ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V10 Sjöförsäkringar, SJO290

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-04 - 2010-03-25
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 15%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

9 svarande

Högst 15 timmar»3 33%
Cirka 20 timmar»4 44%
Cirka 25 timmar»2 22%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.88

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 55%
100%»4 44%

Genomsnitt: 4.44


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 77%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 22%

Genomsnitt: 3.22

- Målbeskrivningen är dåligt utformad, mycket bristfällig» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 22%
Ja, målen verkar rimliga»7 77%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.77

- jag tycker att man kunde kräva mer av både elever och lärare i denna kursen. Det kändes inte som det var så mycket nytt jämfört med sjörätts kursen. Jag tror man hade klarat tentat utan att gå på en enda föreläsning och bara repetera lite från sjörätt och ha med sig rätt lagtexter. » (Nej, målen är för lågt ställda)
- Det hade varit rimligt OM man hade fått bättre genomgång av tex HUR man ska slå i de olika verken som AV200 och P&I osv, men som det var nu så var det en hel del gissning» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»1 11%
I viss utsträckning»5 55%
Ja, i hög grad»2 22%
Vet ej/har inte examinerats än»1 11%

Genomsnitt: 2.33

- Jag tyckte att det var dåligt att de 3 praktikfallen på slutet var exakt samma som vid övningstentorna.» (I viss utsträckning)
- Mkt frågor om försäkringar i allmänhet, inte så mkt om just sjöförsäkringar... » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»2 22%
Ganska liten»4 44%
Ganska stor»3 33%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.11

- jag tycker att upplägget med gästföreläsare är bra och det var välidigt intressant men när man tittade på gamla tentor så var det nästan ingenting som var med på tentan som var med p åföreläsningarna» (Mycket liten)
- Examinator ej deltagit i föreläsningar, lite väl mkt gästföreläsare. Borde bundits ihop lite mer med en mer tenta inriktad föreläsning, eller två.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»3 33%
Ganska liten»3 33%
Ganska stor»3 33%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2

- alldeles FÖR mycket kurslitteratur vilket innebar att det var för mycket som skulle läsas och förberedas, det hade vart en sak om man enbart haft denna kursen under läsperioden men inte när man läser 2 andra, finns inte en chans att man hinner speciellt som man efter att ha lyckats komma igenom alla 3 att det inte gett en någonting. DÄREMOT, Tranportförsäkring-trygghet i affärer var mkt bra, lättförstådd och välskriven !! » (Mycket liten)
- Tung arbetad kurslitteratur som fokuserade mer på sjörätt än sjöförsäkringar.» (Ganska liten)
- där har man kunnat kolla upp grejer som nämnts på¨,föreläsningar men som man kanske inte förstod riktigt. » (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 22%
Ganska bra»6 66%
Mycket bra»1 11%

Genomsnitt: 2.88

- utdelat material och kurshemsidan har funkat toppen bra! » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 22%
Ganska bra»4 44%
Mycket bra»1 11%
Har ej sökt hjälp»2 22%

Genomsnitt: 3.33

- Sten Göthberg har varit jättebra! Speciellt eftersom han varit närvarande vid alla föreläsningar så har han även varit väldigt involverad och förutseende. han hittade oklarheter och frågor som vi studenter kanske inte tänkt på. » (Ganska bra)
- Men ej av examinator...» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 55%
Mycket bra»3 33%
Har ej sökt samarbete»1 11%

Genomsnitt: 3.55

- Eftersom även andra verkat haft det kruxit just med att fixa med kaskovillkor osv så hjälptes man åt» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»3 33%
Låg»0 0%
Lagom»4 44%
Hög»1 11%
För hög»1 11%

Genomsnitt: 2.66

- Egentligen bra men att bara ha en lektion i veckan bara för att dra ut på det över en hel läsperiod är värdelöst. Ge kursen under fyra veckor så kan man fokusera bättre på den och lägga fokus på parallella kurser de andra veckorna.» (För låg)
- skulle vilja att det krävdes mer från studenterna och att man faktiskt fick visa vad man lärt sig på tentan» (För låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 11%
Lagom»6 66%
Hög»1 11%
För hög»1 11%

