ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


CIU215 - Naturvetenskapligt och tekniskt lärande

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-22 - 2013-04-14
Antal svar: 4
Procent av deltagarna som svarat: 57%
Kontaktperson: Erika Thorsell»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

4 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»2 50%
Cirka 30 timmar»2 50%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- Mer i vissa perioder, speciellt i början var det stressigt, när det kom extra läsning utan att jag hade haft chans att planera för det. Paralellkursen blev lidande.» (Cirka 25 timmar)
- Det har varierat mycket men jag känner att arbetsbelastningen för kursen har inte varit jämnt fördelad över veckorna. Ibland har man haft mycket att göra under vissa veckor medan under andra veckor har det inte varit mycket alls.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

4 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 25%
100%»3 75%

Genomsnitt: 4.75

- Tots att jag har varit närvarande på alla lektioner känner jag att jag hade inte missat mycket om jag hade varit hemma under IKT-delen.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

4 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 25%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 50%

Genomsnitt: 3

- Eller snarare, jag kommer inte ihåg målen.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Använder inte målen så mycket själv, men det jag har kommit i kontakt med funkar.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

3 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»3 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

4 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 50%
Ja, i hög grad»1 25%
Vet ej/har inte examinerats än»1 25%

Genomsnitt: 2.75

- Det som går, fast det är också många mål som är abstrakta och svåra att examinera precis.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Vilket är ditt sammanfattande intryck av de delar av kursen som behandlat lärande och IKT?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 50%
Godkänt»2 50%
Gott»0 0%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- Väldigt långt och omständigt, jag kände inte att det gav mycket att sitta på föreläsningar om IKT där vi visades hemsidor. De delar som var diskussioner eller prova själv var bättre.» (Dåligt)
- Bra innehåll men hade räckt med en dags workshop. Väldigt bra att ha det som tema på en mikrolektion.» (Godkänt)

7. Vilket är ditt sammanfattande intryck av de delar av kursen som behandlat examinationsformer och bedömning?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»3 75%
Mycket gott»1 25%

Genomsnitt: 4.25

8. Vilket är ditt sammanfattande intryck av de delar av kursen som behandlat lärande för hållbar utveckling?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»3 75%
Mycket gott»1 25%

Genomsnitt: 4.25

9. Vilket är ditt sammanfattande intryck av de praktiska ämnesdidaktiska fördjupningspassen med verksamma gymnasielärare (mästarlärarna)?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 25%
Godkänt»1 25%
Gott»2 50%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.25

- Tillfällena kände inte så givande. Jag tror att tydligare riktlinjer för studenterna och/eller mästarläraren skulle hjälpa.» (Dåligt)
- Långa pass utan någon paus och iblan inte effektivt. Långt att åka.De var nyttiga men hade kunnat utnyttjas bättre.» (Godkänt)
- Det låg mycket på oss att göra den tiden bra vilket inte alltid var så lätt.» (Gott)
- (Fysik) Väldigt intressanta och mycket innehåll, dock ibland lite spretiga, ofokuserade och inga raster så att man blev utmattad och trög.» (Gott)

10. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursplaneringsuppgiften (uppgift 1)?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»1 25%
Mycket gott»3 75%

Genomsnitt: 4.75

- Jag förstår inte varför ska man få olika betyg när alla jobbat samtidigt och lika mycket.» (Gott)
- Roligt och användbart!» (Mycket gott)
- Väldigt spännande uppgift, svårt men givande att samarbeta om en sån sak med allas olika ideér om hur "man brukar göra" och vad vi vill uppnå.» (Mycket gott)
- Väldigt lärorik uppgift!» (Mycket gott)

11. Vilket är ditt sammanfattande intryck av mikrolektionerna (uppgift 2)?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 25%
Gott»1 25%
Mycket gott»2 50%

Genomsnitt: 4.25

- IKT och demostrationslektionen var utmanande och givande. Så kände jag dock inte med den tredje.» (Godkänt)
- Bra stämning, man fick bra feedback.» (Mycket gott)
- Lärorikt och spännande både att göra se, och tvingas ge alla typer av feedback.» (Mycket gott)

