ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIEPL ht11 Ekonomisk analys, TEK375

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-07 - 2011-11-04
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 69%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Ekonomi och produktionsteknik


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

25 svarande

Högst 15 timmar»4 16%
Cirka 20 timmar»10 40%
Cirka 25 timmar»5 20%
Cirka 30 timmar»5 20%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 2.56

- Mest tid lades ner under praktikfallet.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»0 0%
25%»2 8%
50%»0 0%
75%»4 16%
100%»19 76%

Genomsnitt: 4.6

- Av privata skäl har jag missat många av föreläsningarna och istället studerat hemma. » (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 24%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 52%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 20%

Genomsnitt: 2.68

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»18 90%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 2

- Däremot var det lite väl mycket repetition i början av kursen på moment som vi hade gått igenom i externredovisningen. Till exempel ekonomiska grundbegrepp och totalanalys. » (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»2 8%
I viss utsträckning»10 40%
Ja, i hög grad»11 44%
Vet ej/har inte examinerats än»2 8%

Genomsnitt: 2.52

- Jag upplevde att examinatorn gjorde en alldeles för svår tenta! Kändes lite som att examinatorn ville sätta dit oss då hon/han förra året fick kritik om att tentan var för lätt. » (Nej, inte alls)
- Mycket dåligt att vi bara fick en övningstenta och att den inte var alls i samma grad som tentan vi skrev. Övningstentan kunde göras på ca 1,5 timmar och denna tog längre tid än fyra timmar. Tycker att i samma kurs borde tentan vara ungefär lika stor och svår. » (I viss utsträckning)
- Helt fel att ta uppgifter till tentan från övningsbokenen. Då handlar det mer om tur att plugga på rätt uppgifter i övningsboken än om att verkligen kunna tentan. De som gjorde just den uppgiften kvällen innan har en stor fördel mot de som gjort den tidigare under läsperioden.» (I viss utsträckning)
- Vissa saker som kom på tentan hade vi inte ens gått igenom!» (I viss utsträckning)
- För svår tenta, nivån höjdes för mycket jämfört med förra året» (Ja, i hög grad)
- Examinationen motsvarade målen på ett bra sätt, men jag är dock kritisk mot att det kommer uppgifter som är med i övningsboken. » (Ja, i hög grad)
- Har inte läst målen men jag tyckte att tentafrågorna var mycket svårare/krångligare än dom i övningsboken.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»3 12%
Ganska liten»9 36%
Ganska stor»11 44%
Mycket stor»2 8%

Genomsnitt: 2.48

- Jans föreläsningar har varit, som alltid, fantastiska. Cecilias gjorde mig bara trött och jag lärde mig inget.» (Ganska liten)
- Cecilia och Jan skötte sig bra!» (Ganska stor)
- Av projektet lärde jag mig jättemycket, men det hade jag velat visa på tentan. Uppgifterna som handlade om investeringar gav mig inte riktigt möjlighet till det.» (Ganska stor)
- Cecilias föreläsning med kurssammanfattning var mycket bra.» (Ganska stor)
- Övningarna på lektionerna i form av FMEA, DFA osv var mycket mycket bra, väldigt pedagogiskt. Dessa moment hade varit svårt att lära in själv med litteratur.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 8%
Ganska stor»13 52%
Mycket stor»10 40%

Genomsnitt: 3.32

- Boken är krångligt skriven och har en tendens till att krångla till saker. Inte speciellt prisvärd. » (Ganska liten)
- Litteraturen är lite "frånkopplad" från kursen.» (Ganska liten)
- Ganska bra kurslitteratur även om den innehöll invecklade förklaringar och formuleringar ibland. » (Ganska stor)
- övningsboken var inte så verklighets anknyten» (Ganska stor)
- Bra kursböcker, tydlig fakta.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»14 56%
Mycket bra»9 36%

Genomsnitt: 3.28

- Hade gärna velat ha pp innan lektionen. » (Ganska dåligt)
- Bra om Cecilias PP kommer upp innan föreläsningen.» (Ganska dåligt)
- Studentportalen är relativt driftosäker... lite konstigt eftersom Chalmers är en teknisk högskola» (Ganska bra)
- Förutom att kurshemsidorna är svåra att komma in på ibland så fungerade det bra. » (Ganska bra)
- Bra att få ut powerpoint-bilder före föreläsning» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

25 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»15 60%
Mycket bra»8 32%
Har ej sökt hjälp»2 8%

Genomsnitt: 3.48

- Bra med konsultationstillfällen i samband med praktikfallet. » (Ganska bra)
- Mer övningstillfällen hade varit bra. » (Ganska bra)
- Ibland var det svårt att få svar på de frågor man ställde.» (Ganska bra)
- Det fanns många övningstillfällen och konsultationer vilket var mycket bra.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 24%
Mycket bra»19 76%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.76

