ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


ATH100 Arkitektur och stadsbyggande: en kulturhistorisk orientering (MTS-kurs)

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-15
Antal svar: 87
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Lena Axelsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur 300 hp

1. Syfte

Kursen avser att ge en kulturhistorisk orientering, och därmed en rikare förståelse, av städer och byggnader. Syftet är att tillhandahålla bättre insikt och bättre beredskap inför framtida arbeten som berör den mänskliga livsmiljön i vid mening. Hur väl stämmer syftet med din upplevelse av kursen?

87 svarande

Dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»24 27%
Bra»38 43%
Mycket bra»24 27%

Genomsnitt: 3.97

- Vissa lektioner var lite röriga och var inte relevanta för förståelsen för arkitektur.» (Ganska bra)
- Hade gärna sett föreläsaren hade belyst vad olika tidsepoker har influderat i byggnader. tex vad victoriansk eller gotisk betyder, så att man får en bild när man diskuterar byggnader. Ibland kändes det för filosofiskt när kopplingar till målningar jämfördes med byggnader.» (Ganska bra)
- Har öppnat ens ögon» (Mycket bra)
- Ett gränsöverskridande och annorlunda kurs» (Mycket bra)
- Över all förväntan! Bra Jobbat!» (Mycket bra)

2. Lärandemål enligt kursplanen - 1

Kursens lärandemål sammanfattas här i tre punkter


Ett övergripande mål med kursen är att öka medvetenheten om hur arkitektur- och stadsbyggnadshistoria är viktiga för en förståelse av samtiden och är faktorer att beakta för att kunna fatta konstruktiva beslut för framtiden. Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

86 svarande

Dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»18 20%
Bra»47 54%
Mycket bra»19 22%

Genomsnitt: 3.96

- Ej läst» (?)
- Kursen har fått en att börja fundera om arkitektur mer.» (Ganska bra)

3. Lärandemål enligt kursplanen - 2

Ett annat mål med kursen är att öka förmågan att analysera och tolka städer och arkitektur utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv. Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

85 svarande

Dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»15 17%
Bra»42 49%
Mycket bra»28 32%

Genomsnitt: 4.15

- Lite svårt att hänga med när han började dalla om olika epoker osv. Inte så djupt på detta område tycker jag» (Ganska bra)
- Vi gjorde ett grupparbete som berörde detta.» (Bra)

4. Lärandemål enligt kursplanen - 3

Ett ytterligare mål med kursen är att öka förmågan att kommunicera (gestalta, beskriva, diskutera och problematisera) analysen av och mötet med staden, arkitekturen och människans livsrum på ett konkret sätt. Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

87 svarande

Dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 6%
Ganska bra»20 22%
Bra»43 49%
Mycket bra»18 20%

Genomsnitt: 3.83

- själva gruppredovisningen och den individuella rapporten var det som uppfyllde detta mål. Hade varit bättre om även seminariedelen var under lite mer kontroll.» (Ganska bra)

5. Relevans - 1

Är kursen relevant som alternativ inom ramen för de MTS kurser som ges på Chalmers?

86 svarande

Inte relevant»3 3%
Varken eller»5 5%
Ganska relevant»7 8%
Relevant»40 46%
Mycket relevant»31 36%

Genomsnitt: 4.05

- Har svårt att svara på frågan. Jag känner i alla fall inte att jag har en större förståelse för människa, teknik och samhälle efter att ha läst kursen. Känner mig definitivt inte upplyst på något sätt. » (Inte relevant)
- För min utbildning » (Varken eller)
- Sådär, kanske mer lämpad för Vägochvatten/bygg -studenter.» (Ganska relevant)
- Det är svårt att besvara i dagsläget, jag tror att jag kan ge ett bättre svar på den frågan om 5 år när jag arbetat ett tag. För stunden känns en kurs om ekonomins påverkan av teknikutveckling eller hälsoaspekternas påverkar av detsamma mer relevant, men det kan bero på att jag är i studierna och saknar perspektiv på helheten.» (Ganska relevant)
- vet inte vad som är "inom ramen för mts"» (Relevant)
- Vet inte hur relevant kursen är som mts eftersom jag ej går femårig utbildning. Men tycker den gav mig mycket som byggnadsingenjör.» (Relevant)
- Kursen är en välbehövlig "perspektivgivare" för teknologen, som annars lätt blir begränsad till enbart en teoretisk och "hård" bild av verkligheten. ATH100 hjälper teknologen att förstå sin omgivningn i "mjukare" sätt» (Mycket relevant)

6. Relevans - 2

Är kursen relevant generellt som humanistiskt inriktad kurs för att komplettera de tekniska studierna på Chalmers?

