ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Produkters kemi, KPO055, Lp4 2013

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-15
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»8 40%
Cirka 20 timmar»4 20%
Cirka 25 timmar»2 10%
Cirka 30 timmar»3 15%
Minst 35 timmar»3 15%

Genomsnitt: 2.45

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»0 0%
25%»1 5%
50%»2 10%
75%»5 25%
100%»12 60%

Genomsnitt: 4.4


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 25%
Målen är svåra att förstå»2 10%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 35%

Genomsnitt: 2.75

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 6%
Ja, målen verkar rimliga»14 87%
Nej, målen är för högt ställda»1 6%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»1 6%
I viss utsträckning»5 31%
Ja, i hög grad»9 56%
Vet ej/har inte examinerats än»1 6%

Genomsnitt: 2.62


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»7 35%
Ganska stor»8 40%
Mycket stor»4 20%

Genomsnitt: 2.75

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»6 30%
Ganska liten»5 25%
Ganska stor»9 45%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.15

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»5 26%
Ganska dåligt»3 15%
Ganska bra»10 52%
Mycket bra»1 5%

Genomsnitt: 2.36


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»2 10%
Ganska dåliga»4 20%
Ganska bra»4 20%
Mycket bra»4 20%
Har ej sökt hjälp»6 30%

Genomsnitt: 3.4

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»2 10%
Mycket bra»16 84%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.78

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 15%
Lagom»12 60%
Hög»4 20%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.15

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 50%
Hög»9 45%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.55


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»3 15%
Dåligt»2 10%
Godkänt»10 50%
Gott»3 15%
Mycket gott»2 10%

Genomsnitt: 2.95

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Färgdelen»
- Föreläsningsanteckningar som läggs upp på pingpong. »
- Idéer och ambitioner, även om de verkligen inte uppfyllts i många fall som exempelvis uppdateringar på kurshemsidan.»
- Projektet»
- Innehållet i kursen, dvs de produkttyperna som behandlas, är bra. »
- Produktområdena»
- Ämnet»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kursadministrationen! Slidsen låg inte uppe i tid. Lärarna lovade att skriva ut alla slides men gjorde det inte.»
- Allt som lovas måste hållas, exempelvis fick vi informationen om att föreläsningsanteckningar skulle delas ut vid varje föreläsningstillfälle vilket inte var sant. Alla föreläsningsanteckningar skall läggas ut på kurshemsidan i god tid, i ordning och med tydliga titlar och datum! Lärarna saknar entusiasm och det är dessutom totalt oacceptabelt att ha så många föreläsare som i den här kursen, det ger ingen röd tråd och fick många studenter att känna sig väldigt konfunderade. Förövrigt så borde inte föreläsarna stå framför så extremt begåvade elever och föreläsa, de borde sitta instängda i sina labb istället. Lärarna är fruktansvärt oinspirerande att lyssna på för att inte säga tråkiga. Föreläsningarna var fruktansvärt dåliga och inte nog med det drog lärarna vid flertalet tillfällen över tiden. Trodde fisktAnten själv att hon skulle hinna med 120 slides på två timmar? För mycket fokus lades på detaljer! Ingen exempeluppgift gavs ut på cement, oacceptabelt. Lärarna förutsatte att vi kunde allt när vi kom dit. Föreläsningsantecknibgarna var patetiskt dåliga i många fall, helt ärligt sätt er i bår situation och titta på dem själva. Ibland var det bara lösryckta ord eller bilder utan någon förklaring.»
- Det kändes inte som kursen handlar om produkter. Det var 4 föreläsningar i början, och 4 på slutet som handlade om produkterna. De övriga var väldigt svåra att koppla ihop med de 4 produkterna vi arbetade med. Att folk inte delar ut föreläsningarna är väldigt störande när de inte kommer ut för än sent dagen innan, så när man är student och inte har råd med en skrivare, blir det svårt att få tag på föreläsningarna. Det tog dessutom flera veckor innan vissa föreläsningar kom ut efter dem varit, det blir svårt att plugga då. Föreläsarna borde verkligen dela ut sina anteckningar/ppt, annars sitter man bara och är stressad för man inte hinner anteckna allt åsså fattar man inget av sina anteckningar i efterhand. Det är bra med olika föreläsare, men när föreläsaren kommer in och frågar dels vilket program man går, om han/hon kan prata svenska och om det är en masterskurs så ger det inte ett gott intryck. Dessutom borde dom veta att föreläsningarna är inte 10-12, dom är 10:00-10:45, 15 min rast, och sedan 11:00-11:45. Det är en väldigt omfattande kurs, det är inte så svårt, men det är mycket. Vissa föreläsare/lärare kräver bland annat att man ska veta specifika saker, som lösn.medel när man ska köra kromatografi, detta känns ej relevant. Dessutom, många av lärarna går igenom samma saker, men alla bara på ytan vilket blir lite konstigt. Det är bättre att man kommer överens om vem som gör vad, så kan denna person göra det lite lugnare och metodiskt istället för att stressa igenom 15 metoder. Många av sakerna är också ganska gamla nyheter för en kemist, men de blir väl så när man läser med I.»
- Färre föreläsare, tydligare koppling mellan produkterna och analysmetoderna.»
- PowerPointsen bör läggas upp på Pingpong innan föreläsningarna så att man kan skriva ut och ha med sig för att anteckna på. Alla föreläsningar låg inte uppe på Pingpong inför tentan så det gick inte att plugga på allt material.»
- Kursen måste göras mer enhetlig. Föreläsarna måste bli mer samspelta. Genom att öka kommunikationen hade det blivit mindre förvirring och missförstånd. Det är väldigt jobbigt att ha 20 olika föreläsare i kursen. Det räcker väl med 4? »
- Undervisningen var bra, men då alla snöade in på sina områden kunde det bli en alltför hög detaljeringsgrad och föreläsningar som kändes överpackade med material, där hälften skulle kunna kapas och istället fokusera på de viktiga delarna så att man faktiskt tar med sig något från kursen.»
- Hur kursen är uppstyrt... tvåsiffrigt antal föreläsare, seriöst? »

