ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


A2 Arbetets rum vt 08 (AIP015)

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-04-21 - 2008-05-27
Antal svar: 52
Procent av deltagarna som svarat: 63%
Kontaktperson: Lotta Särnbratt»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål 1

Efter fullgjord kurs ska studenten ha:

Utvecklat erfarenheter och insikter i arbete med projekt i tidiga skeden. Hur väl uppfylldes detta mål?

52 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 5%
Bra»35 67%
Mycket bra»14 26%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.21

- Men jag känner inte att jag ännu hanterar "tidiga skeden" väl i alla typer av projekt.» (Bra)
- Det var lite svårt att faktiskt förstå vad tidiga skeden innebär.» (Bra)
- Liten kontakt med brukare» (Bra)
- Att arbeta så pass nära ett riktigt projekt har varit mycket givande. Det har givit mycket förståelse för de olika aktörer som finns med i processen, ex. fastighetsförvaltare, och vad de har för roll.» (Mycket bra)

2. Lärandemål 2

Efter fullgjord kurs ska studenten ha:

Tillägnat dig kunskaper och insikter om designprocesser och programarbete i tidiga skeden

52 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»10 19%
Bra»35 68%
Mycket bra»6 11%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.92

- saknade mer konkreta exempel (förutom funktionsblomman) på hur designprocessen kan gå till. Till exempel läsvärd litteratur...Detta tycker jag även gäller utbildningen i övrigt, man lämnas ofta vind för våg i tro om att man själv ska komma till insikt om designprocessen.» (Dåligt)
- Det målet gör mig osäker. Jag vill ha mer konkreta exempel på hur man tar sig an en uppgift på bra sätt. Och hur/när man skriver program.» (Dåligt)
- Vår uppgift gav oss inte möjlighet till noggrant programarbete.» (Dåligt)
- Äntligen kom en kurs som faktiskt gav oss exempel på en konkret designprocess/designverktyg (funktionsblomorna)att använda oss av. Gärna mer sånt!» (Bra)
- Mer fokus på designprocesser och tekniker hade varit onskvärt» (Bra)
- Svårt att göra program när uppgiften var så otydlig.» (Bra)
- Bra med funktionsblommor om än dock svårt att tillämpa det i alla projekt.» (Bra)
- Lite väl mycket fokus på bara funktionsblommor. Tur att läraren lärde oss blocklayouten som vi använde på workshopen, för funktionsblommor är inte lämpliga inom alla verksamheter. Å inga föreläsningar om designprocess tyvärr.» (Bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

3. Lärandemål 3

Efter fullgjord kurs ska studenten ha:

Utvecklat insikter och färdigheter i arbete med relationer mellan verksamhetsutveckling och rumsliga konfigurationer. Hur väl uppfylldes detta mål?

52 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»7 13%
Bra»26 50%
Mycket bra»18 35%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.21

- Mindre bra. Projektet (mc2) var svårt att greppa och uppgiften innebar inte rumslig konfiguration kopplad till verksamheten. Man hade en förväntan om att få arbeta mer med detta i kursen som inte uppfylldes.» (Dåligt)
- Neonatalavdelningen var mycket tillmötesgående.» (Bra)
- För den specifika arbetsplatsens krav.» (Bra)

4. Lärandemål 4

Efter fullgjord kurs ska studenten ha:

Tillägnat sig kunskaper om olika arbetsmiljöaspekter inom arbetslivet. Hur väl uppfylldes detta mål?

52 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»12 24%
Bra»35 70%
Mycket bra»2 4%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.76

- Har inte varit relevant för uppgiften att lära sig något om det.» (Mycket dåligt)
- Inte tillräckligt mycket "kundkontakt" för att få någon RIKTIG insyn i deras arbetssituation.» (Dåligt)
- Kan inte minnas att jag lärt mig så mycket om det.» (Dåligt)
- Det jag kan om arbetsmiljö kunde jag redan innan kursen, och det är inte mycket.» (Dåligt)
- föreläsningarna inom ljud, ljus, etc. gav en viss inblick i detta. » (Bra)
- Bra med en orienterande text till textseminariet så man vet vad som diskuterats även innan idag.» (Bra)
- Här kunde det föstås tagits upp fler aspekter, som exempelvis brandklassning, men gärna också föreläsningar med exempel på olika arbetsmiljöer och de krav de ställer. » (Bra)
- Saknade dock kompletterande litteratur. Eventuellt lagtext/byggregler.» (Bra)
- Föreläsningarna var givande på det här området men projektet (neonatalavdelningen)» (Bra)
- Nyttigt att sätta sig in i något man inte kan nånting om från början.» (Bra)

5. Lärandemål 5

Efter fullgjord kurs ska studenten ha:

Reflekterat över arkitektprofessionens potential för utveckling av arkitektur för verksamheter. Hur väl uppfylldes detta mål?

52 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 8%
Bra»29 61%
Mycket bra»14 29%
Vet ej»5

Genomsnitt: 3.21

- Många intressanta tankar o idéer och en känsla av att man som arkitekt har väldigt stora möjligheter att påverka verkligheten.» (Bra)
- NN var mycket bra som handledare, och pratade om arkitektrollen vs verksamheten.» (Bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Roligt att inse hur mycket små förändringar i arkitekturen kan påverka arbetsmiljön!» (Mycket bra)
- Äntligen ett textseminarium!» (Mycket bra)

6. Lärandemål 6

Efter fullgjord kurs ska studenten ha:

Visualiserat och presenterat ett utvecklingsprojekt för en verksamhetsbyggnad. Hur väl uppfylldes detta mål?

52 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 3%
Bra»29 56%
Mycket bra»20 39%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.35

- Bra om man ser det som ett idéprojekt, för att kunna lägga fram ett riktigt genomarbetat förslag ända ned på detaljnivå skulle mycket mer tid ha krävts.» (Bra)
- Finns stora behov av mer dataundervisning.» (Bra)

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

51 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»47 92%
Nej, målen är för högt ställda»3 5%

Genomsnitt: 2.03

- Känns som att nivån är precis rätt för där vi är, sen finns det mycket utrymme att lära sig massor i kursen som man kommer ha nytta av i alla kurser framöver.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det var kul med ett mer komplext problem än tidigare (neonatalavdelningen). Det gjorde att det aldrig var tråkigt utan man blev sporrad att ta projektet längre hela tiden.» (Ja, målen verkar rimliga)
- men kanske lite väll mycket info som ljus sättning osv... men det beror ju också på vilket projekt man hade» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det känns som att vi kommit väldigt långt i den här kursen jämfört med tidigare kurser.» (Ja, målen verkar rimliga)
- det var ett litet smakprov, en inblick, men självklart behärskar vi inte analys och verksamhetsutbeckling osv..» (Nej, målen är för högt ställda)
- Ofta ängnas alldeles för mycket tid att försöka lära sig program för att kunna presentera en idée.» (Nej, målen är för högt ställda)

8. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

52 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»4 8%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»40 83%
För stort omfång i förhållande till poäng»4 8%
Vet ej»4

Genomsnitt: 2

- skulle kunna vara lite högre krav på tex vad som ska lämnas in, det skulle enkelt kunna få plats inom kursens poängantal.» (För litet omfång i förhållande till poäng)
- Alldeles för mycket tid lades på grupparbetet utan att egentligen resultera i något.» (För litet omfång i förhållande till poäng)
- Dock för stor vikt vid analys-arbetet med funktionsblommorna osv.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Dock för lite tid för projektarbetet.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Lite märklig uppdelning av kursen, väldigt mycket tid till analys och sedan extrem stress i slutet. Vi har själva bidragit till att planera tiden dåligt, men upplägget var inte helt bra» (För stort omfång i förhållande till poäng)


Undervisning och kursadministration

9. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

51 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 3%
Bra»35 68%
Mycket bra»14 27%

Genomsnitt: 3.23

- Tydligare anvisningar kring presentationsformen och kritikformen. Kritik baserad på grafisk layout av projektet, när det inte vid presentationsinlämningen fanns tillräckliga anvisningar exakt hur presentationen skulle gå till.» (Bra)
- förutom information om den gemensamma inlämningen som kunde ha organiserats på så sätt att en tidsgräns kunde ha satts innan den slutgiltiga inlämningen» (Bra)
- viss information kom lite sent, tex hur projekten skulle lämnas in och sen hur kritikveckan skulle se ut annars har det varit lätt att veta vad man skulle göra under hela kursen.» (Bra)
- Till viss del var inlämningskraven för den "lilla" gruppuppgiften luddigt formulerade. Man kunde t.ex. tycka att flera av punkterna flöt in i varandra.» (Bra)
- Men det är något som inte fungerar med PM, kanske för mycket och rörig info. Kan nog vara tydligare och mer strukturerat.» (Bra)
- Kursbeskrivningen var lite väl omfattande.» (Bra)
- jättebra att handledaren var förhållandevis väl insatt från början om vad som skulle göras.» (Bra)
- Kritiken dåligt organiserad på tisdagen» (Mycket bra)
- Försök skriva mer kortfattat information, svårt att sortera vad som är viktigt i vissa papper vi mottagit.» (Mycket bra)

10. Kursen har samverkat med två andra kurser: Byggnadsvård, bebyggelse och hållbar utveckling samt konstlaborationer A. Har detta utvecklat ditt projektarbete?

