ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp1-2 08/09 Projektarbete industribyggnad, bi3, lbt821

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-13 - 2008-12-19
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Magnus Persson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Byggingenjör 180 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål 1

efter fullgjord kurs ska studenten kunna hantera byggprocessens olika delar, från idé till färdig byggnad, förvaltning och eventuell rivning eller återanvändning, samt skall också ha kunskap om hur olika beslut påverkar miljön.

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»7 29%
Ganska bra»14 58%
Mycket bra»3 12%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.83

- Då kursens bredd är för stor (då den inkluderar element vi redan kan) hade vi inte tid att fördjupa oss tillräckligt i de olika momenten.» (Ganska dåligt)
- Kursen tog inte upp så mycket om rivningsfasen eller återanvändning, inte heller om förvaltning.» (Ganska dåligt)
- Rivning och återanvändning hanterades över huvud taget inte i kursen. Miljöinslaget var ett stort plus i kursen, dock var kontakten med föreläsare inom miljö och hållbar utveckling bristfällig, varpå många missade denna givande miljöföreläsning. Givetvis bör en aktiv dialog föras med lektorer i andra kurser i fortsättningen. Miljö hade kunnat utgöra en större del av redovisningen (planscherna) då det kommer att bli alltmer viktigt i framtiden.» (Ganska dåligt)
- tycker inte vi fått reda på något när det kommer till återanvänding och miljöpåverkan.» (Ganska dåligt)

2. Lärandemål 2

Utifrån ett aktuellt industriprojekt skall studenterna efter kursen kunna:
beskriva, diskutera och analysera en industrianläggning efter studiebesök samt utifrån en vetenskaplig text kring kvalitetskriterier värdera objektets kvalitéer

24 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»5 20%
Ganska bra»14 58%
Mycket bra»4 16%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.87

- Uppgiften som sådan var en god tanke men instruktionen var luddig (som merparten av informationen i kursen), onödiga påhopp gjordes vid rättning av våra analyser medan för lite fokus lades på det verkliga innehållet.» (Ganska dåligt)

3. Lärandemål 3

Utifrån ett aktuellt industriprojekt skall studenterna efter kursen kunna:
skissa ett tidigt förslag till lösning på ett givet byggnadsprogram

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»10 41%
Mycket bra»13 54%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.5

- När man lyckats lista ut vad tanken var att man skulle göra gick detta bra och lärandemålet uppfylldes.» (Ganska bra)

4. Lärandemål 4

Utifrån ett aktuellt industriprojekt skall studenterna efter kursen kunna:
förstå och beskriva brandtekniska begrepp samt tillämpa dessa i en brandskiss på tidigare förslag

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 21%
Ganska bra»13 56%
Mycket bra»5 21%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3

- otydlig information, när ingen vet hur det ligger till startar rykten baserade på gissningar. Det behövs en mycket tydligare organisation i kursen och rakare kommunikation.» (Ganska dåligt)
- Här var informationen tydlig och kunskapen är relevant för våra framtida yrkesroller.» (Ganska bra)

5. Lärandemål 5

Utifrån ett aktuellt industriprojekt skall studenterna efter kursen kunna:
förstå och beskriva principlösningar för energieffektiva installationer för det aktuella projektet samt prova en lösning av nödvändiga utrymmen och huvudkanalisation på tidigare förslag

24 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»11 45%
Ganska bra»10 41%
Mycket bra»2 8%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.54

- Det var väldigt svårt att lägga fram ett någorlunda realistiskt förslag om man inte läst till installationskurser, det blev lite löst.» (Ganska dåligt)

6. Lärandemål 6

Utifrån ett aktuellt industriprojekt skall studenterna efter kursen kunna:
beskriva och diskutera eget och andras förslag i en mellankritik bl a ur livscykelperspektiv hållbara helhetslösningar

24 svarande

Mycket dåligt»2 8%
Ganska dåligt»5 21%
Ganska bra»16 69%
Mycket bra»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.6

- dålig motivation bland elever att ordentligt gå igenom det projekt som blivit tilldelat» (Ganska dåligt)
- Diskussionerna var givande och vi har inte tidigare övats nämnvärt i att vara opponenter. Därför var detta ett viktigt och bra inslag.» (Ganska bra)