85 svarande

Inte relevant»6 7%
Varken eller»2 2%
Ganska relevant»12 14%
Relevant»36 42%
Mycket relevant»29 34%

Genomsnitt: 3.94

- Jag tyckte inte det var ett komplement. Den gav mig ingenting i min utbildning på V.» (Inte relevant)
- Tycker att denna kurs, respektive alla andra mts kurser, kunde ha bakats in i någon tidig introduktionskurs.» (Inte relevant)
- Det som är intressant är att diskutera statsplanering och modern arkitektur. Alldeles för mycket babbel om kyrkor....» (Inte relevant)
- Men vi hade behövt mer humaniora» (Ganska relevant)
- Kul med något inte så tekniskt som variation.» (Relevant)
- Enda humanistiska kursen jag har läst under min utbildning» (Mycket relevant)
- Det är en väldigt rolig kurs och är en bra kurs att gå för att lätta upp sinnesstämningen lite. Vi har många tunga tekniska kurser, så att få gå en kvällskurs där det är lite lugnare och där man får använda sin kreativitet är ett jättebra komplement.» (Mycket relevant)

7. Ambitions- och kravnivå?

Hur väl var kursens ambitions- och kravnivå balanserad till läroprocessen? (Hade det varit bra för god inlärning med ökade, minskade eller annorlunda utformade krav?) Kommentera gärna.

87 svarande

Dåligt»1 1%
Ganska dåligt»11 12%
Ganska bra»25 28%
Bra»37 42%
Mycket bra»13 14%

Genomsnitt: 3.57

- Jag tror de flesta skulle få ut mer om ni ökade kraven på den individuella uppsatsen såväl som gruppredovisningen. Kanske att man börjar med de båda tidigare och har en längre process för att göra dem.» (Ganska dåligt)
- Låg belastning, hade varit intressant med utrymme för diskutioner i mindre grupper» (Ganska dåligt)
- Kraven var ganska låga.» (Ganska dåligt)
- Det står 7,5 HP, men den tiden har jag inte i närheten lagt. Jag hade utan tvekan lärt mig mer av högre krav. » (Ganska dåligt)
- Väldigt låga krav, många väljer nog denna kurs eftersom den har såpass låga krav.» (Ganska dåligt)
- den var alldeles för låg. lite mer krav hade ökat studenternas inlärning.» (Ganska dåligt)
- Det finns för många, till ämnet arkitektur, ointresserade studenter som ser kursen som enkla poäng, detta missgynnar bland annat grupparbetet. Högre krav på kursen skulle leda till att studenterna som läser den är mer ambitiösa och intresserade. » (Ganska dåligt)
- lite mer krav kan ställas, fast det är en kurs där man lär sig mest då man själv läser extra för skoj skull» (Ganska bra)
- Arbetsbördan har varit ganska liten men samtidigt tycker jag att det gjorde kursen lite mer intressant. Lite mindre krav och möjligheten att resonera lite friare kring materialet har varit ett bra system i mina ögon. » (Ganska bra)
- Arbetsbelastningen är minimal jämfört med andra kurser vi läser samtidigt. Det gör att det funkar alldeles utmärkt att läsa denna kurs parallellt med de andra. » (Ganska bra)
- Jag hade gärna haft nån form av skriftlig sammanfattning inför föreläsningarna, hade kunnat läggas ut på kurshemsidan» (Ganska bra)
- Det var väldigt lågt ställda krav.» (Ganska bra)
- Lite högre krav hade varit bra, den betraktas av många som ganska "slapp" i förhållande till de andra MTS-kurserna. » (Ganska bra)
- Man borde kanske ha något annat krav än att närvara vid föreläsningarna under första delen av kursen. Det blev lite att man bara satt av tiden. Någon form av återkoppling till ämnet via hemsidan hade ökat lusten att lyssna. Till exempel ett quiz med frågor utifrån föreläsningarna.» (Ganska bra)
- det var väl låga krav, man blir lätt lite lat när det inte ställs några krav. » (Ganska bra)
- Bra med valbart obligatoriska föreläsningar. » (Bra)
- En något ökad belastning med kanske en liten uppgift tidigare i kursen hade varit bra.» (Bra)
- Det kändes lagom!» (Bra)
- Men mer feedback hade kunnat önskas.» (Bra)
- Tycker att kraven har varit tillräckliga för att kompletera övriga studier.» (Bra)
- Kul att få göra ett eget arbete, det "tvingar" en att använda de verktyg som presenterats i kursen» (Mycket bra)

8. Organisation och planering

Hur väl var kursens organisation och planering anpassade till ditt eget sätt att studera? Kommentera gärna.

