ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering: Hållfasthetslära, LMS263

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-19 - 2013-01-27
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: 20%
Kontaktperson: Simon Karlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

7 svarande

Högst 15 timmar»1 14%
Cirka 20 timmar»3 42%
Cirka 25 timmar»1 14%
Cirka 30 timmar»2 28%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.57

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

7 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 14%
75%»1 14%
100%»5 71%

Genomsnitt: 4.57


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

7 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 28%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 57%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 14%

Genomsnitt: 2.57

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

4 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»2 50%
Nej, målen är för högt ställda»2 50%

Genomsnitt: 2.5

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

5 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 20%
Ja, i hög grad»3 60%
Vet ej/har inte examinerats än»1 20%

Genomsnitt: 3

- Det var inte en fyratimmars tenta. Man stressade igenom hela provet och man kan inte ens gå på toaletten. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 14%
Ganska stor»2 28%
Mycket stor»4 57%

Genomsnitt: 3.42

- Bövik kan ämnet väl och har god verbal förmåga. Det är dock ett problem att Bövik talar och skriver så fort han kan. Det verkar vara Böviks fysiska förmåga som bestämmer tempot på föreläsningarna. En normal student behöver ett betydligt lägre tempo för att få god behållning av föreläsningen. » (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 28%
Ganska stor»3 42%
Mycket stor»2 28%

Genomsnitt: 3

- Bra lärobok - svensk, lagom utförlig, lätt att bära.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 14%
Ganska bra»3 42%
Mycket bra»3 42%

Genomsnitt: 3.28

- Jag misslyckades med att anmäla mig till tentan. De nya reglerna är ännu strängare än de gamla. Synd!» (Ganska bra)
- Ping Pong är oändligt bra.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

6 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 33%
Ganska bra»1 16%
Mycket bra»2 33%
Har ej sökt hjälp»1 16%

Genomsnitt: 3.33

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 14%
Ganska bra»2 28%
Mycket bra»3 42%
Har ej sökt samarbete»1 14%

Genomsnitt: 3.57

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 14%
Hög»4 57%
För hög»2 28%

Genomsnitt: 4.14

- För högt tempo.» (Hög)
- Alltför brett kursinnehåll.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 14%
Hög»4 57%
För hög»2 28%

Genomsnitt: 4.14


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 85%
Gott»0 0%
Mycket gott»1 14%

Genomsnitt: 3.28 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag tycker Bövik gör ett mycket bra jobb som föreläsare. Han har mycket bra och tydligt upplägg på föreläsningarna och lämnar ingenting åt slumpen. » (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lärobok.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Målen är väldigt högt ställda, kursen är jättesvår. »
- Takten på föreläsningarna.»

16. Övriga kommentarer

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.28

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.28
Beräknat jämförelseindex: 0.57


Kursutvärderingssystem från