ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Bioreaktionsteknik, KKR090

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-10 - 2008-01-10
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Claes Niklasson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers

1. Kön

21 svarande

Man»10 47%
Kvinna»11 52%

Genomsnitt: 1.52


Din egen arbetsinsats

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

2. Hur många timmar lade du i genomsnitt på kursen?

21 svarande

Upp till 15 timmar/vecka»0 0%
15-20 timmar/vecka»2 9%
20-25 timmar/vecka»8 38%
25-30 timmar/vecka»10 47%
Mer än 30 timmar/vecka»1 4%

Genomsnitt: 3.47

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 9%
100%»19 90%

Genomsnitt: 4.9


Mål och Måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen

4. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett / läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 4%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»20 95%

Genomsnitt: 3.95

- men minns sällan vad dom är trots att vi ofta får se dom... =)» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Visats massor utav gånger, målen med kursen är tydliga.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Bra att man fick se målen under flera föreläsningar och inte bara första som det brukar vara!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Claes har varit väldigt tydlig med att visa upp målen, vid fler än ett tillfälle, vilket jag tycker har varit väldigt bra. Det har gjort att man med jämna mellanrum kunnat utvärdera om man tagit till sig saker som finns med, och gjort det lättare att få en uppfattning om hur man ligger till i kursen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»21 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Men lits högre skulle dom kunna vara» (Ja, målen verkar rimliga)
- Många tidigare kunskaper får användas och repeteras men det är det som gör kursen bra. Tillämpad.» (Ja, målen verkar rimliga)

6. Testade tentamen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 19%
Ja, i hög grad»8 38%
Vet ej, har inte tenterat än»9 42%

Genomsnitt: 3.23

- Tyckte vissa tal var lite konstiga på tentan..» (I viss utsträckning)
- Tror det var en rättvis tenta, dock är tentatalen betydligt svårare än talen i övningskompendiet.» (Ja, i hög grad)
- Tentamen var alldeles för omfattande! Det finns ingen chans enligt mig att man hinner med 7 stora uppgifter på fem timmar! Sedan tycker jag inte att kursen behöver en femtimmarstenta. Man hade gott kunnat sammanfatta och testa alla kursens delar på en fyratimmarstenta, så som i alla andra kurser!» (Ja, i hög grad)

7. Testade examinationen av inlämningsuppgifter, labbar och simuleringsuppgiften om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 23%
Ja, i hög grad»14 66%
Vet ej, har inte tenterat än»2 9%

Genomsnitt: 2.85

- Det är en väldigt "tung" kurs. Väldigt omfattande. » (Ja, i hög grad)
- Väldigt bra inlämningsuppgifter. Relevanta för kursen med bra inehåll samt en bra förberedelse för senare räkningar.» (Ja, i hög grad)
- Därför tycker jag att man borde få någon typ av bonus för allt det arbete som man lägger ner under kursen. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för ditt lärande?

21 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»13 61%
Mycket stor»7 33%

Genomsnitt: 3.28

- Väldigt bra med räkneexempel även under föreläsningarna. Dock kan jag tycka att det är bättre att ta en uppgift och göra den ordentligt, så att alla har förstått, än att göra uppgifterna snabbt så att man hinner fler.» (Ganska stor)
- bra med en kurs där lektionerna verkligen ger ledning om vad kursens kärna är» (Mycket stor)
- Bra föreläsningar. Dom känns välplanerade och strukturerade.» (Mycket stor)
- Då jag nästan varit på 100% av föreläsningar och normal brukar gå på mindre än 75% har jag värderat dem mer än normalt.» (Mycket stor)
- Bra föreläsningar, inspirerande» (Mycket stor)

9. Vad har varit bra och vad kan förbättras med föreläsningarna

- tydlighet har varit mkt bra. möjligt att dra ner på antal löspapper. nu när man sitter och repeterar, skulle det vara bra att lägga lite mer tid på recirkulationen i början.»
- Bra med kombination av teori och räkning så att man direkt kan tillämpa teorin praktiskt. Föreläsningar utan powerpoint är bättre än med då man "tvingas" skriva av.»
- Mer koppling mellan Claes och Carl Johans delare»
- de har varit tydliga. Fungerar inte att stressa igenom vissa saker, som fördelnings- och frekvernsfunktion, eftersom de faktiskt kräver en förklaring till varför de finns, inte bara att de finns.»
- Bra med mycket demotal, men kanske lite för lite teori ibland.»
- Överlag har föreläsningarna varit bra och täckt in det som examinerades. Kunde dock gärna vara lite tydligare, framförallt när det gäller den teoretiska bakgrunden till en del problem.»
- Lite för otydligt och stressat ibland men överlag bra och förståeliga.»

10. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för ditt lärande?