(ambitionen har varit att ni skall se och utveckla olika sammanhang mellan problem, metoder och arbetssätt och att detta skall vara av värde för projektutvecklingen i Arbetets rum. Utveckla gärna med kommentarer och ev förslag till förbättringar)

52 svarande

Nej, inte alls»7 13%
I begränsad utsträckning»33 63%
I ganska hög utsträckning»10 19%
Ja, i mycket hög utsträckning»2 3%

Genomsnitt: 2.13

- När projekttiden blir uppstyckad i delar så försvinner mycket av den effektiva arbetstiden. Det blir för många uppstarter.» (Nej, inte alls)
- Byggnadsvårdskursen var svår att ta till sig. Många dåliga föreläsare gjorde att motivationen tillslut försvann. Svårt att definiera vad kursen gick ut på när kritiken slutligen också kom fram till att det sällan var värt att göra ombyggnationer i gamla byggnader utan ofta lönar sig att bygga nytt!» (Nej, inte alls)
- Det blev lite dubbelt.» (Nej, inte alls)
- Vet fortfarande inte vad Byggnadsvård, bebyggelse och hållbar utveckling har givit. Man hoppas att föreläsningarna ska inspiera en, men när föreläsaren står och läser innantill och inte vill/vågar? ha kontakt med åhörarna börjar man undra om vi läser på en teknisk högskola eller högstadium! Alltså, höj kvalitén på föreläsarna!!!» (I begränsad utsträckning)
- Gjorde det mest rörigt» (I begränsad utsträckning)
- Söker en röd tråd i byggnadsvårdskursen. Att den var kopplad till arbetets rum var inte tydligt. Hellre en innehållsrik kurs i hållbar utveckling, och en riktig kurs i byggnadsvård. Jag trodde vi skulle få lite koll på vad dom gör på bygggnadsvårdsprogrammet. I stället fick vi spridda allmänt hållna föreläsningar med mycket omtugg från tidigare. Kurslitteraturen (fem pelare) var hopplöst tjatig och dyr.» (I begränsad utsträckning)
- Om tanken var att konstlabben skulle vara kopplat till projektet tycker jag detta har misslyckats. Det var ett roligt inslag, men genererade inte mycket till projekten i sig. När vi skulle tillverka spel fick vi dock en väldigt intressant föreläsning om designmetodik, något som gärna skulle finnas mer i ettan!» (I begränsad utsträckning)
- Konstlaborationen blev mer ett störande brott i kursen än givande. » (I begränsad utsträckning)
- Allt blev som en enda vääldigt (för) lång kurs, men samtidigt uppsplittrat och svårt att få arbetsro eftersom det hela tiden var olika saker tillhörande de olika kurserna som kom emellan.» (I begränsad utsträckning)
- Tog tid och skapade förvirring. Svårt att få ett redskap i handen och använda det rätt första gången, förstå dess syfte.» (I begränsad utsträckning)
- Nej,tyvärr. Byggnadsvårdskursen kändes inte som att den tillförde nåt nyt utan var som en upprepning av dels arbetets rum och dels miljökursen i ettan. Kunde ha varit till hjälp om återanvändningsaspekten lyfts fram tydligare och vi hade fått se fler inspirerande exempel på projekt som uppförts i denna anda, dvs, lyckade exempel på lokaler som bytt funktion. INte heller konstlabben hjälpte oss i projektet. Men funktionsblommorna var väldigt bra!! :-)» (I begränsad utsträckning)
- Konstlabben var mkt relevant iår. Men byggnadsvårdskursen var katastrof, lärde mig ingenting och handlade inte ens om byggnadsvård...» (I begränsad utsträckning)
- Kursen byggnadsvård m.m. har inte fungerat. Föreläsningarna var irrelevanta och inte användbara för arbetets rum. Studiebesök hade varit bättre.» (I begränsad utsträckning)
- spelet i konstlabben var mkt intrssant i sig, men gav kanske inte så mycket för själva projeket. BBH bör nog tydliggöras lite angående målet med uppgiften.» (I begränsad utsträckning)
- Byggnadsvårdskursen var ju endast repetition av ngt vi redan hade gjort i Arbetets rum-kursen. Helt meningslös.» (I begränsad utsträckning)
- Den typ av designprocesstänk som man fick genom spelutvecklingen var bra. Tycker däremot inte att Byggnadsvårdskursen gett så mycket. Kändes som vi bara gjorde samma sak som i Arbetets rum en gång till under den analys som ingick i Byggnadsvårdskursen.» (I begränsad utsträckning)
- Byggnadsvårdskursen kom tyvärr nästan bort då den enbart innebar en upprepning av samma arbete och presentation som vi ändå skulle gjort i arbetets rum. Frågeställningarna i byggnadsvårdskursen var heller inte särskilt relevanta för projektet med neonatalavdelningen. Konstlaborationerna gav en intensiv och rolig introduktion till projektet. Det gav även möjlighet till experiment med tex ljusstudier och korridorsanalyser som senare kom till användning i projektet.» (I begränsad utsträckning)
- framförallt tycker jag att byggnadsvårdskursen blivit väldigt marginaliserad och det känns inte som att jag lärt mig så mycket av den.» (I begränsad utsträckning)
- Projektet blev för utdraget.» (I begränsad utsträckning)
- konstlabbarna var mycket bra, däremot tycker jag inte att föreläsarna under byggnadsvårdskursen gav mycket alls.» (I begränsad utsträckning)
- Konstlaborationerna gav mycket, både att göra egna men också att se vad de andra hade gjort, det gav en lite annan dimension i funderingarna kring arbetsplatsen. BBH kursen gav bra inblick men fick inte stor vikt i arbetet med verksamheten.» (I ganska hög utsträckning)
- Det var mycket bra att ha konstlaborationer som var direkt kopplade till ett projekt. Det känns som om de gav så mycket mer än tidigare eftersom man direkt kunde använda sig av de erfarenheter man dragit genom konstlaborationerna i projekten. Gärna fler sådana kopplingar! Gällande den andra kursen var det bra att vi fick ta ett steg åt sidan och bara ägna oss åt byggnaden en tid, samtidigt som det kunde varit tydligare vad man undersökte i Arbetets rum respektive Byggnadsvård, ... för att inte göra dubblet arbete.» (I ganska hög utsträckning)
- Konstlaborationer var givande. Svårt att se en röd tråd i Byggnadsvård... Mest lösa föreläsningar.» (I ganska hög utsträckning)
- byggnadsvården gav inte mycket till projektet. Konstlab kändes däremot som ett relevant inslag. Det var ett bra sätt att få igång kreativiteten och öva en designprocess.» (I ganska hög utsträckning)
- Konstlaben var givande, byggnadsvården kändes knappt kopplad alls till arbetets rum, speciellt inte någon hållbar utveckling-aspekt.» (I ganska hög utsträckning)
- Konstlaboration: Spel var absolut utvecklande då nya sätt att tänka design på utvecklades hos mig. Läraren kan sina grejer!» (I ganska hög utsträckning) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Konstlaborationerna var oerhört givande för vårt projekt, då vi genom dem visualiserade de problem vi stod inför att lösa. Funktions blommorna som var en del v byggnadsvården var även av stor betydelse för vårt arbete.» (Ja, i mycket hög utsträckning)

11. Bedöm (och kommentera) den handledning och lärarhjälp som du har fått i projektarbetet? Ange i kommentaren vilken ritsal du har arbetat i.