7. Lärandemål 7

Utifrån ett aktuellt industriprojekt skall studenterna efter kursen kunna:
föreslå en ny eller förbättrad lösning på en ur livscykelperspektiv hållbar helhetslösning (huvudhandling) omfattande byggnadsutformning, byggnadsteknik, stommens utformning och dimensionering, energieffektivitet, brand samt principiell samordning av vvs- och elinstallationer

24 svarande

Mycket dåligt»3 12%
Ganska dåligt»5 20%
Ganska bra»12 50%
Mycket bra»4 16%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.7

- Vi kan detta, men bara tack vare att vi läst kursen i miljö och hållbar utveckling. livscykelperspektiv har inte kommit på tal överhuvudtaget i den här kursen.» (Mycket dåligt)
- Ingen ur kursledning har någonsin ens nämnt ordet livscykelperspektiv.» (Mycket dåligt)
- Det var oerhört och jag vill återigen lägga vikt vid oerhört svårt att förstå vad uppgiften bestod i. Det beror på bristfällig, luddig och otydlig information. Vissa delar av instruktionerna har varit totalt oförståeliga och när elever frågat om hjälp har inställningen inte varit speciellt tillmötesgående, i vart fall inte från Magnus. Påhopp har förekommit då elever önskat konsultation i konstruktion bland annat och eleverna har då frågats om de inte läst instruktionen. Detta är något många elever upplevt som väldigt obehagligt och oförskämt. Det är en önskan att medverkan under föreläsningar och handledning ska ge en god förståelse för hur de olika delarna av projektet ska utföras.» (Mycket dåligt)
- Var en lågt prioriterad del av projektet» (Ganska dåligt)

8. Lärandemål 8

Utifrån ett aktuellt industriprojekt skall studenterna efter kursen kunna:
kalkylera projektets kostnader utifrån huvudhandlingar

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 20%
Ganska bra»11 45%
Mycket bra»8 33%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.12

- Tycker detta var ett onödigt moment då det va så grovt, vi har redan gjort mer nogrann kalkylering i 2:an. Gav inget!» (Ganska dåligt)
- att ha en föreläsning och en inlämning utan några tydliga riktlinjer ger inget i mitt tycke» (Ganska dåligt)
- tydligare instruktioner och bättre programvara behövs så att de olika gruppernas resultat blir mer jämförbara.» (Ganska bra)
- Att ekonomi är en del av detta projekt gör det extra verklighetsförankrat och givande. Dessutom var handledningen givande.» (Mycket bra)

9. Lärandemål 9

Utifrån ett aktuellt industriprojekt skall studenterna efter kursen kunna:
planera projektets tid- och resursanvändning utifrån kalkyl och huvudhandling

24 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»4 16%
Ganska bra»12 50%
Mycket bra»7 29%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.04

- helt onödig del då vi har haft en ordentlig uppgift i tidsplanering i en annan kurs (tror den heter byggproduktion eller nått liknande) den tidsplanering som gjordes nu snickrades ihop enbart genom att använda de tider som Göran sa att vi skulle ha. » (Mycket dåligt)
- Samma som med kalkylen, gav ingenting då vi redan haft en kurs i Byggproduktion.» (Ganska dåligt)
- Det känndes som man satt och chansade eftersom vi inte hade koll på vad som kan ske prallellt eller hur lång tid olika moment tar.» (Ganska dåligt)
- som ovan» (Ganska bra)
- Något förenklat men ändå välavvägt med tanke på kursens omfattning. Åter igen ett bra inslag i kursen.» (Mycket bra)

10. Lärandemål 10

Utifrån ett aktuellt industriprojekt skall studenterna efter kursen kunna:
presentera förslaget i en utställning samt digital inlämning på Studieportalen eller på kursens projektpresentation på Internet

24 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»3 13%
Ganska bra»6 26%
Mycket bra»13 56%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.34

- Utskrifter fungerar ej bra, stor bist på datorer!» (Mycket dåligt)
- tidvis dålig information om vad som skulle lämnas in och hur det skulle lämnas in.» (Ganska bra)
- Mycket och bra övning i hur arbete mot en projektdatabas sker har projektet givit. Att möjlighet att skriva ut på Chalmers istället arkitektkopia eller liknande var ett stort plus.» (Mycket bra)

11. Lärandemål 11

Utifrån ett aktuellt industriprojekt skall studenterna efter kursen kunna:
beskriva, argumentera, värdera och diskutera eget och andras förslag i en avslutande kritik tillsammans med kritiker och intressenter inom och utanför högskolan

