ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12 lp3, Engelsk kommunikation, FSP031

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-13 - 2012-03-25
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

28 svarande

Högst 15 timmar»14 50%
Cirka 20 timmar»6 21%
Cirka 25 timmar»4 14%
Cirka 30 timmar»3 10%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 1.96

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

28 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»0 0%
75%»6 21%
100%»21 75%

Genomsnitt: 4.67


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

28 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 14%
Målen är svåra att förstå»4 14%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 42%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 28%

Genomsnitt: 2.85

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 12%
Ja, målen verkar rimliga»17 70%
Nej, målen är för högt ställda»4 16%

Genomsnitt: 2.04

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

26 svarande

Nej, inte alls»2 7%
I viss utsträckning»12 46%
Ja, i hög grad»8 30%
Vet ej/har inte examinerats än»4 15%

Genomsnitt: 2.53


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»11 39%
Ganska liten»8 28%
Ganska stor»7 25%
Mycket stor»2 7%

Genomsnitt: 2

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»14 50%
Ganska liten»9 32%
Ganska stor»4 14%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 1.71

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»6 21%
Ganska bra»14 50%
Mycket bra»7 25%

Genomsnitt: 2.96


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»12 42%
Mycket bra»9 32%
Har ej sökt hjälp»5 17%

Genomsnitt: 3.57

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»8 28%
Mycket bra»15 53%
Har ej sökt samarbete»4 14%

Genomsnitt: 3.78

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 14%
Lagom»8 28%
Hög»10 35%
För hög»6 21%

Genomsnitt: 3.64

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»1 3%
Låg»1 3%
Lagom»8 28%
Hög»16 57%
För hög»2 7%

Genomsnitt: 3.6


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»6 21%
Dåligt»4 14%
Godkänt»13 46%
Gott»5 17%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.6

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Vet inte»
- Uppsatsen tar väldigt mycket tid i anspråk, så jag anser att uppsats och muntlig redovisning borde vara nog, tentan känns överflödig.»
- I princip ingenting»
- muntlig och skriftlig redovisning»
- Inget speciellt...»
- De två grammatikföreläsningarna.»
- Torsdags-workshops var bra, de fick man ut mycket av.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Annan typ av uppsats, typ brev od»
- Jag tycker att kraven för godkänt var väldigt höga på onödiga punkter. Exempelvis påverkar inte, hur mycket information man har med på varje "powerpoint slide", hur bra stavningsprogrammet på ens PC plockar upp felstavningar eller om man tar en minut längre eller kortare att framföra information, hur bra man kan utföra sitt framtida arbete som sjöbefäl?»
- Ta bort tentan och använd uppsats och muntlig redovisning som betygsunderlag.»
- Se till att dokumentation och förarbete stämmer överens med resten av Chalmers kurser. Det SKA finnas ett tydligt kurs-pm i standardiserad form.»
- Gör om kursen helt»
- Frivilligt med hjälp. Ej obligatoriskt. Kändes stressande.»
- För mycket inlämningar varje vecka och känns inte relevant att skriva sammanfattningar och liknande när man skall bli styrman !»
- mer tester på sig själv med grammatik »
- Det mesta...»
- Uppgifts utformningen!!!Varför skall vi lära oss skriva vetenskapliga sammanfattningar/artiklar? Helt obeskrivligt! Relevantare övningar behövs!!»
- Alla workshops. »
- Bör göra kursen mer relevant för utbildningen. Focusera mer på raport skrivning. Måste gå att göra mer relevanta övningar.»
- För min del kändes hela Engonline och Grammatik grejen lite onödig och jobbig, inte för att jag är helt grammatiskt korrekt som det är. Skulle nog kunna skötas helt på egen hand, så kan man fokusera på mer relevanta saker om själva arbetet på föreläsningarna.»
- För låg nivå på lektionerna vilket vilseledde totalt gällande kraven som ställdes. Svårt att hänga med i övningar på lektioner då läraren hoppar o kronologiskt mellan uppgifter.»

16. Övriga kommentarer

- Känns som man vill för mycket med kursen och det blir platt fall med mycket. Engelskan skall vara riktad till vårt arbete som befäl, inte skriva uppsatser. Det hade varit mycket bättre att istället lösa normala rapporter, brev od.... »
- Oklar anledning till varför kursen ens står med i läroplanen? Varför läser vi gymnasieengelska på Chalmers?»
- Nivån var på tok för låg, jag hade förväntat mig att få lära mig nautisk engelska, istället var kursen inriktad mest på hur man skriver en sammanfattning av en text samt hur man skriver referenser enligt Harvardsystemet. Trots att jag inte lärt mig någonting av denna kurs tog den en stor del av min tid pga den obligatoriska texten vi skulle skriva. Om syftet med kursen är att bara kontrollera vilken kunskapsnivå studenterna har hade det varit betydligt bättre att bara ha en tentamen, då detta inte hade tagit upp massa tid i onödan.»
- Känns som en ren utfyllnadskurs. Visst, en kurs beror mycket på sin egen insats, men i den här kursen har det inte haft någon betydelse. Jag besitter ingen kunskap nu, som jag inte hade innan jag började läsa kursen. Och jag är inte ensam om det...»
- Enormt tråkig och ineffektiv kurs. Alldeles för mycket fokus på projektarbetet istället för att lära ut grammatik och glosor osv.»
- Förstår inte riktigt poängen med kursen. Skönt med lite uppfrachning i engelska men den borde värkligen göras mer relevant.»
- Mycket svävande svar vid frågor. Inga instruktioner om vad uppsatsen skulle fokusera på och vara vinklad vilket gjorde att det kändes väldigt svårt att veta vad de förväntade sig och att det kändes orättvist när de gav kommentarer om att det man fokuserat på inte är så intressant, vilket borde vara upp till eleven om inte annat angetts.»


Kursutvärderingssystem från