ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Ergonomi, LMU057

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-13 - 2008-01-27
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

10 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»1 10%
Cirka 25 timmar»4 40%
Cirka 30 timmar»3 30%
Minst 35 timmar»2 20%

Genomsnitt: 3.6

- Det var mycket strul mellan kursläraren och schemaläggaren. Vissa lektioner togs bort på schemat, men våran lärare hade dom ändå. Så man kom ofta till skolan utan att veta var, när eller om vi ens hade någon lektion. » (Cirka 25 timmar) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Arbetsbelastningen i denn kurs har vart ovanligt hög!» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

10 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»6 60%
100%»4 40%

Genomsnitt: 4.4

- STRUL MED SCHEMAT: allt stod ju inte med på schemat, salar var dubbelbokade, föreläsare glömdes bort av examinatorn osv. osv.» (75%)
- På grund av schemaproblemen så vet man inte ifall man missat eller varit med på allt.» (75%)
- Med undantag för någon enstaka föreläsning som inte varit tillräcklig information om. ATT, NÄR och VAR den hållits.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

10 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 10%
Målen är svåra att förstå»1 10%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 60%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 20%

Genomsnitt: 2.9

- Man hade i princip ingen aning om vad man skulle lära sig. Det var för mycket olika saker som läraren föreläste om, så man hade ingen övergripande koll på vad kursens mål var.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 55%
Nej, målen är för högt ställda»4 44%

Genomsnitt: 2.44

- Men en bättre balans önskas mellan ren teori och projektarbetena. Teoritentan har en FÖR betydande del (poängmässigt) i förhållande till projektarbetet som tar upp en STOR del av tiden. Ge projektarbetet mer utrymme och väv in mer av teoriredovisning i presentationerna. Ge det dessutom en högre poängdel än det har idag. Projektarbeten är en BRA form för inlärning!!! om man ges rimliga villkor för att klara av dem. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Kursen skulle lätt kunna delas upp i två.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 22%
Ja, i hög grad»6 66%
Vet ej/har inte examinerats än»1 11%

Genomsnitt: 2.88

- Tyckte inte riktigt att tentan överensstämmde med det som stod i kunskapsmålen» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»8 80%
Ganska stor»1 10%
Mycket stor»1 10%

Genomsnitt: 2.3

- ljud och ljusdelen jätteviktig (att döma av tentan) men detta lades ca 4 timmar på, varav två inte stod med på schemat så många missade.» (Ganska liten)
- Dålig struktur på föreläsningar. Åhörarkopior saknades ibland på kurshemsidan. » (Ganska liten)
- Examinatorn har ingen röd tråd i undervisningen. Han följer inte boken för 5 öre. Visst, han tar upp en hel del av det som stod i den, men eftersom det inte var i en förståelig ordning så var det svårt att förstå vad han pratade om. Och eftersom han felbetonar meningar så att t ex "Tillståndsmyndigheten kan komma med vite som vapen" istället uppfattas som "Tillståndsmyndigheten kan komma med vapen" så blir det lite flummigt. Felfördelning av tid på ingående delar. Tydligen var till exempel ljud och ljusdelen jätteviktig (att döma av tentan) men detta lades ca 4 timmar på, varav två inte stod med på schemat så många missade.» (Ganska liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Det har varit svårt att förstå strukturen och följa kursens röda tråd» (Ganska liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Det man lärde sig på lektionerna visade sig vara det som skulle tenteras.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»1 11%
Ganska liten»4 44%
Ganska stor»4 44%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.33

- » (?) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Kurslitteraturen hans knappt med och det visade sig att den inte testades på tentamen ändå.» (Mycket liten)
- åhörakopier bra men dålig kurslitteratur» (Ganska liten)
- lärandet skedde under projekt bla mha kursliteratur» (Ganska liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Boken var mycket tungläst, men även informationsrik. Mycket "överflödig"/"onödig" information fanns också i boken. Sidanvisningar till varje kapitel hade varit mycket till hjälp! » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