86 svarande

Dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»8 9%
Bra»41 47%
Mycket bra»36 41%

Genomsnitt: 4.3

- Att arbeta med folk från alla utbildningar på Chalmers var både bra och dåligt. Det var svårt att organisera tider för grupparbete och möten. Jag förstår inte vad studenter på elektro eller maskin får ut av att läsa den här kursen som ska komplettera deras utbildning.» (Ganska dåligt)
- Synd att Power Points slidesen inte är offentliga» (Ganska bra)
- Fritt upplägg» (Ganska bra)
- Tycker det var riktigt bra planerat med kvällsföreläsningar.» (Bra)
- bra att det låg vid 17.00 så att alla kunde vara med oavsett obligatoriska moment under dagen.» (Bra)
- hade gärna haft mer material att läsa i själv» (Bra)
- Det är bra med en kvällskurs!» (Bra)
- kursen tog inte så många timmar i anspråk och var lätt att kombinera med övriga studier. » (Bra)
- Med tanke på hur lite det var att göra passade den bra. » (Mycket bra)
- mycket bra möjligheter till egen tid. » (Mycket bra)
- Perfekt. Bra att kunna jobba på egen hand med mindre föreläsningstimmar osv.» (Mycket bra)
- Mycket uppskattat med kvällskurs. Mycket material redo från start vilket alltid är positivt.» (Mycket bra)

9. Kursadministration, kurs-PM, anvisningar, löpande information

Hur väl fungerade kursens administration och information? Lämna gärna kommentarer kring eventuella förbättringar.

87 svarande

Dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»14 16%
Bra»30 34%
Mycket bra»43 49%

Genomsnitt: 4.33

- Blev inte helt bra med informationen om när det skedde förändringar i schemat.» (Ganska bra)
- Närvarolista är som system är inte så bra. Vet dock inte bättre alternativ. Rättning och inlämning av uppgifter var oklanderligt. » (Ganska bra)
- Informationen kom fram, memn ofta ganska sent. Dessutom var det i princip en omöjlighet att få tag på läraren.» (Ganska bra)
- Lite förvirvirring kring om det var studentportalen eller ping pong som rätt dokument låg på.» (Bra)
- Det var ju inte så mycket som behövde informeras om eller administreras.» (Bra)
- Linton var föredömlig på att skicka ut information. » (Bra)
- väldigt bra med konstant uppdatering via pim.» (Bra)
- Kort och koncist!» (Bra)
- Tycker information har kommit ut i god tid vilket är bra!» (Bra)
- Bra information och det man undrade fick man snabbt svar på via mail.» (Mycket bra)
- funkar mycket bra med pingpong» (Mycket bra)
- Mycket bra information kom ut på pingpong» (Mycket bra)
- Det informerades alltid bra om alla ändringar och allt som gällde inom kurser i god tid på kurshemsidan.» (Mycket bra)

10. Genomförande

Hur väl genomfördes kursen av den kursansvarige läraren? Kommentera gärna.

87 svarande

Dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»8 9%
Bra»38 43%
Mycket bra»40 45%

