ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Telekommunikation Lp 2 H09, RRY010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-10 - 2010-01-24
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Titti Wahlström»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»3 20%
Cirka 20 timmar»6 40%
Cirka 25 timmar»2 13%
Cirka 30 timmar»4 26%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.46

- På grund av sjukdom har studierna hamnat efter.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»2 13%
50%»2 13%
75%»3 20%
100%»8 53%

Genomsnitt: 4.13

- På grund av sjukdom har studierna hamnat efter.» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»1 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 60%

Genomsnitt: 3.53

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 7%
Ja, målen verkar rimliga»12 85%
Nej, målen är för högt ställda»1 7%

Genomsnitt: 2

- Kurslitteraturen har varit väldigt dålig (svårbegriplig). Många andra klasskompisar som också kommenterat kurslitteraturen. Bra föreläsare dock. Eventuellt kunde fler exempeltal ha räknats på tavlan, men svårt att kommentera det då jag inte varit på alla föreläsningar.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 14%
Ja, i hög grad»8 57%
Vet ej/har inte examinerats än»4 28%

Genomsnitt: 3.14

- Kunde eventuellt ha varit en komplettare formelsamling.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 20%
Ganska stor»5 33%
Mycket stor»7 46%

Genomsnitt: 3.26

- Pedagogisk examinator. Duktig på att förklara och relatera till verkliga exempel vilket ger en högre grad av förståelse.» (Ganska stor)
- För stor, det vore bra med litteratur som gör att man kan missa en föreläsning och kunna läsa in det ändå.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»4 26%
Ganska liten»9 60%
Ganska stor»2 13%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.86

- Som kommenterat tidigare så har kurslitteraturen varit rörig, svårbegriplig och inte pedagogisk. Mycket besviken på kurslitteraturen. Jag vet att detta har kommenterats av studenter tidigare år. Examinatorn säger att det finns dåligt med kurslitteratur som täcker de moment vi ska göra i kursen.» (Mycket liten)
- Dålig litteratur, svårt att förstå genom boken.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 26%
Ganska bra»6 40%
Mycket bra»5 33%

Genomsnitt: 3.06

- Alla dokument som delats ut på föreläsningar har inte lagts ut på hemsidan. Jag tycker det borde vara krav på att allt som delas ut på föreläsningar/övningar ska publiceras på hemsidan.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 6%
Ganska bra»5 33%
Mycket bra»7 46%
Har ej sökt hjälp»2 13%

Genomsnitt: 3.66

- Var endast en övningsledare på någon av laborationerna, vilket gjorde att det blev stressigt att hinna med hela laborationen.» (Ganska bra)
- Arto är en pärla!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»6 40%
Mycket bra»7 46%
Har ej sökt samarbete»1 6%

Genomsnitt: 3.53

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 60%
Hög»6 40%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.4

- Laborationsrapporterna har varit svåra att slutföra då själva laborationerna har varit stressiga och det har varit svårt att hinna ta tillräckligt med anteckningar för att kunna skriva en komplett labbrapport.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 60%
Hög»5 33%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.46

- Laborationsrapporterna tog lång tid, vilket jag tidigare kommenterat i enkäten.» (Hög)
- två labbar och en labbrapport per vecka, plus det som gås igenom till nästa veckas labbar.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 6%
Godkänt»6 40%
Gott»7 46%
Mycket gott»1 6%

Genomsnitt: 3.53

- Kurslitteraturen tycker jag borde bytas ut.» (Godkänt)
- Bra saker att kunna» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inlämningsuppgifter innan labben var mycket bra. Labb 2 och 3 var väldigt roliga medan labb 1 blev lite långtråkig av någon anledning... vet ej varför.»
- Allt»
- Läraren!!»
- Laborationerna,»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- En extra lektion med "övningstillfälle" hade kanske varit att föredra.»
- Inget»
- Litteraturen»
- Kurslitteraturen borde bytas. Allt som delas ut på föreläsningar/övningar/laborationer borde publiceras på hemsidan. Mer övningsledare på laborationerna. Eventuellt annorlunda utformning av laborationsrapporter.»
- Kurslitteratur»

16. Övriga kommentarer

- I övrigt intressant kurs. Pedagogisk examinator. Jag vill även kommentera att överlag så är examinatorerna på Chalmers oerhört dåliga på att publicera material och gamla tentor till kurserna på nätet. Vissa examinatorer tar även bort tentor/material efter att kursen är avslutad. Det ställer till oerhörda problem för de studenter som behöver ha materialet inför omtentor. Varför tas material bort efter kursens avslutande? Alla gamla tentor och publicerat material är publikt så varför inte låta det ligga kvar för att underlätta inlärningen för studenterna? Sen använder vissa examinatorer pingpong portalen för att publicera material och andra har egna hemsidor, det kan uppfattas som ganska rörigt att hitta material till kurserna. Jag tycker att det är oerhört viktigt att denna frågan tas upp och diskuteras i berörda arbetslag. Vid frågor går det bra att maila mig: rosslind@student.chalmers.se MVH / Jacob Rosslind.»


Kursutvärderingssystem från