ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kandidatarbete, KBTX01, LP3-4 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-17 - 2012-05-27
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 21%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfält ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kandidatarbetet. Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå. I slutet av enkäten finns utrymme för generella synpunkter.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kandidatarbetet?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över båda läsperioderna.

14 svarande

Högst 15 timmar»1 7%
Cirka 20 timmar»6 42%
Cirka 25 timmar»4 28%
Cirka 30 timmar»1 7%
Minst 35 timmar»2 14%

Genomsnitt: 2.78


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål (se kursplanen i studentportalen)?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 57%
Målen är svåra att förstå»1 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 21%

Genomsnitt: 2

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kandidatarbetets poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kandidatarbetets mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»7 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

4. Testade examinationen (rapporten samt övriga obligatoriska moment) om du uppnått målen?

7 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 57%
Ja, i hög grad»3 42%

Genomsnitt: 2.42


Generella kompetenser

5. Till hur stor hjälp har momentet "Informationskompetens" varit för projektets genomförande?

14 svarande

Mycket liten»3 21%
Ganska liten»9 64%
Ganska stor»2 14%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.92

6. Tror du momentet "Informationskompetens" kommer att vara värdefullt för dig i framtiden?

14 svarande

Nej»4 28%
Till en viss del»9 64%
Ja»1 7%

Genomsnitt: 1.78

7. Momentet "Informationskompetens" bygger vidare på kunskaper från åk 1. Upplever du en tydlig progression?

13 svarande

Nej»9 69%
Ja»4 30%

Genomsnitt: 1.3

8. Till hur stor hjälp har momentet om skriftlig och muntlig "Kommunikation" varit för projektets genomförande?

14 svarande

Mycket liten»3 21%
Ganska liten»5 35%
Ganska stor»6 42%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.21

9. Tror du momentet "Kommunikation" kommer att vara värdefullt för din framtida yrkesroll?

14 svarande

Nej»4 28%
Till viss del»6 42%
Ja»4 28%

Genomsnitt: 2

10. Momentet "Kommunikation" bygger vidare på kunskaper från åk 1. Upplever du en tydlig progression?

13 svarande

Nej»9 69%
Ja»4 30%

Genomsnitt: 1.3

11. Till hur stor hjälp har momentet "Projektarbetesfärdigheter inklusive gruppdynamik" varit för projektets genomförande?

14 svarande

Mycket liten»5 35%
Ganska liten»7 50%
Ganska stor»2 14%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.78

12. Har du några övriga synpunkter på "Generella kompetenser"?

- Känns väldigt "generella" då de är inriktade till hela chalmers och inte specifika program. Vissa frågor man vill ställa kan man inte få svar på för att frågan är såpass knutet till sin egna inriktning.»
- Jag känner att jag har lärt mig en hel del och kommer nog ha nytta av det i framtiden»
- Att ha ett papper där signaturer ska finns på känns gammalmodigt. Det räcker att ett papper tappas bort, så har man ett irritationsmoment att försöka fixa det. Det hade varit bättre om man kunde ha något elektroniskt närvarobevis.»
- Önskar en del där man får lära sig om hur en bra opposition ser ut. Första gången någonsin som vi ska göra det och man får nästan ingen information.»
- Jag tycker att under det andra tillfället vid gruppdynamiken skulle man som grupp få tala om vad varje person gjort bra och vad man kan utveckla när man arbetar i grupp. »
- Det man lärde sig på föreläsningarna stämmde till viss del med det handledarna sa. Ojämn arbetsfördelning (tidsmässigt) under arbetets gång.»
- Det känns inte som man fått ut något av moment såsom gruppdynamik.»
- Gruppdynamiken var väldigt intressant och givande för framtida projekt.»
- Jag tycker inte att detta har gett mycket alls. Speciellt inte gruppdynamiken. Vid sista tillfället fick vi skriva vad som hade gått bra/dåligt med projektet på stora papper och färgglada pennor vilket vi sedan läste upp för varandra, som man gjorde i 10-års åldern ungefär.»


Information och administration

13. Hur fick du reda på vilka arbeten som var tillgängliga för dig?

14 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Jag var på institutionens informationsmöte»13 92%
Jag använde studentportalen»11 78%
Jag utnyttjade institutionens hemsida»2 14%
Jag kontaktade en person på institutionen»0 0%

14. Är du nöjd med ditt val (tilldelning) av projekt?

14 svarande

Nej»0 0%
Ja»14 100%

Genomsnitt: 2

15. Tycker du att den centrala hemsidan om kandidatarbetet är tillräckligt informativ och tydlig?

Om svaret är "Nej", ange vad som saknas!

14 svarande

Nej»5 35%
Ja»9 64%

Genomsnitt: 1.64

- Även här etyt problem med att det hela blir för generellt. Allt hade behövts strukturera om för den specifika instutitionens krav och mål. Då hade man lättare kunnat förstå struktur och de hjälpmedel som vi hade chans att använda.» (Nej)
- Det är svårt att hitta hemsidan och jag skulle vilja att det stod mer om varje enskild del. framförallt om opponeringen osm väldigt lite information fanns att finna.» (Nej)
- En del av den informationen som står på centrala hemsidan stämde inte (I alla falla inte för bioteknik studenter) vilket gjorde det väldigt jobbigt att ta reda på information och veta vad som gäller.» (Nej)
- Jag har inte kollat jättenoga efter detta men en länk till fackspråks hemsida skulle vara bra.» (Ja)
- kanske lite mer info om vad t.ex bidragsrapoorten, muntlig presentation, oppostion etc ska innefatta mer specifikt, men det som står där är inte dåligt.» (Ja)

16. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

Ange eventuella brister!

