » (I viss utsträckning)
- Kändes som att tentan fokuserade på andra saker än det viktigaste. Vi fick höra att det viktiga var helhetsuppfattningen kring de olika delarna i kursen, sedan var oproportionerligt många frågor av typen "bevis och härledning". Det som många foluserades frågades det inte alls på, tentan visade inte vad vi lärt oss i tillräcklig utsträckning.» (I viss utsträckning)
- Mycket detaljer som testades, som inte känns relevanta, tex hur lång tid ett stål skall härdas. » (I viss utsträckning)
- Väldigt många frågor på för lite tid. typtalen till tentamen var ett skämt, de var inte det minsta likt de talen som sedan kom på tentan. Vem fan bryr sig vad ett diagram heter! Man behöver ju bara kunna förstå det.» (I viss utsträckning)
- tentan var väldigt krånglig, det tycker många av mina kurskamrater. Det var mycket som man inte kände igen särskilt bra och det märktes att lärarna inte hade pratat med varandra» (I viss utsträckning)
- Kändes som om stora delar av tentan var frågor på sånt som "inte var lika viktigt". Hade varit bättre om ni kontrollerat fler tillverkningstekniker och materials egenskaper genom processerna istället för om man kan härleda ekvationer. » (I viss utsträckning)
- tentan var alldeles för lång. 12 frågor på 4 timmar innebar 20 minuter per fråga. Fick stressa från första minuten o många hann inte skriva klart. Tyckte tentan i väldigt stor utsträckning behandlade fel delar. Räknetalen var bra (hade varit ännu bättre om man fått räknestugor på tal innan också) men annars var det bara massa definerande av formler, diagram o variabler tyckte jag. Inte riktigt den delen som jag lagt fokus på. » (I viss utsträckning)
- tentan följde inte de riktlinjer som examinatorerna under kursen sa att den skulle göra.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen i stort varit för din inlärning?

62 svarande

Mycket liten»6 9%
Ganska liten»14 22%
Ganska stor»36 58%
Mycket stor»6 9%

Genomsnitt: 2.67

- sämst» (Mycket liten)
- Plottrigt upplägg. svår att ta in då det man hoppade men olika delar hela tiden.» (Ganska liten)
- Dålig tavelstruktur!» (Ganska liten)
- Lärde mig det mesta i kursen genom att läsa själv i böckerna.» (Ganska liten)
- Jag tycker det är svårt att finna den röda tråden i kursen med så många olika föreläsare. Bättre i denna kursen än förra dock.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

63 svarande

Mycket liten»6 9%
Ganska liten»15 23%
Ganska stor»30 47%
Mycket stor»12 19%

Genomsnitt: 2.76

- dåliga föreläsningar» (Mycket liten)
- Plottrigt upplägg. svår att ta in då det man hoppade men olika delar hela tiden.» (Ganska liten)
- Det bästa hjälpmedlet var en föreläsningsanteckningssammanställning som en elev hade satt ihop. » (Ganska liten)
- Tyvärr använder ni er mycket av power point som fungerar bra om man ska visa några enstaka bilder. föreläsningarna med text på power point var det många som precis som jag hade svårt att hålla fokus och det är svårt att hinna med att anteckna.» (Ganska stor)
- Kändes inte som att tentan och undervisningen på föreläsningarna hängde ihop riktigt.» (Ganska stor)

