ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIELL vt13 - Ekonomi och organisation, LMU450

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-05
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

23 svarande

Högst 15 timmar»12 52%
Cirka 20 timmar»7 30%
Cirka 25 timmar»2 8%
Cirka 30 timmar»1 4%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 1.78

- Projektkursen har i stort sett tagit all del av icke schemalagd tid.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

23 svarande

0%»1 4%
25%»2 8%
50%»2 8%
75%»7 30%
100%»11 47%

Genomsnitt: 4.08

- En hel del föreläsningskrockar under läsperioden gjorde det omöjligt för personer som läste EDA321 Digitalsyntes att gå på alla föreläsningar.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 22%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 40%

Genomsnitt: 2.95

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 83%
Nej, målen är för högt ställda»3 16%

Genomsnitt: 2.16

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 35%
Ja, i hög grad»9 45%
Vet ej/har inte examinerats än»4 20%

Genomsnitt: 2.85

- Tyckte att grundläggande frågor saknades och därmed testade examinationen inte alla mål, bara vissa specifika.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»2 9%
Ganska stor»11 50%
Mycket stor»8 36%

Genomsnitt: 3.18

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»3 13%
Ganska liten»8 34%
Ganska stor»10 43%
Mycket stor»2 8%

Genomsnitt: 2.47

- Lärarnas powerpoint-presentationer är så bra så man kommer väldigt långt på de.» (Mycket liten)
- Olika för olika personer, jag fick i alla fall ut mer av föreläsningarna än kurslitteraturen.» (Ganska liten)
- Blå lilla boken gillade jag inte. Var för detaljerad, hade kanske hjälpt med större avgränsningar i läsrekomendationerna (som lärarna gav i schemat.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»8 38%
Mycket bra»12 57%

Genomsnitt: 3.52

- Förslag till övningsuppgifter man kan göra tidigare i kursen hade varit bättre» (Ganska dåligt)
- Övningstal delades ut för sent!» (Ganska bra)
- Facit till övningstentorna hade varit trevligt.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»7 33%
Mycket bra»13 61%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 3.71

- Fanns inte jättemycket tid för frågor på övningarna» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 28%
Mycket bra»13 61%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.61

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»16 72%
Hög»6 27%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.27

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 22%
Hög»13 59%
För hög»4 18%

Genomsnitt: 3.95

- En projectkurs tog upp största delen av tiden. Kurser som går tenta av senare fick nedprioriteras.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Godkänt»6 27%
Gott»13 59%
Mycket gott»2 9%

Genomsnitt: 3.72 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Intressant och viktig kurs! Proffsiga lärare och bra kursadministration. Jag är mycket nöjd med denna kurs!» (Mycket gott)
- Kul kurs med bra föreläsare.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- De obligatoriska övningarna (förutom gjuteriet, den var inte särkskilt givande)»
- Kaj och Susanne. De är båda strålande lärare!»
- Föreläsarna»
- Susanne»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tentamen. Mer grundläggande frågor så man har en chans att klara den utan att vara superpåläst på just de mycket specifika områden som berördes på tentan.»
- Fler tentor från föregående år, så att man har mer att träna på.»
- Ge förslag på räkneuppgifter tidigare, rekomendera också efter vilken föreläsning som räkneuppgifterna är aktuella. Fler räkneuppgifter på Balans-/Resultatrapport»

16. Övriga kommentarer

- Väldigt intressant kurs och strålande lärare! Jag är mycket nöjd med denna kursen.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.72

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.72
Beräknat jämförelseindex: 0.68


Kursutvärderingssystem från