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 35%
Ganska bra»8 57%
Mycket bra»1 7%

Genomsnitt: 2.71

- Fortfarande ingen information om hur den muntliga oppositionen ska gå till» (Ganska dåligt)
- Ett generellt problem för studentportalen. Den är inte direkt smidig och användarvänlig. En "newsfeed" för en registrerade kurser skulle göra sidan mer övergripbar. Snabblänkar till varje enskild kurs utdelade material hade även varit guldvärt.» (Ganska dåligt)
- Det var svårt att hitta information på alla sidor för kandidatarbetet vilket gav förvirring. Ex.vis. stod det olika inlämningsdagar för opponeringsrapporten på kursadministrationen och den centrala hemsidan.» (Ganska dåligt)
- Hyfsat bra. Den där lila lappen var dock jobbig, glömde den hemma en gång och var tvungen att åka tillbaka och hämta den. På Handledningstillfälle 1,2 & 3 så kunde närvaron registreras elektroniskt. Mycket bättre!» (Ganska bra)


Arbetet i projektet

17. Hur tycker du att arbetet i gruppen har fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 28%
Mycket bra»10 71%

Genomsnitt: 3.71

18. Hur tycker du att handledningen har fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»7 50%
Mycket bra»6 42%

Genomsnitt: 3.35

19. Hur säkerställde ni i gruppen att ni höll tidsplanen för arbetet?

14 svarande

Vi hade regelbundna möten med vår handledare»5 35%
Vi följde vår ursprungliga tidsplan»5 35%
Vi lyckades inte hålla tidsplanen»4 28%

Genomsnitt: 1.92

20. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 42%
Mycket bra»8 57%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.57

21. Har arbetet varit tillräckligt utmanande och lärorikt?

14 svarande

Nej»0 0%
Till viss del»1 7%
Ja»13 92%

Genomsnitt: 2.92

- Stor eloge till handledarna som varit outstanding» (Ja)
- Bästa kursen hittills i utbildningen :)» (Ja)
- Det har varit väldigt utmanande. Speciellt att jobba så mycket i en grupp som vi inte gjort tidigare.» (Ja)


Arbetsbelastning

22. Hur var arbetsbelastningen under kandidatarbetet?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 21%
Hög»8 57%
För hög»3 21%

Genomsnitt: 4

23. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioderna?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 21%
Hög»7 50%
För hög»4 28%

Genomsnitt: 4.07


Sammanfattande frågor

24. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kandidatarbetet?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 7%
Godkänt»2 14%
Gott»5 35%
Mycket gott»6 42%

Genomsnitt: 4.14

25. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inget direkt "jättebra" som sticker ut som jag kan tycka ska bevaras.»
- Bra och engagerade handledare»
- Alla fackhandledningtillfälle var mycket lärorika!»
- rapporterna och gruppdynamiken. »
- Handledarna, kanonbra!»
- Det var väldigt bra med det samlade dokumentet om alla grupper, opponerande grupper, gruppdynamik, fackspråk etc på kurshemsidan.»
- bra att det inte var fler obligatoriska moment, det räcker som det är. Fackspråk är bra!»

26. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Strukturen och informationen är väldigt spretig och oklar. Behövs tydliga dokument som förklarar hur kandidatarbetet ska skrivas och struktureras på för den enskilde instutitionen. Olika personer får olika information beroende på vem det är man frågar. Specielt från personalen från fackspråk. »
- Jobbigt när en del information fanns på centrala kandidatsidan och en del på vår egna kurshemsida. Skulle underlättat och hittar all information under samma sida. »
- Ta bort den lila lappen. Tyckte inte heller att gruppdynamiken gav så mycket.»
- Fler projekt med bioteknisk inriktning. lite mer information om varje projekt var inte helt lätt att få en uppfattning om vad varje projekt innebar. skulle också viljat ha mer information om ungefär hur mycket arbete man förväntades lägga på kursen. »
- Att oppositionsrapporten inte skall skickas in mitt i tentaveckan.»
- Bättre information om hur presentationen ska gå till till exempel skriva hur många grupper ska vara närvarande vid just din presentation. Dessutom hade ett till informationsmöte där opposition osv behandlas behövts eftersom ett möte i början inte räcker då mycket kan glömmas bort och dessutom känns det inte så relevant vid just den tidpunkten.»
- gruppdynamiken bör ändras väldigt mkt eller.. tas bort? Jag kände att när jag skulle söka kandidatarbete så fanns det flera på fysik och maskin som verkade intressanta och passade mig.Sedan visade det sig att studenter från K inte får söka dessa. Nu hittade jag som tur var ett på kb som passade. Men jag förtår verkligen inte varför vi inte fick söka dem. Kf:arna fick söka dem, men jag är mkt tveksam om deras kurser skulle göra dem mer kvalificerade till just de jag kikade på, men jag är så klart inte säker. Kolla hur som helst över detta till nästa år.»

27. Övriga kommentarer

- Att blanda in fackspråk är generellt en bra idé. Dock så känns deras kompetens i fallet med denna instutition ibland väldigt skev. Flera gånger känndes det som de klagade på arbetet bara för att de inte förstod vad vi skrev om.»
- Väldigt tidskrävande kurs känns som att den borde vara värd mycket mer än 15 poäng.»
- Skulle inte tacka nej till examensarbete inom området :)»
- Det har varit väldigt hög arbetsbelastning för endast 15hp då man även läser andra kursen under denna tid. »


Kursutvärderingssystem från