ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12 lp3 Objektorienterade applikationer, DAT055

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-05 - 2012-03-25
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Dataingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Dataingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

26 svarande

Högst 15 timmar»1 3%
Cirka 20 timmar»3 11%
Cirka 25 timmar»7 26%
Cirka 30 timmar»6 23%
Minst 35 timmar»9 34%

Genomsnitt: 3.73

- På tok för hög belastning i denna kurs. Eftersom projektet är så stor del av kursen kanske till och med tentamen borde tas bort? Eventuellt minska tentamen och ha den i samma storlek som duggan var, fast med rimliga krav för godkänt.» (Minst 35 timmar)
- Väldigt mycket projekttid» (Minst 35 timmar)
- Har lagt oerhört mycket tid på att programmera och förstå all kod och få koden att vara strukturerad enligt MVC, eller iaf liknande.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

26 svarande

0%»0 0%
25%»2 7%
50%»2 7%
75%»9 34%
100%»13 50%

Genomsnitt: 4.26

- Har varit med på den mesta undervisningen och om inte annat gått igenom hemma. Missade en del när jag var sjuk.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

26 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 19%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 50%

Genomsnitt: 3.11

- Tror vi såg målen vid kursstart men kan icke erinra mig om vad de sade.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Målen beskriver tydligt, men kursen är mycket svårare än vad målen beskriver kursen. Står att man ska kunna saker övergripande medan examination kräver detaljkunskaper (t.ex exakt hur man programmerar olika design patterns i detalj!). Så står det verkligen inte kursplan. Alla Unos kurser har haft mycket högre krav på examination än målen utger kurserna för.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»21 87%
Nej, målen är för högt ställda»3 12%

Genomsnitt: 2.12

- Målen är rimliga, om examinationen hade följt målen.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»1 4%
I viss utsträckning»2 8%
Ja, i hög grad»17 68%
Vet ej/har inte examinerats än»5 20%

Genomsnitt: 3.04

- Examinationen mycket svårare än vad målen säger och därmed klarade få tentan. Dessutom är det fruktansvärt svårt att sitta och "programmera" på papper!!! Hade varit bättre att få sitta och skriva program på dator istället för traditionell tenta.» (Nej, inte alls)
- Riktigt bra tenta, fint strukturerad men gjorde ändå så man fick tänka.» (Ja, i hög grad)
- Bra med dugga för betyg tre, behåll det!» (Ja, i hög grad)
- Skrev inte tentan men duggan testade den relevanta delarna» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»5 20%
Ganska liten»11 44%
Ganska stor»6 24%
Mycket stor»3 12%

Genomsnitt: 2.28

- Med tanke på att Uno bara står och läsa powerpoints, så lär man sig inte direkt något extra av att gå på föreläsningarna än mot att sitta och läsa de hemma själv.» (Mycket liten)
- Här har vi en brist, allt gås igenom väldigt generellt och för snabbt. Nästan inget på djupet och förståelsen får komma sedan (förhoppningsvis). För mycket info på för lite tid. Ge mer tid på grundläggande fakta som "hur hittar jag lösningar på egen hand", återkom ständigt till hur man bör arbeta för att lösa probelm som man inte har svaret till själv. » (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»4 15%
Ganska liten»10 38%
Ganska stor»5 19%
Mycket stor»7 26%

Genomsnitt: 2.57

- Tycker man letar upp mycket på nätet och använder sig av. Dels från Java API på nätet och även från olika forum för att ta reda på hur man har gjort olika saker. Sen skulle man kanske behövt läsa mer i boken, eftersom examination krävde detaljerat om hur man skulle göra alla design patterns.» (Ganska liten)
- Skansholms bok innehåller många matnyttiga exempel.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

26 svarande

Mycket dåligt»2 7%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»14 53%
Mycket bra»10 38%