- Framförallt under praktikfallet. » (Mycket bra)
- Bra och lärorikt med projektarbetet. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

För låg»2 8%
Låg»2 8%
Lagom»16 64%
Hög»5 20%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.96

- En del som ingick i kursen hade vi redan läst i kursen externredovisning, t.ex. resultatplanering.» (För låg)
- Låg i början, men hög mot slutet» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 56%
Hög»11 44%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.44

- Förutom tentan var kursen på lagom nivå. Men tentamen var på högre nivå än resten av kursen.» (Lagom)
- Den andra kursen vi läste var väldigt krävande så det var tur att denna kursen var så lätt.» (Lagom)
- Mest på grund av kursen som gick parallellt » (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 8%
Godkänt»11 44%
Gott»12 48%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.4

- Investeringen med Jan var mycket bra, även praktikfallet. Mycket intressant och bra upplägg! Resten var sådär, kunde varit mer exempel på föreläsningarna istället för bara information och tentauppgifter baserade på vad man gått igenom och i lagon svårighetsgrad.» (Godkänt)
- Tentan var mycket svårare än den som gavs förra året. » (Godkänt)
- Intressant kurs, men hade hellre haft Jan Möller i hela kursen. Mycket "elak" tenta, kändes som att ni ville sätta dit oss bara för att förra årets studenter tyckte att den var för lätt. » (Godkänt)
- Kursen är väääldigt spretig. Finns det inte någott annat sätt att knyta ihop kursen, ex runt ett projekt av något slag? Och sedan bara tentera räkneuppgifter.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Investeringscaset och konsultationer»
- Praktikfallet var väldigt bra och gjorde att man verkligen lärde sig något, jan möller borde fortsätta hålla i praktikfallet och även andra delar av kursen.»
- Praktikfallet bör bevaras. »
- Jan Möller och caseet! »
- Praktikfallet»
- Praktikfallet!»
- Jan ska hålla i en del av kursen, så mycket som möjligt. Bra upplägg på kursen.»
- Praktikfallet med Jan Möller»
- Arbetet var bra. Kul att göra något taget från verkligheten.»
- Praktikfallet »
- Projektarbetet»
- Övningarna på lektionerna (FMEA, DFA etc)»
- Praktikfallet, innehållet i kursen var bra (även om det var för lite).»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- inget speciellt! mycket nyttig och bra kurs»
- Alldeles för svår tenta mot vad vi gått igenom och tillskillnad mot förra årets tenta. Förra årets tenta var lite väl lätt men den här blev alldeles för svår, nivån höjdes för mycket!! »
- Introduktion av praktikfallet tidigare i kursen och något eller ett par kursmoment i början bör tas bort i förmån för annat då det blev mycket repetition av stoff från externredovisningen. »
- praktikfallet borde ligga tidigare i kursen, »
- Bättre och mer lagom storlek och nivå på tentamen.»
- Kan tycka att man skulle ha börjat med investeringar och caset och att alla ska få redovisa, detta är något vi måste träna på. Sedan kommer resten och tentan på slutet. Detta eftersom jag kunde känna press och stress på slutet då de både var tentaplugg, case och väldigt mycket i den andra kursen..»
- Inga uppgifter från boken på tentan.»
- -Tentan, den var svår och innehöll för lite räkneuppgifter. Det kändes som att den inte fångade alla delar i kursen utan mest fokuserade på specifika teorifrågor som bara nämnts flyktigt på någon föreläsning.»
- Jan bör ha större inflytande och inverkan på kursen.»
- Svårighetsgraden på tentan. Skulle kanske kunna lägga sig mellan årets o förra årets tenta.»
- Jag tycker man borde ha lite mer innehåll i kursen och kanske ta bort det som vi redan hade läst.»

16. Övriga kommentarer

- Jan Möller har stöttat oss och ger undervisningen en väldigt bra verklighetsuppfattning vilket är väldigt givande! En eloge till Jan som även tagit till sig all kritik han berättat att han fick i förra kursen och vänt de till något positivt. »
- Skulle nog vara bättre som föreläsaren nämnt att ha tentan efter ca lv5 och sedan praktikfallet för då har man redan läst in sig på allt och det skulle bli roligare och mer givande med praktikfallet. Skulle nog vara givande med mer praktikfall.»
- Bra kurs :)»
- Tyckte att det var väldigt missvisande att ha en övningstenta som inte alls motsvarade årets tenta vad gäller nivå. Känns konstigt att man kan höja nivån såpass mycket bara på ett år.»
- Jan Möller var bättre nu än i förra kursen!»
- Jan Möller hade mycket givande föreläsningar»


Kursutvärderingssystem från