ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 lp2 Grundläggande säkerhet, SJO112

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-09 - 2011-01-21
Antal svar: 41
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

39 svarande

Högst 15 timmar»30 76%
Cirka 20 timmar»4 10%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»1 2%
Minst 35 timmar»4 10%

Genomsnitt: 1.58

- Gick ej denna då jag redan har certifikatet» (?)
- Har inte varit på någon undervisning då jag redan gjort basic safety innan Chalmers» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

40 svarande

0%»1 2%
25%»2 5%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»37 92%

Genomsnitt: 4.75

- Har inte varit på någon undervisning då jag redan gjort basic safety innan Chalmers» (0%)
- Eftersom jag har basic safety sedan tidigare behövde jag endast medverka på "Hjärt & Lungräddning" momenten. » (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

40 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 5%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 12%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»32 80%

Genomsnitt: 3.67

- branddelen var något luddig» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

39 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»38 97%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.97

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

39 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»11 28%
Ja, i hög grad»21 53%
Vet ej/har inte examinerats än»7 17%

Genomsnitt: 2.89

- Vi fick inte reda på antal rätt, bara om man var godkänd eller ej» (I viss utsträckning)
- Mycket fokus på MFA... Var tog Personlig säkerhet och branddelen vägen? Inga frågor om farligt gods eller säkerhet. » (I viss utsträckning)
- några knepiga frågor med alternativ som inte överensstämde de värden/mått anvisad bok gav» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

40 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 7%
Ganska stor»9 22%
Mycket stor»28 70%

Genomsnitt: 3.62

- Det har varit praktiska moment i kursen som har förtydligat teorin. Både brand och sjöräddningsövningarna har varit bra. I bland var det lite för stora grupper under brandövnigarna. Vi ska naturligtvis se allvarligt på dessa övningarna men en av lärarna under brandövningarna tog saker och ting lite för allvarligt. Vi var där för att lära oss inte för att vara fullfjädrade brandmän! Han var emellanåt ganska otrevlig.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»9 23%
Ganska liten»10 26%
Ganska stor»10 26%
Mycket stor»9 23%

Genomsnitt: 2.5

- Pga att jag haft basic safety innan» (?)
- köpte inte ens boken. allt från lektionerna funkade tillräckligt bra.» (Mycket liten)
- De praktiska momenten har gett mest. Men utan teorin hade praktiken varit ganska meningslös. Det har varit en bra balans mellan teorin och de praktiska momenten» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»21 53%
Mycket bra»16 41%

Genomsnitt: 3.35


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

40 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 5%
Ganska bra»8 20%
Mycket bra»20 50%
Har ej sökt hjälp»10 25%

Genomsnitt: 3.95

- de hade mkt att gå igenom på kort tid» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 12%
Mycket bra»30 75%
Har ej sökt samarbete»5 12%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

40 svarande

För låg»2 5%
Låg»6 15%
Lagom»32 80%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.75

- är väl en i huvudsak praktiskkurs. » (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

40 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 10%
Lagom»26 65%
Hög»9 22%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.17

- Kändes som en mindre kurs än det var» (Låg)
- Jag har förstått att sudieformen har ändrats. Tidigare lästa man en kurs åt gången. Vi har nu läst 3 kurser. Av dessa tre kurser är det två som har innehållit två eller tre ämnen inom kursen. Det var likadant föregående läsperiod. Det blir mycket att hålla på med samtidigt. Man klarar inte av att arbeta parallellt med alla ämnen samtidigt. Det skulle vara bättre om man läser en kurs och sedan tentar ev denna kursen för att börja på nästa kurs igen. Då tror jag att man får ut mera av studierna.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 5%
Godkänt»6 15%
Gott»18 45%
Mycket gott»14 35%

Genomsnitt: 4.1

- Låga krav under de praktiska moment rörande personlig säkerhet. Vi utförde ej flottvändning eller helikopterlyft t.ex. Mer utförlig utbildning hade önskats. Mer övning med livbåt/beredskapsbåt, tex skarp bärgning av person i vattnet. Övningarna ej särskilt realistiska. Sker på låg höjd, utan helikopterfläkt mm. Bör efterlikna skarpt läge mer. Inga övningar med marina evakueringssystem.» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Brand och basic safety kurserna »
- samma goda bra undervisare/lärare»
- Brandutbildningen! Toppenutbildning med mycket kompetenta och trevliga lärare. Bra praktiska moment med bra instruktörer (Jonas Boogh): Tuff attityd, krav på genomförande och effektivitet, gav tydlig kritik men också beröm när uppgifterna utfördes korrekt. Sådan ledning behövs under praktiska moment, dels för att förhindra olyckor men också för att öka kvaliten på utbildningen. Jag tror att man är i ett betydligt bättre läge om en brand uppstår efter denna utbildningen. »
- Det var bra»
- De praktiska momenten, väldigt nyttiga för förståelse»
- Nicklas, föreläsaren - jävla bra.»
- Blandningen av teori och praktik.»
- Föreläsningarna, kursmaterialet och adminstrationen. »
- Lärar variationen en teori lärare samt en praktisk lärare, Man får inblick i en större erfarenhetsbank.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske hur man i praktiken sätter dropp och ger sprutor. Introduktion i farmakologi.»
- Mer övningar på medical first aid delen.»
- inget»
- instuderings frågor och "testtenta" »
- Bättre efterlikna skarpa situationer i personlig säkerhet. »
- Inget direkt»
- kanske att man har några fler lektionstillfällen»
- inta bada i december..»
- Se till så det blir jämna grupper på de praktiska övningarna. Eftersom många moment görs två och två skulle det vara bra om grupperna är jämna.»
- Mer praktisk undervisning»

16. Övriga kommentarer

- Rune Larsson är en klippa i sitt ämne och tillgång för Chalmers Lindholmen.»
- Även om man fick godkänt på provet kunde man inte se vilka frågor man hade svart fel på. »
-
- sjukvårdsdelen var ganska forcerad, lr lärarna pratade forcerat för att hinna med, det blev jobbigt att lyssna på så man slutade lyssna ganska fort varje lektion»
- Mycket bra praktiska moment!»


Kursutvärderingssystem från