8. Till hur stor hjälp har övningarna varit för din inlärning?

63 svarande

Mycket liten»15 23%
Ganska liten»29 46%
Ganska stor»14 22%
Mycket stor»5 7%

Genomsnitt: 2.14

- Vissa övningsledare var väldigt bra, men oftast var det bara en extra föreläsning fast i en mindre sal.» (Ganska liten)
- Eftersom många av uppgifterna lades upp väldigt sent han man inte alltid skriva ut dem innan övningen. En del av övningsledarna skrev inte ut övningarna till övningen och då var det jätte svårt att följa med eftersom deras overhead kopior inte syntes så bra i hela salen. I allmänhet var många övningsledare oförberedda, en av övningsledarna kunde inte besvara övningsuppgifterna ordentligt och inte heller våra frågor.» (Ganska liten)
- vissa var ok.» (Ganska liten)
- Lite luddiga övningar, vissa jättebra andra mindre bra» (Ganska liten)
- Väldigt varierad nivå från övningsledare till övningsledare. Vissa var klara på 20 minuter, andra tog hela lektionen. Det klart det har varit hjälpsamt att få övningar som mer eller mindre varit som snabbrepetitioner av föreläsningarna men med tanke på hur mycket räkneuppgifter kursen innehåller, och framförallt tentan, så hade det varit väldigt bra med räknestugor o övningar med uppgifter som man själv skulle lösa. Jag lär mig ju mer av att själv tänka än att kopiera övningsledare som i bästa fall skriver på tavlan. » (Ganska liten)
- Inte varit på så många övningar» (Ganska liten)
- Fler övningar hade behövts för att underlätta inlärningen» (Ganska liten)
- Har använt denna tiden mer ofta till projekten» (Ganska liten)
- Gav inte så jätte mycket.» (Ganska liten)
- Tyckte att räkneövningarna i tillverkningsteknik var värdefulla men i övrigt tyckte jag inte att det gav mig jättemycket.» (Ganska liten)
- Plastövningarna var riktigt dåliga. Övningsledarna var kassa på att lära ut och det gick knappt att förstå vad de menade. Där emot var övningsledarna på metalldelen riktigt bra.» (Ganska stor)
- Dock inte på plaster» (Ganska stor)
- Det var olika kvalitéet inom de olika områdena under kursen.» (Ganska stor)

9. Till hur stor hjälp var labben i korrosion för din inlärning?

63 svarande

Mycket liten»9 14%
Ganska liten»11 17%
Ganska stor»23 36%
Mycket stor»20 31%

Genomsnitt: 2.85

- Ohjälpsam övningsledare som tyckte vi var ointresserade. Han förutsatte att vi skulle kunna allt innan. Minns tyvärr inte namnet.» (Mycket liten)
- jättebra med engelsk handledare, men man förstod inte så mycket vad han sa, berättade inte så mycket lab. förberedande och dåligt pm etc.» (Mycket liten)
- Labben var ej för inlärning, man skulle tydligen kunna den innan man kom dit. » (Mycket liten)
- Fick en helt annan förståelse för var korrosion är och hur det artar sig. En bra labb!» (Ganska stor)
- Gav stor förståelse om korrosionen i olika miljöer och tillämpningar» (Mycket stor)
- Riktigt bra labb! Det var till stor hjälp senare i kursen att kunna tänka tillbaka på det som vi fick se under denna labb» (Mycket stor)
- Förstod mycket mer!» (Mycket stor)
- Mycket bra för att få en bild av hur korrosionen fungerar i verkligheten» (Mycket stor)

10. Till hur stor hjälp var labben i svarvning för din inlärning?

63 svarande

Mycket liten»7 11%
Ganska liten»12 19%
Ganska stor»30 47%
Mycket stor»14 22%

Genomsnitt: 2.8

- Det kan ju vara kul att få se en cnc-svarv om man ej sett en tidigare men om man som jag gått ett industrigymnasie var det slöseri med tid eftersom mer än 50% av tiden gick åt till att kolla på när svarven arbetade.» (Mycket liten)
- Tråkig, meningslös labb» (Mycket liten)
- Ganska många öppna dörrar sparkades in.» (Ganska liten)
- Var en enkel labb, men endå intressant.» (Ganska liten)
- rolig att få se hur en modern svarv fungerar, men kanske inte gav så mycket till tentan. Tycker ändå att den ska vara kvar då man vill ha lite praktiska moment också. » (Ganska liten)
- Lätt och rolig labb som gjorde det lätt att ta in kunskapen» (Ganska stor)
- Svårt att komma ihåg och uppfatta allt då vi inte han gå igenom svarvning något på föreläsning före.» (Ganska stor)
- Var kul att få se hur en riktig svarv fungerar, bra labb!» (Ganska stor)

11. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

64 svarande

Mycket liten»15 23%
Ganska liten»21 32%
Ganska stor»22 34%
Mycket stor»6 9%

Genomsnitt: 2.29

- Extremt dåligt att vi ska behöva köpa plastboken för att inte ens behöva öppna den!!! Informera oss om detta eller ta bort den! » (Mycket liten)
- Hade ingen bok.» (Mycket liten)
- Litteraturen var riktigt dålig. Särskilt Plastboken som kostade 400kr för att sedan behöva läsa 25 sidor i den. Korrosionshäftet var svårläst men gav kunskap. Boken om tillverkningstekniker var vädligt snål med väsentlig information.» (Mycket liten)
- hade ingen kurslitteratur. klarade skiten i alla fall.» (Mycket liten)
- Inte öppnat en enda av böckerna. » (Mycket liten)
- Sammanfattningen som någon annan student hade gjort räckte mer än väl som litteratur. » (Mycket liten)
- Ashby är KASS! svår att förstå, ej konkret, svävar iväg, för mycket olika kurslitteratur. alldeles för dyrt, ångrar att jag köpte ngn av böckerna, Har knappt öppnat dem» (Mycket liten)
- Jag köpte min bok i lv 7, kunde nog lika gärna struntat i det. (fick 4:a på tentan)» (Ganska liten)
- Plastboken?» (Ganska liten)
- Tyvärr häftet om gjutning svårt att läsa eftersom det fanns väldigt många slarv fel i texten. vissa stycken gick inte att förstå pga syftningsfel och ord som verkade saknas! Jag hade hoppats att personen som skrivit det hade läst igenom det innan han gav det till oss för då hade han lätt upptäckt majoriteten av alla fel. Ashby är skriven på ett sådant sätt att man får svårt att hänga med. Det är förmånga hänvisningar till andra stycken. Jag gav upp den boken när jag efter mycket kort läsning kom till en sida som inte sa något utan bara hänvisade till ca 10 andra stycken. Häftet om korrosion och boken om tillverkningsteknik var väldigt givande.» (Ganska stor)
- Känns onödigt att köpa så mycket böcker när vi inte använder vissa mer än vad vi gjort.» (Ganska stor)
- Plastboken var bra, tillverkningsteknikboken var svårläst.» (Ganska stor)
- Lärde mig det mesta inom kursen genom att läsa i de olika böckerna.» (Ganska stor)

12. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

63 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Ganska dåligt»10 15%
Ganska bra»41 65%
Mycket bra»10 15%

Genomsnitt: 2.93

- övningtenta kom sent » (Mycket dåligt)
- En sammanfattning på allt som kursens innehåller skulle vara bra eftersom 2 böcker, ett kompendium och massa PDFer är svårt att överblicka» (Ganska dåligt)
- Informationen kom ut men kändes ofta som den inte gav någon väsentlig information. Typtentatalen som gavs ut var väldigt olika de tal som sedan kom på tentan. särskilt plasttalen.» (Ganska dåligt)
- sent med material ibland» (Ganska dåligt)
- Studentportalen har stora problem, dvs inget specifikt för denna kurs.» (Ganska dåligt)
- Men Pingpong efterfrågas. Det vore bäst eftersom de flesta kurser ligger där idag.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

63 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»11 17%
Ganska bra»24 38%
Mycket bra»8 12%
Har ej sökt hjälp»20 31%

Genomsnitt: 3.58

- Som vanligt så kan övningsledarna svara på frågor i "sitt ämne" men inget annat. » (Ganska dåliga)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

63 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 19%
Mycket bra»49 77%
Har ej sökt samarbete»2 3%

Genomsnitt: 3.84

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

63 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 3%
Lagom»39 61%
Hög»21 33%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.33

- Vi skulle behövt en dugga!» (Låg)
- Men fick inte lika mycket tid som den hade behövt då maskielement krävde väldigt mycket tid» (Lagom)
- Har svårt att uttala mig om det då jag sköt upp arbetet tills lv7. Då blev givetvis belastningen hög.» (Lagom)
- Eftersom det var svårt att se någon röd tråd eller få ett grepp om vad vi förväntades kunna var det för mycket fakta att plugga in.» (Hög)

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

63 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»27 42%
Hög»27 42%
För hög»9 14%

Genomsnitt: 3.71

- Maskinelemets projektuppgifterna tog väldigt lång tid.» (Hög)
- Projekten i maskinelement tog mycket av tiden till denna kurs.» (Hög)
- Konstruktionsuppgifterna i Maskinelement tog väldigt mycket tid och det blev lätt så att dessa prioriterades istället för att gå på föreläsningar och övningar.» (Hög)
- Tycker inte att kursen i sig var för stor men Maskinelement kursen och dess inlämningsuppgifter tog upp mer tid än vanligt och därför borde denna kurs varit lättare. » (För hög)


