ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Tillämpad matematik Kf, TMA225

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-21 - 2008-09-17
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: peter hellqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiteknik med fysik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»7 50%
Cirka 20 timmar»5 35%
Cirka 25 timmar»2 14%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.64

- Mer mot slutet.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»1 7%
50%»1 7%
75%»4 28%
100%»8 57%

Genomsnitt: 4.35

- Jag var bara på någon enstaka studioövning. Var på nästan alla föreläsningar.» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 28%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 42%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 28%

Genomsnitt: 2.71

- Eftersom det inte från början tydligt framgick vilka delar av kruslitteraturen som behndlades skulle medfördel målen kunnat vara tydligare formulerade. Trots att inte litteraturen anses nödvändig för att klara kursen anser jag att den möjligheten ändå skall ges och att tillräckligt tydliga ramar skall anges för att den nedlagda tiden skall vara motiverad. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Syftet med kursen är bland annat att "[...] ge fördjupade kunskaper om matematisk modellering med partiella differentialekvationer". Någon vidare kunskap om modellering får man inte i kursen. Den handlar nästan bara om FEM och projektion.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- I praktiken är dock arbetsbelastningen ganska låg, och nivån inte särskilt avancerad efter de första veckorna.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 25%
Ja, i hög grad»4 33%
Vet ej/har inte examinerats än»5 41%

Genomsnitt: 3.16

- Examinationen är alldeles för lätt! Dessutom var den verkliga tentan väldigt lik övningstentan. Hur vet man då om studenterna har lärt sig något?» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»5 35%
Mycket stor»9 64%

Genomsnitt: 3.64

- bobos studiopass har givit mycket förståelse.» (Ganska stor)
- Bra lektioner, bra allt, kanske repetera lite mer sista veckan» (Mycket stor)
- Korrelationen mellan de behandlade momenten och efterfrågade kunskaper i tentamen och projekt var stor.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp var avsnittet om serier och potensserier för din förståelse av motsvarande kursmoment

14 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»8 57%
Ganska stor»4 28%
Mycket stor»1 7%

Genomsnitt: 2.35

- Ingick väll inte i kursen så den här frågan är väll inte ens relevant» (Ganska liten)
- Eftersom dessa delar ej ingick i tentamen har ingen tid, utöver deltagande under motsvarande föreläsningar, lagts ned för närmare förståelse, varför inget exakt uttalande kan göras i denna fråga. Planenligt kommer detta istället göras i slutet av sommaren eftersom dessa kunskaper skall vara färska inför de kurser där de efterfrågas. Kanske skulle en sommarkurs finnas tillgänglig istället?» (Ganska liten)
- Svårt att säga -- detta blir inte aktuellt förrän nästa år. Avsnittet om serier var dock extremt översiktligt jämfört med F:s motsvarande avsnitt.» (Ganska liten)
- Iom att det är en förberedelse inför senare kurser så ar det svårt att säga nu, men jg tycker ändå att det är bra att man har försökt göra de fortsatta studierna lättare på det viset.» (Ganska stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»4 30%
Ganska liten»2 15%
Ganska stor»7 53%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.23

- Räkneuppgifterna är grymmt bra och facit till de är guld värda. Bra att allt står så utförligt där, lärde mig mycket på det. Köpte inte boken» (Ganska stor)
- Kurslitteraturen låg på en högre nivå en kursen och var formulerad på ett sätt som inte helt sammanföll med föreläsningarna vilket underminerade dess tillförlitlighet. Däremot var de på hemsidan tillgängliga materialet mycket välformulerat och kompleterade samt förtydliga förläsningarna på ett ypperligt sätt.» (Ganska stor)
- har endast läst materialet från kurshemsidan, inga böcker.» (Ganska stor)
- Boken är bra! Dock inte nödvändig för att klara kursen.» (Ganska stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 42%
Mycket bra»8 57%

Genomsnitt: 3.57

- hemsidan, skulle kunna struktureras på ett bättre sätt. istället för att behöva scrolla genom hela innehållet, kan man snarare lägga upp länkar.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 14%
Mycket bra»11 78%
Har ej sökt hjälp»1 7%

Genomsnitt: 3.92

- Grymmt snabb på att svara på mail» (Mycket bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 35%
Mycket bra»6 42%
Har ej sökt samarbete»3 21%

Genomsnitt: 3.85

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»1 7%
Låg»3 21%
Lagom»8 57%
Hög»2 14%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.78

- Kursen börjar högt men sjunker sedan i nivå och arbetsbelastning. Omkring läsvecka 3 har man lärt sig huvuddelen av kursens innehåll.» (För låg)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»7 50%
Hög»5 35%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.42

- Med detta vill sägas att tempot var lågt i början av perioden och nästan alltför högt i slutet eftersom samtliga tre kurser skulle examineras och tre projekt skulle lämnas in (två av vilka dock var frivilliga). Eftersom föreläsningarna i flertalet fall är avgörande för inlärning och förståelse för övrigt kursmaterial finns inte alltför stora möjlighet för framförsikt, trots att alla anvisningar följs vad gäller läsning av kurslitteratur samt lösning av relevanta uppgifter, varför tiden onekligen blir knapp i slutet av perioden.» (Hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 21%
Gott»8 57%
Mycket gott»3 21%

Genomsnitt: 4

- Eftersom serierna skulle med i kursen tycker jag att de kunde ha fått större utrymme.» (Godkänt)
- Kursen är mycket intressant men alltför ytlig.» (Godkänt)
- Rolig och inspirerande kurs.» (Mycket gott)
- ja, den här kursen har i alla fall ökat mitt intresse för matematik/Tillämpad matematik.» (Mycket gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Räkneuppgifterna + lösningsmanual, bobo, projektet som var kul och bra, föreläsningarna»
- Arbetet med rapporten.»
- Projekt och studioövningar.»
- Projektet i matlab»
- Föreläsningarna.»
- Den teoretiska delen av kursinnehållet. Konstruktion av FEM-lösare i 1D.»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- försök ta med lite "verkliga" exempel i genomgång på övningar.det är lättare att förstå om man kan sätta saker i ett sammanhang»
- Tydligare genomgång av *hattfunktioner *hur mass, styvhets-matriser är uppbyggda »
- Föreläsningarna upplevde jag som något ostrukturerade. I och med att det inte fanns någon riktig kurslitteratur var det svårt att läsa in saker på egen hand. »
- Fattade inte så mycket om hur man gör när man löser 2D problem. Dåligt att du inte lägger ut svar på alla frågor på övningstentan och när man dessutom efterfrågar dessa förväntas riktiga svar att läggas ut. Lägg gärna ut förra årets tenta också»
- Mer Matlab-kod att skriva själv.»
- Mer struktuerade studioövningar, tydligare ramar vad gäller vilka delar av angiven litteratur som ingår i kursen.»
- Inget, jag var mycket nöjd med kursen.»
- Mer om serierna.»
- Kursen behöver förändras i grunden för att bli riktigt bra. Det vore bra med mer teoretiskt material, t ex om feluppskattning, numeriska metoder, modellering, meshning, tidsdiskretisering etc. Om hela kursen var som LV1-LV3 skulle man ha lärt sig mycket nyttiga saker! Lösning av 2D-problem leder inte till någon djupare insikt, men tar mycket tid.»

17. Övriga kommentarer

- Kriterierna borde vara mer tydliga. Man vet inte riktigt vad som krävs i Matlab-prjektet, vad man ska förstå och vad man bara får "acceptera"...»
- Trevlig examinator!»


Kursutvärderingssystem från