ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp4 08/09 Stål- och träbyggnad, LBT141

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-04-29 - 2009-05-10
Antal svar: 42
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Byggingenjör 180 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Lärandemål 1

Efter avslutad kurs ska studenten kunna dimensionera och redovisa enkla konstruktioner av stål.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

42 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»8 19%
Ganska bra»30 71%
Mycket bra»3 7%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.83

- på grund av att man inte kan läsa till sig det i någon form litteratur, utan man måste ha anteckningar, och när man vänder sig still sören så vill han ej hjälpa till, han vill häller ej lägga ut något material på kurshemsidan.» (Mycket dåligt)
- man vill ha en bok man kan jobba med!» (Ganska dåligt)
- bortsett från att inriktningen på årets kurs låg på trä.» (Ganska bra)

2. Lärandemål 2

Efter avslutad kurs ska studenten kunna dimensionera och redovisa enkla konstruktioner av trä.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

42 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Ganska dåligt»3 7%
Ganska bra»31 73%
Mycket bra»6 14%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.97

- Här saknas litteratur. Kändes inte som er riktig kurs, djupt besviken då jag såg fram emot att lära mig om stål och trä... » (Mycket dåligt)
- samma som ettan» (Mycket dåligt)

3. Lärandemål 3

Efter avslutad kurs ska studenten ha kunskaper om materialen stål och träs egenskaper.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

42 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»11 26%
Ganska bra»27 64%
Mycket bra»4 9%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.83

- Vist fick man lära sig om olika träslag och stålsorter, men det kunde jag lärt mig på fritiden genom att bara googla runt lite på nätet!!! Vi ska ju bli byggnadsingenjörer, LÄR OSS ATT BYGGA FÖR FASEN!» (Ganska dåligt)
- Känns inte särskilt relevant i dagsläget, förbättra upplägget? Känns som slöseri med tiden...» (Ganska bra)

4. Lärandemål 4

Efter avslutad kurs ska studenten ha kunskaper om hur de båda byggnadsmaterialen bör hanteras, hur de bör skyddas och hur de kan återanvändas.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

42 svarande

Mycket dåligt»4 9%
Ganska dåligt»18 43%
Ganska bra»16 39%
Mycket bra»3 7%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.43

- De mesta kunskaperna om detta hade vi nog före kursen.» (Vet ej)

5. Hur begripliga är kursens mål?

40 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 22%
Målen är svåra att förstå»3 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»19 47%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 22%

Genomsnitt: 2.7

- Inget jag kommer ihåg i alla fall» (Jag har inte sett/läst målen)

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

37 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 5%
Ja, målen verkar rimliga»30 81%
Nej, målen är för högt ställda»5 13%

Genomsnitt: 2.08

- när man väl förståår dem.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Minska kursens innehåll eller ge den mer poäng, orimligt att ha 500 sidors teori och engelska glosor till tentan, när kursen är svår som den är med räkneuppgifterna» (Nej, målen är för högt ställda)

7. Bidrog inlämningsuppgiften till din inlärning av ämnet?

41 svarande

Ja, i hög grad»19 46%
Ja, i viss mån»18 43%
Nej, inte mycket»3 7%
Nej, inte alls»1 2%
Har inte gjort den»0 0%

Genomsnitt: 1.65

- Det va ju det ända vi lärde oss.....» (Ja, i hög grad)
- Det är ett bra sätt att få studenter att komma igång med att räkna om man inte har gjort det tidigare.» (Ja, i hög grad)
- Jag skulle föredra en mindre inlämningsuppgift där vi fick göra räkningen själva istället för att helt följa en given lösningsgång. Konsultationstimmar hade varit en fördel. » (Ja, i hög grad)
- Uppgiften kunde vara tydligare.» (Ja, i viss mån)
- Den borde påbörjas tidigare» (Ja, i viss mån)
- Inte särskilt mycket. Man gjorde som SÖren hade gjort på lektionen, men det förstod man inte särskilt förrän man började plugga ordentligt» (Ja, i viss mån)

8. Testade examinationen om du uppnått målen?

41 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»20 48%
Ja, i hög grad»17 41%
Vet ej/har inte examinerats än»3 7%