10 svarande

Mycket dåligt»1 10%
Ganska dåligt»3 30%
Ganska bra»6 60%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- Hemsidan borde ha använts mer till att informera om inställda lektioner så att vi slapp all förvirring med schemaändringar.» (Mycket dåligt)
- Det har varit alldeles för många schemaändringar som inte har varit tillräckligt tydlig information om. De borde hamna på kurshemsidans "löpsedel", dvs förstasida!» (Ganska dåligt)
- SCHEMA??!!» (Ganska dåligt)
- schemat på kurshemsidan matchade inte med schemat för kursen, ändringar kom inte och jag visste inte att detta va så vilket ledde till massvis med missförstånd och missade obligatoriska undervisningstilfällen.» (Ganska dåligt)
- Många material lades ut för sent på kurshemsida, så man fick det lite stressigt på slutet när allt lades upp på en gång» (Ganska bra)
- De mesta materialet fanns på kurshemsidan = bra. Men däremot var schemat väldigt struligt! Svårt att veta om/när man hade lektion och var man skulle vara samt vad som skulle gås igenom på lektionen på grund av ständing förändring av utdelat kurs-PM. Dåligt att inte kurs-PM och schema på studieportalen var "synkade" med varandra: problem då man inte visste var gästföreläsningarna skulle äga rum. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 30%
Ganska bra»4 40%
Mycket bra»2 20%
Har ej sökt hjälp»1 10%

Genomsnitt: 3.1

- Hade ganska ofta ha möjligheten att ställa frågor, däremot var svaren inte alltid lätta att förstå.» (Ganska dåliga)
- Läraren verkade inte ha så bra koll. Det var mycket oreda i kursen, genomgående.» (Ganska dåliga)
- Hans E. har varit lätttillgänglig och inte verkat vara besvärad av att man kommit upp till hans kontor för att ställa frågor. BRA!!!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 20%
Mycket bra»8 80%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.8

- Man pratade mer med sina medstudenter då man inte fick bättre information av läraren.» (Ganska bra)
- under projekt tid I grupp » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»3 30%
För hög»7 70%

Genomsnitt: 4.7

- Flera moment, som tex minirapporten om VIDAR, kändes som overkill. Det hade räckt med en grundlig diskussion om programmets för- och nackdelar samt dess användbarhet.» (För hög)
- Det krävdes för mycket i denna kurs. Kraven var för höga i alla delar, speciellt med tanke på hur mycket tid vi hade för respektive del.» (För hög)
- Ja, alltså: 7 grupparbeten och en STOR tenta (490 sidor i boken + massa pp-slides, varav alla inte ens hade gåtts igenom hela)» (För hög)
- två större delprojekt som tog nästan hela kurstiden, ett flertal mindre deluppgifer och en mycket stor tenta med krav på djupgående detaljkunskap i 300 sidor svårläst kursliteratur man knappt fick tid att läsa pga projekten.» (För hög)
- Alldeles för mycket att göra! Svårt att hinna med alla små projekt och de stora projekten samtidigt och att på samma gång försöka ligga i fas i den andra kursen man läste. » (För hög)
- Det var för mycket grupparbeten under hela kursen, det fanns inte tid över till att läsa kurslitteraturen. Nästan som att läraren verkade tro att vi bara läste en kurs under den perioden.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»5 50%
För hög»5 50%

Genomsnitt: 4.5

- lagom i annan kurs» (Hög)
- Väldigt mycket att göra hela tiden. Spenderade ofta hela dagarna från 8:30-18 i skolan. » (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»5 50%
Godkänt»3 30%
Gott»1 10%
Mycket gott»1 10%