- Ingen direkt övning på detta»
- Mycket bra»
- Det var ett givande tillfälle»
- det gick väl hyfsat»
- ganska bra»
- Det hade, ifall det varit möjligt, varit intressant att ha med AF Bygg och gärna fler från GEMO Lagerinredningar. Diskussion av eget och andras förslag var givande.»
- Mycket bra»
- Mycket bra»
- Samma sak som för mellankritiken. Saknas intresse att gå igenom det projekt som man har blivit tilldelad »

12. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»23 95%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 2.04

- Det mesta är rimligt, men jag tycker att kursansvariga (från hela utbildningen) borde veta bättre om innehållet i varandras kurser. Ibland blir det repetitioner som är onödiga och nästan förolämpande. Andra fall där kunskap antas komma från tidigare kurser, vilket så borde vara, men aldrig nått studenterna.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Konstruktionsritningar har vi som bekant inte övats mycket i och där vad det för svårt. Däremot arkitekturdelen och de övriga delarna fungerade bra.» (Ja, målen verkar rimliga)
- se fråga 1. man känner ingen stolthet över det man producerar eftersom de olika momenten inte görs tillräckligt djupt.» (Nej, målen är för högt ställda)

13. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal, dvs att varje 1,5 hp skall motsvara 50 t arbete för en normalbegåvad student?

24 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»2 8%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»14 58%
För stort omfång i förhållande till poäng»8 33%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.25

- Föstra 3p som lästes var på tok för lite tid» (För litet omfång i förhållande till poäng)
- Kursen har utgjort en klart övervägande majoritet av vårt arbete under såväl läsperiod 1 som 2. Oavsett om målet är en 3:a eller 5:a har arbetsbördan varit oerhört hög. Dålig kontakt med lektorer inom andra ämnen och dålig koll på vilka andra ämnen som skulle examineras när har lett till orimligt hög arbetsbelastning stundtals. Hoppas att en mer aktiv dialog förs med lektorer inom andra kurser sker i fortsättningen.» (För litet omfång i förhållande till poäng)
- Är inte 1,5 hp = 40h arbete? Fast vi läser 15hp per läsperiod på 8 v st => 50 h/v» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- mycket arbete men det är också en kurs som SKULLE KUNNA lära en mycket» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Totalts sett lägger man ner runt 50timmar per 1,5 poäng, problemet är att tiden inte är jämt fördelad över veckorna vilket i slutet leder till mycket stress. Med betoning på MYCKET.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Denna kursen är för omfattande och då speciellt i LP1 då 3 hp känns som en 7,5 hp-kurs. » (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Det är en för bred kurs så man hinner aldrig fokusera ordentligt på något.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- VR kursen kan lämpligen vara 4,5p och denna kurs 13,5p» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Det är svårt att kombinera denna kurs med kursen i brobyggnad. » (För stort omfång i förhållande till poäng)


Undervisning och kursadministration

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»9 37%
Ganska liten»9 37%
Ganska stor»6 25%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.87

- otydliga instruktioner, för många informationskanaler, förutsättningar som hela tiden ändrar sig...» (Mycket liten)
- Har inte titta i den mer än vad som behövdes för att klara den individuella inlämningen» (Mycket liten)
- Litteraturen har varit bra men väldigt spridd. Ibland har material kommit på studieportalen, ibland per mail, ibland på föreläsningar. Det hela blir väldigt virrigt. Det hade varit bra om man kanske nöjt sig med att publicera material på två ställen. Sen var det väldigt väldigt mycket material att ta till sig på studieportalen. Det var svårt att solla ut det viktiga, även om det är bra att mycket information fanns att tillgå. Att föra in byggtjänst.se som ett verktyg i vår utbildning tidigare hade varit önskvärt. Byggtjänst var och är toppen!» (Ganska stor)

15. Till hur stor hjälp har projektarbetsformen varit för din din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 22%
Ganska stor»9 40%
Mycket stor»8 36%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.13

- Det har varit oerhört givande att arbeta i projektform. Kursens behållning har på så vis ökats. Hade informationen varit lika luddig so den varit nu och man varit själv tror jag att ytterst få blivit godkända. Det är väldigt svårt att hålla reda på all information, även om man verkligen verkligen vill och försöker aktivt.» (Mycket stor)
- den är ganska inarbetad redan men jag gillar formen.» (Vet ej)

