ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp3-4 11/12 Projektarbete produktion, LBT241

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-26 - 2012-04-15
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 21%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 8%
Godkänt»4 33%
Gott»6 50%
Mycket gott»1 8%

Genomsnitt: 3.58 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Upplevde inte att jag fick den inblicken i produktionsskedet som jag ville.» (Godkänt)
- För lågt ställda krav och lärde mig ganska lite egentligen...» (Godkänt)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.58


Lärandemål

efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

1. beskriva de olika arbetsuppgifter som en ingenjör kan ha på en byggarbetsplats
2. beskriva en projektorganisation och dess arbetssätt
3. beskriva samspelet mellan entreprenör, underentreprenör, byggherre och konsulter
4. utarbeta och presentera en arbetsmetod för en vald aktivitet.
5. analysera en arbetsplats med BIM verktyg


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 75%

Genomsnitt: 3.75

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 8%
Ja, målen verkar rimliga»11 91%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.91

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»2 16%
I viss utsträckning»6 50%
Ja, i hög grad»4 33%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.16

- Själva rapporten var svår att få omfattande på ca 2000 ord. skulle kanske kunnat vara lite större» (I viss utsträckning)
- » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»3 25%
Ganska liten»4 33%
Ganska stor»5 41%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.16

- Det har inte varit så mycket undervisning, utan merparten har varit på eget ansvar» (Ganska liten)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»3 25%
Ganska liten»6 50%
Ganska stor»2 16%
Mycket stor»1 8%

Genomsnitt: 2.08

- Mycket stor under dataövningarna. (Fimerna)» (Ganska liten)
- Det var en bra återkoppling till litteratur vi använt tidigare» (Ganska stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 8%
Ganska bra»7 58%
Mycket bra»4 33%

Genomsnitt: 3.25

- Ping-pong administrationen funka bra» (Ganska bra)
- Det bästa vore om allt sker via kurshemsidan, antingen pingpong eller studentportalen. Detta blandat med mail Blir rörigt. Det gäller alla kurser!!!» (Ganska bra)
- Det är ju Mikael vi snackar om!» (Mycket bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»2 16%
Låg»3 25%
Lagom»7 58%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.41

- Hade kunnat vara lite högre tempo då det var en 7,5 hp kurs, men det tempo som var är uppskattat då examensarbete skett parallellt.» (Lagom)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 41%
Mycket bra»6 50%
Har ej sökt hjälp»1 8%

Genomsnitt: 3.66

- Inte så mycket lektioner/föreläsningar att fråga på, men micke är alltid snabb att svara på mejl eller om man söker upp han.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 25%
Mycket bra»9 75%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.75

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 16%
Lagom»6 50%
Hög»4 33%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.16

- Men lagom i förhållande till allt annat som ska hinnas med! » (Låg)
- arbetsbelastningen var lagom men kommunikationen mellan lärere i engelska och övriga kurser under perioden kunde vart bättre. Man fick höra motstridig information från dessa håll vilket var lite förvirrande.» (Lagom)
- Svårt att hinna med ex-jobbet samtidigt och engelskan tog mycket energi pga att det var oklart vad som skulle göras med vilka grupper i vilken kurs.» (Hög)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- ADP-plansövningen, riktigt bra!»
- Diskussionstillfället som avslutade kursen»
- Kul att man får med studiebesök i kursen, det är nog bra för många att komma ut på en arbetsplats. Kul att testa på Navisworks.»
- Mikael»
- Det "breda" innehållet i kursen.»
- Datorövningen med BIM»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Skulle vilja få bättre kunskap om AB04 och mer relevanta föreläsningar. Kanske av en engagerad arbetsledare eller platschef?»
- mer fokus på vad en byggingenjör arbetar med i produktionen och mindre på ett specifikt arbetsmoment.»
- samarbetet med eneglskakursen»
- Det måste finnas tydligare formulerat vad det är som skall lämnas in och presenteras. Att engelskan skulle vävas in i kursen förstod jag inte alls syftet med, det är bättre om den är en egen kurs. Det hade varit kul om några av föreläsningarna handlade om något annat än BIM. Det känns inte som att många av kursmålen är uppfyllda. Det var inte många som inte lärde sig något nytt, det man vet efter kursen visste man innan. »
- Inget»
- Klarare samarbete med engelskan-»
- Högre krav så att man lär sig mer!»


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Det hade varit roligt om man utvecklade NavisWorks delen i kursen. Kändes väldigt vettigt att i alla fall ha sett det i övningen. »
- Tack för en lärorik kurs!»
- Tack för en bra kurs.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.58
Beräknat jämförelseindex: 0.64

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från