Genomsnitt: 3.23

- Allt var inte uppdaterat när det skulle. Men det värsta var att vi fick sån fruktansvärt bristfällig information om projektet och vilka krav som verkligen fanns på hur vi skulle arbeta, koda, presentera etc. Måste vara mycket tydligare! För mycket frågeställningar vilket vi inte har tid med i ett sådant tidsbegränsat projekt.» (Mycket dåligt)
- Varför Zip?? Varför tidigare duggor och tentor tas bort alltid? vad gör man om man vill göra om tenta skulle dem vara tillgängliga?? eller hur?? eller Chalmers har dåligt om lagrings volym??» (Mycket dåligt)
- att titta på pp-presentationer efter undervisning gav inte sä mycket. Bekvämt för läraren, svårt för oss.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»9 34%
Mycket bra»14 53%
Har ej sökt hjälp»2 7%

Genomsnitt: 3.65

- Guidning i projektet har inte varit mycket att hänga i gran. Dessutom feedback när vi fick tillbaka på projektet var undermåligt och vi förstod inte riktigt vad som var fel och tvingades revidera ganska mycket trots att vi egentligen inte hade tid med det när vi behövde börja tentaplugga ordentligt.» (Ganska dåliga)
- Uno har varit lätttillgänglig.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»7 26%
Mycket bra»18 69%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.65

- I vissa fall har samarbetet fungerat bra men i vissa fall har det fungerat riktigt dåligt. Blev stor börda på några få, inkl. mig själv och var tvungen att ta det för att klara av projektet.» (Ganska dåligt)
- Väldigt kul och lärorikt med grupparbetet» (Mycket bra)
- Hamnade i en fantastisk grupp.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»6 23%
Hög»14 53%
För hög»5 19%

Genomsnitt: 3.88

- Det blir vad man gör det till.» (Lagom)
- Projektkurser kan väl lätt bli sådana.» (Hög)
- labb,projekt,dugga och tenta. Det kändes som att projektet var en hel kurs.» (För hög)
- Svårt när man har ett projekt, samtidigt som man skall ha en tenta i kursen.» (För hög)
- Alldeles för hög i projektet och såhär i efterhand hade man även behövt kunna alla design patterns på tentan och därmed antingen haft med alla i projektet eller på egen hand suttit och skapat egna program parallellt med projektet för att lära sig hur man kodar alla design patterns och det fanns det absolut inte tid till. Fattar inte riktigt hur det är meningen att man ska hinna med!!!» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 7%
Hög»12 46%
För hög»12 46%

Genomsnitt: 4.38

- De tre kurser vi har haft under denna läsperiod har varit på tok för omfattande för sina poäng. Om man bortser från den första kommentaren har dock denna kurs varit rimlig» (För hög)
- 3 kurser parallellt blir jobbigt framåt tentorna, » (För hög)
- läste extrakurs upptill» (För hög)
- Extremt hög» (För hög)
- Att hänga med i två mattekurser samtidigt som man håller på med ett projekt och pluggar inför tentamen var väldigt stressigt.» (För hög)
- Vi hade som sagt 3 kurser samtidigt och fick lägga ner väldigt mycket tid på projektet.» (För hög)
- Man kan inte ha ett projekt som omfattar mycket tid av läsperioden, två svåra mattekurser som kräver oerhört mycket tid.» (För hög)
- ALLDELES FÖR HÖG och framför allt OOA-kursens fel.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 12%
Godkänt»5 20%
Gott»13 52%
Mycket gott»4 16%