Genomsnitt: 4.34

- Gästföreläsningarna var bra.» (Ganska dåligt)
- Lite väl flummiga föreläsningar ibland. Annars bra.» (Ganska bra)
- Man märker att Johan är kunnig inom ämnet, dock kan föreläsningarna uppfattas som något "flummiga" vid tillfällen. Hade gärna sett en tydligare röd tråd, historia är lättare att följa i kronologisk ordning.» (Ganska bra)
- föreläsningarna var inte alltid så effektiva. » (Ganska bra)
- Svårt med så stor klass, men han gjorde det bra» (Bra)
- Ansvarige lärare var mycket duktig och kunnig inom området.» (Bra)
- Skulle dock kunna bli bättre på att svara på mail och PIM» (Bra)
- Ibland kändes det som att han flöt ut lite på andra saker som inte hörde till ämnet, det gör en lite förvirrad och man tappar fokus. Men vissa lektioner var väldigt intressanta.» (Bra)
- Mycket intressant och relevanta exempel» (Bra)
- Linton skötte sig bra!» (Bra)
- Se föregående kommentar.» (Bra)
- Väldigt intressant att lyssna på Johan och all kunskap han besitter i ämnet.» (Mycket bra)
- Fick snabbt svar på mail, bra föreläsningar etc» (Mycket bra)
- Bra lärare men fullkomligt ointressant ämne. Men det var den lättaste kursen med MTS så det fick bli den.» (Mycket bra)
- Mkt engagerad och drivande!» (Mycket bra)
- Väldigt bra gäster, engagerad lärare.» (Mycket bra)
- Johan är verkligen en duktig föreläsare med intressanta föreläsningar. » (Mycket bra)
- Linton var duktig och bra att lyssna på. Relevanta och duktiga gästföreläsare också.» (Mycket bra)
- Johan är grym!» (Mycket bra)
- Johan Linton is the man!» (Mycket bra)
- Mycket välstrukturerat, genomfört och i övrigt korrekt genomförande. Tydliga direktiv och få eller inga oklarheter.» (Mycket bra)
- Otroligt intressanta föreläsningar!» (Mycket bra)
- Strålande insats och klanderfritt organiserande!» (Mycket bra)
- Johan Linton är grym! Han gjorde alla föreläsningar intressanta. » (Mycket bra)

11. Sammanfattande intryck

Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen? Kommentera gärna.

87 svarande

Dåligt»1 1%
Ganska dåligt»4 4%
Godkänt»13 14%
Gott»42 48%
Mycket gott»27 31%

Genomsnitt: 4.03

- Kursen var säkert bra för dem som är intresserade av arkitektur. Men jag ville bara ha MTS poäng. Så för mig var den lika intressant som för en arkitekt som läser kvantmekanik.» (Dåligt)
- Det kändes fullständigt onödig i min utbildning på Chalmers.» (Ganska dåligt)
- Hade aldrig läst den utan mts-kravet» (Ganska dåligt)
- Innehållet okej men på tok för låga krav.» (Ganska dåligt)
- Gästföreläsningen om svenska hus och hur dessa var byggda var väldigt intressant. Sätt husen i sverige i ett samhällsperspektiv. Föreläsaren bajsade lite väl mycket ord. » (Ganska dåligt)
- Kändes mest som ett måste (MTS kurs) inget jag egentligen ville ägna min tid åt.. Inget personligt just mot denna kurs utan allmänt onödigt med MTS kurser » (Godkänt)
- Vissa föreläsningar blev ibland lite abstrakta.» (Godkänt)
- Rolig kurs som ökar medvetandet hos studenten. Tycker dock att grupparbeteterna höll lite låg nivå» (Gott)
- Jag har börjat tänka väldigt mycket på arkitekturhistorian i de städer jag kommer till. Jättekul! » (Gott)
- Mycket bra med en frisk fläkt och ett alternativ till standardutbudet av tunga, trista och annars oinspirerande matte- och fysikkorvstoppningskurser utan vidare innehåll! Det kändes stimulerande att på andra vis än robotaktigt räknande få ta till sig kunskaper och erfarenheter, ur ett perspektiv som vi ingenjörer allt för ofta tycks förglömma, och vara hopplöst handfallna vid blotta anblicken av - det humanistiska. Helt rätt att denna kurs är obligatorisk, låt inte de stackars civilingenjörerna enbart tvingas räkna sig igenom fem långa år!» (Gott)
- En mycket inspirerande kurs som väcker intresset att resa och se olika städer i världen. Har fått ett helt nytt sätt att se på byggnader när jag går genom stan, så tack!» (Mycket gott)
- Lättillgängligt och passionerat.» (Mycket gott)
- Jag är väldigt glad att jag valde denna MTS-kursen. Det är ett ämne som jag, efter jag läst kursen, skulle vilja lära mig mycket mer om och som jag från början inte visste något om. Huvudföreläsaren, Linton, tycker jag var väldigt inspirerande och rolig att lyssna på.» (Mycket gott)
- Jag tyckte den var rolig och givande.» (Mycket gott)
- Roligaste kursen under min studietid» (Mycket gott)

12. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller upplägg vill du rekommendera kursansvarig att behålla till nästa års kurs?

