ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Givare och don V10, LEU028

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-09 - 2010-03-21
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

12 svarande

Högst 15 timmar»9 75%
Cirka 20 timmar»3 25%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.25

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 16%
100%»10 83%

Genomsnitt: 4.83

- Dock inte alla övningar» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»1 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 41%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 50%

Genomsnitt: 3.41

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- I och med att detta är en "orienteringskurs" som lärarna förklarar det är det ganska låga krav.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 27%
Ja, i hög grad»6 54%
Vet ej/har inte examinerats än»2 18%

Genomsnitt: 2.9


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»8 66%
Mycket stor»4 33%

Genomsnitt: 3.33

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»2 16%
Ganska liten»6 50%
Ganska stor»3 25%
Mycket stor»1 8%

Genomsnitt: 2.25

- Kompendiet var inte speciellt bra skriven, dålig struktur på det. Dessutom tycker jag att där saknades information som ingick i kursen. » (Mycket liten)
- Boken är skräp, Bills häften är bra.. Morgans del ligger så tidig så den försvinner liksom.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»1 8%
Ganska dåligt»3 25%
Ganska bra»7 58%
Mycket bra»1 8%

Genomsnitt: 2.66

- Mer och bättre material till Don delen hade varit önskvärt.» (Ganska dåligt)
- Bill sköter det. Morgans delar saknas..» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»1 8%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 41%
Mycket bra»6 50%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.33

- Hade vart bra om Morgan var med på övningarna mot slutet.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 25%
Mycket bra»9 75%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.75

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 25%
Lagom»9 75%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.75

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 16%
Lagom»8 66%
Hög»2 16%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»1 8%
Dåligt»1 8%
Godkänt»5 41%
Gott»4 33%
Mycket gott»1 8%

Genomsnitt: 3.25

- Don delen hade behövt mer tid! Don delen hade behövt vara mer grundlig, då mycket upplevdes "hastas igenom". Teoretisk kunskap som behövdes för att dra nödvändiga slutsatser i räknandet, fanns ibland inte. Givar delen bra.» (Dåligt)
- Blir lite för kort när man blandar två kurser i en.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bill!!»
- Kursens upplägg»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kursboken i givare är dålig..»
- se till så att bill karlström tar sitt arbete seriöst. han slarvar hela tiden och håller sällan tider eller datum resultat eller uppgifter skall läggas ut»
- Detta gäller bara Don delen.. När man får ut en övnings tenta, och har kurslitteratur med frågor som vi löst, och sedan är frågorna på tentan helt annorlunda.....då bör man nog fundera rejält på hur man skall lägga upp kursen nästa gång!!!!»
- Tydligare och bättre undervisning av Don-delen»

16. Övriga kommentarer

- Har inte läst denna kurs»


Kursutvärderingssystem från