51 svarande

Mycket dålig»1 1%
Dålig»3 5%
Bra»21 41%
Mycket bra»26 50%

Genomsnitt: 3.41

- Ritsal 1. Bra idéer och resonemang i början, men för lite stöd med att konkret utveckla sina projekt. » (?)
- ritsal 1» (Mycket dålig)
- (Dålig)
- ingen konkret handledning» (Dålig)
- ritsal 1» (Dålig)
- Tyvärr lite för lite tid med handledare i slutskedet. Ritsal 1.» (Bra)
- ritsal 5» (Bra)
- ritsal 5» (Bra)
- (Bra)
- (Bra)
- (Bra)
- ritsal 1» (Bra)
- ritsal 5» (Bra)
- (Bra)
- ritsal 2: den handledning vi fått har varit bra, men det fanns också områden där handledaren inte kunde tillföra så mycket (konstruktion mm) som iofs inte var huvudsyftet med projektet men som hade underlättat en del. sen var inredningskonsultationen inte till någon hjälp för våran grupp därför att vi inte nått så längt, men tanken var bra med att man vid behov kan kontakta konsulter utanför skolan. varför finns inte det i alla kurser och inom fler områden? eller inns den kompetensen på skolan någonstans? vore bra att veta isf. jag hade behövt mer handledning, vore bra om olika personer gick runt oftare så att man kan be om hjälp när det behövdes. anders belander är väldigt pratig och det kanske är bra, men ibland orkar man inte med.» (Bra)
- Ritsal 3. Vår kvinnliga handledare har visat prov på en lyhördhet för studenternas önskemål och varit duktig på att delge information, samt varit klar, tydlig och målinriktad. Stor eloge. Att konsultens handledning var tänkt att rikta sig åt konstruktionsfrågor undgick mig helt och hållet. Han hade väldigt mycket att säga, men hade svårt att hålla sig till, vad jag anser, relevanta diskussioner.» (Bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Vår handledare har varit ett bra stöd i ritsalen (3), saklig och hjälpsam. » (Bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Ritsal 4 har haft en fantastiskt engagerad och kunnig handledare. Tyvärr gavs det bara möjlighet till tre korta handledningstillfällen under "projektperioden".» (Bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Handledaren var bra. Ritsal 5.» (Bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Ritsal 3. Handledaren är konkret och tydlig!» (Bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Ritsal 4. Hade gärna sett att handledningen getts mer tid. Handledning var bra med tanke på hur lite vi träffade handledaren. Mer handledartid borde innebära utrymme för mer personligt stöd, som ska undvika förvirring i arbetet.» (Bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- ritsal 2» (Mycket bra)
- ritsal 2 Mycket bra och intresserad handledare!» (Mycket bra)
- ritsal 4. riktigt bra handledning» (Mycket bra)
- Ritsal 3» (Mycket bra)
- Nummer fem» (Mycket bra)
- Ritsal 1. Handledningen har uppfyllit alla de kriterier jag önskar av en handledare. Goda diskussioner, bra ansvarstagande och en uppföljning som visat stort intresse för våra upplevelser och vår utveckling. Att brottas med problemställningar kring situationen på MC2 har medfört en hel del frustration. Att hantera det problemet och reda ut den frustrationen har varit oerhört lärorikt. Samtal med klasskamrater och handledare har därför fått en central roll i kursen och där finns inget att invända. Mycket bra! » (Mycket bra)
- ritsal 2 - brandstationen» (Mycket bra)
- slutet av projektet.» (Mycket bra)
- Ritsal 2 Kortedala brandstation.» (Mycket bra)
- ritsal 3 handledaren tittade inte bara på resultatet i projektet utan även hur vi jobbat och hur vi presenterade det. mkt bra!!» (Mycket bra)
- (Mycket bra)
- ritsal 4» (Mycket bra)
- (Mycket bra)
- ritsal 2, skulle dock vara bra med större tillgång till handledning i mer specifika frågor, eller bättre vetskap om var denna kan nås vid behov!» (Mycket bra)
- ritsal 3» (Mycket bra)
- ritsal 2» (Mycket bra)
- Ritsal 4:s handledare har varit mycket angelägen och ambitiös i sin handledarroll. Hans roll som kontakt med arbetsplatsen har varit ovärdelig och har fungerat perfekt. Han har även hållit en lagom offensiv roll och låtit mycket av utveklingen ske mellan studenter istället för att blanda sig utan behov. Men när behovet funnits har han funnits där för att stötta och hjälpa. Handledartiden per elevgrupp har också varit oklanderlig. Högsta betyg!» (Mycket bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Vår handledare var en klippa och till stor hjälp för vår grupp.» (Mycket bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- ritsal 3:s handledare kändes hela tiden väldigt delaktig, mån om att vi skulle lära oss så mycket som möjligt. inga problem att få handledar tider trots att vi inte hade någon lista på speciella dagar. skönt när det kan fungera så.» (Mycket bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Ritsal 4, neonatalavdelningen. Handledningen har varit mycket bra, kanske den bästa så långt under utbildningen. Handledaren har varit engagerad och entusiasmerande på ett sätt som jag tror har lyft hela ritsalen. Kanske för att han är expert på området och själv brinner för liknande projekt.» (Mycket bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Ritsal 4, neonatalavdelningen, har haft en mycket bra handledare som fungerat som navet i arbetet. Han har gett oss mycket ínformation med grund i sitt arbete och fungerat som en bra kontakt mellan de olika parterna och oss. Han har varit flexibel och alltid ställt upp när man behövde honom. Sist men inte minst har han haft en stor tilltro till oss, något som jag tror jag stärkt allas självförtroende och prestationsförmåga. Det enda man kunde önskat var fler handledningstillfällen i slutet av projektet.» (Mycket bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Hade ritsalsassistent som var mycket bra! Ritsal 5 vill säga.» (Mycket bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Ritsal 4. Mkt bra och inspirerande handledning.» (Mycket bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Ritsal 4:s handledare har varit jättebra och mkt engagerad.» (Mycket bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Ritsal 4. Handledaren var till stor hjälp under projektet!» (Mycket bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- NN var mycket bra. Skulle vilja haft mer handledartid på slutet men annars var det okej!» (Mycket bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Vår handledare var väldigt bra som handledare!» (Mycket bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

12. Det var sex föreläsningar i kursen. Bedöm värdet av dessa, dels i relation till projektet, dels i relation till kursens allmänna kunskapsmål.

(föreläsningarna har haft olika syften. Några var relaterade till frågor som ni har arbetat med i projekten, några var tänkta att vidga frågeställningarna i linje med några av kursens lärandemål. Kommentera vilka föreläsningar som varit speciellt givande och vilka som varit tveksamma. Ange gärna hur många föreläsningar som du har varit med på)

51 svarande

Föreläsningarna gav ingenting»0 0%
Föreläsningarna gav ganska lite»10 19%
Föreläsningarna gav ganska mycket»37 72%
Föreläsningarna gav mycket»4 7%

