ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematisk statistik för K,, TMA072

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-21 - 2008-09-08
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: peter hellqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»8 42%
Cirka 20 timmar»7 36%
Cirka 25 timmar»3 15%
Cirka 30 timmar»1 5%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.84

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»2 10%
25%»0 0%
50%»4 21%
75%»7 36%
100%»6 31%

Genomsnitt: 3.78

- Endast projektet. » (0%)
- Snarare c:a 70%» (75%)
- >75%» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»14 73%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 15%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 10%

Genomsnitt: 1.63

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 11%
Ja, målen verkar rimliga»8 88%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.88

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 18%
Ja, i hög grad»5 45%
Vet ej/har inte examinerats än»4 36%

Genomsnitt: 3.18


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»3 15%
Ganska liten»4 21%
Ganska stor»8 42%
Mycket stor»4 21%

Genomsnitt: 2.68

- Har inte deltagit i föreläsningssalen» (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»3 15%
Ganska liten»3 15%
Ganska stor»10 52%
Mycket stor»3 15%

Genomsnitt: 2.68

- Har inte haft tillgång till kurslitteraturen förens ca. 5 dar innan tentan.» (Mycket liten)
- Bra bok.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»2 10%
Ganska bra»12 63%
Mycket bra»4 21%

Genomsnitt: 3

- Ingen kurshemsida och ingen information på denna. Endast föreläsningsmaterial. Hade gärna sett detta på hemsidan om man inte har möjlighet att närvara på samtliga föreläsningar.» (Mycket dåligt)
- Materialet skall finnas på studieprortalen, det gjorde den inte under hela kusren.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 15%
Ganska bra»6 31%
Mycket bra»8 42%
Har ej sökt hjälp»2 10%

Genomsnitt: 3.47

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 31%
Mycket bra»12 63%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.52

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»1 5%
Låg»6 31%
Lagom»11 57%
Hög»1 5%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.63

- Tyckte att det var mycket enkelt de tre första föreläsningarna, det gick väldigt långsamt frammåt, därav frånvaron från nästkommande föreläsningar. » (För låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»4 21%
Hög»9 47%
För hög»5 26%

Genomsnitt: 3.94

- Det var jobbigt med GKT-projektet som tog mycket tid vilket gjorde att de andra kurserna blev lidande.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 10%
Godkänt»7 36%
Gott»6 31%
Mycket gott»4 21%

Genomsnitt: 3.63

- För lågt tempo, åtminstone i början. Kan inte uttala mig om senare delen av kursen. » (Dåligt)
- Aila är en väldigt bra och duktig lärare! Hon lägger ner tid på oss elever när vi behöver hjälp och hon förklara lugnt och bra. Aila gör det till en rolig och intressant kurs!» (Mycket gott)
- Tycker Aila är en jättebra lärare och det var hon som gjorde att kursen var så intressnt som jag tycker den var! Absolut den roligaste kursen jag läst! Boken var mycket bra och tempot precis lagom. Kul med ett projekt och det var lagom stort. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Aila är jätte bra lärare. det bästa jag har haft i Chalmers»
- Aila!»
- Övningarna, boken.»
- Läraren Aila, samma kursbok, det lilla projektet.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag tycker inte att laborationen gav speciellt mycket»
- Högre tempo.»
- Dimitri och Oscar är inte alls bra, helt kaaaaasssssss! de var inte bra på att förklara och det kändes att de inte var insatta i ämnet.»
- Övningslärarna var ok men för att bli bättre behöver de engagera sig mer. De tog sig inte tid att lära oss allt vi behövde veta och det var svårt att få hjälp med vissa uppgifter i boken eftersom övningslärarna inte själv kunde lösa uppgifterna och ibland inte ens förstod texten och frågeställningen.»
- Ingenting.»
- Övningarna har varit mycket dåliga, dåligt förberedda genomgångar under övningarna. Att rekommendera folk att köpa boken känns också rätt onödigt då det räcker gott och väl handouts.»
- Medan Aila var jättebra skulle man nog byta de två killarna som var assistenter på övningarna. Ofta fick man förklara uppgiften för dom, de borde läsa sig in lite mer på kursen kanske...»

16. Övriga kommentarer

- Bra kurs.»
- Jättebra och mycket givande kurs!»


Kursutvärderingssystem från