ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Programutvärdering AE2

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-08-30 - 2012-09-18
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg


Inledning

Under din tid på Chalmers läser du många kurser som på olika sätt bidrar till att du ska nå examensmålen för en kandidatexamen. Högskolorna kommer i år att granskas av Högskoleverket (HSV) för att se om undervisningen håller den kvalitet som förväntas. En del av granskningen är en genomgång av vad som ingår i utbildningens olika kurser där alla aktiviteter tillsammans bidrar till att nå de allmänna examensmålen.


För att vi ska få en bild av hur ni AE-studenter uppfattar att olika examensmål uppfylls ber vi er att svara på den här programutvärderingen som delvis bygger på de frågor som HSV ställer, och som för dig gäller de första två åren på AE.

En del av frågorna har en ganska omfattande text. Om du hellre vill det, så svara enbart på de tre frågorna i slutet, vad har varit bra med programmet, vad har varit mindre bra och bör ändras samt är det något du saknat i programmet.

1. Kan du uppskatta hur mycket följande examensmål uppfyllts?

Uppskatta och visa detta genom att välja på en tiogradig skala!

Matrisfråga

AE-utbildningen har gett mig en fördjupning inom huvudområdet samhällsbyggnadsteknik
8 svarande

Stämmer inte alls»0 0%
0 0%
0 0%
1 12%
1 12%
0 0%
1 12%
0 0%
1 12%
Stämmer helt och hållet»4 50%

Genomsnitt: 8.12

2. Kan du uppskatta hur mycket följande examensmål uppfyllts?

(Förklaring hämtad ur wikipedia: Vetenskap är utvecklande av tidigare okänd objektiv kunskap med systematiska metoder. Vetenskapliga metoder innefattar en kombination av empiri (prövande av hypoteser, teorier och modeller genom observation, experiment, mätning och annan datainsamling) och deduktion (logisk slutledning, härledning av samband, teoretiskt modellbygge, formulering av nya hypoteser).)

Matrisfråga

- PCM, Samhällsplanering»
- Byggnadsplanering, Samhällsplanering, Byggnadskonstruktion»
- Språk och kommunikation Managementkurserna»
- Ombyggnad och underhåll, beteendevetenskap.»

Jag har under min utbildning på AE fått en träning i ett vetenskapligt arbetssätt och dithörande metoder.
8 svarande

Stämmer inte alls»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
1 12%
0 0%
2 25%
4 50%
Stämmer helt och hållet»1 12%

Genomsnitt: 8.5

3. Kan du uppskatta hur mycket följande examensmål uppfyllts?

Matrisfråga

- Språk & Kommunikation, Fastighetsutveckling, Communication In English, Miljö & Hållbar Utveckling»
- Språk och kommunikation»
- De flesta»

Min förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer har ökat genom AE-studierna
8 svarande

Stämmer inte alls»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
1 12%
1 12%
2 25%
Stämmer helt och hållet»4 50%

Genomsnitt: 9.12


Självständigt arbete

Ett mål med utbildningen handlar om att lära sig arbeta inom vissa tidsramar, såväl självständigt som i samarbete med andra.

4. Hur många uppgifter har du under det sista året haft som skulle inlämnas inom en viss tid?

8 svarande

0 0%
1-3»0 0%
4-6»0 0%
7-9»3 37%
10 eller fler»5 62%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.62

- De flesta är delar av grupparbeten på ett eller annat sätt» (7-9)
- 70%» (7-9)
- 90%» (10 eller fler)
- Uppskattningsvis 70%, d.v.s. drygt 2/3 av samtliga inlämningsuppgifter» (10 eller fler)
- 60%» (10 eller fler)
- Kanske 80%» (10 eller fler)

5. Vad anser du varit bäst för din inlärning för att nå utbildningens mål, att arbeta i grupp eller att arbeta enskilt?

Uppskatta och visa detta genom att välja på denna tiogradiga skala.
5 innebär att arbetssätten varit lika lärorika.

