ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematik, del A, LMA515, Lp1 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-11 - 2010-10-31
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»11 64%
Cirka 20 timmar»3 17%
Cirka 25 timmar»2 11%
Cirka 30 timmar»1 5%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.58

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»1 5%
25%»1 5%
50%»7 41%
75%»3 17%
100%»5 29%

Genomsnitt: 3.58

- Har varit sjuk till och från under läsperiod 1» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 41%
Målen är svåra att förstå»2 11%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 23%

Genomsnitt: 2.29

- Har inte brytt mig om målen när jag pluggat.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 84%
Nej, målen är för högt ställda»2 15%

Genomsnitt: 2.15

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»1 7%
I viss utsträckning»2 14%
Ja, i hög grad»2 14%
Vet ej/har inte examinerats än»9 64%

Genomsnitt: 3.35


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»4 23%
Ganska liten»12 70%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 1.88

- Si-matte var till väldigt stor hjälp.» (Ganska liten)
- Oinspirerande föreläsningar, och för högt tempo på föreläsaren. Jag han aldrig tänka igenom det han visade, jag han bara med att skriva av - och sen blev det svårt att förstå varför han gjort som han gjort när jag satt och gick igenom allt...» (Ganska liten)
- Det mesta stod i boken» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»4 23%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»8 47%
Mycket stor»5 29%

Genomsnitt: 2.82

- har använt mig mycket av andra böcker för att få förståelse!» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»3 18%
Ganska bra»9 56%
Mycket bra»3 18%

Genomsnitt: 2.87

- Bra att det fanns många gamla tentor på kurshemsidan» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 17%
Ganska bra»9 52%
Mycket bra»4 23%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.17

- Knappt fått hjälp på övningstillfällena,däremot var SI matten förvånansvärt bra, har vart klart bäst med kursen.» (Ganska dåliga)
- Möjligheten att få hjälp var ganska bra men tycker inte att "övningsmannen" förlarade så bra.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»4 23%
Mycket bra»10 58%
Har ej sökt samarbete»2 11%

Genomsnitt: 3.76

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»13 76%
Hög»2 11%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.17

- För någon som inte är jättebra på matte och som tycker att arbetsbelastningen på andra kursen också var hög så blev det lite mycket...» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 17%
Lagom»11 64%
Hög»2 11%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.05


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 23%
Godkänt»9 52%
Gott»3 17%
Mycket gott»1 5%

Genomsnitt: 3.05

- Redan en vecka innan tentan så känns det som att jag inte har tillräcklig koll på det här, och en vecka kommer nog tyvärr inte att räcka heller...» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Si-matten»
- SI matten»
- När vi hade övningar så hade vi en "föreläsare" som heter John, han var jättebra, väldigt pedagogisk och hade bra jämförelser och kopplingar mellan formler osv. Se till att han hjälper fler!»
- si matten»
- Kursens innehåll är bra»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer schema lagd räknetid vore bra.»
- övningstillfällena,»
- Joakim Beckers föreläsningstempo, jag han aldrig tänka, bara skriva av tavlan. Förstår att det är mycket som ska förmedlas och det ska passa elever som är på lite högre nivå också, men det är inte inspirerande eller givande att gå på föreläsningar när man känner att man inte har koll på grunden och inte kommer att få det efter kommande föreläsning heller.»
- kurs literaturen»
- Kurslitteraturen! Sämsta bok jag sett.»

16. Övriga kommentarer

- SI-matten, som äldre studenter håller i, en toppenidé, fortsätt med det»


Kursutvärderingssystem från