21 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 14%
Ganska stor»11 52%
Mycket stor»7 33%

Genomsnitt: 3.19

- Absolut inget ont om Andreas, han är en riktigt toppen kille som gjort ett jättebra jobb, men vid vissa tillfällen kändes det som att han inte helt hade koll på teorin vilket kan vara lite frustrerande när man gärna söker raka svar när det blir funderingar om uppgifter.» (Ganska stor)

11. Vad har varit bra och vad kan förbättras med räkneövningarna

- hade uppskattat en djupare diskussion då frågor kring uppgifterna ställs. dock förståeligt att tiden ofta är knapp. i stort sett bra!»
- Tycker möjligtvis att det var lite för få räkneövningar. kan dock förstå detta då det är många föreläsningar och simuleringsövningar inlagda.»
- Ibland har inte tiden räckt till. Ibland har det varit lite rörigt. Men för det mesta väldigt bra.»
- Gå igenom det svåra lite långsammare och räkna klart lite färre uppgifter istället för att göra många halvfärdiga. Bra urval av uppgifter, bra blandning.»
- mer olika uppgifter kanske»
- Det var bra att det i kurs-PM stod vilka demotal som skulle behandlas under föreläsningarna så att man visste det i förväg!!»
- Lite mindre misstag vore bra. Relativt bra urval av uppgifter, inom vissa områden hade det varit bra att ta med någon svårare uppgift.»

12. Till hur stor hjälp har simuleringsövningarna varit för ditt lärande?

21 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»8 38%
Ganska stor»11 52%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 2.57

- Det fanns ingen tid för att hinna klart med dom och de felsta satt dom frågetecken stor del av tiden. Mer tid eller mindre uppgifter behövs.» (Mycket liten)
- För mycket simulering i förhållande till hur mycket man lärde sig. Jag tycker inte simuleringsuppgifterna gav så mycket i förhållande till hur mycket tid som lades ner på dem. Labben var bra och givande när man höll på med den, men det kändes som att så mycket skulle hinnas med under labseminariet. Kanske lika lång tid men att valda delar av beräkningarna kan väljas ut till nästa år?!» (Ganska liten)
- Bra att få se tillväxtkurvor, men frustrerande när den mesta tiden går till att få matlab att bete sig som man vill..» (Ganska liten)
- tyvärr arbetar vi alldeles för lite med programmering för att kunna få ut maximal inlärning ur simuleringar. men det är ju såklart inte på något sett denna kurs fel!» (Ganska stor)
- En bra introduktion till de biologiska delarna av kursen. Ökade förståelsen av monodkinetik och liknande vid senare räkningar.» (Ganska stor)
- Jag har lärt mig mer om matlab än om bioreaktionsteknik. Kanske lite för mycket tonvikt på denna delen.» (Ganska stor)
- Bra att få inputs från olika håll, dels genom räkning och föreläsning, men även genom dessa simuleringsövningar. Uppskattade Kalles genomgångar inför lektionerna, dom gav mycket! Andreas hjälp när man körde fast i matlab-träsket var grymt bra, gôtt att få hjälp av honom när han alltid visade hur man kunde utveckla sin programmering eller ge alternativa sätt att göra det på. Fortsätt i samma anda, jag tycker det gav mycket!» (Ganska stor)

13. Vad har varit bra och vad kan förbättras med simuleringsuppgifterna?

- kanske färre a,b,c-uppgifter och en starkare vikt vid det som verkligen är viktigast, eftersom det nu varit svårt att hinna igenom allt. gärna tydligare fokus på fedbatch som det ges väldigt få andra övningar att räkna på.»
- Bra att vi har fått testa på det. Det skulle nog vara bättre om man fick ett halvfärdigt program där man inte behövde skriva exakt hela själv.»
- Kändes som det var för lite tid för att hinna med alla uppgifter ordentligt!»
- Fick känslan av att vi föll på enkla grudkunskaper vilket gjorde att vi bara hann igenom hälften. kanske lite mer hint om hur programmen skall läggas upp för att hinna längre?»
- Roligt att använda matlab till något väsentligt för oss biotekniker.»
- Minska antalet uppgifter och diskutera resultatet mer istället, för svårt att veta om man har gjort rätt när man inte har så mycket bakgrund i ämnet.»
- Jag tycker att grundidén bakom simuleringen är bra, men det har varit alldeles för lite lektionstid för simuleringsuppgifterna. Jag tycker att man bör lägga mer tid till nästa år, så att det finns en rimlig chans att hinna göra simuleringarna.»
- För mycket uppgifter att hinna när man inte är van. Lite väl svåra frågor på rapporten, speglade inte riktigt vad vi lärt oss. Annars är det bra att man fått känna på det.»

