ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Givare och don V11, LEU029

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-16 - 2011-03-30
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Mekatronikingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

10 svarande

Högst 15 timmar»2 20%
Cirka 20 timmar»2 20%
Cirka 25 timmar»4 40%
Cirka 30 timmar»2 20%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.6

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

10 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 20%
75%»2 20%
100%»6 60%

Genomsnitt: 4.4


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 22%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 55%

Genomsnitt: 3.11

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 11%
Ja, i hög grad»7 77%
Vet ej/har inte examinerats än»1 11%

Genomsnitt: 3

- Inte Don delen !» (I viss utsträckning)
- Det kom saker på tentamen som vi inte hade gått igenom.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»1 10%
Ganska liten»2 20%
Ganska stor»7 70%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.6

- Det kändes ostrukturerat. Jag fick inget grepp om vad kursen gick ut på i början. Alldeles för mycket overheadbilder istället för att bara lära oss att räkna på uppgifterna, vilket hade varit mycket bättre. En genomgång hur man läser tabellerna. Detta baserar även på nästa fråga. Kurslitteraturen var hemskt dålig.» (Ganska liten)
- För röriga föreläsningar på don-delen.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»3 30%
Ganska liten»4 40%
Ganska stor»2 20%
Mycket stor»1 10%

Genomsnitt: 2.1

- Ena boken har jag inte ens öppnat, och den andra hade kunnats ersättas med ett 20-sidors häfte» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen var hemskt dålig. Då pekar jag särskilt på boken Mätgivare. Inga exempeluppgifter, inga hjälp, utan bara massa text som inte kändes relevant för det vi skulle examnineras på.» (Ganska liten)
- Böckerna är väldigt dåliga.» (Ganska liten)
- mätgivar(?)-boken kändes onödig» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

10 svarande

Mycket dåligt»2 20%
Ganska dåligt»1 10%
Ganska bra»5 50%
Mycket bra»2 20%

Genomsnitt: 2.7

- Bill vill inte ge ut tentor och lösningar, får man trots allt en tenta och en lösning så är det 40% chans att det är felräknat...(!) Han är för lat, verkar inte som att han bryr sig. Vill man lära sig något får man lära sig det själv. På Morgans del finns det dock lite att klaga på» (Mycket dåligt)
- Fick knappt ut tentor att öva på. Troligen den största anledningen till omtenta för många.» (Mycket dåligt)
- Vore bra om ni tidigare lägger ut lösningar, gamla tentor etc.» (Ganska dåligt)
- Det som skulel läggas ut på kurshemsidan, sköttes helt ok. Hade varit bra med fler övningstentor/duggor med lösningar. Som komplement för undervisningen.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 20%
Ganska bra»4 40%
Mycket bra»2 20%
Har ej sökt hjälp»2 20%

Genomsnitt: 3.4

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 20%
Mycket bra»8 80%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.8

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 10%
Lagom»7 70%
Hög»2 20%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.1

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 80%
Hög»2 20%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.2


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

10 svarande

Mycket dåligt»1 10%
Dåligt»4 40%
Godkänt»2 20%
Gott»3 30%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.7

- Ostrukturerat studiemateriel. Dåliga föreläsningar.» (Mycket dåligt)
- Dålig kurslitteratur, otydliga föreläsningar.» (Dåligt)
- Don-delen var lite virrig. Dåligt med material att öva på. Övningstentor med facit kom väldigt sent.» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna»
- Labbarna»
- Bills föreläsningar är alltid trevliga.»
- Bra med dugga!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Börja med givare-delen och avsluta med don. Mer skrivning/lösa uppgifter på tavlan.»
- *Ge ut tentor *Ge ut lösningar som är rätt *Ordna alla felstavningar/felskrivningar/allmänt slarv som finns överallt!»
- Bättre böcker. Tydligare övningsuppgifter, helst med lösningsförslag. Ta efter Sune på mekaniken.»
- se tidigare»

16. Övriga kommentarer

- Morgan Osbeck har inte varit bra. Hans föreläsningar har varit osäkra och yviga. Det känns som att han bör läsa in ämnet innan han ställer sig framför tavlan igen.»
- Svårt att veta vad som är viktigt i den teoretiska delen.»
- Tråkigt att tentan hamnade 2 dagar efter den andra tentan. Svårt att förbereda sig väl då!»


Kursutvärderingssystem från