ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Tillämpad matematik i kemitekniken, LKT400, Lp2 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-05 - 2012-01-22
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 62%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»13 72%
Cirka 20 timmar»2 11%
Cirka 25 timmar»2 11%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 1.55

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 11%
100%»16 88%

Genomsnitt: 4.88


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 38%
Målen är svåra att förstå»2 11%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 16%

Genomsnitt: 2.27

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 61%
Nej, målen är för högt ställda»5 38%

Genomsnitt: 2.38

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»2 14%
I viss utsträckning»6 42%
Ja, i hög grad»3 21%
Vet ej/har inte examinerats än»3 21%

Genomsnitt: 2.5


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»3 16%
Ganska liten»5 27%
Ganska stor»7 38%
Mycket stor»3 16%

Genomsnitt: 2.55

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»7 38%
Ganska liten»7 38%
Ganska stor»3 16%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 1.88

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 50%
Mycket bra»8 44%

Genomsnitt: 3.33


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»3 16%
Ganska dåliga»7 38%
Ganska bra»4 22%
Mycket bra»4 22%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.5

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»3 16%
Ganska bra»4 22%
Mycket bra»10 55%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.27

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 55%
Hög»4 22%
För hög»4 22%

Genomsnitt: 3.66

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 55%
Hög»5 27%
För hög»3 16%

Genomsnitt: 3.61


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»3 16%
Dåligt»5 27%
Godkänt»6 33%
Gott»4 22%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.61

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Själva idén med kursen och dess mål är bra, men själva kursens innehåll är dåligt med orimligt höga krav.»
- Gruppmöten med läraren.»
- Föreläsningarna i sammband med de olika laborationerna. Det var lättare att klara uppgifterna när man visste hur man skulle göra.»
- Laborationerna och den undervisning vi fick innan. Laborationerna var i helt lagom nivå och man fick testa det man lärt sig under föreläsningen.»
- De moment där vi arbetade två och två med rena matlab-uppgifter var fantastiskt lärorika, de höll en lagom nivå för oss som aldrig använt programmet förr och fokus låg på att lära sig att använda olika kommandon. Här lärde jag mig någonting!»
- Att arbeta i projektform. »
- Laborationerna, de var tillräckligt svåra för att man skulle kunna lösa dem nästan helt själv vilket inte var fallet med projektet. »
- Projektet var spännande och lärorikt»
- Inledningskurs till matlab var ok»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- För att kunna genomföra projektet på ett bra sätt, skulle det ha behövts fler övningar innnan. Man hade inte tillräckligt med kunskap och behövde be om hjälp med nästan allt. »
- Mer resurser i form av hjälp i matlab:extra lärare, fler tillfällen. också orimligt stort innehåll i kursen med tanke på dess få hp (3). Man bör också sänka svårighetsgraden i kursen då den är alldeles för hög.»
- Ta bort projektet, de första två laborationerna låg på lagom nivå, de gick att lösa själva. Projektet är för krångligt, för dåligt gjort, mycket stavfel och fel enheter i uppgiften vi fick osv... Allt var för dåligt organiserat och en lärare är för lite under arbetet av projektet.»
- Om man inte kan matlab sen innan, har det varit väldigt svårt. Man skulle behöva mer "kött på benen" innan fas 2. Det skulle behövas en extra lärare när vi jobbade med projekten, eller att vi hade det i halvklass i 2h var»
- Syftet med den här kursen är främst att få en insikt i Matlab. Jag tycker att vår lärare (Gunnar ) har lyckats väldigt dåligt med detta eftersom att jag och många andra i klassen fortfarande inte behärskar grunderna i Matlab. Jag skulle vilja ha en mer grundläggande utbildning i hur Matlab fungerar. Det vi gjort i denna kursen är främst att gå in på detaljer i Matlab, det tycker jag är dåligt när vi aldrig tidigare haft någon kurs i Matlab. Dessutom arbetade vi i projektgrupper om processer som vi aldrig tidigare stött på. Det hade nog varit bra om läraren valt att undervisa i ett ämne som vi redan hade kunskap i, det hade blivit lättare att förstå och lägga kraft på Matlab då. Jag skulle också vilja ha tillgång till mer hjälp under kursen. Som det var nu, så fick man vänta länge för att få hjälp. En eller flera övningslektioner/Uppsamlinglektioner hade varit bra tycker jag. Jag känner att jag inte har användnig av det jag gjort i den här kursen, jag har inte förstått (jag är inte ensam i klassen om detta) hur man kan använda Matlab på andra sätt en vad vi gjort nu. Om man gått igenom Matlab mer grundligt och brett innan man gått in på detaljer, så tror jag att jag haft lättare att använda Matlab i mitt arbetsliv i framtiden.»
- Man bör ha mer föreläsningar/övningar där man lär sig hur Matlab fungerar speciellt då det är första kursen detta program används Många delar av kursen var väldigt svåra just pga att man inte hade tillräckliga förkunskaper.»
- Möjligheten att få hjälp under projektet var under all kritik. En till lärare alt. man delar in klassen i två delar(antingen till två fyra-timmarpass/vecka eller så delar man in fyra-timmarspasset i två delar)Detta mest för att projektet, särskilt fas 2, var så svårt att man hade ingen aning hur man skulle gå tillväga att man behövde hjälp nästan hela tiden. Och när alla grupper behövde hjälp vart det väldigt mycket tid man satt och gjorde ingenting, eftersom man inte hade aning vad som skulle göras!»
- Jag tycker att projektet hade kunnat vänta till en senare, egen kurs under våren. Denna lilla trepoängskurs som vi gick under hösten borde enbart ha gått ut på att sitta två och två och jobba med matlab så vi lär oss programmet. »
- Flera handledare under övningarna skulle vara bra. Det blev mycket dödtid då man körde fast för det tog lång tid innan man fick hjälp. »
- Campus Johanneberg är bättre.»
- Minst en hjälplärare till om projekten skall vara så svår.»
- Kursen var för svår med hänsyn till elevernas förkunskaper. Mer grundläggande kunskap och labbar hade behövts innan man över huvud taget introducerade projektet. På övningstillfällen samt labbar vore det rimligt med minst 2 handledare.»
- Upplägget för projekten. Sänka svårighetsnivån lite i början i alla fall så att man förstår mer. Kan höja svårighetsgraden allt eftersom. Behövs fler personer som kan svara på frågor under projekttid»