16. Till hur stor hjälp har studiebesök varit för din din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»4 17%
Ganska liten»5 21%
Ganska stor»11 47%
Mycket stor»3 13%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.56

- Det var bra, man kom ihåg slående många viktiga önskningar. Ett nytt schemalagt besök i början av LP2 hade varit positivt, även om vi har haft möjlighet att åka dit på egen hand.» (Ganska stor)
- klart man behöver se objektet!» (Mycket stor)

17. Till hur stor hjälp har delredovisningar varit för din din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»3 13%
Ganska liten»3 13%
Ganska stor»13 56%
Mycket stor»4 17%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.78

- Det är bra för att visa hur intensivt vi förväntas arbeta och för att se till att arbetet görs. Dock bör, som tidigare nämnt, inlämningstillfällena anpassas bättre så att de inte krockar med andra kurser som de gjort under den här kursen.» (Ganska stor)
- om man bortser från inlämningarna av kalkyl och tidsplan har det varit bra, men att ha två moment som inte ger nått i slutet av kursen har bara lett till ångest.» (Vet ej)

18. Till hur stor hjälp har handledningen varit för din din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»4 16%
Ganska stor»11 45%
Mycket stor»8 33%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.08

- När uppenbara brister i projektet inte behandlas under handledning utan under slutredovisning är det lika bra att slopa handledning nästa år.» (Mycket liten)
- Tycker det har varit väldigt otydligt. Ni har sagt en sak på handledningen, sen slagit ner på samma sak på slutredovisningen. Beräkningsrättningen var inte heller snyggt genomförd, vi ändrade på vår beräkning från Steves råd till hur konstruktören ville ha det. Sedan får vi tillbaka beräkningen med fel, fast vi följt konstruktörens beräkningsgång. Mer synkade nästa år kanske?» (Ganska liten)
- Mestadels har handledningen varit mycket givande. Konstruktören var kompetent, arkitekturhandledningen var bra förutom då det verkade som en ovilja att hjälpa till fanns.» (Ganska stor)
- Men att ha handledning en gång i veckan e lite mycket. Dessutom är det irriterande att vara tvungen att vänta på att få den tidsbokade handledningen bara för att tidigare grupper har dragit ut på tiden. Att stå och vänta i upp till en halvtimme i korridoren när man har annat arbete som behöver göras känns bara frustrerande. » (Ganska stor)
- man måste ju hålla sig uppdaterad med de senaste förutsättningarna» (Mycket stor)

19. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

24 svarande

Mycket dåligt»10 41%
Ganska dåligt»7 29%
Ganska bra»5 20%
Mycket bra»2 8%

Genomsnitt: 1.95

- Mycket tid lades på att föstå vad som skulle göras. otydliga anvisningar» (Mycket dåligt)
- Kursen är väldigt virrig och information sprids via mail, muntligt, på papper, på hemsida. Allt detta gör att man inte vet vad som gäller. Mycket ändringar och allmänt dålig planerad.» (Mycket dåligt)
- Magnus använde sig av för många informationssätt. utdelade pm, mejl, ppt i mappar med svårtolkade namn på studieportalen. Info på förstasidan på studieportalen där informationen försvann allt eftersom och det gick inte att gå tillbaka och kontrollera vad som gäller. Ibland har informationen varit otroligt tvetydig och Magnus har fått skicka utt förklarande mejl som fortfarande ger oklara anvisningar. Krångligt!» (Mycket dåligt)
- Detta har varit det svåraste i kursen, att veta vad som verkligen gäller. Någon säger si, en annan säger så... En del besked kommer på mail, andra på föreläsningar, en del saker har bara några hört/uppfattat... Ökad tydlighet/klarhet till kommande år vore bra!» (Mycket dåligt)
- Olika besked från olika personer hela tiden.» (Mycket dåligt)
- När det blir ändringar får inte alla reda på det eler så blir det ändringar i sista stund som leder till ännu mera stress.» (Mycket dåligt)
- Anvisningar har varit tvetydiga och förekommit på alla möjliga papper eller mejl eller muntligt. Det har varit väldigt svårt att veta vad som gäller och var man ska leta upp informationen. » (Mycket dåligt)
- Förskräckligt dåligt! Anvisningarna kunde nästan inte ha varit sämre. Det är synd på en annars givande kurs men det var det som verkligen förstörde kursen. Kanske vore det lämpligt om två personer hjälptes åt att formulera anvisningarna i fortsättningen. Det är lätt att förstå sina egna formuleringar men svårt att förstå hur andra tolkar dem om ingen läser igenom dem innan de lämnas ut. Jag är mycket övertygad om att det är en allmän uppfattning att informationen varit otydlig.» (Mycket dåligt)
- Det var ibland för sen information i för många kanaler. Det upplever jag som ett onödigt stressmoment, svårt att planera. Men så länge flexibiliteten är ömsesidig, dvs att studenten kan göra likadant, så är de väl inga problem.» (Ganska dåligt)
- Kan du, Magnus, inte skicka ut information via mailen om du märker att flera grupper undrar över samma saker. Att vissa grupper, men inte alla, fått information leder till att alla undrar om de arbetar med rätt förutsättningar.» (Ganska dåligt)
- Var ibland oklart vad som söktes, fanns utrymme för tolkning på fel sätt. » (Ganska bra)
- ibland var saker lite oklara, men det var inga problem.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

20. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»3 12%
Ganska bra»9 37%
Mycket bra»11 45%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.25

- Lite av en kluven fråga, Mikael har varit mycket tillmötesgående och hjälpsam medan Magnus i regel visat ovilja att hjälpa. Det kändes obekvämt att fråga, man var rädd att få höra "har du inte läst instruktionen?" eller "måste du verkligen fråga om det nu? jag hinner inte" osv osv. Så var det inte hela tiden och jag hoppas att detta beteende beror på stress och inte på något annat. När Magnus var på bra humör var handledningen extraordinärt bra och bemötandet var också mycket bra och trevligt.» (Mycket dåligt)
- Alldeles för lite lärare jämfört med elever. Känns som hälften så många elever hade räckt.» (Ganska dåligt)
- Fungerar bra. men återigen otydliga anvisningar även efter man fått hjälp» (Ganska bra)
- har ju ringt några gånger och man brukar få svar rätt snabbt» (Ganska bra)
- Det har varit bra att ni varit tillgängliga för att svara frågor, även utanför schemalagd tid. Men jag upplever att olika grupper får olika besked...» (Ganska bra)
- Mycket bra och hjälpsamt bemötande från alla handledare i de flesta fall. Ibland svårt att bara gå och ställa en enkel fråga, men en lärare kan ju inte alltid vara anträffbar på sitt kontor. Snabba svar på e-post, uppskattas.» (Mycket bra)
- men tiderna fungerade inte bra då alla grupper drog över tiden så man fick i vissa fall vänta upp emot 45 min trots bokade tider.» (Mycket bra)
- Magnus har så gott som alltid var till hjälp antingen via mail eller via besök. mkt bra.» (Mycket bra)
- du har svarat på mail och finns oftast på ditt rum. » (Mycket bra)

21. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 30%
Mycket bra»15 65%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.56

- Lite förståelse för att jag läste andra kurses också.» (Mycket dåligt)
- Det var givande att jobba i en grupp med nya människor.» (Mycket bra)
- Alla har hjälpt varandra om det har funnits funderingar om vad som gäller.» (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

22. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

24 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Dåligt»3 12%
Godkänt»8 33%
Gott»8 33%
Mycket gott»4 16%

Genomsnitt: 3.45

- För mycket tid har gått till estetisk utformning och presentation istället för att lägga tiden på att faktiskt lära sig någott nytt.» (Mycket dåligt)
- Kursen var givande men det var för lite fokus på vår roll som blivande ingenjörer. Informationen var som sagt rent förskräckligt otydlig. Bemötandet var mestadels otrevligt men ibland riktigt bra.» (Dåligt)
- Bra kunskaper, bra lärare men otydlig ibland» (Godkänt)
- Precis godkänt. Informationen om vad som krävs och vad som skall göra är alldeles för otydlig. Mer raka besked hade underlättat väsentligt. Vi förutses veta hur arkitekter arbetar redan innan kursen.» (Godkänt)
- G-» (Godkänt)
- men det kändes som om den aldrig tog slut.» (Gott)

23. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- utställning samt inbjudna föreläsare»
- samarbetet med VR-kursen»
- Tidplan och resursdelen var bra.»
- Upplägget med handledning, det är bra att höra många olika synpunkter. Dessutom tycker jag att ensemblen vi hade i år varit bra.»
- möjligheten att kunna jobba samordnat med CAD och med vpn client. Kalasbra! »
- Mer tid till konstruktion»
- alla moment är viktiga»
- Kontakten med entreprenörer och konstruktörer.»
- storleken på projektet»
- Kursuppgift och handledning»
- Samma fokus på detaljer. »
- Helheten»
- att jobba i projektform»
- Ekonomi, tidplanering och upplägget - att arbeta mot en projektdatabas.»
- De olika delarna, vvs, el och brand.»
- konsultationerna»
- upplägget»
- att man får försöka samordna alla delar i ett byggge»

24. Vad bör främst förändras till nästa år?

- upplägget»
- Modellbyggnaden, tillförde inte så mycket.»
- Informationen måste vara mer samlad.»
- Dels kommunikation med övriga lärare på programmet om vilka kunskaper som förväntas av oss till denna kurs, men också höra vad de andra kurserna har för innehåll.»
- TYDLIG INFORMATION! Boka datasalar i tid så att vi kan jobba i V-huset där programmen vi använder finns. Lite för många delar på kursen och lite för mycket antaganden. Det ger inte så djup kunskap.»
- Konstruktions delen»
- en ny lärare behövs»
- Info behöver bli tydligare, och slopa kalkyleringen och tidplanen för att lägga mer tid till exempelvis detaljritande.»
- informationsflödet till studenter ang. kursens innehåll»
- Uppgifts beskrivning dvs i mer klar text.»
- Mer tydlighet och bättre struktur för VAD som krävs att vi gör för de olika delmomenten.»
- Planeringen »
- bättre föreläsningar när det gäller allt utom det estetiska. Det hade minskat ner antalet frågor man hade på handledningstillfällena.»
- 1) Villigheten till handledning 2) tydligheten i instruktionerna och informationen 3) att stämma av med andra lektorer när olika examinationsmoment är»
- Ännu mer noggranhet med planlösningar och vvs, el och brand i huvudhandlingar.»
- de små delarna i projektet, installationer brand kalkyl och projektplan. »
- Kalkylen! Ge den mer tid och sätt upp lite mer kriterier för vad som ska göras. Tidsplaneringen kan plockas bort helt eller så bör den bli en betydligt större del av kursen. Det tar betydligt längre tid att göra en bra tidsplanering än en vecka.»
- Alla måste få samma information, under detta året har folk nästan konsant varit förvirrade över vad osm skall göras. Ingen har riktigt säkert vetat vad som skall lämnas in.»

25. Övriga kommentarer

- Byggingenjörsprogrammet måste ha bättre kurs/kurser i CAD, det är så otroligt viktigt. Det kan också handla om tips på bra eller enkla program för att illustrera byggnader med omgivning.»
- Jag gillade kursen förutom att den ibland kan kännas väldig maffig och förvirrande»
- Jag hade velat lära mig mer konstruktion. Tycker att byggingenjörsutbildningen överlag har haft för mycket arkitekter till lärare vilket har påverkat kunskapsnivån hos oss när det gäller konstruktion och installationer.»
- Kursen var givande och jag hoppas att informationen kan bli mer tydlig till nästa år. Mer fokus på miljö och ingenjörsskap hade gett en mycket givande helhet.»
- Kanske kan ta in mer LCA-tänk i byggprocessen , om det får plats i kursen.»


Föreläsningar

Bedöm värdet av följande föreläsningar som ingick i projektarbete industribyggnad

26. Föreläsning brand, Pär Hansson, Fire Safety Design

24 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»2 9%
Ganska bra»9 40%
Mycket bra»11 50%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.4

- Inte väldigt inspirerande men tydligt och sakligt.» (Ganska bra)
- Brand är något som inte har behandlats så mycket i tidigare kurser» (Mycket bra)

27. Föreläsning El, Bengt Sinander, WSP

24 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»6 27%
Ganska bra»13 59%
Mycket bra»3 13%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.86

- Han skulle koncentrerat föreläsningen till att handla om sånt vi behöver veta t.ex. Hur och var man brukar dra elen. Hur stora schakten blir. Gett exempel på olika byggnader hur elförsörjningen ser ut där.» (Ganska dålig)
- Konkret, tydligt och sakligt.» (Ganska bra)
- Samma som ovan» (Mycket bra)

