ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11, lp1 Sjöfartens miljöpåverkan, SJO160

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-13 - 2011-11-06
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»5 25%
Cirka 20 timmar»4 20%
Cirka 25 timmar»2 10%
Cirka 30 timmar»5 25%
Minst 35 timmar»4 20%

Genomsnitt: 2.95

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 10%
75%»9 45%
100%»9 45%

Genomsnitt: 4.35

- Ojämn nivå på föreläsare och föreläsningarna, svårt hitta motivation då» (50%)
- Det har verkligen inte behövts att vara på alla..alla säger "i Norge finns det en NOx-fond"» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 15%
Målen är svåra att förstå»5 25%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 55%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 5%

Genomsnitt: 2.5

- Rörig för alla föreläsare säger olika, ingen verkar riktigt veta vad som gäller.» (Målen är svåra att förstå)
- Otroligt dåligt definerade mål och diffust framfört» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 83%
Nej, målen är för högt ställda»3 16%

Genomsnitt: 2.16

- Målen är rimliga men jag har inte lärt mig något..förutom att Norge har en NOx-fond» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen var bra, men i kursen var det väldigt mycket som inte kändes relevant till målen!» (Ja, målen verkar rimliga)
- Eftersom att alla säger olika är det svår bedömt.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Med tanke på undervisningen/infon vi har blivit tilldelade.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»7 35%
Ja, i hög grad»5 25%
Vet ej/har inte examinerats än»7 35%

Genomsnitt: 2.9

- Biologi frågorna förstår jag inte alls vad det hade där att göra, eftersom det beror i väldigt liten utsträckning på fartygen. » (I viss utsträckning)
- Väldige hög poängsättning på vissa frågor ?» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»3 15%
Ganska liten»9 45%
Ganska stor»8 40%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.25

- Alla föreläsningar innehöll ganska mycket av vad någon annan hade sagt, vilket gjorde att det var väldigt mycket tid som gick åt att upprepa information. Sen när man läste instuderingsfrågorna så kändes de inte alls som det var det som föreläsaren hade gått på djupet med. Mycket var diagram som inte sa oss som elever så mycket...Väldigt mycket fick jag leta upp själv på nätet för att föreläsningar och material var såknapp hänt! Och så tycker inte jag n kurs ska vara...» (Mycket liten)
- Flera dåliga föreläsare som inte kunde svara på frågor mm. flera föreläsningar var snarlika eftersom att föreläsare och gästföreläsare inte pratat sig samman.» (Ganska liten)
- Ingen kontakt mellan föreläsarna, alla har sagt i stort sett samma sak. » (Ganska liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»8 40%
Ganska liten»5 25%
Ganska stor»6 30%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2

- Kurslitteraturen handlade inget alls om sjöfatrens miljöpåverkan. När jag frågade Bertil (exeminator av kursen) så sa han att boken var bara till för dem som ville veta lite mer om miljöpåverkan i östersjön. Dvs, vi hade ingen direkt kurslittertatur.» (Mycket liten)
- Jag har inte köpt någon bok, men uppgiften med en vetenskaplig artikel gav ABSOLUT INGENTING !» (Mycket liten)
- Jag läste hela kursboken och hittade TVÅ paragrafer om sjöfarten.... Resten handlade om östersjön och dess salthalt, döda bottnar och övergödning. Alltså ingenting om hur sjöfarten påverkade miljön! Vilket kursen egentligen skulle handla om!» (Mycket liten)
- Helt onödig!!» (Mycket liten)
- Skapade snarare ett hål i fickan än att ge mig kunskap för att uppnå "målen"» (Ganska liten)
- Inte köpt ngn kurslitteratur» (Ganska liten)
- Instuderingsfrågorna var bra men boken hjälpte inte mycket» (Ganska stor)
- kursboken, hade ingen relevans till föreläsningarnas innehåll, på något sätt. Vissa föreläsare uppgav viss litteratur, vilket ej framgick av kursansv. lärare eller kurs-pm att vi skulle ha som obligatorisk litt.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»3 15%
Ganska bra»10 50%
Mycket bra»6 30%

Genomsnitt: 3.05

- användandet av ping pong etc var uruselt allt lades upp sent. Till och med användandet av schemat var under all kritik» (Mycket dåligt)
- ping-pong fungerar lite dåligt som vanligt. det samma gäller för chalmers hemsida i allmänhet.» (Ganska dåligt)
- Endast en sak fugerade MYCKET dåligt. Vi fick "order" om att inte följa schemat utan kolla kurspm varje dag vid ändringar om föreläsningar ect. Ett schema har vi ju för att kunna följa alla kurser, vi ska inte behöva kolla 3 olika kurspm varje dag bara för att lärare är lata och inte orkar ändra i schemat.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»5 25%
Ganska bra»7 35%
Mycket bra»4 20%
Har ej sökt hjälp»3 15%