16. Övriga kommentarer

- Kursen gick i huvudsak ut på ett projekt, men även föreläsningar och laborationer, kursen skulle redovisas i form av labrapporter, muntlig redovisning samt rapport. Detta är anser jag är allt för mycket för en kurs på 3 hp. Kursen var också för svår, vilket är den sammanfattade meningen i hela klassen.»
- Som sagt, mer grundläggande teknik i Matlab. »
- Projektet var bra dock förstod man inte riktigt poängen förens i efterhand. Då förstod man verkligen vad matlab kan användas till. Därför tycker jag absolut projekt ska bevaras om möjligheten till att få hjälp förbättras under projektdelen! Tycker kanske kursen borde ge snarare 4,5 hp ist för 3 hp.»
- När projektet drog igång så gick det åt skogen nästan direkt, våra matlabkunskaper och vår vana med programmet var för dåliga för att vi skulle kunna genomföra projektet med förståelse för vad vi höll på med. Vi körde fast HELA tiden, och det tog lång tid att få hjälp. Tillslut så kändes det som att vi fick svaren direkt i hand -fortfarande utan att förstå, och detta ledde till en enorm känsla av stress som höll i sig under hela läsperioden. Matlab är nyttigt och användbart, och jag hade gärna läst mer ren matlab istället.»
- Jag är nöjd med kursen. Tycker dock att det skulle behövts en mer ordentligt introduktion och genomgång av MatLAB innan vi körde igång med projekten. »
- Kursen känns lite alls relevant eftersom jag och de jag diskuterat med inte alls förstår det vi har gjort. Själv tyckte jag att det var roligt att lära mig Matlab men det blev bara för mycket att lära dig på en gång då jag inte alls är hemma i värken Matlab eller i den matten som tillämpas. Kursen hade kunnas göra mer intressant och lärorik om man endast ut gick från liknande uppgifter som i laborationerna. »
- Kursen började helt okej nivå men det kändes som om vi ett tillfälle blev det mkt svårare. Man kunde knappt lösa något steg utan hjälp av lärare. (diff-ekvationer genom matlab) »


Kursutvärderingssystem från