Genomsnitt: 2.88

- Har varit på de flesta föreläsningarna.» (Föreläsningarna gav ganska lite)
- Tyvärr! Föreläsningar är ju vår enda chans till regelrätt undervisning, och mer ofta än sällan satt man och undrade över relevansen, förstod inte syftet med det man lyssnade på. Ljud och ljus föreläsningarna var mycket givande.» (Föreläsningarna gav ganska lite)
- föreläsningar borde vara pedagogiska, tydliga och intressanta.» (Föreläsningarna gav ganska lite)
- Kan inte komma ihåg vilka föreläsningar det handlar om, så måste tyvärr säga att dom inte gav så mycket.» (Föreläsningarna gav ganska lite)
- Jag var på alla föreläsningarna» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- ljusföreläsningen mycket bra» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Tyckte att föreläsningen om Ljus i arbetets rum var väldigt intressant med en mycket kompetent och duktig föreläsare. Tveksam var väl möjligen Funktionsblommorna, men det är en högst personlig åsikt.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- eläsningen om ljud. Jag var nog på alla föreläsningar. » (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- a. rum, verksamhet,arkitektur föreläsningen kändes lite tung pga att jag hört det innan men denna gång kunde jag lättare lägga in erfarenheter i påståendena vilket gav ett djup. hade dock fått i ännu mer om föreläsningspassen varit lite kortare med paus. Ljudföreläsaren var så oerhört kunnig att han inte riktigt visste vilken ordning han skulle ta faktan i men enkelt att förstå tillslut. Torbjörn som hade ljusföreläsningen var en väligt bra föreläsare, konfronterade elever som kom försent på ett bra sätt, grundlig och mycket pedagogisk föreläsning. hade varit intressant att även få lära sig om färgers påverkan på människan, det har ju i högsta grad något med hur en arbetsplats känns.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- jag ha varit på alla föreläsningarna» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Jag har varit med på alla föreläsningar och de som gav mig mest var de som var inriktade på ljud respektive. ljus. Jag har länge önskat mig sådana föreläsningar och nu kom dem.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- har varit på samtliga» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Föreläsningarna gav mycket men man kunde inte yillämpa dem i Mc2 projektet tex funtionsblommorna» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Mycket intressanta föreläsningar som jag uppfattar mer som inspiration än som faktabas. Ljudföreläsningen kom dock nästan bort då den var för abstrakt till sin karaktär. Förstod att den var menad som ett komplement till specialkonsultationerna men då dessa inte fungerade helt så blev det tyvärr ganska tomt.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Var på alla. Vissa föreläsningar var inte så relevanta för det specifika projektet.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Två lärare gav givande idéer om tidiga skeden. En tredje drev sina teser effektivt, men gav ingen bra överblick över olika sätt att använda ljus. Huvudansvarige läraren är duktig, men behöver planera sina föreläsningar bättre, så att tiden räcker.. » (Föreläsningarna gav ganska mycket) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- varit på 5/6 dock läst den missade i PPT. Föreläsningen om blommor var väldigt bra då den var ordentligt gjord,kul och själva presentationen var pedagogisk både bildligt och muntligt! Föreläsningen om designprocessen gjorde mig mycket nyfiken på att lära mig mer, snabb och effektiv föreläsning. Föreläsningen om programteori hade en bra struktur som gav olika sidor av de tidiga skedena hade med förslag där man kunde hitta mer iformation, återkopplar sig själv under föreläsningen jätte bra. rum, verksamhet,arkitektur föreläsningen kändes lite tung pga att jag hört det innan men denna gång kunde jag lättare lägga in erfarenheter i påståendena vilket gav ett djup. hade dock fått i ännu mer om föreläsningspassen varit lite kortare med paus. Ljudföreläsaren var så oerhört kunnig att han inte riktigt visste vilken ordning han skulle ta faktan i men enkelt att förstå tillslut. Ljusföreläsningen hade en väligt bra föreläsare som konfronterade elever som kom försent på ett bra sätt, grundlig och mycket pedagogisk föreläsning. hade varit intressant att även få lära sig om färgers påverkan på människan, det har ju i högsta grad något med hur en arbetsplats känns.» (Föreläsningarna gav ganska mycket) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Föreläsningen vi hade om designprocessen kunde kanske ha haft ett skarpare innehåll. Det kändes som att det var något hopklippt i all hast. Funktionsblommorna vet jag inte heller om det gav så mycket, det kändes väldigt luddigt, men det är kanske en smakfråga. Föreläsningen om ljus gav väldigt mycket och belyste (ursäkta ordvitsen) många intressanta aspekter. Ett väldigt greppbart innehåll och en bra föreläsare som var inspirerande och kunnig. Samma kan jag säga om föreläsningen om ljud. Jag var nog på alla föreläsningar. » (Föreläsningarna gav ganska mycket) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

13. Vilken betydelse har kurslitteraturen haft för att utveckla insikter och kunskaper om relationer mellan verksamheter, rum och arkitektur?

51 svarande

Mycket liten betydelse»4 7%
Ganska liten betydelse»33 64%
Ganska stor betydelse»9 17%
Mycket stor betydelse»5 9%

Genomsnitt: 2.29

- Ett mycket bra textseminarium hade vi. Borde ha mycket mer av sånt.» (Mycket liten betydelse)
- Men det är inte för att den var dålig, det var nog mest för att jag kände att den var jobbig att ta sig igenom, så det är mer en personlig ansvarsfråga.» (Ganska liten betydelse)
- det väckte absolut tankar, men inget jag sedan medvetet kopplade till projektarbetet.» (Ganska liten betydelse)
- Jag eftersöker mer konkret kurslitteratur. Litteraturen var själklart intressant, men jag har svårt att se hur den skulle kunna fungera som kompletterande kunskapsbas när handledare inte finns på plats.» (Ganska liten betydelse)
- Man tar reda på saker och ting om det är ngt man behöver veta.» (Ganska liten betydelse)
- kompendiet var intressant att läsa och diskutera!» (Ganska stor betydelse)
- Kompendiet och boken var verkligen jättebra!» (Ganska stor betydelse)
- Mycket intressanta texter som gav en bra överblick över ämnet. Det var dock ganska svårt att relatera litteraturen till neonatalavdelningen. » (Ganska stor betydelse)
- Bra nivå på litteraturen, vet att många hade svårt att ta sej igenom de engelska texterna, men jag tycker att diskussionen kring texterna var mycket givande. Sennettboken hade jag kunnat vara utan. Den ger en beskrivning av den moderna arbetsmarknaden, eller snarare av människans kameleontiska natur, men hade i grunddragen även kunnat beskriva en arbetare för hundra år sen. Hans resonemang saknar tyngd. men den hade väl ändå sin plats i den här kursen» (Mycket stor betydelse)

14. I kursen låg ett heldags litteraturseminarium. Vad tycker du om seminariedagen?

(tala gärna om i kommentarer hur seminariet genomfördes, vad du anser om kravet på skriftlig sammanfattning av diskussionerna samt hur seminarieformen kan utvecklas)

52 svarande

Seminariedagen gav väldigt lite»2 3%
Seminariedagen gav ganska lite»11 21%
Seminariedagen gav ganska mycket»28 53%
Seminariedagen gav väldigt mycket»11 21%