Genomsnitt: 2.53

- För mycke orelevanta teorifrågor» (I viss utsträckning)
- Teoridelen är dålig, alldeles för brett ämne.» (I viss utsträckning)
- Den teoretiska delen på tentan var inte särskilt relevant enligt kursen som helhet» (I viss utsträckning)
- För svår teoridel. Jag tycker även att den teorin vi skulle lära in va ganska orelevant. » (Ja, i hög grad)

9. Var den skriftliga tentamen anpassad efter kursens genomförande?

42 svarande

Ja, i hög grad»6 14%
Ja, i viss mån»28 66%
Nej, inte mycket»5 11%
Nej, inte alls»1 2%
Har inte tentat»2 4%

Genomsnitt: 2.16

- Förstår inte vad engelska gloser har med stlå och trä byggnad att göra. och om man nödvändigtvis ska använda gloser, så ta relevanta gloser, inte sådanna som var med på denna tentan..» (Ja, i viss mån)
- Ta bort vissa delar från kursen» (Ja, i viss mån)
- Teoriuppgifterna var på sådan låg inte i linje med vad vi egentligen lärt oss och vad som var relevant. Sista räkneuppgiften låg inte i linje med undervisningen.» (Ja, i viss mån)
- En fråga handlade om det vi gjorde sista föreläsningen innan tenan, hann inte med att lära allt om det avsnittet innan tentan» (Ja, i viss mån)
- Svårt att nå över godkänd nivån. Svår tenta.» (Nej, inte mycket)
- på grund av att anteckningar saknas, dvs genomförande av uppgift ej möjlig.» (Har inte tentat)


Undervisning och kursadministration

10. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

42 svarande

Mycket liten»5 11%
Ganska liten»13 30%
Ganska stor»19 45%
Mycket stor»5 11%

Genomsnitt: 2.57

- Har aldrig varit med om en tråkigare lärare » (Mycket liten)
- sören är inte bra på att lära ut saker och han är inte intresserd av ämnet.» (Mycket liten)
- Kunde vart bättre, många gånger var läraren otydlig i sina instruktioner vid tavlan och man fick själv koppla ihop en del info.» (Ganska liten)
- Eftersom det tyvärr inte finns någon tryckt exempelsamling med lösningar som i kursen Betongbyggnad var det oerhört viktigt att gå på föreläsningarna och "hänga med" på vad som sägs på dem. Tyvärr var det inte alltid så lätt att förstå vad vi gick igenom då det gick lite väl fort och otydligt ibland (speciellt med slutet av kursen).» (Ganska stor)
- (Mycket stor)

11. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

42 svarande

Mycket liten»17 40%
Ganska liten»13 30%
Ganska stor»11 26%
Mycket stor»1 2%

Genomsnitt: 1.9

- Vilken litteratur? köpte inte skitboken o klara kursen ändå...» (Mycket liten)
- Jag köpte inte boken» (Mycket liten)
- Boken användes inte alls» (Mycket liten)
- Boken alltså. Utdelat material var bra och viktigt.» (Mycket liten)
- boken är värdelös.» (Mycket liten)
- Litteraturen i sig var intressant men den kopplade för lite till undervisningnen.» (Mycket liten)
- Utan föreläsningarna skulle jag inte klarat mig. Teorin kunde man lära sig ur kurslitteraturen men tyvärr inte räkneuppgifterna då det, som jag nämnde ovan, tyvärr inte finns någon tryckt exempelsamling med samlade uppgifter och lösningar. Ett sådant häfte med uppgifter att lösa vore enormt uppskattat! » (Mycket liten)
- Köpte inte boken.» (Mycket liten)
- mest använt mig av formelsamlingar el liknade» (Ganska liten)
- kurslitteraturen var ganska dålig och formelsamlingarna var inte heller särksilt bra» (Ganska liten)

12. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

42 svarande

Mycket dåligt»4 9%
Ganska dåligt»5 11%
Ganska bra»23 54%
Mycket bra»10 23%

Genomsnitt: 2.92

- sören vägarar lägga ut material, förutom parameter lista» (Mycket dåligt)
- Hade föredragit en vit mer strukturerad kurshemsida istället för en turkos» (Ganska dåligt)
- Bra kurshemsida!» (Mycket bra)
- Sören har varit duktig på att lägga ut allt material på sin egna kurshemsida. Dessutom har han alltid gjort det i förväg. Mycket bra! » (Mycket bra)
- Sören är väldigt strukturerad när det gäller att uppdatera kurshemsidan. Även bra att han lagt ut aktuella länkar till användbara sidor på nätet.» (Mycket bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