Matrisfråga

- I grupparbetet kan fler infallsvinklar hinnas med på samma tid»
- Eftersom vi utbildas till projektledare och kommer jobba mycket i projekt tycker jag det är bra att det är så utbildningen är utformad. »
- Det är i grupper vi kommer att arbeta i framtiden - alltså är det högst relevant att arbeta i grupper även under utbildningen.»

Mest lärorikt arbetssätt?
8 svarande

Grupparb. mest lärorikt»5 62%
0 0%
1 12%
1 12%
0 0%
1 12%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
Enskild uppg. mest lärorika»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.25


Kopplingar till arbetslivet

Utbildningen ska ge en god förberedelse för ett arbetsliv inom det område utbildningen avser.
Här är några frågor om som syftar till att belysa hur väl AE-programmet uppfyller detta mål:

6. Kopplingar till arbetslivet

Matrisfråga

- De flesta datorprogram som använts är relevanta men det kan understrykas mer hur vissa moment som lärs används ute i arbetslivet »
- Projektarbeten med handledare från branschen i bl.a. kursen ombyggnad och underhåll»
- Att många kursansvariga inte är lärare, utan kommer utifrån ett företag som verkar i byggsektorn»
- Samhällsbyggnad- och managementkurserna har väldigt stark anknytning till byggsektorn och dess verklighet.»
- Studiebesök, "riktiga" projekt med riktiga objekt. Ex samhällsplanering, ombyggnad underhåll och fastighetsutvecklingen.»

Hur omfattande har kopplingen mellan programmet och byggsektorn varit i utbildningen?
8 svarande

Mycket liten koppling»0 0%
0 0%
0 0%
1 12%
0 0%
0 0%
3 37%
2 25%
1 12%
Mycket stor koppling»1 12%

Genomsnitt: 7.5

7. Förberedd för arbetslivet

Matrisfråga

- Vi behöver fortfarande närma oss arbetslivet mer.»

Hur väl förberedd känner du dig för att arbeta inom byggsektorn?
8 svarande

Mycket dåligt förberedd»0 0%
0 0%
0 0%
1 12%
1 12%
1 12%
1 12%
2 25%
1 12%
Mycket väl förberedd»1 12%
Vet ej»0

Genomsnitt: 7.12


Samverkan

Andra examensmål handlar om att öka förmågan att i sin yrkesroll samverka med övriga samhället.

8. Försöka att bedöma hur mycket dessa påståenden stämmer på dig!

Matrisfråga

Jag har ökat min förmåga att inom samhällsbyggnadsteknik göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
8 svarande

Håller inte alls med»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
1 12%
1 12%
3 37%
2 25%
Håller helt och hållet med»1 12%

Genomsnitt: 8.12

Jag har ökat min insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
8 svarande

Håller inte alls med»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
1 12%
2 25%
1 12%
3 37%
Håller helt och hållet med»1 12%

Genomsnitt: 8.12


Några frågor kopplade till examen och framtiden

9. Hur väl förberedd känner du dig för att leda eller delta i företagande och utveckla affärer?

Uppskatta och visa detta genom att välja på en tiogradig skala!

Matrisfråga

- Har inte tillräckligt mycket "kött på benen". Vill veta mer om ett företag innan jag leder.»

Hur väl förberedd känner du dig efter AE-utbildningen för att DELTA i företagande och utveckla affärer?
8 svarande

Inte alls förberedd»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
1 12%
2 25%
1 12%
0 0%
Mycket väl förberedd»4 50%

Genomsnitt: 8.5

Hur väl förberedd känner du dig efter AE-utbildningen för att LEDA företag och utveckla affärer?
8 svarande

Inte alls förberedd»0 0%
0 0%
0 0%
1 12%
0 0%
0 0%
3 37%
1 12%
1 12%
Mycket väl förberedd»2 25%