Genomsnitt: 3.15

- mail funkade ju bra» (Ganska dåliga)
- Läraren hade ju tydligen inte tid att hjälpa oss! » (Ganska dåliga) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Mejlkontatkt fungerade bra, däremot på föreläsningarna var det uselt, det var int ofta föreläsaren kunde svara på frågor.» (Ganska bra)
- Man kan inte svara på ett mejl som föreläsare/lärare att man inte har tid att svara på frågor.» (Ganska bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»6 30%
Mycket bra»11 55%
Har ej sökt samarbete»2 10%

Genomsnitt: 3.7

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 10%
Lagom»13 65%
Hög»3 15%
För hög»2 10%

Genomsnitt: 3.25

- Svårt att veta hur man ska ta sig till när allt är diffust och dåligt anordnat» (Hög)
- Eftersom att man inte fått några bra direktiv så har man kanske pluggat mer än nödvändigt.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»11 55%
Hög»5 25%
För hög»3 15%

Genomsnitt: 3.5

- Eftersom att man inte fått några bra direktiv så har man kanske pluggat mer än nödvändigt.» (För hög)
- med en kurs på 3hp, som i praktiken innebar arbete som för en 7.5a var det synnerligen hög» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»6 30%
Dåligt»4 20%
Godkänt»6 30%
Gott»4 20%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.4

