ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


A1 Bärkraft, byggande och planering vt 10, AMU010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-02-24 - 2010-03-17
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Michael Edén»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål 1

Efter kursen förväntas ni kunna
- söka, bearbeta och kommunicera information inom fältet byggande för hållbar utveckling.
Hur väl uppfylldes detta mål?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»19 73%
Mycket bra»5 19%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.11

- Kursen är för kort för att man skall få någon djupare kunskap. Detta gör det svårt att själv bedöma information.» (Ganska dåligt)

2. Lärandemål 2

Efter kursen förväntas ni kunna
–,, beskriva samband mellan byggande och miljöanpassning.
Hur väl uppfylldes detta mål?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»13 50%
Mycket bra»12 46%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.42

- Många inspirerande och informativa föreläsare göt kursen spännande och bred. Många aspekter av hur vi genom våra liv påverkar miljön. Dock saknar jag djup pga tidsbrist.» (Ganska bra)

3. Lärandemål 3

Efter kursen förväntas ni kunna:
–,, återge grundläggande politiska och vetenskaplig begrepp och beteckningar.
Hur väl uppfylldes detta mål?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 15%
Ganska bra»14 53%
Mycket bra»8 30%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.15

- Vi har fått en bred men ytlig bild.» (Ganska dåligt)
- vokabulär för tekniska begrepp osv är väl manifesterade under hela kursen, så detta tar jag med mig» (Mycket bra)

4. Lärandemål 4

Efter kursen förväntas ni kunna:
–,, ge exempel på principer eller lösningar på miljöanpassad arkitektur.
Hur väl uppfylldes detta mål?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»11 42%
Mycket bra»13 50%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.42

- kunde varit mer konkret» (Ganska dåligt)
- Skulle gärna haft lite mer konkret information, det här materialet är bra, det här är inte bra osv. » (Ganska bra)
- Ja, vi kan ge exempel. Dock lite för stort fokus på bara passivhus. » (Ganska bra)
- Mycket bra om mer inspirerande föreläsare hade funnits» (Ganska bra)
- Även om det uppfylldes mycket bra hade jag gärna sett ännu mer!» (Mycket bra)

5. Lärandemål 5

Efter kursen förväntas ni kunna:
–,, motivera principer eller lösningar för miljöanpassad arkitektur.
Hur väl uppfylldes detta mål?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 19%
Ganska bra»9 34%
Mycket bra»12 46%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.26

- Eftersom vi saknar teknisk djupare kunskap om hur lösningarna fungerar är det än så länge svårt att hävda sig i en diskussion» (Ganska bra)
- I efterhand kommer jag mest ihåg passivhusprincipen» (Ganska bra)

6. Lärandemål 6

Efter kursen förväntas ni kunna:
–,,, delta i skrivandet av ett miljöprogram för ett givet projekt.
Hur väl uppfylldes detta mål?

- för närvarande känns det fullt rimligt, men i takt med att miljömedvetenheten ökar kan jag tänka att man inom några år är i behov av djupare kunskaper än dem jag i dagsläget har.»
- Mycket bra»
- Vi skulle kunna delta i att skriva ett, men absolut inte skriva ett själva. »
- Bra»
- Vi hade inget konkret projekt att skriva om, men jag känner att jag skulle kunna delta i skrivandet av ett miljöprogram.»
- sådär»
- Ganska ok, kanske skulle kunna varit mer om det?»
- Ganska bra»
- Ja! Det är bra och välbehövligt att öva sig i grupparbete. Dock har grupperna varit för stora.»
- mycket väl»
- bra»
- Även detta "ganska bra". Krävs mer arbete och övning för att nå upp till "mycket bra".»
- ok»
- Mycket bra»
- Bra!»
- Det gick bra att delta. Men allt hänger på vilka medarbetare man blir tilldelade»
- Oklart vad ett miljöprogram är. Trots hög ambitionsnivå fick jag intrycket att vårt arbete missade målet.»
- svårt att förstå denna frågan och vad som innefattas i "miljöprogram".»

7. Är målen rimliga i förhållandetill dina förkunskaper?

