ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0910-1 Fysik IT, FFY621

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-11-10 - 2009-11-22
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: 57%
Kontaktperson: Börje Johansson»

1. Vilket program går du på?

32 svarande

IT-programmet»32 100%
Annat program»0 0%

Genomsnitt: 1


Din egen arbetsinsats

2. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

32 svarande

Högst 15 timmar»7 21%
Cirka 20 timmar»11 34%
Cirka 25 timmar»9 28%
Cirka 30 timmar»4 12%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 2.4

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

32 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»1 3%
75%»8 25%
100%»22 68%

Genomsnitt: 4.59

- Krockade med min andra kurs och den fick gå före.» (25%)
- Den andra kursen jag läste låg på samma tid en dag/veckan. » (75%)
- Missade tyvärr några föreläsningar» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

32 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 37%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 43%

Genomsnitt: 2.68

- Kommer inte ihåg dem» (Jag har inte sett/läst målen)
- Det var ibland otydligt för hur djupt in i varje del-ämne vi skulle lära oss.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- vet inte målen exakt men jag tror jag vet ungefär vad jag skulle lära mig :p » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»23 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

23 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 39%
Ja, i hög grad»14 60%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.6

- Flervalsfrågorna där man var tvungen att ha SAMTLIGA alternativ rätt var fruktansvärt dumma. En person med 0 rätt alternativ, och en med 3 utav 4, får därmed lika mycket poäng: 0. Orättivst!» (I viss utsträckning)
- Jag kommenterade att jag tyckte att poängsystemet för kryssfrågorna var ologiskt innan tentan. Tentan hade ett nytt poängsystem, men det bör verkligen ses över, det finns fortfarande enligt mig uppenbara brister som inte bör tolereras. En av de sista frågorna var mycket svårtydda och då fanns inte längre tid till att ställa frågor om förtydlingar. I övrigt bra uppgifter. » (I viss utsträckning)
- Borde vara mer räkneuppgifter.» (I viss utsträckning)
- vissa av de lättare frågorna kanske inte testade så mycket vad man kunde. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 12%
Ganska stor»16 50%
Mycket stor»12 37%

Genomsnitt: 3.25

- Lite möjlighet till assistans. » (Ganska liten)
- Övningstillfällena var bra, fast fler, och svårighetsnivån på övningarna var väldigt låg jämfört med resten av kursen.» (Ganska liten)
- Mer kommunikation mellan föreläsare. De hade dålig koll på vad de andra hade pratat om. Mycket onödig repetition när det gällde föreläsningarna om vågor. » (Ganska stor)
- De föreläsningar jag kunde gå på var bra.» (Ganska stor)
- jag skulle vilja ha mer räkneövningar. på dem lärde man sig förstå all teori mycket bättre» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»9 28%
Ganska stor»12 37%
Mycket stor»10 31%

Genomsnitt: 2.96

- Boken var väldigt tung och svårläst, men som sagt verkar det inte minnas något bättre alternativ.» (Mycket liten)
- Det jag främst använde var föreläsningsanteckningar» (Ganska liten)
- Eftersom jag missade de flesta föreläsningarna hade jag bara boken som hjälp och den fungerade bra.» (Ganska stor)
- Tyvärr är boken helt omöjlig att läsa längre perioder i då den är alldeles för stor. Förutom det är den bra» (Ganska stor)
- boken är jättebra. är väldigt glad att jag köpte den!» (Ganska stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 12%
Ganska bra»22 68%
Mycket bra»6 18%

Genomsnitt: 3.06

- Dålig information om vad som händer om man missar obligatoriska moment, vi vet fortfarande inte om vi ens kommer att få betyg i kursen.» (Ganska dåligt)
- Svårt att hitta bland röran av filer på hemsidan.» (Ganska dåligt)
- Tyckte inte det var så jättemycket information på sidan, men jag hittade det jag behövde.» (Ganska dåligt)
- Få gamla tentor.» (Ganska bra)
- Lite sena utdelningar ibland, hade uppskattat om fler föreläsningsanteckningar hamnade på hemsidan. Det skulle vara jättebra. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

32 svarande

Mycket dåliga»3 9%
Ganska dåliga»6 18%
Ganska bra»13 40%
Mycket bra»6 18%
Har ej sökt hjälp»4 12%

