ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11, lp1 Sjötransporter av bulklaster, LNC323

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-13 - 2011-11-06
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»10 52%
Cirka 20 timmar»2 10%
Cirka 25 timmar»3 15%
Cirka 30 timmar»2 10%
Minst 35 timmar»2 10%

Genomsnitt: 2.15

- Kursen som kom i andra hand :(» (Högst 15 timmar)
- Alla uträkningarna tar tid!» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»0 0%
25%»1 5%
50%»2 10%
75%»6 31%
100%»10 52%

Genomsnitt: 4.31

- Vissa av föreläsningarna bestod mest av anekdoter, så då satt jag hellre och räknade.» (75%)
- 90%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 21%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 10%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 68%

Genomsnitt: 3.26

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 44%
Ja, i hög grad»7 38%
Vet ej/har inte examinerats än»3 16%

Genomsnitt: 2.72

- ingen tenta, men uppgifterna som skulle lösas var relevanta och lagom svåra» (?)
- saknar säkerhetsaspekten som nämns i målen» (I viss utsträckning)
- Inlämningsuppgift 3 var inte obligatorisk. Detta kom fram efter att man var färdig. 20 arbetstimmar bortblåsta. Pinsamt. » (I viss utsträckning)
- Var ingen tenta utan andra uppgifter man skulle lösa.» (Ja, i hög grad)
- Hade ingen tenta i denna kursen!» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»2 10%
Ganska stor»6 31%
Mycket stor»10 52%

Genomsnitt: 3.31

- Föreläsningarna var ett ett enda tombola av siffror» (Ganska liten)
- Bra föreläsningar. Frederik är bra..» (Ganska stor)
- Hallbjörner är en levande legend!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»8 42%
Ganska liten»3 15%
Ganska stor»4 21%
Mycket stor»4 21%

Genomsnitt: 2.21

- ingen litt» (Mycket liten)
- Vi hade ingen, vi hade Hallbjörner!» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen är ju främst övningsuppgifter mm.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 42%
Mycket bra»11 57%

Genomsnitt: 3.57

- Det var lite svårt med ballastbytet då vissa uppgifter inte stämde. Detta korrekterades dock, men då hade man kastat bort några timmar i COS.» (Ganska bra)
- Hallbjörner är alltid mycket snabb med att svara på mail etc vilket är toppen!» (Mycket bra)
- Välorganiserat system på Ping pong tack vare det som jag klara inlämnings uppg» (Mycket bra)
- Väldigt snabb på att svara och rätta saker! Mycket positivt!!!» (Mycket bra)
- Dock kunde Frederik gått igenom upplägget på PP, jag förstod det när kursen var slut.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»3 15%
Mycket bra»14 73%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.78

- Vi hade oturen att ha en COS utan lärare och det var svårt. Kör man väl fast är det svårt att ta sig vidare själv.» (Ganska bra)
- Hallbjörner svarar på mail otroligt fort.» (Mycket bra)
- Tack vare the man Hallbjörner.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»1 5%
Mycket bra»17 89%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.84

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»13 68%
Hög»5 26%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.36

- Det hade varit en riktigt bra kurs i någon annan läsperiod, men när vi samtidigt har två andra kurser med simulatorkörningar, grupparbeten och inlämningsuppgifter så bortprioriterades den här korsen utan tvekan. » (Lagom)
- Nästan låg, men med tanke på övr. kurser en lättnad» (Lagom)
- denna kurs hade många och krävande delmoment! i de två andra kurserna under denna läsperiod har belastningen varit för hög och med en massa inlämningar hinner man inte med att göra allt ordentligt och lära sig allt!!!» (Hög)
- Simulator övningarna tog väldigt lång tid att göra och det fanns dåligt med tid i simulator salen » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 21%
Hög»1 5%
För hög»14 73%

Genomsnitt: 4.52

- Dålig administration. » (För hög)
- Alldeles för hög, för många inlämningar i alla ämnena. » (För hög)
- Alldeles för mycket små inlämnings uppg » (För hög)
- alla kurser med hög belastning, fungerar inte i längden...alldeles för många inlämningar som tar tid...skulle kunna fördela dessa kurser på ett annorlunda sätt...annars var just denna kurs intressant och lärorik, men som sagt finns det inte mycket tid över till annat!!!» (För hög)
- grupparbeten» (För hög)
- Det var för mycket inlämningsuppgifter och grupparbeten. Detta i samband med en hel del obligatoriska moment under perioden gjorde det svårt att få allt att gå ihop ibland.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 26%
Gott»8 42%
Mycket gott»6 31%

Genomsnitt: 4.05

- Svårt att förstå vad man faktiskt kommer att ha nytt av ute på sjön, och vad som mest är annat. Kommer vi sitta och räkna för hand på en bulkbåt, gör man det?» (Godkänt)
- Rolig kurs som känns relevant för vårt kommande jobb som bryggbeffäl.» (Gott)
- lärt mig mycket och har utvecklat en bra grund för kännedom om bulklaster och utbyte av ballast till sjöss!!!» (Mycket gott)
- Tack vare Hallbjörner» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- COS och räknetestet. Hallbjörners räknestuga var också väldigt uppskattad av oss som gick.»
- inlämningsuppgift och inte tenta= bra i denna kurs bra upplägg, uträknigarna kan dock tas lite långsammare på tavlan.»
- simulator »
- Simulatorkörningarna var bra»
- Ping pong»
- allt»
- COS-övningarna.»
- Hallbjörner»
- Bra lärare. Testet på ping pong istället för tentamen.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tillgång till COS»
- för lite tid på föreläsningar, går igenom saker för snabbt och det är svårt att hänga med.»
- Räkneuppgiften var lite rörig. Svårt att förstå vad man gjorde, det var bara siffror och förkortningar»
- Mer tid tid i simulator salen och framför allt att man kan gå dit när som helst när alla i gruppen är lediga »
- möjlighet att ladda ner lasthanteringsprogram på egen dator även om man inte har windows vista!!! Dåligt att detta först utkom 1 vecka före läsperiodens slut. I övrigt mycket nöjd»
- Känns som man kunde klara av testen på ping pong utan att egentligen riktigt förstå bara genom att följa exempelguiden. En ide är att ha vissa obligatoriska lektioner som komplement då jag lärde mig absolut mest på de lektioner vi gick igenom nya saker, dessa bör dock särskiljas från räknestugorna då jag personligen jobbar mer effektivt på egen hand eller i mindre grupp när jag väl fått de grundläggande verktygen för att lösa uppgiften.»
- Ge kursen mer tyngd»

16. Övriga kommentarer

- Bra kurs men fel tillfälle.»
- Skönt att slippa tenta i denna kursen övningstestet var perfekt då man kunde sitta med sina studie kamrater och hjälpas åt med frågorna »
- Fredrik Hallbjörner är bästa läraren på chalmers.»
- Bra lärare, bra kurs!»
- Synd att någon alltid ska sprida rykten i klassen att något inte behöver göras för att sedan läraren ska bli tvungen att följa det lägre kravet. »


Kursutvärderingssystem från