- Behåll bussturen. »
- Alla städer som gås igenom bör vara kvar, kanske kan få in lite om London? Hade varit intressant.»
- den egna uppsatsen»
- Föreläsningar rörande Göteborgs arkitekturhistoria. Även uppsatsen.»
- Gästföreläsarna var väldigt bra, speciellt Gert Wingård och Laila Reppen.»
- Tid är bra.. Krockar inte med annat! Och läraren är kunnig!»
- Bussturen »
- Den individuella inlämningsuppgiften»
- Svårt att avgöra. Jag uppskattade speciellt de historiska perspektiven där olika städer jämfördes och diskuterades kring.»
- Fortsätt med rundturen i Göteborg och gör gärna fler sådana. Det blir ännu lättare att förstå när man är ute på "fältet"»
- Johan Lintons engagemang inspirerar, stort plus »
- Grupparbetet och de individuella uppsatserna med kommentarerna från gruppkamraterna.»
- Det beror helt på vilken sorts kurs man vill ha. Vill man att folk ska lära sig mycket är kursen helt fel. Vill man däremot att studenter ska kunna läsa den vid sidan av de vanliga studierna och få en lätt inblick i arkitektur är den mycket bra. »
- Redovisningstillfället var det jag lärde mig mest ifrån, både av att själv presentera och genom att lyssna på andra. Gästföreläsare uppskattas också :-)»
- Bussresan i gbg»
- den egna uppgiften, men ställ lite mer krav på att den ska beröra arkitektur, inte historia.»
- Bussturen och redovisningsmomentet var väldigt givande.»
- Gästföreläsningarna och stadsrundturen tycker jag verkligen ska vara kvar. Även friheten i gruppredovisningen, det är mycket roligare så.»
- Föreläsningarna, framför allt den som handlade om Göteborgs arkitektur. Jätteintressant!»
- Jag hade velat ha feedback på den individuella uppgiften som jag lade mycket tid på. Tror inte ens att den blev läst.»
- Det individuella arbetet»
- Gästföreläsare med olika bakgrund och arbete, spännande!»
- Magister Johan Linton är mycket ödmjuk, kunnig och framför allt kulturellt påläst och insatt i kursens ämnesområden. I vissa fall häpnar man rent ut sagt över hans allmänbildning! Det är en ren fröjd att delta i hans föreläsningar, varför jag verkligen rekommenderar att han stannar kvar som ansvarig lärare. Han ger ett mycket seriöst och behagligt intryck. De inledande föreläsningarna om antikens Rom och Venedig var absolut underbara och intressanta. Vågar man be om mer av detta tema till nästa år? Mycket bra med obligatorisk närvaro. Tråkigt att vissa studenter skriver under åt andra, ett sådant fusk är dock svårt att komma åt.»
- Gert Wingårds föreläsning och lektionen om platschefen för Göteborgs stadsplanering var väldigt inspirerande! »
- stadsresan, jätteintressant!»
- De individuella inlämningarna. Kändes som man fick lära känna den stad man behandlade på ett alldeles nytt sätt och på så sätt upptäcka den på nytt. Roligt.»
- Föreläsaren, Johan tror jag han hette. Mycket duktig och engagerande.»
- Den individuella inlämningsuppgiften, kanske med lite högre krav.»
- Inlämningen om en vald stad! Den var jätterolig eftersom man fick se staden med nya ögon»
- Det individuella arbetet»
- Upplägget i kursen är bra, men hade gärna sett mer matnyttig information inom varje ämne. Viktigt att behålla den guidade turen av göteborg, mycket trevligt! Även kul med gästföreläsare, de bidrog mycket till kursen.»
- Alla föreläsare, alltså Johan Linton och gästföreläsarna»
- Bra med att ha obligatoriska föreläsningar, enskilda uppsatser och att det inte var någon salstenta. Var väldigt intressant att lyssna på gästföreläsarna. Extra kul var det att höra om Göteborg och hon som pratade om så byggdes staden. »
- gästföreläsningarna. »
- Stadsrundturen!»
- Uppsatsen och kritik av övriga gruppen»
- Resan»

13. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- Gästföreläsningen med Gert blev tyvärr lite av en besvikelse, det blev väldigt långtråkigt när han endast gick igenom aktuella projekt. Går det möjligtvis få in mer tankar kring vad han inspireras av när han ritar? Finns det hus han själv inte gjort som han gärna vill prata om? Lite mer personligt, helt enkelt.»
- planeringen inför grupparbetet...»
- förklara dom olika stilarna bättre ur arkitektoniskt perspektiv»
- Inget som var särskilt jobbigt.»
- Under redovisningen var det väldigt mycket tid efter varje presentation som blev för lång. Finns det inte mer att säga tycker jag att det är onödigt att hålla kvar klassen.»
- Fler lektioner utanför föreläsningssalarna. Mer studiebesök och rundturer»
- Ett smidigt sätta att kolla närvaron, var mycket "fuskande" med närvaro listan som skickades runt.»
- Lite högre ställda krav på examinationen»
- Se ovan. »
- Förändra kraven, gör bedömningen lite hårdare alternativt ha en enklare Tenta som visar att viss förståelse uppnåtts. Utveckla föreläsningarna genom att sätta lite krav på de närvarande. Jag brukade sitta längst bak och se hur väldigt många satt med sina datorer och gjorde allt annat än att lyssna på föreläsaren vilket jag tycker är både omoget och respektlöst mot föreläsare. Våga ryta till :-)»
- högre krav absolut på att den egna skrivuppgiften. många andra i gruppen skrev om historia inte arkitektur.»
- Inget särskilt.»
- Mycket fokus på Göteborg, hade varit kul att få mer historia om Stockholm också.»
- Jag hade önskat någon form av feedback, både på den individuella uppgiften och på gruppuppgiften.»
- Bussturen var väldigt bra!»
- Finns inte riktigt något som bör tas bort»
- Vissa föreläsningar fokuserade mer på konst och konstverk än byggnader, det kändes en aning irrelevant.»
- Ta bort - oengagerade och oförberedda gästföreläsare! Låt de noga tänka efter vad de ska tala om. Den stackars arkitekt-madamen från Malmös stadsbyggnadskontor gjorde ett förfärligt jobb. Tyvärr också Gert Wingårdh, vars föredrag hade oroväckande likheter med ett jag närvarade på i en annan kurs. Förändra- se ovan! Hur? Fundera på hur det som ska föreläsas om är aktuellt för kursen och kursmålen. Jag fascineras av t.ex. antikens historia, städers utveckling under tid, etc., men inte av att höra någon prata väl om sitt företag och vilka projekt man jobbat med i samtiden, tyvärr.»
- Lite mer röd tråd i föreläsningarna. Beskriva mer om olika stilar, mer i detalj på byggnader! »
- Mer handledning i grupparb hade varit bra. Kanske att få kommentarer på ideerna som skickas in i början»
- Viktigast att förändra. Gruppindelning! Det är svårt att arbeta i grupp om alla i gruppen har olika scheman. Detta gör att det knappast blir ett grupparbete utan snarare individuellea arbeten som sys ihop. Dessutom är det är svårt att arbeta med personer som inte alls har intresse av ämnet, som bara vill få kursen överstökad. Det är väl nyttigt att träna på att jobba med sådana människor men här anser jag att det förstör kursen. Hade jag jobbat med personer som var genuint intresserade av kursen så hade arbetet blivit mer inspirerande. Tips: se på den grupp som hade presentationen om vad man kan göra med onyttjade ytor i staden. Den gruppen bestod av personer från samma sektion vilket ledde till ett inspirerat arbete.»
- se fråga 12»
- Höj kraven för att få bort omotiverade studenter. Det är aldrig kul att göra ett grupparbete med helt omotiverade människor. För många ser denna kurs som "enkla poäng".»
- Det var väldigt olika kvalitet på grupparbetsredovisningarna. Kanske ha det lite mer ordnat så det blir samma nivå på arbetena. Jag hade önskat att det var mer som handlade om kända byggnader, husstilar genom åren och liknande än kultur och konst/mode i städerna. »
- det blev en del upprepningar på föreläsningarna. Kanske värt att se över innehållet så det blir mer varierat så varje föreläsning känns mer meningsfull. »
- När chefen för stadsbyggnadskontoret var på besök ställde vi frågor istället för att hon visade sin förberedda presentation. Det var inte så bra tycker jag, jag hade hellre lyssnat till vad hon hade att säga»Kursutvärderingssystem från