Genomsnitt: 3.06

- Ingen handledning för uppgifterna. Tutorials var bra men mer tid för andra räkneuppgifter.» (Mycket dåliga)
- Övningstillfällen där man kunde få hjälp med tutorials hade varit mycket bra att ha anser jag.» (Ganska dåliga)
- Ingen hjälp med tutorials, dåligt!» (Ganska dåliga)
- Få personer att fråga, få föreläsningar och ofta med olika föreläsare, för ofta som det fanns brist på tid eller intresse att svara på frågor. » (Ganska dåliga)
- Inga handledda labbar...» (Ganska dåliga)
- Saknar övningstillfällen för de individuella inlämningarna varje vecka. Ingen möjlighet att fråga förutom vid föreläsningar.» (Ganska bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»6 18%
Mycket bra»21 65%
Har ej sökt samarbete»4 12%

Genomsnitt: 3.87

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»17 53%
Hög»15 46%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.46

- ganska hög om man räknar in självstudierna som man behövde lägga.» (Lagom)
- Hög, p.g.a. svårighetsgraden på tutorials.» (Hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»18 56%
Hög»11 34%
För hög»3 9%

Genomsnitt: 3.53

- Läste 150%, tufft att göra med denna kurs.» (Hög)
- Sova kan man göra när man är död.» (För hög)
- jag läste över 100% så det var därför» (För hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 6%
Godkänt»13 40%
Gott»14 43%
Mycket gott»3 9%

Genomsnitt: 3.56

- Skulle ha varit bra om det hade funnits två tillfällen att fråga på tentan så att man kunde få hjälp med frågor som man först stötte på efter första besöket.» (Dåligt)
- Bra mål men upplägget behöver förbättras. » (Godkänt)
- Bra och övergripande kurs, bra upplägg, tutorials kunde ha hanterats bättre. Exempelvis tillfällen att diskutera tutorials och få ideer till lösningar på problemen.» (Gott)
- mycket rolig kurs och jag blev positivt intresserad av fysik på ett annat sätt än på gymnasiet. » (Mycket gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lärarna var skickliga, labben kändes motiverande och kursens innehåll över lag»
- Laborationerna - roligt!»
- Tutorials»
- Tutorials, fast med mer handledning»
- Uppgifterna. De var bra. »
- Tutorials, väldigt bra för inlärningsprocessen»
- Tutorials»
- tutorials och rekommenderade uppgifter»
- Tutorials.»
- tentamen och 4-timmas labben som var väldigt givande.»
- Tydliga föreläsningar med videoklipp och interaktiva applikationer som gör det lättare att förstå svåra koncept.»
- Tutorial uppgifterna»
- de svåra och intressanta bitarna. ljus, relativitetsteori, kvantfysik var det intressanta. »
- tuturials»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tutorials»
- Engagemant, fler tillfällen till assistans, tentamen. »
- Fler övningar. Tillfällen där man kan sitta och räkna och fråga.»
- Mer handledning under arbete med tutorials!»
- Fler föreläsningar, bättre kontakt mellan föreläsare så att det inte bara blir en massa repetition, övningstillfällen då man fick tid att räkna själv med handledning. Se över tentan, poängräkningen var inte så genomtänkt. »
- Övningstillfällen inför tutorials.»
- Föreläsningssalarna. Samma salar varje vecka hade inte skadat...»
- Övningstillfällen som sagt.»
- Jag saknade lite mer intuitiva förklaringar av vissa fenomen»
- Se till att ha en övning innan varje Tutorial. För tutorial 3 så var övningen efter tutorial.»
- Det var tre föreläsningar om vågor av tre olika föreläsare som itne verkade ha kommunicerat med varandra om vad de andra hade gått igenom vilket skapade en viss redundans»
- Jag vet inte om jag tyckte att labbarna gav så mycket.»
- Svårighetsgraden på tutorials. Det är bra med lite utmaning, men det blir frustrerande och negativt när man inte kan få lyckas med något man spenderat flera dagar på.»
-
- Mekaniken var en bra repetition men det kanske inte egentligen behövs så lägger man istället mer tid på de roliga sakerna»
- jämnare bedömning mellan handledare på tuturials»

17. Övriga kommentarer

- Väldigt bred kurs men bara två föreläsningar i veckan. Tycker man kan öka till tre stycken + fler övningar.»
- Tycker att systemet med labbarna var dåligt, att man inte fick chans att ställa frågor förrän efter man räknat klart dem. Man kunde fastna på väldigt banala frågor som sedan "förstörde" en hel uppgift. Handledda labbtillfällen hade jag föredragit, så att man åtminstone kunde fått viss guidning.»
- kändes ibland som att man inte gått igenom tillräckligt mycket och inte hittade relevant studiematerial inför vissa tutorialuppgifter.»
-
- jättebra kurs! lagom nivå för oss IT-folk :p»


Kursutvärderingssystem från