26 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»6 23%
Ja, målen är rimliga»18 69%
Nej, målen är för högst ställda»2 7%

Genomsnitt: 1.84

- Har läst mycket miljö- och byggkurser på högskolenivå tidigare, så för just mig var det mycket repetition.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Jag tycker att många arbeten hållit en gymnasial nivå. Detta är högskolan och då bör också kraven vara högre än vad man "kan komma undan med" på gymnasiet. » (Nej, målen är för lågt ställda)
- Men då hade jag läst en likadan kurs redan tidigare.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Målen är ganska högt ställda för en så pass kort kurs. » (Nej, målen är för högst ställda)

8. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

26 svarande

För lätta mål i förhållande till poäng och omfång»1 3%
Rimliga mål i förhållande till poäng och omfång»16 61%
För höga mål i förhållande till poäng och omfång»9 34%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.3

- för kursen är målen rimliga, men för vissa kursdeltagare kan det nog vara svårt att se vilken nivå man rimligen bör lägga sig på.» (Rimliga mål i förhållande till poäng och omfång)
- Kursen borde vara större, gå djupare och ge fler poäng. Som det är nu blir det mycket jobb för ganska få poäng.» (För höga mål i förhållande till poäng och omfång)
- Högre tempo än tidigare kurser jag tagit. Gäller även i jämförelse med högskolestudier i annat utbildningsprogram. Mycket information, som jag tycker är viktig och glad att jag fått, men kändes tyvärr som lite korvstoppning med intensiva föreläsningar efter varandra bland annat.» (För höga mål i förhållande till poäng och omfång)


Undervisning och kursadministration

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»5 19%
Ganska liten»7 26%
Ganska stor»12 46%
Mycket stor»2 7%

Genomsnitt: 2.42

- Pendlade mellan torr U-värde-statistik och flummig bo-på-landet-romantik.» (Mycket liten)
- omotiverat bakslag för min ekonomi som student, trots att litteraturen inte kostade så mkt. rekommenderar elektroniska källor via nätet som är uppdaterade och gratis istället. » (Mycket liten)
- Kurslitteraturen har varit bra» (Ganska stor)

10. Till hur stor hjälp har handledningen varit för din inlärning

26 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»12 46%
Ganska stor»9 34%
Mycket stor»5 19%

Genomsnitt: 2.73

- handledningen i uppsatsarbetet var jättebra, men jag har läst så pass många kurser på universitetsnivå tidigare att det i mitt fall inte var till lika stor hjälp som för andra.» (Ganska liten)
- Bra upplägg med grupparbete och handledare. Dock hade jag gärna sett att man precis som i projektredovisningen har en utomstående kritiker (som inte är klasskamrat) som värderar arbetet» (Ganska stor)
- Bra handledare» (Mycket stor)

11. Till hur stor hjälp har föreläsningar varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»11 42%
Ganska stor»7 26%
Mycket stor»7 26%

Genomsnitt: 2.76

- vissa har varit väldigt inspirerande och givande. andra har kännts onödiga och man har varit stressad över att inte få tid till själva arbetet. » (Ganska liten)
- saknar fördjupning» (Ganska liten)
- Föreläsningarna var intressanta, men det var mycket som upprepades på varje. Bäst var hon som byggt sitt eget passivhus.» (Ganska liten)
- Flera föreläsare repeteade sådant som tidigare föreläsareredan sagt. Den första timmen hos många föreläsare kunde ha kapats och fyllts av fördjupningar med inslag av inspirerande fakta» (Ganska liten)
- Men för mycket föreläsningar med upprepningar av varandra.» (Ganska stor)
- Roligt med så många gästföreläsare!» (Mycket stor)

12. Till hur stor hjälp har studiebesök varit för din inlärning

26 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»4 15%
Ganska stor»11 42%
Mycket stor»10 38%

Genomsnitt: 3.15

- Det var kallt och blåsigt med en guide som var i och för sig mycket trevlig, men som inte kunde beskriva byggnaderna i detalj. » (Ganska liten)
- hade varit mer givande om man kom dit med lite större förkunskap, både om tekniken, företaget och vår egen uppgift. » (Ganska stor)
- Roligt att studera ett verkligt objekt! Besöket på ekocentrum var också bra.» (Mycket stor)

13. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 15%
Ganska bra»10 38%
Mycket bra»12 46%