- Fruktansvärt rörigt, ingen kommunikation mellan föreläsarna, alldeles för många gästföreläsare. Problem som vart under kursens första halva togs upp av kursrepresentanterna under mittmötet och reaktionen de hade fått var "samma kritik fick vi förra året". Då undrar jag varför man inte gör något åt det?» (Mycket dåligt)
- En kurs som finns bara för att finnas, ger inte mig som student något vettigt. Känns som ett ihopplock med många lärare som pratar om olika saker och vissa lektioner har ingen relevans alls för oss.» (Mycket dåligt)
- En kurs utan direkt innehåll, dålig kommunikation mellan föreläsare, ingen tar på sig ansvar för att det är dålig kommunikation, innehållet på föreläsningarna var dels i stort sett inget nytt och nästan samma på varje föreläsning - Ja, vi har hört att Norge har en NOx-fond !» (Mycket dåligt)
- Fruktansvärt tråkigt ämne, oengagerade lärare som ine kan namnen på världshaven eller kan enkel fysik som att vattenånga har lägre densitet... lärarens försvar: "det blir iallafall större volym". Sen så blir man lite trött när gamla gubbar börjar bortförklara sig och skylla ifrån sig. istället för att bara erkänna att det var dumt att Kurs-PM och Schema inte stämde ang. KBV. Nej, vi kan inte saker innan vi har lärt oss det, man behöver inte fråga hela tiden "kan ni inte det här?"» (Mycket dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- » (Mycket dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Desto fler kockar, desto sämre soppa!» (Dåligt)
- Kursens relevans kanske läraren bör fundera över, istället för sitt eget höga intresse/hobby för ämnet» (Dåligt)
- Blir lite flummigt och känns ganska godtyckligt, som föreläsarna själva "valt" vad de tycker är viktigt eller inte. Inte som det finns en röd tråd» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Innehållet»
- Absolut inget som jag kan komma på!»
- Instuderingsfrågorna.»
- En uppdagad version av seminariet»
- det enskilda arbetet är ganska lärorikt»
- seminarie och studiebesök (men studiebesöket blev tyvär inställt för oss)»
- Föreläsningssalarna var bra»
- Seminariet, rolig och lärorik uppgift.»
- Delarna som verkligen handlar om fartyg (utsläpp, energieffektivitet, framtidsutsikter osv.)»
- Arbetet och dess presentation.»
- Tentamen var bra. »
- Inte mycket...» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Minska lärareantaget, kommunicera ihop innan och ge oss TYDLIG information om hur det fungerar!»
- ALLT. Kommunikationen mellan alla. Vissa föreläsare gick långt in på djupet, medan andra bara förklarade lite luddigt. Ingen ordentlig bild gavs på vad kursen egentligen gick ut på. Kursen handlade väldigt lite om "sjöfartens miljöpåverkan" och mer om bara "miljöpåverkan".»
- Kursen behöver genomgå en total omstrukturering. Mindre föreläsare. Den röda tråden måste göras tydligare igenom kursen. Kursen är för allmän om miljön. Vi behöver en mer anpassad kurs till sjöfarten och i slutändan av kursen ska eleverna kunna svara på frågan: Hur kan du förbättra sjöfarten i framtiden när du jobbar inom brnaschen? Mer konkreta lösningar på miljöproblem och vad dessa kostar för rederier och varför sjöfarten inte satsar på det. Kanske ta in en gästföreläsare från just ett eller flera rederier där de berättar om hur de ser på miljösatsningar och på så sätt får vi en bild av hur verkligheten låter hos rederierna. Kurslitteraturen behandlade också bara östersjön, Shipping är globalt och med tanke på det är miljöproblemen globala och inte bara i östersjön. »
- Bättre använding av ping pong och studieunderlättande verktyg. Tidigare upp med allt! Relevatare grejjer!»
- att minska antalet lärare och hålla sig till en kärna istället för att sprida ut och prata om allt möjligt.»
- ta bort statistiken»
- ny lärare om kusen överhuvudtaget skall gå. En lärare som kan avgränsa sig och hålla någon form av "nischning". En lärare som kan den enkla konsten att skapa sammarbete mellan föreläsare, och veta vad de andra lärarna tar upp, och hur det skall kunnas eller ej till tentan. »
- Kurslitteraturen var under all kritik. Boken var ganska omfattande på övergödning men det testades inte ens under tentan. Byt bok till någon som tar upp miljöproblem mer generellt eller skippa att ha någon bok.»
- Ta en från varje seminarieämne och sätt i grupper så att man inte behöver lyssna på redovisningar om sitt eget ämne flera gånger om. Kan bli svårare att ha diskussion efteråt men man lär sig säkert mer.»
- Mer/ bättre struktur»
- Släpp fokus på fotosyntes mm och satsa/lägg mer fokus på åtgärder som vi kan göra då vi kommer ut i näringslivet. Informera oss vad vi kan göra/påverka när vi en dag sitter på rederiet istället för att lägga fokus på golden mussle, rovvattenloppan, zebra musslan mm. Tex räcker det nånstans med att informera oss om problemet med ballastvatten och sen lägga mer fokus på åtgärder.»
- Semenariet var under all kritik, jag lärde mig inte mycket på det. Varför ta med ett sådant moment, om ni inte betygsätter det sedan!? Det tog bara upp alldeles för mycket tid som man kunde ägnat åt att plugga inför tentamen. Sedan så borde vi ha fått mer information ang. ämnet innan.»
- Ett himla virr varr av föreläsare. vissa av dem känns inte som "chalmers-material".»
- Allt, och håll koll på vad varje föreläsare ska säga, man tröttnar lite när man får se samma saker på flera olika pp. Norge har en NOx-fond, hur många gånger har vi inte hört det nu?? Säkert 7ggr under kursen!» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Kursledaren Bertil antar jag är en biolog då det enda han gick in på var havets ekologi, men han satte inte det i relevans till sjöfartens miljöpåverkan. Så vi fick en gymnasiekurs i marinbiologi och ekologi som vi inte hade någon aning om hur detta var relevant till det kursen skulle handla om nämligen SJÖFARTENS miljöpåverkan... Detta med artiklarna förstod jag inte heller vad det gav överhuvudtaget. Ingen i min grupp tyckte det gav något ingen förstod vad syftet var att vi skulle lära oss av det heller... När jag började tänka över kursen insåg jag att det var massor som kanske bordes tas upp och som jag borde kunna som jag inte kan. Tex varför är marinegas oil så dyrt? Det känns som relevant information eftersom det påverkar att sjöfarten köper marine bunker eftersom det är så billigt, men varför det är billigt har aldrig tagits upp.... Vilken typ av olja är sämsta tt det släpps ut, råolja, bunker, smörjolja osv? Sånt känns jätterelevant men inget sånt kommer upp.. Styrmedel och analysmetoder som tas upp i målen tycker jag bara var tragiskt. Karin tror jag det var som skulle berätta om detta men det var först när jag slog upp det på nätet som jag började fatta vad det var hon pratade om. Då hon la det på en sån hög nivå och krånglade till det med massa rapporter och saker istället för att förklara enkelt vad det gick ut på... » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Inga av föreläsarna verkade inte ens ha pratat med vandra, det fanns vissa saker som ALLA tog upp, som man alltså fick höra upprepade 5 ggr. Kursen heter sjöfartens miljöpåverkan, ändå hade vi en hel lektion med endast biologi, som inte någon gång blev ihopkopplat med sjöfartens mijlöpåverkan. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Allt, men framför allt: ni som föreläser, prata med varann och korrekturläs era ppt:s.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

16. Övriga kommentarer

- Kritiken bör även ses i perspektivet av övrig kurser under samma period. »
- Mycket relevant att informera oss om sjöfartens nedsmustning av naturen då det är vi som kan göra de stora skillnaderna.»
- Tål att upprepas. Semenariet var under all kritik. Nästa år borde eleverna få göra ett betygsgrundande semenarie, där de får mer information om ämnet innan de börjar. Sedan borde semenariet innehålla olika ämnen och inte samma. Då tror jag att man lär sig mer.»
- Jag tycker kursen borde inrikta sig mer på vad vi ska tänka på när vi kommer ut i arbetslivet på hur VI kan minska miljöpåverkan.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från