16. Övriga kommentarer

- Kursen kändes väldigt konstig. Inget passade ihop. Tycker den var dåligt integrerad. Betong, målarfärg, batterier och fisk är en väldigt oklar kombo. Och vi hade olika lärare varje gång nästan så det var svårt att veta vad som var relevant för kursen.»
- Var många föreläsningar och mycket material. Det kändes lite svårt att veta vad som var relevant i alla delmoment av kursen. »
- Alternativet "kommer inte ihåg målen" måste införas i utvärderingsenkäterna om sanningsenliga svar ska erhållas.»
- Ni borde skämmas! Ni kan ju inte på fullt Alvar tyckt att ni gjort ett bra jobb här! Helt uppriktigt så är detta en av de absolut sämsta kurserna jag läst. Ta detta till hjärtat och tänk på att ni faktiskt skall finnas där som ett stöd för oss och inte för er själva.»
- En föreläsning låg på tid avsatt för kandidaten»
- I år har kursen präglats av inställda/flyttade föreläsningar (ofta i sista minuten). Kursen upplevs även som väldigt spretig pga flera olika områden inom vilka det skrapas på ytan i. Bättre att minska de olika områdena och gå in lite mer på djupet i de områden man väljer. Just spretigheten och flyttade/inställda föreläsningar har verkligen sänkt nivån på kursen. Intressant kurs med stor förbättringspotential med andra ord. »
- Försöksplanering är en onödig del av kursen, dessutom har det tagits upp i tidigare kurser.»
- Borde kanske informera studenterna (framförallt I-studenterna) om hur praktiskt lagd denna kurs är i starten. Kanske inte helt bra att denna kombineras mellan kemistudenter och i-studenter, då detaljeringsgraden känns opassande hög för i-studenterna, särskilt som tentamen mer testade mätmetoder än någonting annat.»
- Lärare får gärna svara när man försöker kontakta dem. »


Kursutvärderingssystem från