12. Vilket är ditt sammanfattande intryck av utvärderingsuppgiften (uppgift 3)?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 50%
Gott»0 0%
Mycket gott»2 50%

Genomsnitt: 4

- Eftersom arbetsbelastningen var hög på övriga delar kom den lite i skymundan utom för innehåll i Fysik 1 som vi arbetat mycket med. Ändå högst relevant uppgift.» (Godkänt)
- Jag undrar vad jag egentligen lärde mig av att läsa läroboken. Däremot var utvärderingen av kunskapsluckor och kompetensutvecklingsplanen en tankeväckare.» (Godkänt)
- Del 2 och 3 hade kunnat göras till en enda del tycker jag. » (Mycket gott)

13. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

4 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 25%
Ganska stor»3 75%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.75

- Endast de två sista HU-lektionerna bidrog till mitt lärande.» (Ganska liten)
- Undervisningen har varit bra men det känns som att största delen av inlärningen har skett via inlämningsuppgifter.» (Ganska stor)
- Ibland lite långt och långsamt, men också ofta väldigt tankeställande och värdefullt. Finns dock vissa lektioner som gett mer om jag stannat hemma och läst eller skrivit.» (Ganska stor)

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

4 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 25%
Ganska stor»3 75%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.75

15. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 25%
Ganska bra»1 25%
Mycket bra»2 50%

Genomsnitt: 3.25

- Speciellt i början var det virrigt, svårt att veta översikt om man läst allt som ska läsas osv.» (Ganska dåligt)
- Bortsett från eventuella ändringar i efterhand så har det varit bra.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

16. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

4 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 25%
Mycket bra»2 50%
Har ej sökt hjälp»1 25%

Genomsnitt: 4

17. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»4 100%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 4

- Även om det varit utmanande främst att hitta gemensamma tider.» (Mycket bra)

18. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

4 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 25%
Hög»3 75%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.75

- Överlag var arbetsbelastningen lagom, men det var väldigt mycket i början och mindre i slutet.» (Lagom)
- Ibland väldigt hög och ibland inte alls hög. Hade varit bra om det var jämnt fördelad över hela perioden.» (Hög)
- Som sagt speciellt vissa perioder var det stressigt, gick ut över parallellkursen.» (Hög)

19. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

4 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 50%
Hög»1 25%
För hög»1 25%

Genomsnitt: 3.75

- Kursen var inte svår i sig en den var tidskrävande.» (Hög)


Sammanfattande frågor

20. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»3 75%
Mycket gott»1 25%

Genomsnitt: 4.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

21. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Mikrolektionerna, Läraren(Jens och Johanna),»
- Kursplaneringsuppgiften och mikrolektionerna!»
- Kursplaneringsuppgiften.»

22. Vad bör främst förändras till nästa år?

- IKT, Betyssättningen på kursplaneringsuppgiften (alla som jobbat ihop ska få samma betyg tycker jag.),Första delen av kursen kändes inte välplanerad.»
- Korta/strukturera om IKT. Var bättre på att i början ha HELA litteraturlistan klar och presentera tydligt var översikten för vad man ska ha läst till när finns. Som det var nu fanns ett översiktsdokument som fylldes på eftersom men ändå inte innehöll allt.»
- IKT-lektionerna kändes långdragna och inte givande alls. Stoffet ur de tre tillfällena hade lätt kunnat rymmas inom ett enda tillfälle. Kort ner rejält på genomgångarna till exempel.»

23. Tycker du att kursen har hjälpt dig att förbereda inför undervisning i ditt ämne (fysik/teknik) på gymnasiet?

4 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Ja, i viss mån»2 50%
Ja, i hög grad»2 50%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- Hjälpt mig genom att visa vad gymnasieämnet innehåller, men inte gett mig mer kött på benen för att kunna undervisa i ämnet.» (Ja, i viss mån)

24. Övriga kommentarer

- Lycka till Jens!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.25

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.25
Beräknat jämförelseindex: 0.81


Kursutvärderingssystem från