Genomsnitt: 2.8

- Ämnet upplevvde jag som väldigt intressant, men jag tröttnade på det efter denna kurs! Jag upplever inte att kursen väckt mitt intresse för ergonomi, snarare tvärtom! Kursen skulle kunna bedrivas med mycket roligare metoder. Det är inte så kul att utföra två betygsgrundande projekt samtidigt som man ska läsa en bok på ett antal 100 sidor. Skulle vara mycket roligare med en bok som är anpassad för svenska arbetsmiljölagar och projekt där man får välja själv vad man vill arbeta med och forska vidare på!» (Dåligt)
- Det är ett jätteintressant ämne, men så himla flummig kurs, har aldrig varit med om dess like!» (Dåligt)
- Svårt att få struktur på föreläsningarna. Struligt med schemat. Tungläst kurslitteratur. Alldeles för hög arbetsbelastning på projektarbetena i förhållande till de poäng de var värda. » (Dåligt)
- Läraren hade inte läst igenom de arbeten vi skrivit då han skulle kommentera och ge respons på dessa. Olika poäng delades ut beroende på hur dessa grupparbetens resultat blev, poängen skulle sedan slås ihop med poängen på tentamen. Men vi fick inte reda på hur vi låg till innan tentan, eftersom läraren hann inte det. Man hade därför ingen aning om hur man låg till.» (Dåligt)
- Men det har varit väldigt spretigt. Ena lektionen pratar man om arbetsmiljölagar för att nästa prata om muskler och mänskliga fel. En tydligare helhets bild vid kursstart hade jag uppskattat, så att man får en god övergripande bild av vad man har att vänta.» (Godkänt)
- mycket givande och roligt projekt, onödig tenta, passar inte kursen.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- viktiga inlämningsprojeckt, SVID-föreläsningen, studiebesöket på volvo»
- Besöket på Volvo!!! Projektarbetet, men mer uppvärderat och med mer teorikrav "inbyggda" i presentationerna.»
- Framförallt studiebesöken samt gästföreläsare! Det är roligt att höra hur ergonomi kan används och annvänds ute i arbetslivet. Laborationerna tycker jag var mycket givande!»
- Hmm... Volvobesöket, utomstående föreläsares besök.»
- projekten»
- De stora projekten där man förbättrar en studiemiljö var väldigt intressanta och lärorika. Jättebra att de är uppdelade i två delar! »
- De stora projektarbetene»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- minska arbetsbördan, införskaffa bättre kurslitteratur»
- Mycket bättre struktur! Då det ställs krav på prestationer av oss elever, så tycker jag att vi har rätt att ställa krav på att det finns tydlig information om schemaändringar (Time Edit har varit ett skämt i den här kursen, med flera "blanka dagar" där det ändå varit föreläsningar!). Att salar som anges på schemat verkligen är de salar som man ska vara i. All brist på information och otydlighet gör att man känner sig nonchalerad.»
- Antingen bok eller bedriva också undervisningen på engelska. Det är väldigt förvirrande att behöva lära sig samma uttryck två gånger, både på svenska och engelska. Valfritt område vid de båda projekten!»
- Byt litteratur, fixa en struktur, (tips är att utgå från kursmålen, de är bra) planera bra från början så att man inte behöver undra om man har en föreläsning eller inte. Ändra inte om så himla mycket i planeringen!»
- tentan bör bli mitt-dugga, ev större projekt speciellt delprojekt 2. Schemana måste vara synkade! »
- Projektarbetena borde vara värda mer poäng! Om JACK ska ingå i redovisningen bör man ha en genomgång på hur programmet fungerar. JACK var ett tidskrävande moment när man inte riktigt visste hur man skulle hantera programmet. »
- Ta bort labbarna som kräver inlämning, gav en inte särskillt mycket»
- Bättre planering, vi visste inte om vi skulle ha föreläsning eller inte. Föreläsningarna kom inte i logisk ordning utan handlade om nya saker varje gång.»
- Att läraren har mer koll på lektioner och liknande. Att arbeten hinns med att läsas igenom INNAN studenterna får tillbaka dem, så att man kan få veta vad som är rätt och inte. Ett byte av lärare borde kanske övervägas?!»

16. Övriga kommentarer

- mer sidanvisningar»
- Extremt dålig planering. Väldigt många studenter i kursen var förvirrade och irriterade på att hela kursen var så strulig.»
- Jag tycker att jag lärt mig mycket, hoppas bara inte det är ytinlärning med tanke på den höga arbetsbelastningen. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från