Genomsnitt: 2.92

- Hade svårt att koppla texterna till det framtida arbetet med projektet» (Seminariedagen gav väldigt lite)
- Deltog ej, bortrest.» (Seminariedagen gav väldigt lite)
- Vi diskuterade alla texter. Snälla ge oss mer svenska texter. Det tar onödig kraft och energi att tolka vissa engelska texter som ofta blir väldigt intressedödande. (Jag anser mig annars behärska engelska bra).» (Seminariedagen gav ganska lite)
- Till projektet och uppgiften i sig gav det ingenting. Men att få läsa är underbat.. men det görs för sällan. Seminarier är det som får oss ark.studenter att öppna böckerna. -tyvärr» (Seminariedagen gav ganska lite)
- trevlig, men hade nog kunnat komma längre med handledning för att lyfta fram det för syftet väsentliga» (Seminariedagen gav ganska lite)
- Kul seminarium men vi kom mer att diskutera saker utanför texterna.» (Seminariedagen gav ganska lite)
- Det gav mycket och var intressant men kändes inte riktigt rellevant för denna kurs.» (Seminariedagen gav ganska mycket)
- Fick blodad tand inför seminarieformen av undervisning. Ska ärligt säga att jag inte hade läst alla texter, bara några, vilket jag ångrade under dagen.» (Seminariedagen gav ganska mycket)
- blev en bra diskussion som kom att handla om texterna men också mycket om hur vår utbildning har utvecklats och vad vi diskuterat om dess frågor tidigare. kom fram till att fler mindre seminarier gärna får förekomma mer. kändes som att det var lite för många/för tunga texter att läsa, hade räckt med hälften, diskussionerna hade blivit givande ändå.» (Seminariedagen gav ganska mycket)
- Seminariet var ett mycket trevligt inslag, då det inte funnits så mycket övrig schemalagd tid till att diskutera med sina kurskamrater om allmänna arkitekturfrågor, t.ex. frågan vad "soace" är. Det blev väldigt annorlunda utan en handledare som ledde seminariet. I de fallen blir det mer de som talar. Hade gärna sett två halvdagar till seminarium, då det kändes vårt att täcka alla aspekter. Dock inte i följdl det orkar man inte.» (Seminariedagen gav ganska mycket)
- Hade behövts en semiarieledare.» (Seminariedagen gav ganska mycket)
- Tyckte seminarieformen var mkt bra.» (Seminariedagen gav ganska mycket)
- Det var givande. Bra med den skriftliga sammanfattningen» (Seminariedagen gav ganska mycket)
- få tillfällen där vi verkligen sitter ner och pratar om en text eller om utbildningen i allmänhet.» (Seminariedagen gav ganska mycket)
- Jag hamnade i en grupp som hade väldigt mycket att säga. Tyvärr blev det så att vi bara var tre killar kvar då tjejerna i gruppen hade "andra ärenden" som var viktigare. Men vi satt och diskuterade rätt länge om rumskopplingar osv. Det blir nog vad man gör det till. Tyvärr så tror jag att det kan bli så att vissa väljer att avvika när det inte är närvarokrav eller att det finns någon lärare i närheten. Det drabbar dock bara dem själva i slutändan, så för mig är det inget problem, men jag tror att kursledningen ser värre på det.» (Seminariedagen gav väldigt mycket)
- Svårt att säga hur viktigt det var för kursen i sig, men det var givande att sitta ned och tvingas ge sig in i diskussioner om arkitektur och dess betydelse i allmänhet» (Seminariedagen gav väldigt mycket)
- Vår diskussion fungerade väldigt bra, alla hade läst och var inställda på att det skulle ge något. En i gruppen skrev hela tiden sammanfattande på datorn medan vi pratade, vilket underlättade väldigt mycket - sen var det bara att lämna in detta dokument. Vet inte hur sammanfattningen var tänkt att göras, men detta sätt fungerade mycket bra, även om texten vi lämnade in kanske inte var helt genomarbetad.» (Seminariedagen gav väldigt mycket)
- Jättebra, borde ske mycket oftare, var givande!» (Seminariedagen gav väldigt mycket)
- detta var mkt bra eftersom det tvingade alla att reflektera ang. texterna och att lämna in slutsatserna av dagen var också bra eftersom vi i gruppen blev tvugna att tänka efter vad vi sagt egentligen.» (Seminariedagen gav väldigt mycket)
- Min grupp hade ett mycket givande samtal under seminariet. Texterna var intressanta och kändes relevanta för kursen men tjänade som utgångspunkt snarare än som diskussionsunderlag under seminariet. Den skriftliga sammanfattningen speglade inte våra diskussioner på ett rättvisande sätt men det är förståeligt att det måste finnas.» (Seminariedagen gav väldigt mycket)
- Jättebra att bara få diskutera. Också roligt att för en gångs skulle få träffa några andra än i sin egen ritsal. » (Seminariedagen gav väldigt mycket)
- läsning och diskussion var mycket givande. Sammanfattningen var lite luddig. » (Seminariedagen gav väldigt mycket)

15. Ni har kunnat utnyttja "specialkonsultationer" (ljud, luft, inredning). Har det varit till hjälp i projektarbetet?

(ange om du har utnyttjat möjligheten till specialkonsultationer och vad det har handlat om)

52 svarande

Nej, inte alls»21 40%
Ja, till viss hjälp»26 50%
Ja, till stor hjälp»5 9%

Genomsnitt: 1.69

- Inte utnyttjat möjligheten. Tyvärr. » (Nej, inte alls)
- inte utnyttjat» (Nej, inte alls)
- Har inte utnyttjat dem.» (Nej, inte alls)
- kände bara till specialkonsulationen i inredning, inte de andra två. Valde bort denna pga tidsbrist, men ändå bra att de fanns tycker jag.Hade gärna fått informera om konsultationerna lite tydligare. » (Nej, inte alls)
- ej utnyttjat detta, men tycket att det är jättebra att möjligheten har funnits.» (Nej, inte alls)
- De kom inte in vid rätt tillfällen.» (Nej, inte alls)
- Har inte nytjat det, hade nog varit bra !» (Nej, inte alls)
- Min grupp hade endast inredningskonsultation och det mötet var intressant men inte så givande för det specifika projektet. Överlag var planeringen konsultationerna svåröverskådlig och informationen otydlig. » (Nej, inte alls)
- Vi skickade en skiss till ljudkillen från Artifon om hur man skulle ljudisolera en spelningslokal från ett bibliotek. Han svarade väldigt fort, utförligt och fackkunnigt, samt med en egen skiss. Det var fint.» (Ja, till viss hjälp)
- detta är troligen vårat eget fel...vi tog inte tillvara på de specialkonsultationer som fanns tillgängliga förutom inredning. Denna i sin tur gav hjälp till viss del. » (Ja, till viss hjälp)
- Särskild inredningshjälpen var uppskattad!» (Ja, till viss hjälp)
- Ventilationskonsultationen var något givande (även om vår handledare misstänkte att den information vi fick inte var helt uppdaterad), de andra två konsultationerna kom vid helt fel tidpunkt i projektet - vi hade helt enkelt inte kommit så långt att det fanns något att prata om. » (Ja, till viss hjälp)
- inredningskonsultation. Vi fick inte så mycket inspiration, men bekräftelse.» (Ja, till viss hjälp)
- Konstruktören vi pratade med hjälpte.» (Ja, till viss hjälp)
- Inredning, mkt akustik» (Ja, till viss hjälp)
- Inredningshandledningen kom för tidigt.» (Ja, till viss hjälp)
- inredning» (Ja, till viss hjälp)
- bra för att få en inblick i vilka aspekter som är viktiga att ta hänsyn till, även om kunskaperna med detta inte är fullbordade utan kanske måste fås från fall till fall. missade tyvärr inredningskonsultation, men hade gärna haft en sådan. Vi upplevde att vi inte riktigt var i rätt skede i projektet vid det tillfället. » (Ja, till viss hjälp)
- Vi var hos inredningskonsulten. Det gav inte så mycket. Var en hel del som man kände att man måste förklara och berätta om projektet för att han skulle få en förståelse för det, sen var det inte så lång tid kvar. Hade kanske kunnat ge mer om man verkligen hade tänkt ut specifika frågor.» (Ja, till viss hjälp)
- Tidsbrist gjorde att de inte utnyttjade till fullo.» (Ja, till viss hjälp)
- luftkonsultationen gav väl lite grann iaf men vi fick i efterhand synpunkter på om de råden vi fick verkligen var rimliga. inredningskonultationen gav inte mcket, dels hade vi intw nått så långt i projektet, dels var vi första gruppen och ägnade hela halvtimman åt att förklara projektet och hann inte få så värst myckjet tid för råd.» (Ja, till viss hjälp)
- Om man filtrerar lite och bortser från anders bellanders personlighet fick jag många bra kunskaper av hans prat.» (Ja, till stor hjälp)
- Alla samtal med externspetskompetens är alltid mycket givande. Svårorganiserat dock. Borde kunna lösas smidigare.» (Ja, till stor hjälp)
- Jättebra ljudkonsultation! Inredningsarkitekten gav många bra generella synpunkter men hann inte komma in på specifika inredningsfrågor, » (Ja, till stor hjälp)

16. Kritikdagarna - ge ett sammanfattande omdöme

(utveckla i kommentarer dina åsikter om de olika inslagen under kritikdagarna)

52 svarande

Kritikdagarna var inte bra»4 7%
Kritikdagarna var ganska bra»19 36%
Kritikdagarna var bra»24 46%
Kritikdagarna var mycket bra»5 9%