42 svarande

För låg»1 2%
Låg»1 2%
Lagom»23 54%
Hög»15 35%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.38

- Men inlämningsuppgiften kan lämna ut med en gång, så den kommer ur vägen.» (Lagom)
- för lite i början, mycket i slutet» (Lagom)
- Mycket energi på fel saker!» (Hög)
- Den blev högre än nödvändigt pga merjobb efter föreläsningar.» (Hög)
- hög på slutet eftersom inlämningsuppg var ganska stor och skulle lämnas en vecka innan tentan, blev stressigt eftersom jag ville hinna med att plugga ordentligt till tentan också » (Hög)
- Det är trots allt en väldigt "tung" och svår kurs, så man måste lägga ner mycket arbete på att klara den.» (Hög)
- Hög men ändå ganska okej med tanke på att vi läser för lite poäng denna läsperiod. » (Hög)


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

42 svarande

Mycket dåliga»2 4%
Ganska dåliga»7 16%
Ganska bra»13 30%
Mycket bra»15 35%
Har ej sökt hjälp»5 11%

Genomsnitt: 3.33

- när man frågar om hjälp, så vill han ej hjälpa till, och säger fråga någon av dina klasskamrater.» (Mycket dåliga)
- Läraren bör finnas på plats dagarna innan tentan» (Ganska dåliga)
- Jag hade tycke de vore bra med schemalagda konsultationstimmar» (Ganska dåliga)
- Bra o kunnig lärare. Märks att han e erfaren...» (Mycket bra)
- Mycket bra mottagande när man hade frågor angående övningsuppgifter m.m.» (Mycket bra)
- Sören har alltid ställt upp och hjälpt, både under och efter lektionstid. Jag uppskattade väldigt mycket det att det alltid var möjligt att få hjälp av honom på hans kontor.» (Mycket bra)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

42 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 16%
Mycket bra»33 78%
Har ej sökt samarbete»2 4%

Genomsnitt: 3.88

- tycker jag, men andra tycker anorlunda och vet ej varför.» (Mycket bra)
- Det är till stor hjälp att sitta några stycken och samarbeta när man gör sina beräkningar.» (Mycket bra)

16. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

41 svarande

För låg»3 7%
Låg»3 7%
Lagom»23 56%
Hög»10 24%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.12

- Jag läste inte den instalaltionsteknik som gick parallellt i åk 2, utan tre kurser som hör till åk 3 istället. Det var ganksa stressigt, men jag lyckades med stål- och träkursen över förväntan.» (Hög)
- man hinner ej pusta ut innan nästa kurs behöver uppmärksamhet och inte äns då räcker det till.» (För hög)


Önskade åtgärder

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Hm, läraren men han får ta o lägga upp kursen på ett annat sätt.»
- inget, basreat på min observation.»
- Inlämningsuppgiften ger en bra start i kursen»
- Upplägget på kursen. Väldigt tydligt vad som gicks igenom för tillfället och vad som skulle komma sedan etc.»
- Inlämningsuppgiften»
- inlämnuppg»
- inlämningsuppgiften gav en god grund inför tentan »
- Konstruktionsuppgifterna»
- inlämn.uppg bra men bör ligga tidigare i perioden, bra med övningsuppg som man kan öva själv med»
- Upplägget på kursen med en obligatorisk inlämningsuppgift som ger poäng till tentan var en mycket lärorik och bra lösning som bör bevaras.»
- inlämningsuppgiften.»
- Inlämningsuppgiften»
- inlämningsuppgiften»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Skaffa fram lite vettig litteratur!»
- läraren, han är under all kritik»
- Inga glosor»
- Sören är ingen bra pedagog, han lägger upp kursen på fel sätt. Ingen bra kurshemsida, dåligt udelat material och inga bra föreläsningar.»
- allt, speciellt sören sätt att hjälpa till.»
- Ta bort boken»
- Stålboken är alldeles för dyr och omfattande för den här kursen. De flesta studenter klarade sig alldeles utmärkt utan den. En mindre och billigare bok (eller gärna gratis som häftena om trä) hade varit bättre.»
- Inget»
- Fokus på föreläsningarna. Känns som man lägger ner mycket tid på simpel teori som kan läsa sig till lättare än själva konstruktionsdelen, det som man springer igenom under föreläsningen. Man hinner knappt med att notera.»
- Tentan var för svår, problemet ligger i att frågorna var ställda inom väldigt "smala" ramar i stället för att se till så att man har lärt sig grundläggande kunskaper för att kunna beräkna stål- och träkonstruktioner.»
- Nivån på kursen: teorin där det berättas att "gran har fler grenar än en tall" känns inte alls som högskolenivå och saknar relevans i förhållande till svårhetsgraden på inlämnuppg & tenta tex. De läggs mkt energi på lätta saker och lite på svåra saker...»
- Byt lärare eller lär honom pedagogik »
- föreläsningarna»
- tentan. kurslitteratur»
- Integrera litteraturen mera, mer tydliga föreläsningar.»
- Måste bli tid över till repetition minst sista föreläsningen tycker jag eftersom det är en stor kurs och ingen kurs som jag läst tidigare har inte haft repetition åtminstone sista föreläsningen. Hade varit bra med räknade svar till övningsuppgifterna att titta på »
- Jag saknade väldigt mycket en samling med uppgifter och lösningar till dem att köpa. Det vore också bra om Sören blev lite mer tydlig när han skriver på tavlan, ibland var det väldigt svårt att tyda vad som skrivits.»
- jag var nöjd med undervisningen»
- Se över teorin, mer tid till själva räkneuppgifterna.»
- svårare tentamen»
- Ge ut inlämningsuppgiften tidigare i kursen eller minska denna. Det blev väldigt stressigt sista veckorna men lugnt i början. »
- BYTT LÄRARE SÖren GÖR EN ROLIGT KURS DÅLIG OCH HAN ÄR OENGAGERAD. »

