ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Z årskurs 1-3, TKAUT

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-09-05 - 2013-08-20
Antal svar: 1
Procent av deltagarna som svarat: 20%
Kontaktperson: Marie Iwanow»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

1 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»1 100%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 3

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

1 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 100%
75%»0 0%
100%»0 0%

Genomsnitt: 3


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

1 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 100%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»0 0%

Genomsnitt: 3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

1 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»1 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

1 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 100%
Ja, i hög grad»0 0%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2

- Med denna fråga är det viktigt att inte skicka enkäten förrän tentan faktiskt har ägt rum!» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

1 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»1 100%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 3

- Ska man lägga till en generell fråga om hur bra/dålig undervisande personal var?» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

1 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 100%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2

- Om det förekommer olika slags littertur? Ska man förtydliga frågan genom att påminna om möjligheten att skriva fritextsvar?» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

1 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 100%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

1 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 100%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

1 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 100%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

1 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 100%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

1 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 100%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

1 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 100%
Gott»0 0%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Mittmöten där kursdeltagare och lärare tar upp detaljerna och där det finns möjlighet att justera sådant som nte fungerar!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

16. Övriga kommentarer

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3
Beräknat jämförelseindex: 0.5


Kursutvärderingssystem från