Genomsnitt: 2.57

- et blev som det blev, men ändå, aniklimax.» (Kritikdagarna var inte bra)
- 3 kritikgenomgångar=för mkt blanda mellan olika ritsalar och olika verksamheter» (Kritikdagarna var inte bra)
- man tröttnar så fruktansvärt fort när det är samma grej hela tiden. sammtidigt som vi har jobbat tillsammans. där emot så var tvärkritiken grym» (Kritikdagarna var inte bra)
- Kommunikation mellan kritiker och handledare för ritsalen kunde varit bättre. Det kändes som de hade helt olika uppfattningar om kursen.» (Kritikdagarna var inte bra)
- En kritiker var enormt hård, och det i sig är ofta givande, men att bli elak och raljerande ser jag inte poängen med. Mycket fokus lades på detaljer som givits lite tid i projektarbetet medan själva grundidén kom bort. Många var nedslagna efteråt, inte för att man fått dålig kritik utan för att den kändes felriktad och orättvis. Plötsligt undrade vi allihop om vi missuppfattat vad kursen gått ut på. Vi har lärt oss en hel del om presentationsteknik och jag kan ta på mig mycket ansvar för att det blev som det blev, men ändå, aniklimax.» (Kritikdagarna var inte bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Första dagen- bra, lite lamt. Andra dagen- bra att se vad andra ritsalar gjort, men lite överflödigt.» (Kritikdagarna var ganska bra)
- Tycker att kritiken studenter emellan ger mycket mer än den man får från kritikerna. Tycker att kriktikerna( i min grupp) bara sa uppenbara saker, man hoppas ju på att de med sin erfarenhet kan se saker som vi studenter inte gör. » (Kritikdagarna var ganska bra)
- Elev-kritik dagen gav inte alls så mycket, hade velat haft ett annat forum för att se varandras arbete. Tycker också att kritikerna var för "tama" kändes likgiltiga och det var svårt att uttyda vad de egentligen tyckte.» (Kritikdagarna var ganska bra)
- Under hela projekttiden har det framhållits att det rör sig om ett idéprojekt (frölunda kulturhus), varför jag blev förvånad över att kritikern lyfte fram projekten som om något mer än idéprojekt, dvs. gick in och kommenterade detaljer och lösningar som faktiskt inte var centrala...i själva verket saknades kritk på själva grundidén av projektet» (Kritikdagarna var ganska bra)
- Lite upprepningar.» (Kritikdagarna var ganska bra)
- Lite långdraget med tre presentationer, tre dagar i rad. Hade kanske varit intressant att blanda ritsalarna redan första kritikdagen. Inom ritsalen har vi ju sett varandras projekt till leda... Det var skönt med en mer avslappnad kritik andra dagen studenterna emellan. Då väcktes flera diskussioner och man fick jämföra projekten mellan ritsalarna.» (Kritikdagarna var ganska bra)
- Första dagen: Överlag bra handledare som såg till att täcka flera aspekter, även presentationsteknik vilket är ett stort plus. Vet dock att en del grupper tyckte att de egentligen inte sa något om deras projekt, utan bara allmänt, vilket naturligtvis kändes snopet för dem efteråt.» (Kritikdagarna var ganska bra)
- måndagen: min grupp fick enormt lam kritik. Jag vill veta vad som anses vara bra och dåligt i mitt projekt, inte massa tidsödande kringsnack. tisdagen:hade vart bra med lite instruktioner, punkter att beröra till exempel. onsdagen: Fm: kul att presentera för verksamheten. Em: tråkigt att höra allt man borde fått höra långt tidigare.» (Kritikdagarna var ganska bra)
- Dag 1 var okej, som vanligt. Dag 2 var bra, roligt att få se å höra om de andras projekt. Borde ha haft mer tid till det. Dag 3 var också väldigt bra på arbetsplatsen, medan kursutvärderingen var även den en katastrof. Konstigt att man tar upp kursens syfte och mål när den redan är över och sen hakar upp sig på funktionsblommorna som bara var en mycket liten del i arbetet.» (Kritikdagarna var ganska bra)
- kritiken var lärande och gav nya insikter, men det fokuserades väldigt mycket på små detaljer istället för på idéer och hur väl man uppnått dem. kul att få reaktioner från arbetsplatserna me!» (Kritikdagarna var ganska bra)
- hade varit kul att se mer av de andra ritsalarnas projket, även om det kändes lite överflödigt med tre olika presentationer som det var nu.» (Kritikdagarna var ganska bra)
- Den dagen vi skulle oponera på varandra var vi uppdelade i tio grupper och det fanns bara fem olika projekt allt krockade och vi satte oss framför en dator i en ritsal istället.» (Kritikdagarna var ganska bra)
- jag vet inte vad jag ska säga. bra diskussion var det väl men det gav mig inte mycket svar på hur väl jag uppnått målen i kursen (mer än att "det var väl bra/ok" osv) och det känns jättetråkigt att inte få hjälp med det under kritiken iom att det känns som om det inte alls gått bra. vore kanske smart med en handledarträff efter kritiken för att då värdera processen, hur gruppen arbetat och vad som fungerat och inte fungerat för att då lära sig inför nästa projekt. att dela upp kritiken på det sättet tror jag också skulle vara bra för själva kritikpresentationen, då man då skulle kunna försöka hålla det mer till en säljande presentation som man sedan får kritiserad, istället för att man blandar ihop presentationen av projektet med någon sorts processanalys som gör att kritiken blir ganska grumlig som den är idag. bara en tanke.» (Kritikdagarna var ganska bra)
- rörigt på tisdagen» (Kritikdagarna var bra)
- de blandade grupperna under tisdagen gav bra diskussion och överblick över kursens olika arbeten.» (Kritikdagarna var bra)
- Möjligtvis var situationen på Mc2 lite besvärlig då man på något sätt hamnade i en situation där man presenterade problemen för dem. Diskussionen hamnade sedan någon annastans. Men annars mycket bra. » (Kritikdagarna var bra)
- Jättebra övning att få presentera sitt förslag för olika publik!Och super med verklighetsanknytningen genom att vi också fick presentera våra förslag för företagen! Det ända jag saknade var närvaron av en kritiker, handledare/lärare/professionell, under kritikdag två, då vi kritiserade varandras förslag. Det skulle öka seriositeten i kritiken denna dag.» (Kritikdagarna var bra)
- En väl genomförd kritik. Bra med lärarnas sammanfattning på slutet. Anders Belander måste dock lära sig att vara mer konsis och relevant. Nu raljeras det i mardrömslånga monologer som ingen blir gladare av, vilket är synd då mannen i fråga är väldigt kunnig.» (Kritikdagarna var bra)
- bra med ritsalsvis kritik för att få en bra överblick över projektens olika möjligheter. trevlig tvärgruppskritik!» (Kritikdagarna var bra)
- Andra dagen utan kritiker tyckte jag var för oseriöst genomförd. Jag hade läst på ordentligt men fick inte mer än en mening i kritik på mitt projekt.» (Kritikdagarna var bra)
- Hade tyckt det var bra med blandade grupper från olika ritsalar då kritikerna var närvarande. Många av projekten i den egna gruppen påminde om varandra och jag tror det hade gett mer om man fått höra kritiken av andra projekt. » (Kritikdagarna var bra)
- Det fanns åsikter i ritsalen om att kritikerna gick in för mycket på detaljer. Personligen tyckte jag att de var sakliga. Jag tror även att det finns en tendens att elever som får "negativ kritik" intar ett försvarsbeteende av förståeliga skäl.» (Kritikdagarna var bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Björn var duktig och hade bra saker att säja. även elevdagen var givande.» (Kritikdagarna var mycket bra)
- kul att få kritik från både kritiker, andra elever och arbetsplatsen. jag märkte stor skillnad i hur den som kritiserade såg på projektet utifrån vem det var vilket var väldigt intressant. hade varit roligt att höra ännu fler av övriga ritsalars arbeten.» (Kritikdagarna var mycket bra)


Arbetsklimat

17. Bedöm och kommentera din egen insats i projektarbetet?

(att denna fråga står med beror på att en värdering av en kurs alltid har en meningsfull relation till den om gör värderingen. Så beskriv och värdera din egen insats som bakgrund till kursvärderingen!)