28. Föreläsning VVS, Anders Sandh, Bengt Dahlgren

24 svarande

Mycket dålig»1 5%
Ganska dålig»7 35%
Ganska bra»10 50%
Mycket bra»2 10%
Vet ej»4

Genomsnitt: 2.65

- samma kommentar som för el.» (Ganska dålig)
- Lite väl många djupdykningar. Mycket tid gick åt att beskriva sådant vi inte alls hade användning för.» (Ganska dålig)

29. Miljöfrågor i tidiga skeden, Staffan Bolminger, Älvstranden Utveckling AB

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 10%
Ganska bra»7 36%
Mycket bra»10 52%
Vet ej»4

Genomsnitt: 3.42

- Vet inte om den gav mig så mycket som jag använde mig av i kursen.» (Ganska dåligt)
- Mycket givande. Bra innehåll. Inspirerande.» (Mycket bra)

30. Miljöfrågor i tidiga skeden, Björn Edström

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 18%
Ganska bra»10 62%
Mycket bra»3 18%
Vet ej»8

Genomsnitt: 3

- Oerhört givande föreläsning! Bland de bästa vi haft på Chalmers hittills! Synd bara att så många missade den (AE2 och de som läser installationsinriktning) för att kommunikationen var så bristfällig med lektorer inom miljö och hållbar utveckling.» (Mycket bra)

31. Energifrågor i tidiga skeden, Kurt Möller, WSP

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 10%
Ganska bra»10 52%
Mycket bra»7 36%
Vet ej»5

Genomsnitt: 3.26

- Konkret men torrt.» (Ganska dåligt)
- Mycket konkreta exempel osv. » (Ganska bra)

32. Föreläsning byggnadsdetaljer Magnus Persson

24 svarande

Mycket dåligt»3 14%
Ganska dåligt»7 33%
Ganska bra»9 42%
Mycket bra»2 9%
Vet ej»3

Genomsnitt: 2.47

- Det hade varit bra med en byggnadsfysiker eller konstruktör som hållt i föreläsningen istället. Jag hade velat se olika lösningar på samma byggnad och att föraläsaren diskuterat för och nackdelar mellan de olika förslagen.» (Mycket dåligt)
- Kändes inte helt solklart vad det var vi skulle producera.» (Ganska dåligt)
- För mycket information som inte är tydlig.» (Ganska dåligt)
- Skulle vilja ha mer tid på detta momentet!» (Ganska bra)
- Relativt tydligt. Bra innehåll.» (Ganska bra)

33. Föreläsning konstruktion, Steve Svensson

24 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»18 78%
Mycket bra»3 13%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3

- För lite tid för att kunna presentera vad det va som gällde.» (Ganska dåligt)
- Tydligen behövs mer konstruktionsritning på agendan. Steve är bra.» (Ganska bra)
- Mycket bra information om beräkningar, lite mer fokus på detaljer hade förstås varit önskvärt men det beror ju främst på att medvetenhet om den bristfälliga ritläran.» (Mycket bra)

34. Föreläsning beskrivningar, Olle Thåström, Svensk Byggtjänst

24 svarande

Mycket dålig»2 10%
Ganska dålig»6 30%
Ganska bra»10 50%
Mycket bra»2 10%
Vet ej»4

Genomsnitt: 2.6

- Den var förmodligen givande, men tyvärr inte så engagerande i det skedet jag var i arbetet just då.» (Ganska dålig)
- Hade kunnat göras kortare och mer rakt på sak. Det blev lite väl utdraget.» (Ganska dålig)
- Föreläsningen var informativ, men kändes onödigt lång för det vi skulle göra.» (Ganska bra)

35. Föreläsning Sektionsdata, Andreas Falk, Wikells byggberäkningar AB

24 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»1 5%
Ganska bra»13 65%
Mycket bra»6 30%
Vet ej»4

Genomsnitt: 3.25

- han visade ett prgram vi inte kunde använda oss av för både kalkyl och tidplan, även om det verkade som att det skulle gå.» (Ganska dålig)
- Sa egentligen inte så mycket mer än att programmet är lätt att hantera. Fast hade vi inte övats i sektionsdata tidigare hade det nog varit givande.» (Ganska bra)
- Räckte för att kunna göra inlämningsuppgiften» (Vet ej)