Genomsnitt: 3.3

- Allt bra förutom schema. PDF att föredra istället för docx, som mest krånlar. Time edit är också bra.» (Ganska dåligt)
- Då såpass mycket information läggs ut på kurshemsidan bör logisk och pedagogisk ordning finnas på textfilerna så att man förstår vad man laddar ner. PM var komplett med information men svåröversiktlig.» (Ganska dåligt)
- Mycket skönt att få så mycket information. Andra kurser borde "se och lära". » (Mycket bra)
- eloge till michael som lyckades hålla ihop denna kursen!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»9 34%
Mycket bra»10 38%
Har ej sökt hjälp»6 23%

Genomsnitt: 3.8

- Bra pga tillgång till handledare» (Ganska bra)
- Mer tillgång till professorn hade varit bra då man önskade fler föreläsningar av han snarare än många sämre gästföreläsare. Mycket bra med många föreläsningar med varierade ämnen som avsikt. » (Ganska bra)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 15%
Ganska bra»4 15%
Mycket bra»18 69%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.53

- För kort tid att skria vetenskaplig rapport på. Med tydligare information om krav på en ställd nivå (kvalité) och metod (vet. rapport) hade uppfattningen allmänt varit gemensam och på så sätt förstått vad som ska göras. Då hade tiden inte upplevt som för kort.» (Ganska dåligt)
- Det är alltid en utmaning att jobba i grupp. Men jag har lärt mig mycket av det.» (Ganska bra)
- det fungerade till slut men endast efter vad som är rimligt för en normal människa att behöva lägga energi på. exemplvis så banala saker som att vi ska träffas och prata och framförallt lyssna på varandra.» (Ganska bra)
- Hade tur och kom i en väldigt bra grupp på grupparbetet!» (Mycket bra)
- Hamnade i en bra grupp» (Mycket bra)
- Fantastiskt bra. » (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 7%
Godkänt»7 26%
Gott»11 42%
Mycket gott»6 23%

Genomsnitt: 3.8

- för kort tid åt att bearbeta ett så viktigt ämne. man hade inte behövt göra det så komplicerat, hade gärna sett att man "lekte" mer under övningar. samt känt att lärarna hade mer koll och engagemang i att vi verkligen fått in all kunskap. kändes som att det blev en osäker stämning som att den som inte kunde allt inte heller vågade yttra sig.» (Dåligt)
- väldigt viktig tema, men tror vi hade kunnat få ut mer av ämnet på angiven tid om t.ex föreläsningarna varit mer konkreta. Lite mer avsatt tid förr rapport skrivningen har också varit bra.» (Godkänt)
- närvarokollen den första halvtimman av morgonföreläsningen var helt onödig. ett flertal studenter satsade på att vara där då, skriva upp sig och sedan göra annat men främjas pga närvarolistan i motsats till dem som missade första timman men var aktiva under resterande dagen.» (Gott)
- Gillade verkligen projektet, men många föreläsningar kändes långa och på lite väl låg nivå kunskapsmässigt.» (Gott)
- En viktig kurs som borde få mycket med utrymme!» (Gott)
- ett viktigt ämne» (Gott)
- Grupparbetet fungerade fantastiskt bra, bättre än vad jag är van vid från andra kurser.» (Gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Studiebesöket, vissa föreläsningar, grupparbete.»
- Studiebeöken, även om det studiebesök jag deltog i, kunde haft en mer påläst kontaktperson. »
- studiebesöket, och att få lov att studera ett enskilt projekt. »
-
- Handledningen vi fick, mycket bra att få diskutera och gå igenom regelbundet. Mycket bra mailkontakt.»
- Uppsatsen och opposition»
- projektet, studiebesöket, variationen av olika föreläsare»
- Bra med grupparbete.»
- Upplägget att studera ett verkligt objekt och ulrika palmes föreläsning. »
- Mycket nöjd med kursen som helhet»
- studiebesöket»
- studiebesök»
- Studiebesöket och handledning, oppositionen»
- studiebesöket, föreläsningarna»
- Föreläsningar, rapportskrivning, litteratur»
- studiebesök»
- plusenergihusföreläsningen, barbaras föreläsning om kontorshuset i melbourne (bl.a.) är de jag minns bäst. »