19. Skulle det vara bra med lärarledda räkneövningar i ämnet?

42 svarande

ja»28 66%
nej»7 16%
vet ej»7 16%

Genomsnitt: 1.5

- alltid bra!» (ja)
- absolut.» (ja)
- eller om inlämningsuppgiften omfattade fler typer av "typiska tal".» (ja)
- gick bra att räkna på själv, men alltid bra att det finns tillfälle att fråga och någon som har tid att förklara» (ja)
- Vi hade trots allt en hel del räkneövningar där räkneuppgifter räknades igenom under föreläsningarna. Men ännu fler räkneövningar i mindre grupper där det blir lite enklare att ställa frågor vore ju inte så dumt...» (ja)
- Sören hade ju genomgångar i helklass, och det fungerade, men visst är det bra med räkneövning i mindre grupper. Lättare att ställa frågor.» (ja)
- Svårt att veta om man va rätt ute på inlämningsuppgiften» (ja)
- JA om de inte är med sören» (ja)
- Räknestugor behövs inte då Sören går igenom räkneuppgifter på föreläsningarna, vilket han gör mycket bra!» (nej)
- Hellre i så fall något/några slags konsultationstillfälle/n i samband med inlämningsuppgiften.» (nej)
- Beror på om ni byter lärare först » (vet ej)


Övriga kommentarer

20. Övriga kommentarer

- Gör så att man känner sig som en byggingenjör i någon kurs i alla fall! Om ni tror att min bitterhet grundas av ett ig, tror ni fel för jag fick en 3a...»
- Ändra sörens tanke sätt, han verkar ej bry sig i all kurser jag haft honom.»
- Man hinner inte ta till sig all teori kring stål och trä vilket är väldigt synd då det är intressant. Uppdelning av kursen som det var förr?»
- Jag hade hellre sett kursen i 2 delar, En Trä- och en Stålbyggnadskurs, för det var mycket att läsa på inför kursens tentamen.»
- För svår tenta»
- Att föreläsningarna var uppdelade på 2-timmarspass (2x45 min) var inte alltid så bra. Det hände t.ex. en vecka att vi endast hade 2 tim föreläsningar i stål- och träbyggnad per dag under fyra dagar (och inga föreläsningar i andra ämnen). Det vore mycket bättre om man skulle kunna slå ihop de till en eller två dagar då en del av oss bor en lång bit utanför Göteborg och förlorar mycket tid på att åka in till skolan varje dag. Och då känns det lite frustrerande att resa 3-4 timmar varje dag för endast två korta föreläsningar på 45 minuter.»
- Jag är nöjd med kursen och vill man så kan man lära sig väldigt mycket om stål- och träbyggnad. Sören är en bra lärare.»
- Byt lärere »


Kursutvärderingssystem från