52 svarande

Mycket svag insats»1 1%
Svag insats»2 3%
Ganska god insats»17 32%
Mycket god insats»32 61%

Genomsnitt: 3.53

- Problematisk stämning i förhållandet till Mc2, ingen hjälp, inget konkret att förhålla sig till, mycket osäkerhet, frustration, svårt att tillämpa föreläsningarna osv. » (Svag insats)
- min insats har varit svag. det kan ha att göra med dålig disciplin eller vantrivsel som hör ihop med att grupparbetet fungerat dåligt, dåligt självförtroende pga att tidigare projekt gått dåligt och ångest över att inte prestera bra, tappad inspiration, inte trivs på skolan, stress och att jag mått dåligt under projektet.» (Svag insats)
- Det tog tid att komma in i kursen, men när vi väl kom igång har vi jobbat oerhört hårt och lagt ned många många timmar. Givande och roligt, men tufft.» (Ganska god insats)
- jag har lagt ner mycket extratid och uppnåt ett bra resultat.» (Ganska god insats)
- Jag har varit aktivt deltagande i alla kursmoment. » (Mycket god insats)
- Vårt samarbete har gått bra. Att få hitta argument i det man gör har varit den största utmaningen och det är en fråga som intresserat mig länge. Att nu få jobba med någon med samma intressen har varit otroligt givande och resulterat i många bra idéer. Överlag nöjd!» (Mycket god insats)
- tycker jag tillsammans med mina gruppkamrater samarbetat bra, inga större svårigheter har kommit upp, en egen prestationskravs "kris" fick mig dock känna att jag var bökig men fick en bra lösning tillslut.» (Mycket god insats)
- Det har fungerar väldigt bra i gruppen och vi har jobbar på bra och fått mycket gjort.» (Mycket god insats)
- tycker vi hade en jämn arbetsfördelning i gruppen och samma målsättning men kompletterade varandras färdigheter! även tidsplaneringen kändes väldigt bra! » (Mycket god insats)
- Vi har jobbat hårt med projektet och jag tycker det blev bra.» (Mycket god insats)
- Vi kom som grupp väldigt långt i tankarna kring en ny neonatalavdelning. Det var roligtoch utvecklande att sätta verksamhetens funktion i första rummet för första gången på utbildningen.» (Mycket god insats)
- Fick i många delar jobba fram projektet ensam.» (Mycket god insats)

18. Hur väl har samarbetet mellan dig och dina kamrater på ritsal och i projektgrupp fungerat?

(följ gärna upp ditt svar med kommentar som förklarar)

52 svarande

Mycket dåligt»3 5%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»27 51%
Mycket bra»21 40%

Genomsnitt: 3.26

- vårat grupparbete fungerade inte och det var nog ingen av oss som orkade i längden. vi trodde att vi förstod varandra men kom aldrig fram till en gemensam idé.» (Mycket dåligt)
- jag var några dagar i usa» (Ganska dåligt)
- grupparbeten är alltid svåra och ju större grupperna blir destå svårare blir arbetet.» (Ganska bra)
- Tycker det är fel med allt för stora projketarbeten, dvs. när 15-20 personer ska sammanställa ett gemensamt material. Ingen tar ansvar, det är lätt att åka "snålskjuts" och därav blir kvalitén låg. » (Ganska bra)
- Inom projekgruppen har det fungerat jättebra. Kommunikationen i ritsalen blir ibland lite förstoppad när det är flera viljor som vill olika saker (fast egentligen har samma mål). Ett personligt problem är den bristande datorkunskap som många har, så ibland är det svårt för mig personligen att fokusera på "mitt eget" för att jag hjälper andra hela tiden. Det är stressande och ansträngande, men även roligt att få delge sina kunskaper, men ibland blir det för mycket och kan vara svårt att säga nej till en person när man sagt ja till någon annan 10 minuter innan.» (Ganska bra)
- Egentligen mycket bra men under mycket press har det varit svårt att hitta någon som kunde ta ett övergripande ansvar för den gemensamma presentationen. Trist då vi har diskuterat och formulerat problemställningarna i betydligt större utsträckning.» (Ganska bra)
- har i denna kurs förökt att fokusera på mitt arbete mest och försökt att inte strukturera upp arbetet i ritsalen vilket gått sådär, är man van att ta på sig sådana uppgifter gör man det bara av farten trots att man ej vill-problematiken att jobba i stora grupper, de som brukar ta på sig uppgtifter gör det och de som ej brukar gör det inte i fortsättningen heller. i projektgruppen har det gått bra trots tre bestämda tjejer som skulle komma överens.» (Ganska bra)
- Det är alltid svårt att arbeta 20 stycken tillsammans så ritsalsarbetet fungerade sådär. Kanske skulle det gemensamma arbetet ha en definitiv deadline innan delprojekten. Som det var nu var det omöjligt att få folk att släppa sina egna projekt för att arbeta med den gemensamma inledningen. Arbetet i projektgruppen har dock fungerat utmärkt.» (Ganska bra)
- ritsalens gemensamma arbete var svårt att hålla ihop. I min projektgrupp samarbetade vi mycket bra.» (Ganska bra)
- Sammarbetet i ritsalen var ganska dåligt men i den lilla gruppen bra. Ritsal 5» (Ganska bra)
- ritsalvis gick sämre» (Ganska bra)
- grupparbetet fungerade bra! dock något svårt att lägga upp en bra arbets- och rollfördelning i en hel ritsal. det gemensamma arbetet skulle kanske behövt en tydligare arbetsgång eller mer specificerat mål» (Ganska bra)
- Svårt att organisera arbetet i hela ritsalen, men mycket givande att jobba tätt i mindre projektgrupp när man kommer bra överens.» (Ganska bra)
- Det är alltid komplicerat att göra projekt i grupp. Olika förkunskaper gör att man lätt blir lärare åt varandra och det är lite knepigt. » (Ganska bra)
- Mycket bra och mycket dåligt. Bra sammarbete mellan oss som valde att angagera oss i projektet. Dåligt samarbete med en tredje part.» (Mycket bra)
- Mycket bra i den egna projektgruppen, kanske lite dålig koordinering i ritsalen med tanke på att vi inte riktigt lyckades med de gemensamma uppgifterna osv.» (Mycket bra)
- Förstås alltid svårt med storgrupp som vi var i första delen av projektet, men arbetet i smågrupper i den andra delen av projektet gick väldigt bra åtminstone i min grupp.» (Mycket bra)
- Det ritsalsgemensamma arbetet fungerade sådär, men vi var nästan 20 st...» (Mycket bra)
- I Projektgruppen på två personer mycket bra! På ritsalen som helhet den första tiden var det inte särkilt bra då det var en för stor grupp.» (Mycket bra)
- Ett stort gemensamt engagemang i kombination med handledarens expertkunskaper inom (vårdbyggnads-)området gjorde att hela ritsalen gjorde bra projekt.» (Mycket bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Sammanfattande frågor

19. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

52 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 3%
Godkänt»7 13%
Gott»26 50%
Mycket gott»17 32%

Genomsnitt: 4.11

- En utdragen kurs. Nu efter kursavslutningen känns det som om terminen är slut och vi alla är redo för sommarledighet. En seg start med chockartad prestationsångest under 2,5 vecka i slutet.» (Godkänt)
- Har lärt mig jättemycket men är samtidigt besviken på att inte ha fått göra en organisering av en verksamhet, verkligen ställa upp alla rum och stoppa ut dom på ett bra sätt. Mc2 var ett intressant projekt men saknade vissa saker so mjag gärna velat lära mig i kursen arbetets rum. Vår kontakt med arbetsplatsen kändes också dåligt förberedd från skolans sida och blev därför väldigt diffus under kursens gång.» (Godkänt)
- bra kurs men det har inte funkat för min egen del.» (Godkänt)
- kul uppgift! men jag saknar som vanligt struktur och tydlighet.» (Gott)
- Bra kurs, intressant att få jobba utanför skolan.» (Gott)
- Mycket eget ansvar» (Gott)
- Mycket kraft och arbete gick åt till att definiera problemställningen.» (Gott)
- Med ovanstående synpunkter invägda så tycker jag att kursen har fungerat mycket bra och det har varit intressant och lärorikt att följa arbetet på en arbetsplats. Personalen på arbetsplatsen har varit positiva och inbjudande och hos vissa verkligen lyste det i ögonen när dom fick komma till oss på ritsalen!» (Mycket gott)
- En inspirerande kurs med en verklig beställare.» (Mycket gott)
- Intellektuell träning i problemformulering och argumentation. » (Mycket gott)
- väldigt lärorikt att komma ut från skolan och göra något konkret.» (Mycket gott)
- Välplanerad och genomförd kurs! Jättekul med verklighetsförankringen!» (Mycket gott)
- En väl genomförd kurs som kändes uppdaterad och utmanande. » (Mycket gott)
- Mkt lärorik och intressant att jobba med en verklig "kund"» (Mycket gott)