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- För lika föreläsningar, studiebesöket var för tidigt, mer information om hur man arbetar i grupp.»
- närvarolistan bör antingen tas bort, eller ersättas av separata listor för varje föreläsning.»
- Mer variation på föreläsningarna, inte lika mycket upprepningar. »
- Mer varierade föreläsningar utan upprepningar. Något mer schemalagt tillfälle i mitten av projektet att arbeta i gruppen. Det är svårt att samordna 8 personer utanför skoltid. »
- Mer schemalagd tid för grupparbete»
- Att besöka projektet tidigare i kursen, mer tid för inläsning av litteratur.»
- Skulle inte gå att skriva uppsats på den tid som är avsedd för detta - mer tid behöver avsättas, om så bara genom en längre tidsperiod»
- Kortare föreläsningar! De flesta föreläsningarna var intressanta och roliga, men många hade tjänat på att kortas ned lite. Kändes som många drog igenom samma saker ofta, och det hade varit bra om föreläsare känt till mer om våra förkunskaper! »
- Det var stor variation på de olika föreläsningarna. Vissa var väldigt givande medan vissa var mindre bra med mycket upprepningar av vad vi hade hört på föreläsningarna innan. »
- Kanske lite mer tid åt skrivande och lite färre föreläsningar, blev ibland väl mycket upprepningar.»
- Kursen borde bli mer omfattande, det vetenskapliga djupet större (en kurs i biologi/teknik). Grupperna i grupparbetet bör också vara mindre.»
-
- lägg studiebesöket lite senare. se över om alla föreläsningar är nödvändiga.»
- Ta bort första övningen att prata om vad hållbar utveckling är för något i små grupper. Verkade som alla var up to date nog.»
- Inte lika långa pass med föreläsningar och lngre tid till diskussion inom gruppen och mer skrivtid.»
- mer konkret information, gå in djupare i ämnet och introducera kursen på ett klarare sätt så att man redan från första dagen vet exakt vad som ska göras»
- Lägga studiebesök längre in i kursen, färre föreläsningar och mer schemalagd tid till skrivandet»
- längre tid - mer poäng. vissa föreläsningar klumpades ihop på en och samma dag, de var intressanta, men det gick inte att koncentrera sig pga den massiva informationen på så kort tid.»
- Tydliga och fler detaljerade krav (tex för dem som inte vet vad en vetenskaplig rapport är). Bättre föreläsare som inte repeterar varandra med återkommande grundläggande fakta och som har för avsikt att inspirera.»
- mer utrymme till diskussion , inlärningsuppgifter som är stimulerande. kanske fler och mindre än ett enda stort grupparbete. fokus försvinner från individen (det personliga tänkandet och relaterandet) och det blir för övergripande och ogreppbart. »
- Färre och mer relevanta föreläsningar, mer uppstyrda studiebesök, klarare direktiv.»
- Föreläsningarna först, SEN projektarbetet. Blev för hattigt och jag upplevde det som att man kastades in i rapportskrivandet innan vi fått tillräckliga förkunskaper.»

19. Övriga kommentarer

- Svårt att bry sig om resultatet när det är så beroende på andra, och i våran grupp föll mitt intresse för helheten när vissa delar som jag egentligen var intresserad av blev dåliga.»
-
- Hade varit kul med en föreläsning av ex. kjellgren+kaminsky eller annan byrå med hållbarhetstänket!»
- Kursen har gett mig en annan och mer ingående blick i miljöfrågor kring bland annat husbyggande. Jag tycker kursen har gett mig mycket och varit väldigt rolig!»
-
- För mig var stora delar repetition. Vad jag kan minnas av Miljöteknik LBT625 så var den på pricken likadan, med samma fokus. Men hursomhelst så är det ett mycket intressant ämne som man inte kan lära sig för mycket om. Tack för en fin kurs.»
- Engagemanget från lärare smittar av sig!»
- Handledningen fungerade mycket dåligt i vår grupp. dels för att gruppen var bångstyrig och hade svårt att samarbeta, diskutera, mm. då hade det varit fint med mer stöd från handledaren, istället resulterade det i att gruppen tävlade om handledarens gunst istället för att jobba invärtes och jhälpas åt.»


Kursutvärderingssystem från