14. Till hur stor hjälp har labintro, laborationen och labseminarierna varit för ditt lärande?

21 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 9%
Ganska stor»15 71%
Mycket stor»4 19%

Genomsnitt: 3.09

- Haha, Kalle och Andreas är utan tvivel de bästa labbhandledarna jag nånsin haft! Och det lär inte bli lätt att bräcka det! Roligt att få göra en labb som verkligen handlar om det vi läser, samtidigt som handledningen va grymt bra! Och som sagt innan: bästa labbhandledarna!!!» (Ganska stor)
- TACK för en mkt välfungerande lab! Det är alltid roligt att få omsätta teorin i praktik. Ger förståelse på ett annat sätt. Trots att dagarna var långa, är det inga problem att uthärda dem.» (Mycket stor)

15. Vad har varit bra och vad kan förbättras med labben.

- Tycker att det fungerade väl både i labbet och på seminariet. »
- En jättebra labb, en av de bättre jag har haft under de här tre åren. labben känns både relevant och nyttig för kursen. Möjligtvis skulle dom som labbar sent i MBT kursen få börja labba tidigt i biorekationslabben.»
- Kul och brett inslag. Bra helhetskoncept med intro, lab och utvärdering av resultat. Sen att resultaten inte blev så bra och att laborationen tar lång tid är ju två baksidor.»
- Bra förståelse för hur bioreaktionsteknik går till i verkligheten. Räkningen på labbseminariet kunde varit mer strukturerad och tydligare på vad man ska räkna ut.»
- Blev även här lite ont om tid vid labbseminarierna, kunde varit ett tillfälle till så kanske det hade gett ännu mer. Kalles genomgång sista seminariet var riktigt bra!»
- Sköna lärare att labba med. »
- Rolig labb och bra labhandledare!!»
- Den var bra,lagom svår. Man förstod vad man gjorde och lärde sig nya saker. Seminariet kunde varit bättre,genomgången i början av andra tillfället borde kommit vid det första, det var svårt att veta hur man skulle göra.»

16. Till hur stor hjälp har kursboken "Bioreaction Engineering Principles" varit för ditt lärande?

17 svarande

Mycket liten»17 100%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1

- Ingen uppfattning» (?)
- köpte ej boken» (?)
- Har inte haft boken.» (?)
- inte köpt den» (Mycket liten)
- Jag köpte aldrig boken.» (Mycket liten)
- Ingen av mina kurskamrater har använt boken över huvud taget, dock har alla köpt den. Föreläsningar + utdelat material räcker bra.» (Mycket liten)
- Inte ens öppnat boken efter att jag köpt den» (Mycket liten)
- Vore det inte bättre med en bra kursbok i reaktionsteknik som behanlade de kemitekniska delarna av kursen så kunde biomaterialbalanser och liknande gås igenom på tavlan eller fås i kompendie eller liknande. Tycker även boken var väldigt dyr.» (Mycket liten)
- Obefintligt, jag har inte sett den. Men jag hade nog köpt den om jag hade haft råd.» (Mycket liten)
- jag köpte den ej» (Mycket liten)
- Har inte haft boken.» (Mycket liten)
- Har inte haft den.» (Mycket liten)
- Köpte inte den.» (Mycket liten)
- Köpte inte boken.» (Mycket liten)
- Köpte inte boken.» (Mycket liten)
- Jag köpte inte ens boken.» (Mycket liten)
- Har inte använt boken alls.» (Mycket liten)

17. Till hur stor hjälp har övningshäftets teorigenomgångar och övningsuppgifter varit för ditt lärande?

21 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»6 28%
Mycket stor»14 66%

Genomsnitt: 3.61

- Räkneuppgifterna har varit bra, men ganska svåra. Bra dock att de håller en rätt hög nivå, då är man bättre förberedd inför tentan.» (Ganska stor)
- teorin har jag mest fått från föreläsningarna, men uppgifterna har givit många insikter» (Mycket stor)
- Bra uppgifter om än dåligt facit på fleralet och bra teori delar på första delen av häftet.» (Mycket stor)
- Man lär sig mycket på övningarna. Bra med pärmen med lösta exempel i.» (Mycket stor)
- Bra uppgifter med varierande svårighetsgrad.» (Mycket stor)
- Snälla gör en ny facit-pärm! Den är inte bra längre. Det saknas uppgifter, det är helt oordning och vissa lösningar är minst sagt konstiga!» (Mycket stor)
- Bra häfte!! Det vore dock positivt om det kunde finnas facit eller små-ledningar till tentorna som delas ut, för då har man nog möjlighet att lösa fler, även om man inte vet hur man ska börja.» (Mycket stor)

18. Till hur stor hjälp har laborations-PM varit för ditt lärande?

21 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»18 85%
Ganska stor»3 14%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.14

- Det var bra att ha ett häfte där det stod om labben, men det mesta togs upp under labintron.» (Ganska liten)

19. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 38%
Mycket bra»13 61%

Genomsnitt: 3.61

- Kunde funntis mer svar och lösningar på tentor» (Ganska bra)
- TACK för en examinator som bryr sig om studenterna och är mån om att kursen är till för att vi ska lära oss! » (Mycket bra)


Arbetsklimat

20. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 23%
Mycket bra»16 76%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.76

- Alla lärare var hjälpsamma om dom hade tid och om man kunde hitta dom» (Mycket bra)
- Har fått bra hjälp och trevligt bemötande de gånger man har bett om hjälp» (Mycket bra)
- Alla har ställt upp hela tiden. Jättebra!» (Mycket bra)
- Fick alltid hjälp av Andreas eller Kalle ifall man frågade. Kändes gôtt när man kunde gå ner till er och få hjälp!» (Mycket bra)
- Jättebra jobb av Andreas, Calle och Claes som alltid har ställt upp och svarat på frågor både under lektionstid och efteråt!» (Mycket bra)
- Fanns alltid möjlighet att komma och fråga om man ville, det var bra!!» (Mycket bra)

21. Hur väl balanserat är förhållandet mellan föreläsningar, övningar, inlämningsuppgifter, simuleringsuppgifter och lab?

21 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Väl avägt»13 61%
För många föreläsningar»0 0%
För många övningar»0 0%
För många inlämningsuppgifter»1 4%
För många simuleringsuppgifter»8 38%
För många laborationer och labseminarier»0 0%
För få föreläsningar»0 0%
För få övningar»3 14%
För få inlämningsuppgifter»0 0%
För få simuleringsuppgifter»1 4%
För få laborationer och labseminarier»0 0%

- lite för många deluppg på simuleringen för att känna att man hinner lära sig allt» (Väl avägt, För många simuleringsuppgifter)

22. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 19%
Mycket bra»17 80%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.8

- Svåra uppgifter har lett till konflikter» (Ganska bra)

23. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 47%
Hög»10 47%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.57

24. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 9%
Lagom»13 61%
Hög»5 23%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.23

- De många labbarna tar tid men det hjälper att det bara är en tenta att plugga till» (Lagom)
- Trots bara en tenta var det en del föreläsningar, labortationsfrågor och redovisning i den andra kursen som tog mycket tid. » (Hög)
- Många labbar som tar mycket tid» (För hög)


Sammanfattande frågor

25. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»9 42%
Mycket gott»12 57%

Genomsnitt: 4.57

- Rolig kurs med motiverade "lärare" :D» (Gott)
- Bra och relevant kurs.» (Gott)
- Jätterolig kurs! Givit inspiration till kemitekniken och toppen att få utnyttja sina mattekunskaper i tillämpningar.» (Mycket gott)
- En bra kurs med engagerade lärare.» (Mycket gott)
- Bästa hittills» (Mycket gott)

26. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- De tydliga föreläsningarna, den välordnade labben och de goda möjligheterna att få hjälp och förklaringar.»
- Laboration, simulering,»
- laborationen , inlämningsuppgifterna»
- Allt!»
- Labben, räkneövningarna»
- Labben, labbhandledarna! Tycker över lag att det var bra upplägg.»
- inlämningsuppgifterna som var svåra men bra. Bra med det extra laborationsseminariet. Räkneövningar och föreläsningar har varit bra. »
- upplägget»
- Allt»
- Övningskompendiet, många demotal, inlämningsuppgifter.»
- Labben, kursinnehållet överlag.»

27. Vad bör främst förändras till nästa år?

- En uppdatering av simuleringshäftet, med tydligare mål med simuleringen och mer fokus på de uppgifter som "enbart" löses via dator.»
- byt bok»
- Lite mer räkneövningar, bättre kurslitteratur»
- Mer genomgång inom generell kemiteknik för de massbalanserna är mycket mer komplicerade och kräver mer tid än bioreaktionen. Värmebalanserna och tuber är svåra så mer räkneövningar på dem.»
- Simuleringen och labbseminariet»
- Färre simuleringsuppgifter, eller fler simuleringstillfällen. Även ytterligare seminarie hade inte skadat.»
- antingen lägga in fler simuleringstillfällen eller ta bort några av uppgifterna eftersom det kändes stressigt att inte hinna med trots att man var på varenda tillfälle samt satt på fritiden. »
- simuleringen»
- Inget»
- Det kändes mycket med både 2 inlämningsuppgifter, många simuleringsuppgifter och laboration med 8 timmars labseminarium, så kanske om något kan tas bort eller minskas?!»
- Mer tid till simulering.»
- Lösningar till exempeltentorna skulle gärna kunna läggas upp tillsammans med dem.»
- Labseminariena, antalet simuleringsupgifter»

28. Övriga kommentarer

- TACK för en skojig kurs!»
- Tack för en kul och utmanande kurs!»
- Trevlig kurs»


Kursutvärderingssystem från