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

64 svarande

Mycket dåligt»6 9%
Dåligt»17 26%
Godkänt»28 43%
Gott»12 18%
Mycket gott»1 1%

Genomsnitt: 2.76

- Det var svårt att veta vad vi skulle kunna, allt kändes oviktigt.» (Mycket dåligt)
- Tentan var ett skämt. Alldelles för lite tid sett till antalet frågor som skulle besvaras då man inte bara kan svara med ett ord per tal utan måste skriva ut en mindre uppsats per tal.» (Mycket dåligt)
- Spretigt. Dålig helhetsbild, men saknar även djuplodande kunskaper inom enskilda moment» (Mycket dåligt)
- Rörigt med så många olika lärare. För många områden som behandlades djupt. Som man inte gick djupt in på på undervisningen. » (Dåligt)
- En bra och lärorik kurs, tråkigt att tentan var dålig.» (Dåligt)
- Jag tror att ett av problemen kan vara att ni har formånga föreläsare som också är med och skriver tentan. Material är ett ämne som jag tycker är väldigt intressant men de här två kurserna har varit fruktansvärt tråkiga och omotiverade.» (Dåligt)
- Ointressant» (Dåligt)
- Kursen har så många olika moment och föreläsare att det är svårt att överblicka den. Dessutom har det varit dålig ordning på administrationen. Kursen har känts oplanerad.» (Dåligt)
- Tentan speglade inte mål eller vad som sagts under kursens gång. Endast korrosion-delen stämde någorlunda.» (Dåligt)
- Det enda som fungerade var korrosionen, resten var ostrukturerat och obalanserat. Olika ansvarsområden/föreläsare gjorde att alla tyckte att sin del var viktigast.» (Dåligt)
- Vad tentan innehöll var rimligt, men att ta med härledningar när ni sa att inga härledningar skulle komma är inte så bra. Det här var första gången jag faktiskt skrev tentan och kände på mig att någon försökte sätta dit mig. Det var inte en för svår tenta, men lite mycket onödiga frågor fanns med. » (Godkänt)
- När kursen gått ett par år är det lättare att se vad som är viktigt att kunna och vad som är "överflödigt".» (Godkänt)
- Det känns som att det är en kurs där man har plockat ihop föreläsare som står och pratar om sitt ämne(väldigt kunniga och pålästa) men utan riktigt struktur om vad som är väsentligt för helheten. Tydligare relevans till helheten skulle underlätta » (Godkänt)
- Tyckte ibland att det blev lite rörigt då det var så många olika föreläsare. Kunde ibland känna att det inom vissa områden var svårt att veta exakt vad man skulle kunna till tentan.» (Godkänt)
- Mer enhetlighet efterfrågas, kändes stundtals ganska osammanhängande med många olika föreläsare etc. Kändes inte riktigt inkört och enhetligt, utan kändes lite som att det var tre kurser som var nedkortade och ihopkörda till en. Men det kommer väl kanske med tiden. Gjutningsdelen borde ses över. PDF:en som behandlar detta höll inte riktigt måttet tycker jag.» (Godkänt)
- Bra kurs om man bortser från tentan.» (Gott)
- Föreläsningar på gjutning var ganska dåliga faktiskt. Tyckte inte att han förklarade på något vettigt sätt. Blev i stor sett tvungen att läsa gjuthäftet för att förstå.» (Gott)
- Inlämningarna tog väldigt mycket tid men gav bra förberedelser inför tentamen. Första inlämningen tyckte jag var för svår/tog för mycket tid. » (Gott)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna »
- Labbarna.»
- Labbarna.»
- Labbarna»
- labbarna!»
- Labbarna då dessa var lärorika»
- labbarna»
- Hela avsnittet om korrosion samt labben har varit väl strukturerade och givande. Den ända delen som faktiskt gick att lära sig något vettigt om.»
- Övningar och laborationer.»
- ...»
- Labbarna»
- bra upplägg med förläsningar och övningar.»
- Verklighetsförankningen»
- Labbar och övningar.»
- Bra att vi får lära oss om olika tillverkningsprocesser. »
- Korrosionslab»
- Labbarna»
- Övningsledarna i bearbetning»
- laborationerna»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Övningarna. Mer eget arbete och bättre och fler övningsledare. »
- Tydligare vad man behöver kunna. Övningarna borde inte vara i föreläsningssal då det känns som att man inte kan fråga på samma sätt. Kursen kändes spretig med så många olika delar och det kändes väldigt mycket som att man läste olika kurser. Vore bra med fler övningsuppgifter med facit som man kan göra»
- Tentan.»
- Tydligare anvisningar om kurslitteratur, se till att ha övningsfrågor redo innan kursens start (korrosionen)»
- Ta bort plasten och lägg in den i materialkursen istället. Vissa av processerna är ändå snarlika de för metall. »
- Lite rörigt med så många olika föreläsare, svårt att få ett sammanhang mellan allt.»
- Korrosion, fokusera på hur man undviker och förebygger det generellt INTE på div. joner reagerar med diverse. Tycker man sådant är intressant hade man valt kemi!»
- kändes som en väldigt spretig kurs med då det var många föreläsare. Kanske kan man ha alla korrosion i en kurs å all plast i den andra eftersom vi hade lite av varje i i både den här kursen och i materialteknik kursen.»
- Byta övningsledare i plastövningarna. Bättre upplägg på gjutföreläsningarna. Förklara bättre hur defekter uppkommer och HUR man ska göra för att bli av med dem. »
- böckerna»
- Ta bort svarvlabben, som jag förklarat ovan är den inte speciellt givande. Strukturera upp hela avsnittet om gjutning. För mycket power point så det var svårt att hinna anteckna och man tappade fokus. Häftet var väldigt slarvigt skrivet och därför svårt att förstå. Allmänt så behöver kursen en bättre och tydligare struktur.»
- Kanske lägga all korrosion och värmebehandling i en av kurserna istället för både materialtekniken och material- och tillverkningstekniken. Blev lite väl mycket hopp mellan områden i båda kurserna. »
- Mer struktur»
- tentan bör vara kortare och behandla andra saker. Räknestugor o rekommenderade tal att räkna o rekommenderade uppgifter att göra. »
- Tydligare mål och fler övningstentor. Övningarna speglade inte tentan alls mycket.»
- Mer organiserade övningar, kontinuitet hos övningsledare. Korrosion hade varit bättre i en av kurserna istället för att sprida det på två. Gäller även metall/metallbearbetning och plast/plastprocesser. »
- Bättre kursplanering»
- Ska det räknas på tentamen, så säg då att det är viktigt, och lägg ut gott om räkneexempel... säg inte att vi bara ska känna till det. »
- Inlämning 1, för stor och tung. Många orepiterade moment. Men vill förtydliga att det var bra att lägga det tyngsta först.»
- Överväga om det är värt att rekomendera att köpa plastboken. Relativt dyr och kunskapen som testades på tentan var inget jag läste mig till i den. »
- Mer uppstyrt vad vi bör kunna i detaljnivå samt vad som är mer övergripande "bra att känna till kunskap". En röd tråd saknas i kursen.»
- Dåligt att dela upp korrosion och plaster i två olika kurser, speciellt med tanke på att en del av plastsakerna var med i båda. Lägg all plast i första delen och all korrosion och värmebehandling i andra. »
- Ny tenta, bättre kommunikation mellan lärare, för mycket innehåll. Många saker men lite kunskap om varje!»
- mer på värmebehandlingar. »
- Det bör tydligare framgå vad som är viktigt att lära sig.»
- Plastövningsledarna var helt värdelösa. Plus allt jag redan kommenterat»
- Mindre fokus på skäggbildning på tentan. Typfrågor som motsvarar tentan, dessa kändes lite för lätta denna gång i förhållande till tentan.»
- Tentamen »