Genomsnitt: 3.72 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra kurs men alldeles för hårda krav på både projekt och tenta mot vad målen beskrev samt hur Uno framställt de. Måste vara mycket tydligare krav och vad som förväntas på tentan och förslag att man ska baka in design patterns i projektet så man får träna på det eftersom man ska kunna de i detalj till tentan.» (Dåligt)
- Jag tycker att föreläsningarna var som en innehållsförteckning inte mer än så. ingen problem lösning eller diskussion» (Dåligt)
- Examinationen har varit mycket orättvis. Dåligt konstruerad dugga har lett till att vissa i vår projektgrupp har fått godkänt efter duggan. Dessa personer vet inte ens skillnad på public/private. Dessa personer har under våran projektgång visat att de kan i princip ingenting som helst om hur man programmerar, hur syntaxen ser ut eller vad objektorientering är. Jag är förvånad över hur det överhuvudtaget klarade av OOP-kursen. De klarar inte av de enklaste av programmeringsuppgifterna, ändå lyckades de gå godkänt på duggan genom att plugga in färdiga lösningar från powerpoint-slides. En av dem lyckades till och med skrapa åt sig två bonuspoäng trots att personen inte ens kan skriva en klassdeklaration och konstruktor på ett korrekt sätt. Att ge godkänt för bara duggan, som duggan var utformad, ger ett mycket dålig resultat när det gäller kunskapsmätning. Tentorna är utformade enligt samma principer och ger även dem en mycket dålig bild av hur duktig studenten som skriver är på Java och objektorienterad programmering. Tenta och dugga borde istället vara utformade i form av en kravspecifikation som skall implementeras. Betyg bör sedan ges efter hur bra studenten lyckats implementera specifikationen. Detta skulle ge en mycket rättvisare bild av vilka studenter som vet vad de sysslar med och de som inte har en susning men som ändå lyckas glida igenom.» (Godkänt)
- Man har lärt sig mycket även utöver ren fakta.» (Gott)
- Väldigt rolig kurs » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Projektarbetet fast med mindre grupper och betygsgrundande arbete i projekten.»
- Grupparbetet, det lär man sig mycket på. Duggan var också bra»
- Duggan, Uno »
- Duggan och projektet.»
- Duggan och projektet.»
- Projektet»
- Projektet»
- upplägget av tentan. bra med dugga!»
- Uno Holmer»
- Vet ej»
- jadu...vet inte...»
- Grupparbete»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Typen av examination. Skriftliga programmeringsuppgifter uppdelade på det sätt som de är idag är alldeles för dåligt sätt att mäta kunskapen på. Man bör även ha mindre grupper i projekten. Max 4 personer, helst 3. Projektarbetet bör då även bli betygsgrundande. Man bör då även tillåta ensamma personer att göra projekt om de inte hittar en grupp som passar deras kunskapsnivå.»
- Ta bort firesystemet. Ligger nere allt för ofta.»
- Tentamen, kanske att projektet är värt fler HP, förändring av examinationen är i alla fall i stort behov av förändring»
- Inget»
- Undervisningsmaterial och upplägg.»
- Föreläsningar läsperioden ut, högre fart på föreläsningarna»
- Kan vara lite större api man får på tentamen. I en uppgift kunde man behövt en stringbuffer (och så var det i lösningsförslaget) men detta var inte med i api"t. Det kanske inte var så mycket metoder man hade nytta av från SB"n men har man inte använt den på länge kan det vara bra att ha med i api"t.»
- när du lägger ut ett dokument där det står hur projektet ska skickas in etc, så säger du en helt annan sak när man frågar dig i verkligheten. Så var gärna lite tydligare!»
- Att undervisningen visar fler exempel på hur man löser uppgifter liknande de som studenten utsätts för under tentamen»
- Mindre projektgrupper tror jag, eftersom vi var i stort sett 3 som gjorde allt. Klarare/tydligare mål på både projekt och tenta och förslag att ta med alla design patterns i projektet eller så mycket som möjligt iaf. Minska kraven. Ta bort tentan och ersätta med småprogram på alla design patterns istället. Lär sig nog mer på det!»
- Att gamla tentor och duggor tas inte bort. Att udelade meterial zippas inte.»
- Kanske fler labbar innan grupparbetet?»

16. Övriga kommentarer

- Arbetsbelastningen under perioden har varit på tok för hög. Mestadels på grund av statistiken och den diskreta matematiken som båda har känts som 7.5 poängs kurser.»
- Hade varit bra med mer konkreta riktlinjer för projekt samt redovisning.»
- Bra tenta, roligt med projekt»
- var annars ganska mycket att göra denna läsperioden. man lärde sig dock ganska mycket med projektarbetet.»
- Inga»
- Denna kursen har förstört mattekurserna för mig, pga behövt göra mycket i projektet och sen inte hunnit plugga tillräckligt i mattekurserna.»
- Uppgifterna i duggan var tidligare än tentamen som vi hade i OOP»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.72

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.72
Beräknat jämförelseindex: 0.68


Kursutvärderingssystem från