ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Tillämpad logistik, SJO091

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-15 - 2009-01-27
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

21 svarande

Högst 5 timmar»4 19%
Cirka 10 timmar»4 19%
Cirka 15 timmar»9 42%
Cirka 20 timmar»2 9%
25 timmar eller mer»2 9%

Genomsnitt: 2.71

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»1 4%
75%»10 47%
100%»9 42%

Genomsnitt: 4.28


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 28%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 57%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 14%

Genomsnitt: 2.57

- Inte läst.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 12%
Ja, målen verkar rimliga»13 81%
Nej, målen är för högt ställda»1 6%

Genomsnitt: 1.93

- vet ej, har ju inte läst dem» (?)
- lite väl höga kan jag tycka» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»3 15%
Ja, i hög grad»7 35%
Vet ej/har inte examinerats än»9 45%

Genomsnitt: 3.2

- Läraren försökte hela tiden hålla en dialog för att se till att eleverna var i fas med hans tidsplan» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 30%
Ganska stor»11 55%
Mycket stor»3 15%

Genomsnitt: 2.85

- har varit inte så ofta där! hur skulle jag då kunna svara på frågan!?» (?)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 5%
Ganska stor»6 30%
Mycket stor»13 65%

Genomsnitt: 3.6

- Boken är jättebra för att få en uppfattning om logistik. » (?)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»5 25%
Ganska dåligt»6 30%
Ganska bra»7 35%
Mycket bra»2 10%

Genomsnitt: 2.3

- ingen aning» (?)
- under all kritik. » (Mycket dåligt)
- Knappt något utdelat material, det som utlovats att delas ut på kursportalen har lagts ut.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 9%
Ganska bra»7 33%
Mycket bra»12 57%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.47

- ............... om jag har varit på plats!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 42%
Mycket bra»11 52%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.61

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»7 33%
Hög»13 61%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.57

- Det har varit fullt upp, men jag tror att det var det klassen ville. Jag är nöjd i alla fall.» (Hög)
- Även om jag har inte varit där hela tiden så har den varit rätt bra att sysselsätta oss. » (Hög)
- väldigt splitrat med en presentattion två arbeten och en tenta. Kunde ha blivit en presentation till då den lottades ut.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»11 55%
Hög»7 35%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.4

- Extra energi till planeringarna och starten på ex.jobbet har tagit mycket stor energi till resten av "ordinarie kurser".» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 9%
Godkänt»7 33%
Gott»9 42%
Mycket gott»3 14%

Genomsnitt: 3.61

- Bra kurs med bra lärare.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- arbeterna»
- Praktikfallen, är bra att testa sina teoretiska kunskaper på detta vis snarare än tentamen.»
- LÄRAREN!»
- Praktikfallet, då man lär sig väldigt mycket av det. De logistiska koncepten. Den obligatoriska närvaron under redovisningarna av de logistiska koncepten är att föredra, då det annars ofta blir en liten uppslutning.»
- Projektarbete! »
- konceptarbeten de stora är helt ok, dock ska man inte vara för många i gruppen då det tenderar att bli några som jabbar och några som »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- hemsidan och utdelat material. »
- Att läraren finns på plats i skolan, inte bara undr lektionstid utan övrg tid oxå»
- inget.»
-
- jag tror att det kunde vara bättre om det är inte "bara" presentationer av studenter......... även om Farid försökte det att blanda. Jag tror att det är ganska tröttnande.......... »
- kanske mindre moment och på så sätt fördjupa sig lite mer»

16. Övriga kommentarer

- Bra, pedagogiskt och intressant.»
- tack för undervisningen farid. »
- Att förra kursens kritik inte var befogat, det var en mkt bra kurs. Kritiken att kursen var en "light kurs" enligt gästföreläsare har Farid förklarat och ursäktat sig för det uttalandet. Dessa båda kurser har varit mkt bra!»
- bra kurs i övrigt!»
- bra på det stora hela, engagerad lärare.»


Kursutvärderingssystem från