20. Övriga kommentarer

- Gustav bör belysa det som är viktigt istället för att säga vad som är oviktigt, vilket vi fick höra ett antal ggr per föreläsning.»
- Bra kurs men mycket "spretig", alltså väldigt många väldigt olika delar som gör det svårt att greppa hela kursen. Uppdelningen av materialteknik och mtrl&tillv. teknik borde kanske se annorlunnda ut. T.ex. uppdelat i plast och metall eller något i den stilen.»
- Spelade under jullovet frågespelet Art of Science. Där kom flera frågor som anknöt till era två kurser. Det var kul att både kunna o känna att man fick "nytta" av kunskaperna. Tack. =) »
- Tycker att de två kurserna i material, som mig veterligen syftade till att skapa en bättre helhetsbild än deras föregångare, gav ett dåligt och spretigt intryck.»
-
- Vi är den första klassen som läser många kurser, kursansvariga MÅSTE bli bättre på att lägga ut sidhänvisningar till boken och en typtenta tidigare. Kan man kräva att dessa ligger ute i slutet av lv 3?»
- Intressant kurs som behöver bli lite mer tydlig och lite mindre spretig.»
- Tentamen var för djupgående i vissa avsnitt vilket fungerar dåligt på ett sånt här "läsämne". Sen verkade det som att vrje föreläsare ville ha sin egen tenta. kanske man kan dela upp och beta av plst, gjutning osv med duggor och sedan skriva en mer generell tentamen. Poängfördelningen på tentamen var också konstig. att det fanns 1,5 poängsuppifter försår jag inte. »


Kursutvärderingssystem från