36. Introduktion tid- och resursplanering, Göran Ingelhammar, WSP

24 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»1 5%
Ganska bra»12 60%
Mycket bra»7 35%
Vet ej»4

Genomsnitt: 3.3

- Onödig del av kursen» (Ganska dålig)
- Rätt tydligt, bra information.» (Ganska bra)
- Den lärare som är tydligast och minst utsvävande.» (Mycket bra)

37. Övriga kommentarer


Studiebesök

Bedöm värdet av följande studiebesök som ingick i projektarbete industribyggnad

38. Studiebesök Gemo, Exportgatan 27, Hisings Backa

24 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»3 12%
Ganska bra»10 41%
Mycket bra»10 41%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.2

- Pratade mest om sina pallställ» (Ganska dåligt)
- Trevligt att få en känsla för befintlig lokal och arbetsmiljö.» (Mycket bra)
- Gav mycket att få se hur platsen såg ut. Hur verksamheten såg ut upplever jag inte har spelat in så mycket på själva projektet.» (Mycket bra)

39. Studiebesök i anslutning till övningsuppgift 2

24 svarande

Mycket dåligt»5 21%
Ganska dåligt»4 17%
Ganska bra»9 39%
Mycket bra»5 21%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.6

- Handledaren var sjuk så det blev improviserat.» (Mycket dåligt)
- syfte?» (Mycket dåligt)
- Blev "bortglömda" av kontakten vilket ledde till att en annan fick leda studiebesöket, han visste inte riktigt vad vi ville ha så det blev rätt allmänt om företaget i stort mest.» (Ganska dåligt)
- Intressant byggnad att få se, men jag gick och tänkte på uppgiften som va tråkig.» (Ganska dåligt)
- Personen som gick runt med oss kunde inget om utformningen av byggnaden» (Ganska dåligt)
- Billis tryckeri» (Ganska bra)
- Givande - man fick inspiration inför projektet.» (Ganska bra)
- Var på Bilia där han som skulle hållit i presentationen blivit sjuk och ingen fanns att ersätta honom. Tillslut var det en man som fick hoppa in, men hade inte förberett någonting och visste knappt varför vi var där.» (Ganska bra)

40. Övriga kommentarer


Handledning

41. Hur har handledningen inom arkitekturområdet fungerat lp1?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 20%
Ganska bra»14 58%
Mycket bra»5 20%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3

- Det är olika åsikter beroende på vem av arkitekterna man träffar. Ena stunden är något bra och andra inte.» (Ganska dåligt)
- se kommentarer längre upp» (Ganska dåligt)

42. Hur har handledningen inom brand fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»18 75%
Mycket bra»4 16%

Genomsnitt: 3.04

- tydligt» (Ganska bra)

43. Hur har handledningen vvs fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 14%
Ganska bra»16 76%
Mycket bra»2 9%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.95

- tydligt» (Ganska bra)

44. Hur har handledningen el fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 22%
Ganska bra»15 68%
Mycket bra»2 9%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.86

- tydligt» (Ganska bra)

45. Hur har handledningen inom arkitekturområdet fungerat lp2?

24 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»4 16%
Ganska bra»14 58%
Mycket bra»5 20%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.95

- Samma som fråga 41.» (Ganska dåligt)
- Givande men till synes ovilligt.» (Ganska dåligt)

46. Hur har handledningen inom konstruktion fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»3 12%
Ganska bra»12 50%
Mycket bra»8 33%

Genomsnitt: 3.12

- Mycket kompetenta handledare.» (Mycket bra)

47. Hur har handledning kalkyl fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»12 52%
Mycket bra»9 39%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.26

- Sakligt, konstruktivt och givande. Mycket bra!» (Mycket bra)

48. Hur har handledning tid- och resursplanering fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»12 50%
Mycket bra»10 41%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.33

- Sakligt, konstruktivt och givande. Mycket bra!» (Mycket bra)

49. Övriga kommentarer

- Kursen borde inte vara obligatorisk för de som väljer bygg. Anledningen är att den är för inriktad på husbyggnad då det finns folk som jag som vill jobba med väg, anläggning och VA och då är denna kursen väldigt och ointressant. Vi har redan läst Bygg- och Samnhällsplanering som är liknande. »
- Hade kunnat bli en bra kurs med ovan nämnda förbättringar.»
- Se till att tiderna hålls till nästa gång, »


Kursutvärderingssystem från