Genomsnitt: 3.22

- Alldeles för mycket kurslitteratur och förberedelser hade varit bättre om man valt en eller 2 tunnare men 2 st på 100 sidor vardera och 1 riktigt tjock varav man skulle läsa ca 250-300 sidor i bara den, det funkar inte!» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 22%
Godkänt»6 66%
Gott»1 11%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.88

- Sten har gjort ett kanonjobb. Tyvärr är examinatorn inte lika bra.. Hade hon deltagit och fått en bild av vad vi gör hade det främjat kursen. Det största problemet är dock de uppenbara kommunikationsproblemen mellan lärare och examinator som drabbar oss elever då det verkar finnas minst tre olika förväntningar på vad som ska ske, detta blev extremt tydligt under sista lektionen.» (Godkänt)
- Godkänt - minus» (Godkänt)
- MYCKET BRA med externa föreläsare. Mycket intressant.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- mycket bra gästföreläsare!»
- Sten då han är oerhört duktig på att delge sitt stora kunnande. Gästföreläsarna.»
- Sten Göthberg, Tranportförsäkring-trygghet i affärer, gästföreläsare: jättebra och jätteintressant med föreläsare som verkligen är införstådda och arbetar dagligen med det de föreläser om, fick bra insikter från olika håll»
- De duktiga gästföreläsarna. »
- se ovan»
- gästföreläsarna var väldigt intressanta och inspirerande»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- uppsammlingsföreläsning i mitten på kursen, vad kan man sålla ut som är viktigt och vad är exempelvis gästföreläsarens egna uppfattning. kanske ha en föreläsning där vi går igenom sjölagen? den känns lite rostig. »
- Ordna så att en "röd tråd" framträder i kursen. I nuläget är den alldeles för sönderryckt. Se till så att examinatorn deltar åtminstone vid några tillfällen om så bara för att svara på frågor.»
- Mängden kurslitteratur, Att kursansvarig faktiskt är närvarande på föreläsningarna och inte bara har sändebud och närvarar första och en liten del av sista föreläsningen eftersom det är hon som lägger upp tentan inte Carolina eller Sten eller ngn av gästföreläsarna.»
- Att examinatorn endast har en förläsning, ger rimligtsvis studenterna sämre förutsättningar att erhålla den kunskap som avses med kursen. Detta trots att examinatorn har haft kursen tidigare, borde kanske inte vara en examination som är helt uppbyggd på litteraturstudie, känns mycket meningslöst att gå på föreläsningar när man vet att den inte kommer hjälpa en på tentamen.»
- Examinatorn bör vara med på alla föreläsningar om möjligt»
- mer utmanande tenta - jag visste att det inte skulle bli en svår tenta så jag läste inte lika mycket som jag hade velat. Det är svårt att motivera att läsa massa om man inte "behöver" och jag tror att en mer utmanande tenta hade gjort att man läst mer»
- Se ovan...»

16. Övriga kommentarer

- Då liknande klagomål som vi framförde sista lektionen tydligen fanns redan förra året kanske det är dags att ta dem på allvar och göra något åt det istället för att skratta, rycka på axlarna och sen skita i dem. Vore fint med en programledning som kan visa handlingskraft och att den bryr sig om studenterna istället för att klaga. Ordna för studenterna och klaga uppåt i organisationen istället.»
- hade varit intressant om man haft föreläsare som kanske kunde representera kunden så man får reda på hur även de tänker när de ska teckna en försäkring, dvs hur en redare eller en varuägare tänker.»
- Gästföreläsare är bra, men att kursen är uppbyggd av 90% gästföreläsare när det gäller föreläsningar speglas inte av tentan. Dessa föreläsningar var bra, men största hjälpen inför tentan gavs från tidigare tentor och definitivt inte kurslitteraturen. »


Kursutvärderingssystem från