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

-
- work-shopen på arbetsplatsen som i neonatal-arbetet var väldigt givande med en sk. blocklayout»
- Tycker att kursen var mycket bra och givande.»
- Föreläsningarna om ljud och ljus. Tror även att man skulle kunna få med andra "...i arbetets rum" föreläsningar. Vad vet jag...färg i arbets rum kanske?»
- Samarbetet med olika verksamheter.»
- Det mesta. »
- Handledare»
- Kopplingen till konstlabben, föreläsningarna i ljud och ljus.»
- Arbetsplatser såsom neonatal, som passar syftet med kursen på ett bra sätt.»
- Praon och kritiken inför företagen.»
- Mycket (se ovan)»
- Specialkonsultationerna, Praoen, »
- Seminarierna.»
- Upplägg och handledare. Helt underbar handledare.»
- mitträffen med de på arbetsplatsen var nog något av det som var mest givande!»
- uppgift, konstlab, litteraturseminarie»
- praon och att man har en aktiv dialog med verksamheten»
- det mesta»
- Variationen av uppgifter, kontakt med verkliga burkare, kopplingen till konstlab.»
- Allt utom byggnadsvårdskursen»
- Textseminariet - jättebra sätt att tvinga folk att läsa in sig på området. Kan ge väldigt intressanta diskussioner. Samarbetet med arbetsplatserna - ett tätt samarbete och en bra workshop räcker långt.»
- Kopplingen till verkligheten, alla bra föreläsningar»
- Litteraturseminariet»
- Att alla ritsalar jobbar med olika projekt.»
- praktiken på arbetsplatserna, konstlabbarna, litteraturseminariet»
- den stora bredd på arbetsplatser, bredden på kursen, handledaren» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Upplägget. Alldeles för uppdelat och osammanhängande med konstlab och påsk. För mycket analys och för lite projektarbete (i och med att konstveckan också kan räknas in som analys)»
- Se till att det material som är relevant för projekten blir tillgängliga i ett tidigt skede. Tydligare direktiv om vem som ska stå ansvarig för saker och ting.»
- kritiken. vet ej hur men den behöver bli mer konkret och givande»
- Mer handledning, oftare. Mindre avbrott i kursen. Ha kritik direkt och inte två veckor efter avslutad kurs. »
- Konstlaborationerna, ena halvan borde ha större anknytning till uppgiften.»
- Kanske att man ska trycka mer på att det förmaterial som gjordes i de inledande veckorna i princip skall vara klart för att användas direkt. Vi hade väldigt mycket material, men det föll bort av någon konstig anledning i slutpresentationen. Mystiskt. Vissa moment, som t ex funktionsblommorna skulle kunna kortas ned tidsmässigt.»
- som sagt den inom ritsalen gemensamma inlämningen som skulle kunna förläggas i tid till övergången till de enskilda grupprpjekten.»
- upplägget, en mer tydlig beskrivning av vad kursen går ut på är önskvärd»
- Kanske en del föreläsningar samt kritikdagarna.»
- Att kursen inte skall vara så upphackad som den är nu. Mer diskussioner mellan ritsalarna. »
- Göra kursen mindre sprittrad med olika kurser, och gärna en veckas längre OAVBRUTEN projektarbetstid!»
- Ritsalens gemensamma arbete med en tydligare uppdelning av vad som ingår i kursen Bebyggelse... och vad som ingår i Arbetets rum samt en tidigare dead line på det.»
- gör en kritikmall så alla grupper får likvärdig kritik. Väldigt synd att inte få full respons för att det mesta sagts tidigare.»
- Kanske att man skulle få välja vilken arbetsplats man vill arbeta med. Det är ju trots allt något som hamnar i ens portfolio och kan komma att påverka ens framtida arbetschanser... »
- Mer interigeread dataundervisning, t.ex. i InDesign, Illustrator, Rhino, Photoshop. Att skriva programmet redan i inledningen av projektet hade varit bra.»
- Jämnare arbetsplatser, så att alla får en uppgift som känns relevant. Inte låta Anders handleda eller prata på som han gjort. Mindre tid och tydligare direktiv om den första inledande delen.»
- Intensivare start, omorganisationa v förarbetet/programmet. Fler hansledartider i slutskedet.»
- Upplägget. Gemensam inlämning innan grupprojekt. Tydligare klargörande av mål och syfte med kursen så att det inte blir missförsåtnd i slutändan.»
- Det är lite hattigt med halvdagsföreläsningar. Bättre med hela dagar för föreläsningar och fler hela dagar för projektarbete. Detta för lättare planerïng då.»
- Kursen bebyggelse och hållbarhet....»
- En inlämning av det gemensamma ritsalsarbetet innan man börjar med grupparbetena.»
- Mer insyn och uppstyrning över hur sammarbetet i ritsalen fungerar.»
- Mer relevant kurslitteratur, därmed inte sagt att den nuvarande ska bytas ut.»
- fokus i kritiken.»
- korta ner förarbetet och förläng själva projektarbetet.»
- schemat-för utdraget i början»
- han som aldrig kan sluta prata, kan vi vara utan»
- kursen bör vara mer sammanhängande, blev ganska splittrat och utdraget. Mycket fokus på analys och väldigt intensiv slutprojektperiod! »
- Tydligare och tidigare riktlinjer för inlämningar. Information om hur man kan arbeta på ett bra sätt i större grupper, ex. arbetsfördelning o.s.v. »
- I kritik och delkritik bör man ha mer kontakt med andra ritsalar och uppgifter för att få flera synvinklar på arkitektur och arbete.»
- Konstlaborationerna bör kunna knytas ihop bättre med kursen, ge ngt i designprocessen.»
- Skulle gärna ha haft kritiken närmare efter inlämningen.»
- Kanske att inte bryta upp kursen med konstlaborationer och bebyggelsevård, det var lite förvirrande, svårt att fokusera.»
- Samkörningen med byggnadsvårdskursen - Gör om upplägget eller slopa samarbetet helt. Specialkonsultationerna - tydligare information /obligatorisk konsultation / mer projektanpassad konsultation. »
- mer sammanhängande projektperiod»
- Sista momentet på kritikdagen då handledarna tog upp projekt. Belyste konstiga saker?»
- Mer om presentation kanske. För man insåg hur viktigt det var just när man skulle läsa in sig på ett projekt man inte jobbat med.»
- föreläsningarna i byggnadsvårdskursen, bättre möjligheter till konsultation inom fler områden»
- ett moment om hur man presenterar sitt projekt hade varit guldvärt(tips om en möjlig föreläsare) som tar upp hur man muntligt presenterar sitt projekt för utomstående som ej är insatta i arkitekturprocessen. även bra att kunna i övrigt också. föreläsning om färgers påverkan.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

22. Övriga kommentarer

Här skriver du om sådant som du tycker är väsentligt att förmedla om kursen, men som inte har tagits upp i föregående frågor.

Tack för din medverkan - kommande årskurser uppskattar din insats!

- Studieresan var faktiskt inte bra. det borde funnits en reservplan för holmenbesöket så att vi sluppit sitta i regnet i tre timmar och vänta på bussen. Vi hann på två dar kanske hälften av vad vi hann med på en heldag i höstas.»
- En jättekul kurs, roligast hittills. En blandning av olika delar som vi lärt oss hittills. »
- en möjlig arbetsplats att ta med nästa år är Blå Stället, när vi var där träffade vi på en tjej som hört talas om vår kurs och gärna ville att vi kom dit men ledningen var lite sega så ett extra brev till de skulle vara bra. ganska likt problematiskt som frölunda. en byggnad som går att göra mycket framtidsvisoner för då ett framtida nytt centrum med sjukhus, köpcentrum kommer växa upp där. även en byggand där man kan diskutera hur kultur visar sig i en byggnad.»
- Det är synd att man aldrig har nytta av sin egen kursutvärdering. JAG vill ha mer pedagogiska, tydliga och arbetsförberedande kurser!»
- Lite otydligt i slutaändan vad det var kursen syftade till kritiken för ristal tre låg med tyngdpunkten på detaljer när de flesta hade lagt tonvikten vid rumsliga konfigurationer, verksamhetens flöden etc. Oklart om man missat poängen eller om grundtanken med projektet var bra och det därför lades mer vikt vid vad som skulle kunna förbättras presentations- och detaljmässigt.»
- Mycket bra kursansvarig för kursen!»Kursutvärderingssystem från