Genomsnitt: 7.75

10. När du tagit din examen, tror du att du kommer att ha ett fortsatt behov av vidareutbildning?

8 svarande

Ja»4 50%
Nej»4 50%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.5

- Nya arbetsmetoder och kanske framförallt datorprogram behöver alltid läras in» (Ja)
- Då vi läser så väldigt många olika kurser på AE får vi inte något djup i ett specifikt ämne/arbetsområde. Detta gör att jag personligen fortfarande efter 2 år inte vet riktigt vad jag vill jobba med i framtiden. Att då läsa vidare (exempelvis en masterutbildning i två år) kommer ge mig dels mer tid att fundera samt mer områdesspecifik kunskap.» (Ja)
- spetsutbildning inom specifika kunskapsområden inom fastighetsutveckling» (Ja)
- Master och mer matte/teknik» (Ja)
- Bara om man vill klätta högre snabbare än med en grundutbildning.» (Nej)

11. Nämn två-tre bra saker med AE-programmet som absolut bör vara kvar!

- Grupparbeten! »
- Projektarbeten i grupp Gästföreläsare från arbetslivet Många muntliga projektredovisningar »
- Att vi läser just så många olika kurser istället för det vanliga "ingejörs-upplägget" där man läser otroligt mycket inom vissa ämnen (matte, fysik, kemi). Att vi har så stark koppling till arbetslivet, vilket ger en bättre verklighetsförankring och det man lär sig känns mer relevant (tro mig, jag har även läst ett civilingenjörsprogram i ett år). »
- ekonomi, kurser förankrade till yrkeslivet, fastighetskurser»
- Grupparbeten och samarbeten med andra klasser»
- Mixen mellan samhällsvetenskapliga och naturtekniska ämnen »
- Managementkurserna med Phil Samhällsbyggnadskurserna Fokuset på projekt i gruppform»
- Samhällsplaneringen. Språk och kommunikationen. Ombyggnad och underhåll.»

12. Vad har varit mindre bra med AE-programmet och bör ändras?

- Statistikkursen känns väldigt irrelevant»
- Statistikkursen har ingen anknytning till programmet, bättre att isåfall läsa en mattekurs som är inriktad på företagsredovisning och ekonomi.»
- Ett fåtal kurser har både under tiden vi läste dem, som nu i efterhand känts lite onödiga. Exempel på dessa är beteendevetenskap, Industriell Matematik & Statistik. Dessa kurser skulle behöva ses över och antingen göras om eller helt och hållet bytas ut mot andra kurser.»
- mindre räkna på balkar, mer ekonomi, mer motiverande miljö( Nya lokaler) »
- Beteendevetenskapen är för grundläggande och mer på ett allmänbildade stadie och känns därför överflödig i sammanhanget.»
- Mer matte och tekniska ämnen.»
- När man startar behövs någon form av grundkurs i byggnadsteknik som är väldigt basic. Och även material till detta för självstudier så man får lite kött på benen och även förstår var utbildningen ska leda.»
- Kopplingen i 1an till utbildningen.»

13. Är det något du saknat i programmet? (t.ex. något ämne eller moment)

- Kanske ännu mer studiebesök och föreläsningar av personer som arbetar i branschen så man får veta hur metoderna används i arbetslivet »
- Jag saknar mer ekonomi i kurserna. »
- Mer matematik! En kurs på tre år är väldigt lite och just den kursen vi har på AE är långt ifrån bra och relevant för programmet. Varför inte en introduktion till högskolematematik inom algebra/linjär algebra/analys? Sen att vi inte har några valbara kurser har varit lite synd då kursupplägget blir väldigt snävt då alla måste läsa exakt samma kurser.»
- mer kunskaps baserade kurser, urval om man vill inrikta sig på fastigheter eller bygg? »
- Mer ekonomi för att skapa bättre förståelse.»
- När man startar behövs någon form av grundkurs i byggnadsteknik som är väldigt basic. Och även material till detta för självstudier så man får lite kött på benen och även förstår var utbildningen ska leda.»
- Mer praktiska moment. »


TACK för din medverkan och LYCKA TILL!



Kursutvärderingssystem från